Skip to main content

KAPITEL ET:

Besigtigelse af hærene på Kurukṣetras slagmark

Tekst

dhṛtarāṣṭra uvāca
dharma-kṣetre kuru-kṣetre
samavetā yuyutsavaḥ
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva
kim akurvata sañjaya

Synonyms

dhṛtarāṣṭraḥ uvāca — Kong Dhṛtarāṣṭra sagde; dharma-kṣetre — på pilgrimsstedet; kuru-kṣetre — ved navn Kurukṣetra; samavetāḥ — forsamlet; yuyutsavaḥ — med et ønske om at kæmpe; māmakāḥ — min side (mine sønner); pāṇḍavāḥ — Pāṇḍus sønner; ca — og; eva — afgjort; kim — hvad; akurvata — gjorde de; sañjaya — O Sañjaya.

Translation

Dhṛtarāṣṭra sagde: O Sañjaya, hvad gjorde mine sønner og Pāṇḍus sønner efter at have taget opstilling på Kurukṣetras pilgrimssted, kamplystne som de var?

Purport

FORKLARING: Bhagavad-gītā er den vidt udbredte teistiske videnskab, der er sammenfattet i Gītā-māhātmya (Forherligelse af Bhagavad-gītā). Der står der, at man skal studere Bhagavad-gītā omhyggeligt under vejledning af en person, der er Śrī Kṛṣṇas hengivne, og forsøge at forstå Bhagavad-gītā uden personlige motiver. Bogen giver selv eksemplet på sådan en klar forståelse, nemlig som den blev forstået af Arjuna, der hørte Bhagavad-gītā direkte fra Herren. Hvis man er så heldig at forstå Bhagavad-gītā via discipelrækken uden selviske fortolkninger, overgår man al vedisk visdom og alle hellige skrifter i verden. Bhagavad-gītā indeholder alt, der findes i andre skrifter, men læseren vil også finde ting, der ikke er at finde andre steder. Det er det særlige ved Bhagavad-gītā. Eftersom den bliver talt direkte af selve Guddommens Højeste Personlighed, Herren Śrī Kṛṣṇa, er den perfektionen af enhver form for teistisk videnskab.

Som beskrevet i Mahābhārata danner de emner, som Dhṛtarāṣṭra og Sañjaya diskuterer, grundlaget for denne storslåede filosofi. Det fremgår, at denne filosofi blev udviklet på Kurukṣetras slagmark, der har været et helligt pilgrimssted siden tidernes morgen i den vediske tidsalder. Den blev talt af Herren, da Han personligt var på planeten for at vejlede menneskeheden.

Ordet dharma-kṣetra (et sted, hvor der foregår religiøse ritualer) er vigtigt, for Guddommens Højeste Personlighed var på Arjunas side på Kurukṣetras slagmark. Dhṛtarāṣṭra, Kuruernes fader, nærede stærke tvivl om muligheden for sine sønners endelige sejr. I sin tvivl spurgte han sin sekretær Sañjaya: “Hvad gjorde de?” Han vidste, at både hans egne sønner og hans yngre bror Pāṇḍus sønner var forsamlet på Kurukṣetra fast besluttet på krig. Hans spørgsmål er alligevel vigtigt. Han ønskede intet kompromis mellem fætrene og brødrene, så han ville gerne forsikre sig om sine sønners skæbne på slagmarken. Fordi slaget skulle udkæmpes på Kurukṣetra, der er omtalt andetsteds i Vedaerne som et helligt sted for selv himmelens beboere, frygtede Dhṛtarāṣṭra det hellige steds eventuelle indflydelse på slagets udfald. Han var godt klar over, at det i så fald ville virke til fordel for Pāṇḍus sønner, der fra naturens side var retskafne. Sañjaya, der var elev af Vyāsa, kunne gennem dennes barmhjertighed se Kurukṣetras slagmark for sit indre syn, selv om han befandt sig i Dhṛtarāṣṭras værelse. Dhṛtarāṣṭra udspurgte ham derfor om situationen på slagmarken.

Både Pāṇḍavaerne og Dhṛtarāṣṭras sønner tilhørte samme familie, men Dhṛtarāṣṭras holdning afsløres her. Han henviste med overlæg kun til sine sønner som Kuruer og udelukkede på den måde Pāṇḍus sønner fra familiearven. Man kan således forstå Dhṛtarāṣṭras indstilling til hans nevøer, Pāṇḍus sønner. Ligesom ukrudt bliver luget væk på en rismark, må det forventes lige fra starten af disse hændelser, at på det hellige sted Kurukṣetra, hvor religionens fader, Śrī Kṛṣṇa, var til stede, ville al ukrudt i form af Dhṛtarāṣṭras søn Duryodhana og andre blive udryddet og de helt igennem religiøse personer med Yudhiṣṭhira i spidsen blive genindsat af Herren. Det er betydningen af ordene dharma-kṣetre og kuru-kṣetre ud over deres historiske og vediske betydning.

Tekst

sañjaya uvāca
dṛṣṭvā tu pāṇḍavānīkaṁ
vyūḍhaṁ duryodhanas tadā
ācāryam upasaṅgamya
rājā vacanam abravīt

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya sagde; dṛṣṭvā — efter at have set; tu — men; pāṇḍava-anīkam — Pāṇḍavaernes soldater; vyūḍham — opstillet i militær slagorden; duryodhanaḥ — Kong Duryodhana; tadā — på det tidspunkt; ācāryam — læreren; upasaṅgamya — idet han nærmede sig; rājā — kongen; vacanam — ordene; abravīt — talte.

Translation

Sañjaya sagde: O Konge, efter at have skuet over hæren, der var opstillet af Pāṇḍus sønner i militær slagorden, gik Kong Duryodhana til sin lærer og talte følgende ord.

Purport

FORKLARING: Dhṛtarāṣṭra var blind fra fødslen af. Desværre var han også blottet for åndeligt syn. Han vidste udmærket, at hans sønner var lige så blinde med hensyn til religion, og han var således overbevist om, at de aldrig ville komme overens med Pāṇḍavaerne, der alle var fromme fra fødslen af. Han var dog stadig urolig over, hvilken indflydelse pilgrimsstedet ville have på dem, og Sañjaya forstod godt hans motiv til at forhøre sig om situationen på slagmarken. Sañjaya ville derfor gerne opmuntre den mismodige konge og forsikre ham om, at hans sønner intet kompromis ville indgå under indflydelse af det hellige sted. Derfor fortalte Sañjaya kongen, at efter at have set Pāṇḍavaernes militære styrker gik hans søn Duryodhana med det samme til den øverstbefalende, Droṇācārya, for at underrette ham om situationen. Skønt Duryodhana blev tiltalt som konge, var han på grund af situationens alvor alligevel nødt til at henvende sig til den øverstbefalende. Han var derfor ganske kvalificeret til at være politiker. Men Duryodhanas diplomatiske fernis kunne ikke skjule den frygt, han følte, da han så Pāṇḍava-brødrenes militære opstilling.

Tekst

paśyaitāṁ pāṇḍu-putrānām
ācārya mahatīṁ camūm
vyūḍhāṁ drupada-putreṇa
tava śiṣyeṇa dhīmatā

Synonyms

paśya — se; etām — denne; pāṇḍu-putrāṇām — Pāṇḍus sønners; ācārya — O lærer; mahatīm — store; camūm — militære styrke; vyūḍhām — arrangeret; drupada-putreṇa — af Drupadas søn; tava — din; śiṣyeṇa — discipel; dhī-matā — meget intelligent.

