Skip to main content

TEXT 5

第5節

Tekst

テキスト

kleśo ’dhika-taras teṣām
avyaktāsakta-cetasām
avyaktā hi gatir duḥkhaṁ
dehavadbhir avāpyate
クレショディカタラステシャーン
アヴャクターサクタチェサーン
アヴャクターヒガティルデュカン
デハヴァドビラヴァーピャテ

Synonyms

Synonyms

kleśaḥ — besvær; adhika-taraḥ — megen; teṣām — for dem; avyakta — til det umanifesterede; āsakta — er knyttet; cetasām — for dem, hvis sind; avyaktā — mod det umanifesterede; hi — afgjort; gatiḥ — fremskridt; duḥkham — med besvær; deha-vadbhiḥ — af de legemliggjorte; avāpyate — opnås.

klesah.........困難,  adhika-tarah...とても,  tesam..........彼らの中で,  avyakta........未顕現のものに,  asakta.........執着して,  cetasam........心が~である者,  avyakta........未顕現のものに,  hi.............確かに,  gatih..........進歩,  duhkham........困難で,  deha-vadbhih...肉体化されたものにより,  avapyate.......達成される,

Translation

Translation

For dem, hvis sind er knyttet til den Højestes umanifesterede, upersonlige aspekt, er det meget vanskeligt at gøre fremskridt. Det er altid svært for dem, der er legemliggjorte, at gøre fremskridt i den disciplin.

至上者の非人格的な相、即ち非顕現のものに相に魅かれる人々の進歩は大そう困難である。肉体をもつ者たちにとって、その道は常に困難を伴う。

Purport

Purport

FORKLARING: Gruppen af transcendentalister, der følger vejen mod den Højeste Herres ufattelige, umanifesterede, upersonlige aspekt, betegnes som jñāna-yogīer, og de, der er fuldstændigt Kṛṣṇa-bevidste og er engageret i Herrens hengivne tjeneste, kaldes bhakti-yogīer. Her gives der klart udtryk for forskellen på jnāna-yoga og bhakti-yoga. Jñāna- yoga-processen er yderst besværlig, selv om den i sidste ende fører til samme mål, imens bhakti-yogaens vej, der indebærer at være engageret i Guddommens Højeste Personligheds direkte tjeneste, er lettere og er naturlig for den legemliggjorte sjæl. Den individuelle sjæl har været legemliggjort i umindelige tider. Det er meget svært for ham blot teoretisk at forstå, at han ikke er kroppen. Bhakti-yogīen accepterer derfor Kṛṣṇas Deitet som tilbedelsesværdig for på den måde at have en kropslig forestilling, som sindet kan hæfte sig ved.

Her skal det nævnes, at tilbedelse af Guddommens Højeste Personlighed i Hans form i templet selvfølgelig ikke er afgudstilbedelse. Ifølge den vediske litteratur kan tilbedelse være enten saguṇa eller nirguṇa, dvs. tilbedelse af den Højeste med eller uden egenskaber. Tilbedelse af Deiteten i templet er saguṇa-tilbedelse, for Herren repræsenteres her af materielle kvaliteter. Men selv om Herrens form bliver repræsenteret af materielle elementer som sten, træ eller oliefarver, er den i virkeligheden ikke materiel. Det er den Højeste Herres absolutte natur.

超越主義者のなかで、至上主の知覚出来ない非顕現、非人格な相を瞑想する人々をジニャーナ・ヨギーといいます。そしてクリシュナ意識に満ちて主への献身奉仕をしている人々をバクティ・ヨギーといいます。さて、ここではジニャーナ・ヨーガとバクティ・ヨーガの相違が明確に述べられています。最終的には同一の目的地に到達しますが、ジニャーナ・ヨーガの道程はまことに難しいのです。それにひきかえ、バガヴァーンに直接仕えるバクティ・ヨーガの方はずっとやさしく、しかも肉体を持つ魂にとって自然な道程なのです。個々の魂は、記憶を絶した太古の昔から体を持っていました。ですから魂にとって、「自分はこの体ではない」ということを理論だけで理解するのは非常に難しいことです。したがって、バクティ・ヨギーはクリシュナの神像を崇拝しますが、それを通じて心の中に具体的な概念を定着させることができるからです。もちろん、寺院に祀られたバガヴァーンの神像を崇拝するのは偶像崇拝ではありません。性質を持った至上主(サグナ)を崇拝する場合と、無性質の至上主(ニルグナ)を崇拝する場合について、ヴェーダ文典にはっきり書いてあります。寺院で神像を崇拝するのはサグナ崇拝です。物質によって表された主を崇拝する。しかし、たとえば石・木・または油絵などの物質で表されていても、主の姿は実際には物質ではありません。それは至上主の絶対的な資質なのです。

