Skip to main content

TEXT 37

VERSO 37

Tekst

Texto

kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat
kasmāc ca te na nameran mahātman
garīyase brahmaṇo ’py ādi-kartre
ananta deveśa jagan-nivāsa
tvam akṣaraṁ sad-asat tat paraṁ yat

Synonyms

Sinônimos

kasmāt — hvorfor; ca — også; te — til Dig; na — ikke; nameran — de bør frembære hyldester korrekt; mahā-ātman — O Du mægtige; garīyase — som er bedre; brahmaṇaḥ — end Brahmā; api — selv; ādi-kartre — til den højeste skaber; ananta — O Du ubegrænsede; deva-īśa — O guders Gud; jagat-nivāsa — O universets tilflugt; tvam — Du (er); akṣaram — uforgængelig; sat-asat — til årsag og virkning; tat-param — transcendental; yat — fordi.

kasmāt — por que; ca — também; te — a Você; na — não; nameran — deveriam oferecer reverências apropriadas; mahā-ātman — ó grandioso; garīyase — que é melhor; brahmaṇaḥ — do que Brahmā; api — embora; ādi-kartre — ao criador supremo; ananta — ó ilimitado; deva-īśa — ó Deus dos deuses; jagat-nivāsa — ó refúgio do Universo; tvam — Você é; akṣaram — imperecível; sat-asat — a causa e efeito; tat param — transcendental; yat — porque.

Translation

Tradução

O Du mægtige, mægtigere end selv Brahmā, Du er den oprindelige skaber. Hvorfor skulle de perfekte væsener da ikke fremføre deres respektfulde hyldester til Dig? O Du ubegrænsede, gudernes Gud, universets tilflugtssted! Du er det uovervindelige ophav og alle årsagers årsag, der er transcendental til den materielle manifestation.

Ó pessoa grandiosa, maior até mesmo do que Brahmā, Você é o criador original. Por que então deveriam eles furtar-se de oferecer-Lhe suas respeitosas reverências? Ó ilimitado, Deus dos deuses, refúgio do Universo! Você é a fonte invencível, a causa de todas as causas, transcendental a esta manifestação material. 

Purport

Comentário

FORKLARING: Med denne fremførsel af hyldester viser Arjuna, at Kṛṣṇa er tilbedelsesværdig for alle. Han er altgennemtrængende, og Han er alle sjæles Sjæl. Arjuna tiltaler Kṛṣṇa som mahātmā, der betyder, at Han er yderst ædelmodig og ubegrænset. Ananta angiver, at der er intet, der ikke er omfattet af den Højeste Herres indflydelse og kraft, og deveśa betyder, at Han er herskeren over alle halvguderne og står over dem alle. Han er hele universets tilflugtssted. Arjuna fandt det også passende, at alle perfekte levende væsener og kraftfulde halvguder tilbød Ham deres respektfulde hyldester, for ingen er større end Ham. Arjuna nævner især, at Kṛṣṇa er større end Brahmā, eftersom Brahmā er skabt af Ham. Brahmā bliver født fra den lotusstængel, der vokser frem fra navlen på Garbhodakaśāyī Viṣṇu, der er Kṛṣṇas fuldstændige ekspansion. Både Brahmā og Herren Śiva, der er født fra Brahmā, og alle andre halvguder må derfor tilbyde deres respektfulde hyldester til Ham. I Śrīmad-Bhāgavatam står der, at Herren bliver æret af Herren Śiva og Brahmā og andre lignende halvguder. Ordet akṣaram er meget vigtigt, da denne materielle skabelse er underlagt udslettelse, men Herren er hævet over denne materielle skabelse. Han er alle årsagers årsag og står som sådan over alle de betingede sjæle i den materielle natur såvel som over selve den materielle kosmiske manifestation. Han er derfor den almægtige Højeste.

Com este oferecimento de reverências, Arjuna dá a entender que Kṛṣṇa é adorável para todos. Ele é onipenetrante e é a Alma de todas as almas. Arjuna se dirige a Kṛṣṇa como mahātmā, que significa que Ele é deveras magnânimo e ilimitado. Ananta indica que não há nada que não esteja coberto pela influência e energia do Senhor Supremo, e deveśa significa que Ele é o controlador de todos os semideuses e está acima de todos eles. Ele é o abrigo de todo o Universo. Arjuna também achou apropriado que todas as entidades vivas perfeitas e os poderosos semideuses Lhe oferecessem suas respeitosas reverências, porque ninguém é maior do que Ele. Arjuna menciona especialmente que Kṛṣṇa é maior do que Brahmā porque Brahmā foi criado por Ele. Brahmā nasce do caule do lótus que brota do umbigo de Garbhodakaśāyī Viṣṇu, que é uma expansão plenária de Kṛṣṇa; portanto, Brahmā e o Senhor Śiva, que nasce de Brahmā, e todos os outros semideuses devem oferecer suas respeitosas reverências. Afirma-se no Srīmad-Bhāgavatam que o Senhor é respeitado pelo Senhor Śiva, Brahmā e outros semideuses semelhantes. A palavra akṣaram é muito significativa, porque esta criação material está sujeita à destruição, mas o Senhor está acima desta criação material. Ele é a causa de todas as causas, e nesse caso, é superior a todas as almas condicionadas que vivem dentro desta natureza material e é superior à própria manifestação cósmica material. Ele é, portanto, o grandiosíssimo Supremo.