Translation

O min lærer, betragt Pāṇḍus sønners mægtige hær, der er blevet opstillet med så stor færdighed af din intelligente discipel, Drupadas søn.

Purport

Duryodhana, a great diplomat, wanted to point out the defects of Droṇācārya, the great brāhmaṇa commander in chief. Droṇācārya had some political quarrel with King Drupada, the father of Draupadī, who was Arjuna’s wife. As a result of this quarrel, Drupada performed a great sacrifice, by which he received the benediction of having a son who would be able to kill Droṇācārya. Droṇācārya knew this perfectly well, and yet as a liberal brāhmaṇa he did not hesitate to impart all his military secrets when the son of Drupada, Dhṛṣṭadyumna, was entrusted to him for military education. Now, on the Battlefield of Kurukṣetra, Dhṛṣṭadyumna took the side of the Pāṇḍavas, and it was he who arranged for their military phalanx, after having learned the art from Droṇācārya. Duryodhana pointed out this mistake of Droṇācārya’s so that he might be alert and uncompromising in the fighting. By this he wanted to point out also that he should not be similarly lenient in battle against the Pāṇḍavas, who were also Droṇācārya’s affectionate students. Arjuna, especially, was his most affectionate and brilliant student. Duryodhana also warned that such leniency in the fight would lead to defeat.

Tekst

atra śūrā maheṣv-āsā
bhīmārjuna-samā yudhi
yuyudhāno virāṭaś ca
drupadaś ca mahā-rathaḥ

Synonyms

atra — her; śūrāḥ — helte; mahā-iṣu-āsāḥ — mægtige bueskytter; bhīma- arjuna — med Bhīma og Arjuna; samāḥ — jævnbyrdige; yudhi — i kampen; yuyudhānaḥ — Yuyudhāna; virāṭaḥ — Virāṭa; ca — også; drupadaḥ — Drupada; ca — også; mahā-rathaḥ — stor kriger.

Translation

Dér i deres hær findes der mange tapre bueskytter, der kan måle sig med Bhīma og Arjuna i kamp – store krigere som Yuyudhāna, Virāṭa og Drupada.

Purport

FORKLARING: Selv om Dhṛṣtadyumna ikke var den store forhindring over for Droṇācāryas store færdighed i krigskunst, gav mange andre anledning til frygt. De omtales af Duryodhana som store forhindringer på vejen mod sejr, for hver af dem var lige så mægtig som Bhīma og Arjuna. Han kendte til Bhīma og Arjunas styrke og sammenlignede derfor de andre med dem.

Tekst

dhṛṣṭaketuś cekitānaḥ
kāśirājaś ca vīryavān
purujit kuntibhojaś ca
śaibyaś ca nara-puṅgavaḥ

Synonyms

dhṛṣṭaketuḥ — Dhṛṣṭaketu; cekitānaḥ — Cekitāna; kāśirājaḥ — Kāśirāja; ca — også; vīrya-vān — meget kraftfuld; purujit — Purujit; kuntibhojaḥ — Kuntibhoja; ca — og; śaibyaḥ — Śaibya; ca — og; nara-puṅgavaḥ — en helt blandt mennesker.

Translation

Der er også store heroiske krigere som Dhṛṣtaketu, Cekitāna, Kāśirāja, Purujit, Kuntibhoja og Śaibya.

Tekst

yudhāmanyuś ca vikrānta
uttamaujāś ca vīryavān
saubhadro draupadeyāś ca
sarva eva mahā-rathāḥ

Synonyms

yudhāmanyuḥ — Yudhāmanyu; ca — og; vikrāntaḥ — mægtige; uttamaujāḥ — Uttamaujā; ca — og; vīrya-vān — meget kraftfulde; saubhadraḥ — Subhadrās søn; draupadeyāḥ — Draupadīs sønner; ca — og; sarve — alle; eva — sandelig; mahā-rathāḥ — store stridsvognskæmpere.

Translation

Der er den mægtige Yudhāmanyu, den meget kraftfulde Uttamaujā såvel som Subhadrās søn og Draupadīs sønner. Alle disse krigere er store stridsvognskæmpere.

Tekst

asmākaṁ tu viśiṣṭā ye
tān nibodha dvijottama
nāyakā mama sainyasya
saṁjñārthaṁ tān bravīmi te

Synonyms

asmākam — vores; tu — men; viśiṣṭāḥ — specielt kraftfulde; ye — som; tān — dem; nibodha — læg blot mærke til; dvija-uttama — O bedste blandt brāhmaṇaer; nāyakāḥ — kaptajner; mama — mine; sainyasya — hærens; saṁjñā-artham — til oplysning; tān — dem; bravīmi — jeg fortæller; te — til dig.

Translation

O du bedste blandt brāhmaṇaer, lad mig fortælle dig om de kaptajner, der specielt egner sig til at lede mine militærstyrker.

Tekst

bhavān bhīṣmaś ca karṇaś ca
kṛpaś ca samitiṁ-jayaḥ
aśvatthāmā vikarṇaś ca
saumadattis tathaiva ca

Synonyms

bhavān — dig selv; bhīṣmaḥ — bedstefader Bhīṣma; ca — også; karṇaḥ — Karṇa; ca — og; kṛpaḥ — Kṛpa; ca — og; samitim-jayaḥ — altid sejrrig i kamp; aśvatthāmā — Aśvatthāmā; vikarṇaḥ — Vikarṇa; ca — såvel som; saumadattiḥ — Somadattas søn; tathā — såvel som; eva — afgjort; ca — også.

Translation

Der er personer som dig selv, Bhīṣma, Karṇa, Kṛpa, Aśvatthāmā, Vikarṇa og Somadattas søn ved navn Bhūriśravā, der altid er sejrrige i kamp.

Purport

FORKLARING: Duryodhana nævner nogle af slagets fænomenale helte, der altid er sejrrige. Vikarṇa er Duryodhanas bror, Aśvatthāmā er Droṇācāryas søn, og Saumadatti eller Bhūriśravā er Bāhlīkaernes konge. Karṇa er Arjunas halvbror, eftersom han blev født af Kuntī før hendes ægteskab med Kong Pāṇḍu. Kṛpācāryas tvillingesøster var gift med Droṇācārya.

Tekst

anye ca bahavaḥ śūrā
mad-arthe tyakta-jīvitāḥ
nānā-śastra-praharaṇāḥ
sarve yuddha-viśāradāḥ

Synonyms

anye — andre; ca — også; bahavaḥ — i stort tal; śūrāḥ — helte; mat-arthe — for min skyld; tyakta-jīvitāḥ — parate til at sætte livet på spil; nānā — mange; śastra — våben; praharaṇāḥ — udstyret med; sarve — dem alle; yuddha-viśāradāḥ — erfarne i den militære videnskab.

Translation

Der er mange andre helte, der er rede til at ofre livet for min skyld. De er alle veludrustede med forskellige slags våben, og alle er de kyndige i den militære videnskab.

