Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Tekst

Текст

rudrāṇāṁ śaṅkaraś cāsmi
vitteśo yakṣa-rakṣasām
vasūnāṁ pāvakaś cāsmi
meruḥ śikhariṇām aham
рудра̄н̣а̄м̇ ш́ан̇караш́ ча̄смі
віттеш́о йакша-ракшаса̄м
васӯна̄м̇ па̄вакаш́ ча̄смі
мерух̣ ш́ікгарін̣а̄м ахам

Synonyms

Послівний переклад

rudrāṇām — af alle Rudraerne; śaṅkaraḥ — Herren Śiva; ca — også; asmi — Jeg er; vitta-īśaḥ — herren over halvgudernes skatkammer; yakṣa- rakṣasām — blandt Yakṣaerne og Rākṣasaerne; vasūnām — af Vasuerne; pāvakaḥ — ild; ca — også; asmi — Jeg er; meruḥ — Meru; śikhariṇām — af alle bjerge; aham — Jeg er.

рудра̄н̣а̄м — з усіх Рудр; ш́ан̇карах̣ — Господь Ш́іва; ча — також; асмі—Я є; вітта–ı̄ш́ах̣—володар скарбів напівбогів; йакша-ракшаса̄м—з Йакш та Ра̄кшасів; васӯна̄м—з Васу; па̄ваках̣—вогонь; ча— також; асмі—Я є; мерух̣—Меру; ш́ікгарін̣а̄м—з усіх гір; ахам—Я є.

Translation

Переклад

Af alle Rudraerne er Jeg Herren Śiva, blandt yakṣaer og rākṣasaer er Jeg Herren over velstand [Kuvera], af Vasuerne er Jeg ilden [Agni], og af bjerge er Jeg Meru.

Із всіх Рудр Я — Господь Ш́іва, з-поміж йакш і ра̄кшасів Я — володар скарбів (Кувера), з-поміж Васу Я — вогонь (Аґні), й з-поміж гір Я — Меру.

Purport

Коментар

FORKLARING: Der findes elleve Rudraer, af hvem Śaṅkara, Herren Śiva, er den førende. Blandt den Højeste Herres inkarnationer er han den, der har ansvaret for uvidenhedens kvalitet i universet. Yakṣaerne og rākṣasaernes leder er Kuvera, halvgudernes overskatmester, og han repræsenterer den Højeste Herre. Meru er et bjerg, der er berømt for sine rige naturressourcer.

Існує одинадцять Рудр, головний з яких — Ш́ан̇кара, Господь Ш́іва. Він — втілення Верховного Господа, який керує у всесвіті ґун̣ою невігластва. Кувера, правитель йакш і ра̄кшасів, — головний охоронець скарбів напівбогів, і він представляє Верховного Господа. Меру — гора, що уславлена своїми природними багатствами.