Et dagligdags eksempel kan gives her. Vi kan finde postkasser på gaden, og hvis vi lægger vores breve i disse postkasser, kommer de uden problemer frem til deres bestemmelsessted. Men en hvilken som helst tilfældig kasse eller en efterligning af en postkasse, der ikke er autoriseret af postkontoret, duer ikke. På samme måde har Gud en autoriseret repræsentation i form af Deitets-formen, der kaldes arcā-vigraha. Denne arcā-vigraha er en inkarnation af den Højeste Herre. Gud tager imod tjeneste i den form. Herren er almægtig. Han besidder al kraft. Han kan derfor i Sin inkarnation som arcā-vigraha tage imod den hengivnes tjeneste specielt for at facilitere det betingede menneske.

一つ良い例を挙げてみましょう。街にポストがあります。そこに手紙を入れると当然なんの苦労も無く手紙は目的地に届きます。でもその辺にある古い箱や、郵便局から認可されていない偽のポストなどに入れれば、それは届きません。それと同じように、神にはご自分で正式に認めた神像の姿があります。これをアルチャー・ヴィグラハといいます。このアルチャー・ヴィグラハは至上主のアヴァターラなのであって、神はこの姿を通して奉仕をお受けくださるです。主は全能です。どんなことでもできます。ですから彼は、彼のアルチャー・ヴィグラハとしてのアヴァターラを通して、献身者の奉仕を受けることができるのです。これは、制約された生活をしている人々のために作られた方法です。

Således er det ikke svært for en hengiven øjeblikkeligt og direkte at nærme sig den Højeste, men for dem, der følger den upersonlige vej til åndelig erkendelse, er det svært. De er nødt til at forstå den Højestes umanifesterede repræsentation gennem vedisk litteratur som Upaniṣaderne, og de er nødt til at lære sproget, forstå de uopfattelige følelser og erkende alle disse processer. Dette er ikke nemt for et almindeligt menneske. Men en Kṛṣṇa-bevidst person, der er engageret i hengiven tjeneste, erkender meget let Guddommens Højeste Personlighed blot ved at blive vejledt af den ægte åndelige mester, blot ved regelmæssigt at fremføre sine hyldester til Deiteten, blot ved at høre om Herrens herligheder og blot ved at indtage resterne af den mad, der er ofret til Herren. Upersonalisterne følger utvivlsomt en unødigt besværlig vej med risiko for i sidste ende alligevel ikke at erkende den Absolutte Sandhed. Men personalisten vender sig uden risici, problemer eller besværligheder direkte til den Højeste Personlighed. Der findes en lignende passage i Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.4). Her står der, at hvis man i sidste ende alligevel er nødt til at overgive sig til Guddommens Højeste Personlighed (denne overgivelsesproces kaldes bhakti), men i stedet påtager sig besværet med at forstå, hvad der er Brahman, og hvad der ikke er Brahman, og bruger hele livet på den måde, får man ikke andet end problemer ud af det. Man bliver derfor rådet her til ikke at følge denne besværlige vej til selverkendelse, for det endelige resultat er usikkert.