Purport

FORKLARING: Hvad angår de andre såsom Jayadratha, Kṛtavarmā og Śalya er de alle fast besluttet på at ofre deres liv for Duryodhanas skyld. Allerede her slås det med andre ord fast, at fordi de havde sluttet sig til den syndige Duryodhana, ville de alle falde i slaget på Kurukṣetra. Duryodhana følte sig ikke desto mindre sikker på sejr på grund af sine ovennævnte venners samlede styrke.

Tekst

aparyāptaṁ tad asmākaṁ
balaṁ bhīṣmābhirakṣitam
paryāptaṁ tv idam eteṣāṁ
balaṁ bhīmābhirakṣitam

Synonyms

aparyāptam — umålelig; tat — den; asmākam — vores; balam — styrke; bhīṣma — af bedstefader Bhīṣma; abhirakṣitam — helt beskyttet; paryāptam — begrænset; tu — men; idam — al denne; eteṣām — Pāṇḍavaernes; balam — styrke; bhīma — af Bhīma; abhirakṣitam — omhyggeligt beskyttet.

Translation

Vores styrke er umålelig, og vi er fuldt ud beskyttet af bedstefader Bhīṣma, mens Pāṇḍavaernes styrke, der omhyggeligt beskyttes af Bhīma, er begrænset.

Purport

FORKLARING: Her sammenligner Duryodhana de to hæres styrke. Især fordi hans hær står under beskyttelse af en særdeles erfaren general, bedstefader Bhīṣma, tror han, at dens styrke er umålelig. På den anden side er Pāṇḍavaernes styrker begrænset, siden de beskyttes af en mindre erfaren general, Bhīma, der er for intet at regne ved siden af Bhīṣma. Duryodhana var altid misundelig på Bhīma, for han var helt klar over, at hvis han overhovedet skulle dø, ville det blive for Bhīmas hånd. Men samtidig gjorde Bhīṣmas tilstedeværelse ham sikker på sejren, for denne var en langt overlegen general. Hans konklusion, at han ville komme sejrrig ud af slaget, var velbegrundet.

Tekst

ayaneṣu ca sarveṣu
yathā-bhāgam avasthitāḥ
bhīṣmam evābhirakṣantu
bhavantaḥ sarva eva hi

Synonyms

ayaneṣu — på de strategiske placeringer; ca — også; sarveṣu — overalt; yathā-bhāgam — som arrangeret forskelligt; avasthitāḥ — er placeret; bhīṣmam — til bedstefader Bhīṣma; eva — sandelig; abhirakṣantu — bør give støtte; bhavantaḥ — I; sarve — alle respektivt; eva hi — sandelig.

Translation

Nu må I alle yde bedstefader Bhīṣma fuld støtte derfra, hvor I står på jeres respektive strategiske placeringer i hærens slagorden.

Purport

FORKLARING: Efter at have rost Bhīṣmas evner kom Duryodhana i tænke om, at andre måske kunne føle sig forbigået, så på sin sædvanlige diplomatiske facon forsøgte han med ovenstående udtalelse at udglatte eventuelle misforståelser. Han understregede, at Bhīṣmadeva utvivlsomt var den største helt, men han var trods alt en gammel mand, så alle måtte især sørge for at dække ham fra alle sider. Måske ville han blive så optaget af striden, at fjenden kunne benytte sig af hans travlhed i den anden ende af slagmarken. Det var derfor vigtigt, at de andre helte holdt deres strategiske stillinger, så fjenden ikke kunne bryde falanksen. Duryodhana var overbevist om, at Kuruernes sejr afhang af Bhīṣmadeva. Han havde fuld tillid til Bhīṣmadeva og Droṇācāryas fulde opbakning i kampen, for han vidste udmærket godt, at de ikke havde ytret et ord, dengang Arjunas hustru Draupadī i sin hjælpeløse tilstand havde bønfaldt dem om retfærdighed, da hun skulle tvinges til at vise sig nøgen for øjnene af alle de store generaler i forsamlingen. Skønt han vidste, at de to generaler nærede en vis hengivenhed for Pāṇḍavaerne, håbede han på, at de nu ville lade den fare, som de havde gjort det under terningespillet.

Tekst

tasya sañjanayan harṣaṁ
kuru-vṛddhaḥ pitāmahaḥ
siṁha-nādaṁ vinadyoccaiḥ
śaṅkhaṁ dadhmau pratāpavān

Synonyms

tasya — hans (Duryodhanas); sañjanayan — forøgende; harṣam — glæde; kuru-vṛddhaḥ — Kuru-dynastiets ældste (Bhīṣma); pitāmahaḥ — bedstefaderen; siṁha-nādam — brølende lyd, som en løves brøl; vinadya — idet han lod lyde; uccaiḥ — meget højt; śaṅkham — i konkylien; dadhmau — blæste; pratāpa-vān — den tapre.

Translation

Bhīṣma, Kuru-dynastiet og krigernes store, tapre bedstefader, blæste da højt i sin konkylie og fremkaldte en lyd som en løves brøl til stor glæde for Duryodhana.

Purport

FORKLARING: Kuru-dynastiets bedstefader kunne forstå, hvad der foregik i hjertet på hans sønnesøn Duryodhana. På grund af sin naturlige medfølelse med ham forsøgte han at opmuntre ham ved at blæse højt i sin konkylie, så den lød som en løves brøl. Gennem konkyliens symbolik fortalte han indirekte sin nedtrykte sønnesøn Duryodhana, at denne ingen chance havde for at vinde slaget, eftersom den Højeste Herre, Kṛṣṇa, befandt Sig på den anden side. Men ikke desto mindre var det hans [Bhīṣmas] pligt at føre an i slaget, og i den henseende ville han give sig selv fuldt ud.

Tekst

tataḥ śaṅkhāś ca bheryaś ca
paṇavānaka-gomukhāḥ
sahasaivābhyahanyanta
sa śabdas tumulo ’bhavat

Synonyms

tataḥ — derefter; śaṅkhāḥ — konkylier; ca — også; bheryaḥ — store trommer; ca — og; paṇava-ānaka — små trommer og pauker; go-mukhāḥ — horn; sahasā — med ét; eva — afgjort; abhyahanyanta — istemtes samtidigt; saḥ — den; śabdaḥ — samlede lyd; tumulaḥ — øredøvende; abhavat — blev.

Translation

Derefter istemtes med ét alle konkylier, trommer, pauker, horn og trompeter samtidigt, og den samlede lyd var øredøvende.

Tekst

tataḥ śvetair hayair yukte
mahati syandane sthitau
mādhavaḥ pāṇḍavaś caiva
divyau śaṅkhau pradadhmatuḥ

Synonyms

tataḥ — derefter; śvetaiḥ — med hvide; hayaiḥ — heste; yukte — forspændt; mahati — i en stor; syandane — stridsvogn; sthitau — der befandt sig i; mādhavaḥ — Kṛṣṇa (lykkegudindens ægtemand); pāṇḍavaḥ — Arjuna (Pāṇḍus søn); ca — også; eva — afgjort; divyau — de to transcendentale; śaṅkhau — konkylier; pradadhmatuḥ — blæste i.

Translation

På den anden side blæste både Herren Kṛṣṇa og Arjuna, der befandt sig i en stor stridsvogn, der var forspændt med hvide heste, i deres transcendentale konkylier.

