Skip to main content

TEXT 8

ТЕКСТ 8

Tekst

Текст

na tu māṁ śakyase draṣṭum
anenaiva sva-cakṣuṣā
divyaṁ dadāmi te cakṣuḥ
paśya me yogam aiśvaram
на ту ма̄м шакясе драш̣т̣ум
аненаива сва-чакш̣уш̣а̄
дивям дада̄ми те чакш̣ух̣
пашя ме йогам аишварам

Synonyms

Дума по дума

na — aldrig; tu — men; mām — Mig; śakyase — du er i stand til; draṣṭum — at se; anena — med disse; eva — afgjort; sva-cakṣuṣā — med dine egne øjne; divyam — guddommelige; dadāmi — Jeg giver; te — til dig; cakṣuḥ — øjne; paśya — se blot; me — Min; yogam aiśvaram — ufattelige mystiske kraft.

на – никога; ту – но; ма̄м – мен; шакясе – си способен; драш̣т̣ум – да видиш; анена – с тези; ева – несъмнено; сва-чакш̣уш̣а̄ – собствените си очи; дивям – божествени; дада̄ми – Аз давам; те – на теб; чакш̣ух̣ – очи; пашя – да видиш; ме – моята; йогам аишварам – невъобразимо мистично могъщество.

Translation

Превод

Men Du kan ikke se Mig med dine nuværende øjne. Derfor giver Jeg dig guddommelige øjne. Se blot Min mystiske overdådighed!

Но ти не можеш да ме видиш с твоите очи. Затова ти давам божествени очи. Виж моето мистично могъщество!

Purport

Коментар

FORKLARING: En ren hengiven bryder sig ikke om at se Kṛṣṇa i nogen anden form end Hans toarmede form. En hengiven er nødt til at se Hans universelle form gennem Hans nåde, ikke med sindet, men med åndelige øjne. For at kunne se Kṛṣṇas universelle form bliver Arjuna ikke bedt om at ændre sit sind, men sit syn. Kṛṣṇas universelle form er ikke særlig vigtig, hvilket klart vil fremgå af senere vers. Men da Arjuna gerne vil se den, giver Herren ham det særlige syn, der kræves for at kunne se denne universelle form.

Един чист предан не би искал да вижда Кр̣ш̣н̣а в никоя друга освен в двуръката му форма; той би могъл да види вселенската форма само по милостта на Кр̣ш̣н̣а – не с ума, а с духовни очи. Кр̣ш̣н̣а казва на Арджуна, че за да види вселенската му форма, трябва да промени не ума, а зрението си. Вселенската форма на Кр̣ш̣н̣а не е особено важна. Това ще бъде изяснено в следващите стихове. Но понеже Арджуна пожелава, Бог му дава специално зрение, за да я види.

Hengivne, der er rigtigt situeret i et transcendentalt forhold til Kṛṣṇa, føler sig tiltrukkede af Hans kærlige sider, ikke af en gudløs opvisning af overdådigheder. Kṛṣṇas legekammerater, Kṛṣṇas venner og Kṛṣṇas forældre er aldrig interesserede i, at Kṛṣṇa skal vise Sine overdådigheder. De er så overvældet af ren kærlighed, at de ikke engang ved, at Kṛṣṇa er Guddommens Højeste Personlighed. I deres kærlighedsudvekslinger glemmer de, at Kṛṣṇa er den Højeste Herre. I Śrīmad-Bhāgavatam står der, at de drenge, der leger med Kṛṣṇa, alle er yderst fromme sjæle, der efter mange, mange liv er blevet i stand til at lege med Kṛṣṇa. Sådanne drenge ved ikke, at Kṛṣṇa er Guddommens Højeste Personlighed. De ser Ham som deres personlige ven. Śukadeva Gosvāmī reciterer derfor følgende vers (ŚB. 10.12.11):

Преданите, правилно разбиращи трансценденталната си връзка с Кр̣ш̣н̣а, са привлечени от пленителните му качества, а не от проявите на различни съвършенства, в които Той отсъства като личност. Другарите на Кр̣ш̣н̣а в игрите, приятелите и родителите му нямат нужда Той да показва съвършенствата си. Те са погълнати от чиста любов към него и дори не знаят, че Кр̣ш̣н̣а е Върховната Божествена Личност. В любовните си взаимоотношения те забравят, че Кр̣ш̣н̣а е Върховният Бог. В Шрӣмад Бха̄гаватам се казва, че момчетата около Кр̣ш̣н̣а са изключително благочестиви души, които след много, много раждания са получили възможност да играят с Бога. Те не знаят, че Кр̣ш̣н̣а е Върховната Божествена Личност. Приемат го за близък приятел. Шукадева Госва̄мӣ цитира следния стих:

itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ
иттхам сата̄м брахма-сукха̄нубхӯтя̄
да̄сям гата̄на̄м пара-даиватена
ма̄я̄шрита̄на̄м нара-да̄ракен̣а
са̄кам виджахрух̣ кр̣та-пун̣я-пун̃джа̄х̣

“Her er den Højeste Person, der af store vismænd bliver betragtet som den upersonlige Brahman, af hengivne som Guddommens Højeste Personlighed og af folk i almindelighed som et produkt af den materielle natur. Disse drenge, der har gjort mange, mange fromme handlinger i deres tidligere liv, leger nu med denne Guddommens Højeste Personlighed.”

„Ето Върховната Личност, която великите мъдреци считат за безличностен Брахман, преданите – за Върховната Божествена Личност, а обикновените хора – за продукт на материалната природа. Тези момчета са извършили много, много благочестиви дела в миналите си животи и сега си играят с Върховната Божествена Личност“ (Шрӣмад Бха̄гаватам 10.12.11).

Faktum er, at en hengiven ikke er interesseret i at se viśva-rūpa, den universelle form, men Arjuna vil gerne se den for at underbygge Kṛṣṇas udtalelser, så folk i fremtiden kan forstå, at Kṛṣṇa ikke kun teoretisk eller filosofisk fremstillede Sig Selv som den Højeste, men at Han virkelig viste Sig som sådan for Arjuna. Arjuna skal bekræfte dette, for han er begyndelsen til paramparā-systemet. De, der for alvor er interesserede i at forstå Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇa, og som følger i Arjunas fodspor, må forstå, at Kṛṣṇa ikke kun rent teoretisk udgav Sig for at være den Højeste, men faktisk åbenbarede Sig som den Højeste.

Всъщност един предан не се стреми да види вишва-рӯпа, вселенската форма. Арджуна пожелава да я види, за да подкрепи твърденията на Кр̣ш̣н̣а и в бъдеще хората да разберат, че Кр̣ш̣н̣а е представил себе си като Върховен не само теоретично и философски, но и непосредствено пред Арджуна. Именно Арджуна трябва да потвърди това, защото от него започва парамапара̄ системата. Ако наистина се интересуват и желаят да разберат Върховната Божествена Личност, Кр̣ш̣н̣а, следвайки примера на Арджуна, хората трябва да знаят, че Кр̣ш̣н̣а се е представил като Върховен не само на думи, но и на практика.

Herren gav derfor Arjuna de nødvendige evner til at se Sin universelle form, for Han vidste godt, at Arjuna intet særligt ønske nærede om at se den, som vi allerede har forklaret det.

Бог дава на Арджуна необходимите способности да види вселенската му форма, защото знае, че за него това не е особено важно, както вече обяснихме.