したがって、献身者は至上主に難なく直ぐに、直接近づくことができますが、非人格的な方法に従って精神的悟りを求めている人々は、困難な道を歩まなければいけません。彼らは『ウパニシャッド』のようなヴェーダ文典を通じて、至上者の非顕現相を把握する必要があり、言語も学ばなければならないし、また、知覚で捕らえられない、”何ものか”を理解し、これらの方法、すべてを悟らなければなりません。これは普通の人にとってそんなに容易なことではありません。それにひきかえ、献身奉仕にはげんでいるクリシュナ意識の人は、ただ正統なグルの指導を受けて、規則的に神像を崇拝し、主の栄光について聞き、主に捧げたお下がりの食べ物をいただくだけで、いともやさしくバガヴァーンを悟ることができます。マーヤーヴァーディたちは、わざわざ不必要に困難な道を、しかも最終的に絶対真理を悟ることができるかどうかもわからない、あやふやで危険な道を歩んでいることに疑いありません。ヴァイシュナヴァたちは、何の危険も厄介も困難もなく、まっすぐバガヴァーンのもとに到達できます。同じような章句が『シュリーマド・バーガヴァタム』に書いてあります。いわく「人は結局、最後にはバガヴァーンに絶対服従しなければならないのなら(この服従の方法をバクティと呼ぶ)、ブラフマンはこれだとか、いやそれではないとか言って悩んだり苦労して一生を過ごすのは実に厄介なことではないか」 ですから、ここではその難儀な自己の悟りの道を選ぶな、と忠告しています。この道は、究極の目的地に着けるかどうか、まことに不確実なものなのだから。

Et levende væsen er for evigt en individuel sjæl, og hvis man ønsker at blive ét med den åndelige helhed, kan man opnå dette ved at erkende de evige og kundskabsmæssige sider i sin oprindelige natur, men man vil ikke erkende lyksalighedsaspektet. Ved en hengivens nåde kan sådan en transcendentalist, der er højt uddannet inden for jñāna-yoga-metoden, dog komme til bhakti-yoga eller hengiven tjeneste. På det tidspunkt kan lang tids praktisering af upersonalisme også give anledning til problemer, for man kan ikke give slip på idéen. En legemliggjort sjæl løber derfor altid ind i vanskeligheder med det umanifesterede, både under udøvelsen, og når det kommer til tidspunktet for erkendelse. Alle levende sjæle er delvist uafhængige, og man må være helt klar over, at denne umanifesterede erkendelse strider mod naturen af ens åndelige lyksalige selv. Man bør ikke indlade sig på den proces. For alle individuelle levende væsener er den bedste vej Kṛṣṇa-bevidsthed, der indebærer at være fuldt engageret i hengiven tjeneste. Hvis man vælger at ignorere denne hengivne tjeneste, er der fare for, at man vender sig mod ateisme. Som allerede udtrykt i dette vers bør metoden med at koncentrere sin opmærksomhed på det umanifesterede, det ufattelige, det, der ligger uden for sansernes rækkevidde, derfor på intet tidspunkt tilskyndes, specielt ikke i denne tidsalder. Det tilrådes ikke af Herren Kṛṣṇa.

生物は永久に個々の魂であり続けるのですが、もし彼が精神の完全体のなかに溶け込みたいと欲するなら、自己の本性についての知識的な面と永遠性は悟れるかも知れないけれど、至福に満ちた面を悟ることはできません。そうした超越主義者、つまりジニャーナ・ヨーガの道を高度に進んだ人も献身者の恩寵によって、バクティ・ヨーガ、献身奉仕を知り、そこに到達することがあります。そんな場合でも、長年にわたる非人格的悟りの修行が障りとなります。なぜなら、彼は自分の考えをなかなか捨てきれないからです。故に体を持った魂にとって、”非顕現なるもの”は、修行中も悟りのときも常に厄介なものなのです。すべての個々の魂は、それぞれ部分的には独立した存在ですが、非顕現の悟りは至福に満ちた自己の精神的本性に逆らうことだと、よくよく心得ているべきです。その道を選んではいけません。完全に献身奉仕を行うというクリシュナ意識の道こそが、すべての個々の生物にとって最上なのです。この献身奉仕を怠っていると、神を信じない者に落ちてしまう危険があります。以上のような理由で、既にこの節で述べているとおり、知覚し得ない非顕現なるものに注意を集中する修行法は何時いかなる場合でも勧められません。殊に現代では尚更です。主クリシュナが勧めていません。