Purport

FORKLARING: I modsætning til Bhīṣmadevas konkylie beskrives konkylierne i hænderne på Kṛṣṇa og Arjuna som transcendentale. Lyden af de transcendentale konkylier angav, at den anden side ikke kunne gøre sig håb om sejr, for Kṛṣṇa var på Pāṇḍavaernes side. Jayas tu pāṇḍu- putrāṇāṁ, yeṣāṁ pakṣe janārdanaḥ. Sejren følger altid personer som Pāṇḍus sønner, for Herren Kṛṣṇa er hos dem. Og hvor som helst og når som helst Herren er til stede, er lykkegudinden det også, for lykkegudinden forlader aldrig sin ægtemands side. Derfor kunne Arjuna se frem til sejr og held som tilkendegivet af den transcendentale lyd fra Viṣṇu eller Herren Kṛṣṇas konkylie. Ydermere havde Arjuna fået den stridsvogn, begge venner befandt sig på, af Agni (ildguden), hvilket betød, at denne stridsvogn var i stand til at overvinde alt og alle, uanset hvor den blev ført hen i de tre verdener.

Tekst

pāñcajanyaṁ hṛṣīkeśo
devadattaṁ dhanañ-jayaḥ
pauṇḍraṁ dadhmau mahā-śaṅkhaṁ
bhīma-karmā vṛkodaraḥ

Synonyms

pāñcajanyam — konkylien Pāñcajanya; hṛṣīka-īśaḥ — Hṛṣīkeśa (Kṛṣṇa, Herren, som styrer de hengivnes sanser); devadattam — konkylien Devadatta; dhanam-jayaḥ — Dhanañjaya (Arjuna, vinderen af rigdomme); pauṇḍram — konkylien Pauṇḍra; dadhmau — blæste; mahā- śaṅkham — den skrækindjagende konkylie; bhīma-karmā — en, som udfører herkuliske bedrifter; vṛka-udaraḥ — ædedolken (Bhīma).

Translation

Herren Kṛṣṇa blæste i Sin konkylie ved navn Pāñcajanya, Arjuna blæste i sin, Devadatta, og Bhīma, ædedolken, der var kendt for sine herkuliske bedrifter, blæste i sin skrækindjagende konkylie ved navn Pauṇḍra.

Purport

FORKLARING: I dette vers bliver Herren Kṛṣṇa omtalt som Hṛṣīkeśa, fordi Han ejer alle sanser. De levende væsener er uadskillelige dele af Ham, og derfor er de også uadskillelige dele af Hans sanser. Upersonalisterne kan ikke redegøre for de levende væseners sanser, og derfor er de altid opsatte på at beskrive alle levende væsener som uden sanser eller som upersonlige. Herren, der befinder Sig i hjertet på alle levende væsener, styrer deres sanser. Men Han styrer alle levende væsener i forhold til deres overgivelse, og i de rene hengivnes tilfælde styrer Han deres sanser direkte. Her på Kurukṣetras slagmark styres Arjunas transcendentale sanser direkte af Herren, og i den forbindelse er Hans særlige navn Hṛṣīkeśa. Herren har forskellige navne alt efter Sine forskellige aktiviteter. Hans navn er for eksempel Madhusūdana, fordi Han dræbte en dæmon ved navn Madhu. Hans navn er Govinda, fordi Han giver køerne og sanserne nydelse. Hans navn er Vāsudeva, fordi Han åbenbarede Sig som Vasudevas søn. Han kaldes Devakī-nandana, fordi Han gjorde Devakī til Sin mor. Hans navn er Yaśodā-nandana, fordi Han berigede Yaśodā i Vṛndāvana med Sine barndomslege. Han kaldes også Pārtha- sārathi, fordi Han fungerede som Sin ven Arjunas vognstyrer. På samme måde er Hans navn Hṛṣīkeśa, fordi Han ledte Arjuna på Kurukṣetras slagmark.

Arjuna omtales som Dhanañjaya i dette vers, fordi han havde hjulpet sin ældre bror med at fremskaffe rigdomme, da kongen behøvede dem for at bekoste forskellige offerceremonier. På samme måde bliver Bhīma kaldt Vṛkodara, fordi han kunne spise lige så glubende, som han kunne udføre herkuliske bedrifter såsom at dræbe dæmonen Hiḍimba. De forskellige konkylier, der med Herrens som den første blev blæst i af de forskellige personer på Pāṇḍavaernes side, virkede således alle opmuntrende på de kæmpende soldater. Det var derimod ikke tilfældet i den anden lejr, og Herren Kṛṣṇa, den højeste hersker, eller lykkegudinden var heller ikke til stede der, så de var forudbestemt til at tabe slaget. Det var budskabet, som lyden af konkylierne bekendtgjorde.

Tekst

anantavijayaṁ rājā
kuntī-putro yudhiṣṭhiraḥ
nakulaḥ sahadevaś ca
sughoṣa-maṇipuṣpakau
kāśyaś ca parameṣv-āsaḥ
śikhaṇḍī ca mahā-rathaḥ
dhṛṣṭadyumno virāṭaś ca
sātyakiś cāparājitaḥ
drupado draupadeyāś ca
sarvaśaḥ pṛthivī-pate
saubhadraś ca mahā-bāhuḥ
śaṅkhān dadhmuḥ pṛthak pṛthak

Synonyms

ananta-vijayam — konkylien Anantavijaya; rājā — kongen; kuntī-putraḥ — Kuntīs søn; yudhiṣṭhiraḥ — Yudhiṣṭhira; nakulaḥ — Nakula; sahadevaḥ — Sahadeva; ca — og; sughoṣa-maṇipuṣpakau — konkylierne Sughoṣa og Maṇipuṣpaka; kāśyaḥ — Kongen af Kāśī (Vārāṇasī); ca — og; parama-iṣu-āsaḥ — den store bueskytte; śikhaṇḍī — Śikhaṇḍī; ca — også; mahā-rathaḥ — en, der kan kæmpe alene mod tusinder; dhṛṣṭadyumnaḥ — Dhṛṣtadyumna (Kong Drupadas søn); virāṭaḥ — Virāṭa (den fyrste, som gav Pāṇḍavaerne ly, mens de levede incognito); ca — også; sātyakiḥ — Sātyaki (et andet navn for Yuyudhāna, Herren Kṛṣṇas vognstyrer); ca — og; aparājitaḥ — som aldrig var blevet besejret; drupadaḥ — Drupada, kongen af Pāñcāla; draupadeyāḥ — Draupadīs sønner; ca — også; sarvaśaḥ — alle; pṛthivī-pate — O konge; saubhadraḥ — Abhimanyu, Subhadrās søn; ca — også; mahā-bāhuḥ — med vældige arme; śaṅkhān — konkylierne; dadhmuḥ — blæste i; pṛthak pṛthak — hver for sig.

Translation

Kong Yudhiṣṭhira, Kuntīs søn, blæste i sin konkylie, Ananta-vijaya, og Nakula og Sahadeva blæste i konkylierne ved navn Sughoṣa og Maṇipuṣpaka. Den store bueskytte kongen af Kāśī og den mægtige kriger Śikhaṇḍī samt Dhṛṣṭadyumna, Virāṭa og den uovervindelige Sātyaki tillige med Drupada, Draupadīs sønner og de andre såsom Subhadrās stærkarmede søn blæste alle i deres respektive konkylier, O Konge.

