Skip to main content

TEXT 39

VERŠ 39

Tekst

Verš

yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram
yac cāpi sarva-bhūtānāṁ
bījaṁ tad aham arjuna
na tad asti vinā yat syān
mayā bhūtaṁ carācaram

Synonyms

Synonyma

yat — hvad end; ca — også; api — som findes; sarva-bhūtānām — af alle skabelser; bījam — frøet; tat — det; aham — Jeg er; arjuna — O Arjuna; na — ikke; tat — det; asti — der er; vinā — uden; yat — som; syāt — eksisterer; mayā — af Mig; bhūtam — skabt; cara-acaram — bevægeligt eller ubevægeligt.

yat — čokoľvek; ca — tiež; api — môže byť; sarva-bhūtānām — celej existencie; bījam — semeno; tat — to; aham — som; arjuna — ó, Arjuna; na — nie; tat — to; asti — je; vinā — bez; yat — ktoré; syāt — jestvuje; mayā — Mňa; bhūtam — bytosť; cara-acaram — pohyblivé i nehybné.

Translation

Překlad

Endvidere er Jeg det livgivende frø til alle eksistenser, O Arjuna. Der findes intet væsen, bevægeligt eller ubevægeligt, der kan eksistere uden Mig.

Ďalej som, ó, Arjuna, semenom všetkého jestvujúceho. Niet bytosti, či už pohyblivej alebo nehybnej, ktorá by mohla jestvovať bezo Mňa.

Purport

Význam

FORKLARING: Alt har en årsag, og denne årsag eller dette frø til manifestation er Kṛṣṇa. Uden Kṛṣṇas energi kan intet eksistere. Derfor kaldes Han almægtig. Uden Hans kraft kan hverken det bevægelige eller det ubevægelige eksistere. Enhver form for eksistens, der ikke er baseret på Kṛṣṇas energi, kaldes māyā, “det, der ikke er”.

Všetko má svoju príčinu a táto príčina či semeno všetkej existencie je Kṛṣṇa. Nič nemôže existovať bez Kṛṣṇovej energie, a preto sa nazýva „všemocný“. Bez Jeho sily nemôže jestvovať nič pohyblivé ani nehybné. Bytie, ktoré sa nezakladá na Kṛṣṇovej energii sa nazýva māyā, to, čo nie je.