Skip to main content

TEXT 36

TEXT 36

Tekst

Text

arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ
arjuna uvāca
sthāne hṛṣīkeśa tava prakīrtyā
jagat prahṛṣyaty anurajyate ca
rakṣāṁsi bhītāni diśo dravanti
sarve namasyanti ca siddha-saṅghāḥ

Synonyms

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna sagde; sthāne — med rette; hṛṣīka-īśa — O alle sansers Herre; tava — Dine; prakīrtyā — af herlighederne; jagat — hele verden; prahṛṣyati — glæder sig; anurajyate — bliver knyttet; ca — og; rakṣāṁsi — dæmonerne; bhītāni — af frygt; diśaḥ — i alle retninger; dravanti — flygter; sarve — alle; namasyanti — frembærer hyldester; ca — også; siddha-saṅghāḥ — de fuldkommengjorte mennesker.

arjunaḥ uvāca — Arjuna said; sthāne — rightly; hṛṣīka-īśa — O master of all senses; tava — Your; prakīrtyā — by the glories; jagat — the entire world; prahṛṣyati — is rejoicing; anurajyate — is becoming attached; ca — and; rakṣāṁsi — the demons; bhītāni — out of fear; diśaḥ — in all directions; dravanti — are fleeing; sarve — all; namasyanti — are offering respects; ca — also; siddha-saṅghāḥ — the perfect human beings.

Translation

Translation

Arjuna sagde: O sansernes Herre, ved lyden af Dit navn fyldes verden af glæde, og således bliver alle knyttet til Dig. Selv om de perfekte væsener tilbyder Dig deres respektfulde hyldester, er dæmonerne bange og flygter hid og did. Dette er alt sammen, som det skal være.

Arjuna said: O master of the senses, the world becomes joyful upon hearing Your name, and thus everyone becomes attached to You. Although the perfected beings offer You their respectful homage, the demons are afraid, and they flee here and there. All this is rightly done.

Purport

Purport

FORKLARING: Efter at have hørt fra Kṛṣṇa om udfaldet af slaget på Kurukṣetra blev Arjuna oplyst, og som en stor hengiven og Guddommens Højeste Personligheds ven udtalte han, at alt, som Kṛṣṇa gør, er som det sig hør og bør. Arjuna bekræftede, at Kṛṣṇa er de hengivnes opretholder og genstand for deres tilbedelse og også den, der udsletter de uønskede elementer. Hans handlinger er lige gode for alle. Her gik det op for Arjuna, at mens slaget på Kurukṣetra blev afgjort, fulgte mange halvguder, siddhaer og intelligentsiaen på de højere planeter slagets gang fra det ydre rum, fordi Kṛṣṇa var til stede. Da Arjuna så Herrens universelle form, glædede halvguderne sig over det, men andre, der var dæmoner og ateister, kunne ikke udstå at høre Herren blive forherliget. På grund af deres naturlige frygt for Guddommens Højeste Personligheds ødelæggende form flygtede de. Arjuna priste Kṛṣṇas behandling af henholdsvis de hengivne og ateisterne. Under alle omstændigheder forherliger en hengiven Herren, for han ved, at uanset hvad Han gør, er det godt for alle.

Arjuna, after hearing from Kṛṣṇa about the outcome of the Battle of Kurukṣetra, became enlightened, and as a great devotee and friend of the Supreme Personality of Godhead he said that everything done by Kṛṣṇa is quite fit. Arjuna confirmed that Kṛṣṇa is the maintainer and the object of worship for the devotees and the destroyer of the undesirables. His actions are equally good for all. Arjuna understood herein that when the Battle of Kurukṣetra was being concluded, in outer space there were present many demigods, siddhas, and the intelligentsia of the higher planets, and they were observing the fight because Kṛṣṇa was present there. When Arjuna saw the universal form of the Lord, the demigods took pleasure in it, but others, who were demons and atheists, could not stand it when the Lord was praised. Out of their natural fear of the devastating form of the Supreme Personality of Godhead, they fled. Kṛṣṇa’s treatment of the devotees and the atheists is praised by Arjuna. In all cases a devotee glorifies the Lord because he knows that whatever He does is good for all.