Purport

FORKLARING: Sañjaya fortalte meget taktfuldt Kong Dhṛtarāṣṭra, at hans ukloge politik med at bedrage Pāṇḍus sønner og forsøge at indsætte sine egne sønner på kongerigets trone ikke var særlig prisværdig. Alle tegn pegede allerede i retning af, at hele Kuru-dynastiet ville blive udslettet i det store slag. De var alle til stede lige fra bedstefader Bhīṣma til sønnesønnerne som Abhimanyu og andre inklusive konger fra mange af verdens stater, og de var alle dømt til undergang. Hele katastrofen skyldtes Kong Dhṛtarāṣṭra, der havde opmuntret sine sønner i deres politik.

Tekst

sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṇāṁ
hṛdayāni vyadārayat
nabhaś ca pṛthivīṁ caiva
tumulo ’bhyanunādayan

Synonyms

saḥ — den; ghoṣaḥ — lyd; dhārtarāṣṭrāṇām — Dhṛtarāṣṭras sønners; hṛdayāni — hjerter; vyadārayat — knuste; nabhaḥ — himlen; ca — også; pṛthivīm — Jordens overflade; ca — også; eva — sandelig; tumulaḥ — øredøvende; abhyanunādayan — genlød.

Translation

Lyden af disse forskellige konkylier var øredøvende. Den genlød både i himmelen og på Jorden og sønderknuste Dhṛtarāṣṭras sønners hjerter.

Purport

When Bhīṣma and the others on the side of Duryodhana blew their respective conchshells, there was no heart-breaking on the part of the Pāṇḍavas. Such occurrences are not mentioned, but in this particular verse it is mentioned that the hearts of the sons of Dhṛtarāṣṭra were shattered by the sounds vibrated by the Pāṇḍavas’ party. This is due to the Pāṇḍavas and their confidence in Lord Kṛṣṇa. One who takes shelter of the Supreme Lord has nothing to fear, even in the midst of the greatest calamity.

Tekst

atha vyavasthitān dṛṣṭvā
dhārtarāṣṭrān kapi-dhvajaḥ
pravṛtte śastra-sampāte
dhanur udyamya pāṇḍavaḥ
hṛṣīkeśaṁ tadā vākyam
idam āha mahī-pate

Synonyms

atha — derpå; vyavasthitān — de opstillede; dṛṣṭvā — efter at have betragtet; dhārtarāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭras sønner; kapi-dhvajaḥ — han, hvis flag bar Hanumāns mærke; pravṛtte — da han skulle til at; śastra- sampāte — afskyde sine pile; dhanuḥ — buen; udyamya — idet han løftede; pāṇḍavaḥ — Pāṇḍus søn (Arjuna); hṛṣīkeśam — til Herren Kṛṣṇa; tadā — på det tidspunkt; vākyam — ord; idam — disse; āha — sagde; mahī-pate — O Konge.

Translation

På det tidspunkt løftede Arjuna, Pāṇḍus søn, der sad i stridsvognen, hvis flag var mærket med Hanumān, sin bue og beredte sig på at affyre sine pile. O Konge, efter at have betragtet Dhṛtarāṣṭras sønner, der var opstillet i militær slagorden, talte Arjuna disse ord til Hṛṣīkeśa [Herren Kṛṣṇa].

Purport

FORKLARING: Slaget skulle lige til at begynde. Af beskrivelsen ovenfor fremgår det, at Dhṛtarāṣṭras sønner blev mere eller mindre modløse ved synet af Pāṇḍavaernes uventede opvisning af militærstyrke, der stod under Herren Kṛṣṇas direkte vejledning. Hanumāns tilstedeværelse på Arjunas flag var endnu et tegn på sejr, for Hanumān samarbejdede med Herren Rāma i slaget mellem Rāma og Rāvaṇa, hvor Herren Rāma sejrede. Nu befandt både Rāma og Hanumān sig på Arjunas stridsvogn for at hjælpe ham. Herren Kṛṣṇa er Rāma selv, og hvor som helst Herren Rāma befinder Sig, er Hans evige tjener Hanumān samt Hans evige gemalinde, Sītā, lykkens gudinde, også til stede. Derfor havde Arjuna overhovedet ingen grund til frygt. Og frem for alt var sansernes Herre, Kṛṣṇa, personligt til stede for at vejlede ham. Al råd og vejledning med hensyn til slagets gang stod således til Arjunas rådighed. Under disse lovende omstændigheder, der var arrangeret af Herren for Hans evige hengivne, tegnede alt til en sikker sejr.

Tekst

arjuna uvāca
senayor ubhayor madhye
rathaṁ sthāpaya me ’cyuta
yāvad etān nirīkṣe ’haṁ
yoddhu-kāmān avasthitān
kair mayā saha yoddhavyam
asmin raṇa-samudyame

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna sagde; senayoḥ — hærene; ubhayoḥ — begge; madhye — ind mellem; ratham — stridsvognen; sthāpaya — vær god at føre; me — min; acyuta — O Du ufejlbarlige; yāvat — sådan at; etān — alle disse; nirīkṣe — kan se på; aham — jeg; yoddhu-kāmān — der ønsker at kæmpe; avasthitān — der er opstillet på slagmarken; kaiḥ — med hvem; mayā — af mig; saha — sammen; yoddhavyam — er nødt til at kæmpe; asmin — i denne; raṇa — strid; samudyame — i forsøget.

Translation

Arjuna sagde: O Du ufejlbarlige, vær god at føre min stridsvogn ind mellem de to hære, så jeg kan se dem, der er til stede her med et ønske om at kæmpe, og mod hvem jeg må dyste i dette store slag.

Purport

FORKLARING: Skønt Herren Kṛṣṇa er Guddommens Højeste Personlighed, var Han af Sin årsagsløse nåde engageret i Sin vens tjeneste. Han svigter aldrig i Sin kærlighed til Sine hengivne, og derfor tiltales Han her som ufejlbarlig. Som vognstyrer måtte Han følge Arjunas ordrer, og fordi Han ikke tøvede med at gøre det, tiltales Han her som ufejlbarlig. Selv om Han havde accepteret at være vognstyrer for Sin hengivne, formindskede det ikke Hans suveræne position. Han er under alle omstændigheder Guddommens Højeste Personlighed, Hṛṣīkeśa, Herren over alle sanser. Forholdet mellem Herren og Hans tjener er smukt og transcendentalt. Tjeneren er altid rede til at tjene Herren, og Herren benytter ligeledes enhver lejlighed til at tjene Sin hengivne. Han finder større glæde i at lade Sig beordre af Sin rene hengivne, end Han finder i Selv at give ordrer. Eftersom Han er Herren, er alle underlagt Hans ordrer. Ingen står over Ham og kan give Ham ordrer. Men når Han lader Sig beordre af en ren hengiven, finder Han transcendental nydelse deri, selv om Han under alle omstændigheder forbliver den ufejlbarlige Herre.

Arjuna havde som Herrens rene hengivne intet ønske om at kæmpe mod sine fætre og brødre, men på grund af Duryodhanas stædighed blev han tvunget til at indfinde sig på slagmarken, for Duryodhana nægtede at gå med til nogen form for fredsforhandling. Arjuna var derfor spændt på at se, hvem de ledende personer, der var mødt op på slagmarken, var. Skønt en fredsaftale var udelukket på dette tidspunkt, ville han gerne se dem igen for at danne sig et indtryk af, hvor opsatte de var på en uønsket krig.

Tekst

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Synonyms

yotsyamānān — de, som vil kæmpe; avekṣe — lad mig se; aham — jeg; ye — hvem; ete — de; atra — her; samāgatāḥ — forsamlet; dhārtarāṣṭrasya — for Dhṛtarāṣṭras søn; durbuddheḥ — for den ondsindede; yuddhe — i kampen; priya — vel; cikīrṣavaḥ — som ønsker det.

Translation

Lad mig se, hvem der er kommet her for at kæmpe med ønsket om at behage Dhṛtarāṣṭras ondsindede søn.

Purport

FORKLARING: Det var en offentlig hemmelighed, at Duryodhana i samarbejde med sin far, Dhṛtarāṣṭra, havde forsøgt at tilrane sig Pāṇḍavaernes kongerige igennem nedrige intriger. Derfor måtte alle de, der havde sluttet sig til Duryodhana, have haft en lignende indstilling. Arjuna ville gerne se dem på slagmarken, før krigen begyndte, om ikke andet, så for at se, hvem de var, for han havde ikke i sinde at indgå i fredsforhandlinger med dem. Noget andet var, at selv om han var helt sikker på sejr, fordi Kṛṣṇa var på hans side, ville han gerne bedømme den styrke, han skulle stå overfor.

Tekst

sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya sagde; evam — således; uktaḥ — tiltalt; hṛṣīkeśaḥ — Herren Kṛṣṇa; guḍākeśena — af Arjuna; bhārata — O Bharatas efterkommer; senayoḥ — hærene; ubhayoḥ — begge; madhye — ind mellem; sthāpayitvā — efter at have placeret; ratha-uttamam — den bedste stridsvogn.

Translation

Sañjaya sagde: O Bharatas efterkommer, efter at være blevet tiltalt således af Arjuna kørte Herren Kṛṣṇa den fornemme stridsvogn ind mellem de to hære.

Purport

FORKLARING: I dette vers bliver Arjuna omtalt som Guḍākeśa. Ordet guḍākā betyder søvn, og den, der kan overvinde søvnen, kaldes guḍākeśa. Søvn hentyder også til uvidenhed. Arjuna overvandt således både søvn og uvidenhed gennem sit venskab med Kṛṣṇa. Som en stor hengiven kunne han ikke glemme Kṛṣṇa i så meget som et øjeblik, for det er en hengivens natur. Hverken når han går eller sover, er Kṛṣṇas navn, form, egenskaber og aktiviteter ude af hans sind. Således kan en hengiven få bugt med både søvn og uvidenhed blot ved uophørligt at tænke på Kṛṣṇa. Dette kaldes Kṛṣṇa-bevidsthed eller samādhi. Som Hṛṣīkeśa, lederen af alle levende væseners sind og sanser, kunne Kṛṣṇa forstå Arjunas formål med at ville have stridsvognen ført op mellem hærene. Det gjorde Kṛṣṇa så og bemærkede følgende.

Tekst

bhīṣma-droṇa-pramukhataḥ
sarveṣāṁ ca mahī-kṣitām
uvāca pārtha paśyaitān
samavetān kurūn iti

Synonyms

bhīṣma — bedstefader Bhīṣma; droṇa — læreren Droṇa; pramukhataḥ — foran; sarveṣām — alle; ca — også; mahī-kṣitām — verdens ledere; uvāca — sagde; pārtha — O søn af Pṛthā; paśya — betragt blot; etān — dem alle; samavetān — forsamlede; kurūn — medlemmerne af Kuru-dynastiet; iti — således.

Translation

I tilstedeværelse af Bhīṣma, Droṇa og alle verdens andre ledere bemærkede Herren: “Se blot, Pārtha, hvordan alle Kuruerne er forsamlede her!”

Purport

FORKLARING: Som alle levende væseners Oversjæl var Herren Kṛṣṇa klar over, hvad der gik for sig i Arjunas sind. Anvendelsen af ordet Hṛṣīkeśa angiver i denne sammenhæng, at Han vidste alt. I forbindelse med Arjuna er ordet Pārtha, der betyder Pṛthās eller Kuntīs søn, ligeledes vigtigt. Som Arjunas ven ville Kṛṣṇa fortælle ham, at eftersom Arjuna var søn af Pṛthā, der var søster til Kṛṣṇas egen far, Vasudeva, var Han gået med til at være Arjunas vognstyrer. Så hvad mente Kṛṣṇa, da Han udbrød til Arjuna: “Se alle Kuruerne!”? Havde Arjuna i sinde at give op og forlade krigen? Kṛṣṇa forventede Sig ikke den slags af Sin Faster Pṛthās søn. Således læste Herren med denne venskabelige spøg Arjunas tanker.

Tekst

tatrāpaśyat sthitān pārthaḥ
pitṝn atha pitāmahān
ācāryān mātulān bhrātṝn
putrān pautrān sakhīṁs tathā
śvaśurān suhṛdaś caiva
senayor ubhayor api

Synonyms

tatra — dér; apaśyat — han kunne se; sthitān — stående; pārthaḥ — Arjuna; pitṝn — fædre; atha — også; pitā-mahān — bedstefædre; ācāryān — lærere; mātulān — morbrødre; bhrātṝn — brødre; putrān — sønner; pautrān — børnebørn; sakhīn — venner; tathā — også; śvaśurān — svigerfædre; suhṛdaḥ — velønskere; ca — også; eva — sandelig; senayoḥ — blandt hærene; ubhayoḥ — begge siders; api — indbefattet.

Translation

Der blandt begge siders hære kunne Arjuna se sine fædre, bedstefædre, lærere, morbrødre, brødre, sønner, sønnesønner og venner såvel som sine svigerfædre og velyndere.

Purport

FORKLARING: På slagmarken stod Arjuna over for alle mulige slægtninge. Han så personer som Bhūriśravā, der var hans fars jævnaldrende. Han kunne se sine bedstefædre som Bhīṣma og Somadatta, lærere som Droṇācārya og Kṛpācārya, morbrødre som Śalya og Śakuni, brødre som Duryodhana, sønner som Lakṣmaṇa, venner som Aśvatthāmā, velyndere som Kṛtavarmā osv. Han kunne også se hærene, der indeholdt mange af hans venner.

Tekst

tān samīkṣya sa kaunteyaḥ
sarvān bandhūn avasthitān
kṛpayā parayāviṣṭo
viṣīdann idam abravīt

Synonyms

tān — dem alle; samīkṣya — efter at have set; saḥ — han; kaunteyaḥ — Kuntīs søn; sarvān — alle slags; bandhūn — slægtninge; avasthitān — opstillede; kṛpayā — af medfølelse; parayā — af en høj grad; āviṣṭaḥ — overvældet; viṣīdan — idet han beklagede sig; idam — således; abravīt — talte.

Translation

Da Kuntīs søn Arjuna så alle disse forskellige venner og slægtninge, blev han overvældet af medfølelse og talte således.

Tekst

arjuna uvāca
dṛṣṭvemaṁ sva-janaṁ kṛṣṇa
yuyutsuṁ samupasthitam
sīdanti mama gātrāṇi
mukhaṁ ca pariśuṣyati

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna sagde; dṛṣṭvā — efter at have set; imam — alle disse; sva-janam — slægtninge; kṛṣṇa — O Kṛṣṇa; yuyutsum — alle ivrige efter kamp; samupasthitam — til stede; sīdanti — skælver; mama — mine; gātrāṇi — lemmer; mukham — mund; ca — også; pariśuṣyati — tørrer ind.

Translation

Arjuna sagde: Min kære Kṛṣṇa, når jeg ser mine venner og slægtninge til stede foran mig med en sådan kampiver, føler jeg mine lemmer skælve og min mund blive tør.

Purport

FORKLARING: Alle, der nærer ægte hengivenhed til Herren, har alle de gode egenskaber, som man finder hos gudsfrygtige mennesker eller hos halvguderne, mens en ikke-hengiven, uanset hvor kvalificeret han ellers måtte være med hensyn til verdslig uddannelse og kultur, helt mangler guddommelige egenskaber. Ved synet af sine venner og pårørende blev Arjuna således øjeblikkeligt overvældet af medfølelse med dem, der nu havde indfundet sig på slagmarken fast besluttet på at gå i krig mod hinanden. Hvad hans egne soldater angik, var han deltagende lige fra starten af, men han havde medfølelse selv med soldaterne på den modsatte side, for han forudså deres nært forestående død. Overvældet af disse tanker begyndte han derfor at skælve, og han blev tør i munden. Han var mere eller mindre forbløffet over den kampiver, de lagde for dagen. Praktisk talt samtlige fællesskabets medlemmer, der alle var blodbeslægtet med Arjuna, var mødt op for at kæmpe mod ham. Det overvældede en mild hengiven som Arjuna. Selv om det ikke bliver nævnt her, er det let at forestille sig, at ud over, at hans lemmer skælvede og hans mund tørrede ind, græd han også af medfølelse. Den slags symptomer hos Arjuna skyldtes ikke svaghed, men godhjertethed, der er et karaktertræk hos Herrens rene hengivne. Derfor står der skrevet (ŚB. 5.18.12):

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
mano-rathenāsati dhāvato bahiḥ

“Den, der har urokkelig hengivenhed til Guddommens Højeste Personlighed, har alle halvgudernes gode kvaliteter. Men den, der ikke er en hengiven af Gud, besidder kun materielle egenskaber, der er af ringe værdi. Dette kan føres tilbage til, at han svæver på det mentale plan og med sikkerhed vil blive tiltrukket af den materielle energis blændværk.”

Tekst

vepathuś ca śarīre me
roma-harṣaś ca jāyate
gāṇḍīvaṁ sraṁsate hastāt
tvak caiva paridahyate

Synonyms

vepathuḥ — kropslig skælven; ca — også; śarīre — på kroppen; me — min; roma-harṣaḥ — det at hårene rejser sig; ca — også; jāyate — finder sted; gāṇḍīvam — Arjunas bue; sraṁsate — glider; hastāt — fra hånden; tvak — hud; ca — også; eva — afgjort; paridahyate — brænder.

Translation

Hele min krop skælver, hårene rejser sig, huden brænder, og buen Gāṇḍīva falder fra min hånd.

Purport

FORKLARING: Der kan være to årsager til det, når kroppen skælver, og hårene rejser sig på hovedet. Disse fænomener viser sig enten i forbindelse med stor åndelig ekstase eller under materielle omstændigheder på grund af stor frygt. Eftersom der ikke er nogen frygt i transcendental erkendelse, skyldes Arjunas symptomer i denne situation materiel frygt, nemlig frygten for tab af liv. Det fremgår også af de andre symptomer: Han blev så utålmodig, at hans berømte bue Gāṇḍīva gled ud af hans hænder, og fordi hjertet brændte i brystet på ham, havde han en svidende følelse i huden. Alt dette skyldtes en materiel livsopfattelse.

Tekst

na ca śaknomy avasthātuṁ
bhramatīva ca me manaḥ
nimittāni ca paśyāmi
viparītāni keśava

Synonyms

na — ej heller; ca — også; śaknomi — er jeg i stand til; avasthātum — at blive; bhramati — vakler; iva — ligesom; ca — og; me — mit; manaḥ — sind; nimittāni — indvirkninger; ca — også; paśyāmi — jeg ser; viparītāni — lige de modsatte; keśava — O dræber af dæmonen Keśī (Kṛṣṇa).

Translation

Jeg er nu ude af stand til at stå her længere. Jeg glemmer mig selv, og mit sind vakler. Jeg aner kun ondt, O Kṛṣṇa, Du Keśī-dæmonens banemand.

Purport

FORKLARING: I sin utålmodighed så Arjuna sig ude af stand til at forblive på slagmarken, og på grund af denne mentale svaghed glemte han fuldstændigt sig selv. Overdreven tilknytning til materielle ting hensætter et menneske i en forvildet tilstand. Bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syāt (ŚB. 11.2.37). Frygt og tab af sindsligevægt finder sted hos mennesker, der er for påvirket af materielle omstændigheder. Arjuna forudså kun lidelse og modgang på slagmarken. Han ville ikke engang kunne finde tilfredsstillelse i at besejre fjenden. Ordene nimittāni viparītāni er betydningsfulde. Når man kun har skuffelse at se frem til, tænker man: “Hvad laver jeg her?” Alle er interesseret i sig selv og deres egen velfærd. Ingen er interesseret i det Højeste Selv. Ved Kṛṣṇas vilje var Arjuna uvidende om sin egen virkelige interesse. Ens sande egeninteresse ligger i Viṣṇu eller Kṛṣṇa. Den betingede sjæl glemmer dette og lider derfor materielt. Arjuna mente, at hans sejr i kampen kun ville afstedkomme sorg og lidelse for ham selv.

Tekst

na ca śreyo ’nupaśyāmi
hatvā sva-janam āhave
na kāṅkṣe vijayaṁ kṛṣṇa
na ca rājyaṁ sukhāni ca

Synonyms

na — ej heller; ca — også; śreyaḥ — godt; anupaśyāmi — forudser jeg; hatvā — ved at dræbe; sva-janam — egne slægtninge; āhave — i kampen; na — ej heller; kāṅkṣe — ønsker jeg; vijayam — sejr; kṛṣṇa — O Kṛṣṇa; na — ej heller; ca — også; rājyam — kongerige; sukhāni — lykke derfra; ca — også.

Translation

Jeg ser intet godt komme ud af at dræbe mine egne slægtninge i dette slag, ligesom jeg heller ikke kan tragte efter nogen efterfølgende sejr, kongerige eller lykke, min kære Kṛṣṇa.

Purport

FORKLARING: Uden at vide, at den sande egeninteresse ligger i Viṣṇu (eller Kṛṣṇa), bliver de betingede sjæle tiltrukket af kropslige slægtsforhold i håb om, at disse vil gøre dem lykkelige. Underlagt en sådan blind livsopfattelse glemmer de tilmed, hvad der forårsager materiel lykke. Arjuna lader til at have glemt moralkodeksen for en kṣatriya. Der står skrevet, at to slags mennesker kan få adgang til den store blændende solplanet, nemlig kṣatriyaen, der dør i fronten på slagmarken på Kṛṣṇas personlige ordre, og personen, der er i forsagelsens orden og helt har viet sit liv til åndelig udvikling. Arjuna vil ikke engang dræbe sine fjender for ikke at tale om sine slægtninge. Han tror, at hvis han slår sine slægtninge ihjel, bliver hans liv glædesløst, og derfor vil han ikke kæmpe, ligesom den, der ikke er sulten, er utilbøjelig til at lave mad. Han har nu besluttet sig til at gå ud i skoven for at leve et afsondret liv i frustration. Men som kṣatriya behøver han et kongerige for at kunne opretholde sig selv, for kṣatriyaerne kan ikke engagere sig i nogen anden beskæftigelse. Men Arjuna har intet land. Hans eneste mulighed for at vinde et land ligger i at gå i krig mod hans fætre og brødre og genvinde det kongerige, han har arvet fra sin fader, men det har han ikke lyst til. Han tror derfor, at det rigtige for ham vil være at gå ud i skoven og leve i ensomhed og frustration.

Tekst

kiṁ no rājyena govinda
kiṁ bhogair jīvitena vā
yeṣām arthe kāṅkṣitaṁ no
rājyaṁ bhogāḥ sukhāni ca
ta ime ’vasthitā yuddhe
prāṇāṁs tyaktvā dhanāni ca
ācāryāḥ pitaraḥ putrās
tathaiva ca pitāmahāḥ
mātulāḥ śvaśurāḥ pautrāḥ
śyālāḥ sambandhinas tathā
etān na hantum icchāmi
ghnato ’pi madhusūdana
api trailokya-rājyasya
hetoḥ kiṁ nu mahī-kṛte
nihatya dhārtarāṣṭrān naḥ
kā prītiḥ syāj janārdana

Synonyms

kim — til hvilken nytte; naḥ — for os; rājyena — er kongeriget; govinda — O Kṛṣṇa; kim — til hvilken nytte; bhogaiḥ — er nydelse; jīvitena — er livet; — eller; yeṣām — for hvis; arthe — for hvis skyld; kāṅkṣitam — ønskes; naḥ — af os; rājyam — kongeriget; bhogāḥ — materiel nydelse; sukhāni — al lykke; ca — også; te — dem alle; ime — disse; avasthitāḥ — opstillet; yuddhe — på denne slagmark; prāṇān — (deres) liv; tyaktvā — idet de ofrer; dhanāni — rigdomme; ca — også; ācāryāḥ — lærere; pitaraḥ — fædre; putrāḥ — sønner; tathā — såvel som; eva — sandelig; ca — også; pitāmahāḥ — bedstefædre; mātulāḥ — morbrødre; śvaśurāḥ — svigerfædre; pautrāḥ — børnebørn; śyālāḥ — svogre; sambandhinaḥ — slægtninge; tathā — såvel som; etān — alle disse; na — aldrig; hantum — at dræbe; icchāmi — ønsker jeg; ghnataḥ — jeg vil blive dræbt; api — selv om; madhusūdana — O dræber af dæmonen Madhu (Kṛṣṇa); api — selv hvis; trai-lokya — over disse tre verdener; rājyasya — for kongeriget; hetoḥ — til gengæld; kim nu — for ikke at tale om; mahī-kṛte — for Jordens skyld; nihatya — ved at dræbe; dhārtarāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭras sønner; naḥ — vores; — hvilken; prītiḥ — glæde; syāt — vil der være; janārdana — O opretholder af alle levende væsener.

Translation

O Govinda, til hvilken nytte er et kongerige, lykken eller selve livet, når alle de, for hvem vi ønsker disse ting, nu står over for os på slagmarken? O Madhusūdana, når de lærere, fædre, sønner, bedstefædre, morbrødre, svigerfædre, sønnesønner, svogre og andre slægtninge, der er til stede her, er rede til at ofre deres liv og ejendom, hvorfor skulle jeg da dræbe dem, selv hvis de ellers måtte dræbe mig? O opretholder af alle levende væsener, end ikke i bytte for de tre verdener – for ikke at tale om denne jord – er jeg rede til at kæmpe mod dem. Hvilken glæde kan vi have af at slå Dhṛtarāṣṭras sønner ihjel?

Purport

FORKLARING: Arjuna tiltaler Herren Kṛṣṇa som Govinda, for Kṛṣṇa er genstand for køernes og sansernes nydelse. Med dette vigtige ord angiver Arjuna, at Kṛṣṇa burde vide, hvad der vil tilfredsstille hans [Arjunas] sanser. Men det er ikke Govindas opgave at tilfredsstille vore sanser. Hvis vi derimod prøver at tilfredsstille Govindas sanser, bliver vore egne sanser automatisk tilfredsstillet. Materielt set er alle ude efter at tilfredsstille deres egne sanser, og de ser Gud som den, der skal give dem den tilfredsstillelse. Men Herren tilfredsstiller kun de levende væseners sanser i den grad, de fortjener det, og ikke i det omfang, de begærer det. Hvis det levende væsen derimod gør det omvendte, nemlig forsøger at tilfredsstille Govindas sanser uden ønske om at tilfredsstille sine egne sanser, bliver alle hans ønsker ved Govindas nåde tilgodeset. Arjunas stærke kærlighed til samfund og familie skyldes her delvist hans naturlige medfølelse med dem. Han er derfor ikke parat til at kæmpe. Vi vil alle gerne vise vores velstand til venner og slægtninge, men Arjuna er bange for, at alle hans venner og slægtninge skal falde på slagmarken, så han ingen vil have til at dele sin rigdom med efter sejren. Det er et typisk ræsonnement i materielt liv. Transcendentalt liv er dog helt anderledes. Eftersom en hengiven ønsker at tilfredsstille Herrens ønsker, kan han, hvis Herren vil det, tage imod al mulig velstand i Herrens tjeneste, og hvis Herren ikke ønsker det, vil han ikke tage imod så meget som en krone. Arjuna nærede ingen ønsker om at slå sine slægtninge ihjel, men hvis de skulle dø, ville han have Kṛṣṇa til personligt at gøre det af med dem. På det tidspunkt var han ikke klar over, at de allerede var blevet slået ihjel af Kṛṣṇa, endnu før de var troppet op på slagmarken, og at det eneste, han havde at gøre, var at fungere som Kṛṣṇas redskab. Det bliver afsløret i de følgende kapitler. Som en naturlig hengiven af Herren brød Arjuna sig ikke om at gøre gengæld mod sine slyngelagtige fætre og brødre, men det var Herrens plan, at de alle skulle dø i slaget. Herrens hengivne hævner sig ikke, når der bliver begået uret mod dem, men Herren tåler ikke, at slyngler behandler de hengivne dårligt. Herren kan undskylde en person på Sine egne vegne, men Han undskylder ingen, der har forvoldt Hans hengivne skade. Så selv om Arjuna havde i sinde at tilgive slynglerne, var Herren fast besluttet på at slå dem ihjel.

Tekst

pāpam evāśrayed asmān
hatvaitān ātatāyinaḥ
tasmān nārhā vayaṁ hantuṁ
dhārtarāṣṭrān sa-bāndhavān
sva-janaṁ hi kathaṁ hatvā
sukhinaḥ syāma mādhava

Synonyms

pāpam — synd; eva — sandelig; āśrayet — vil komme over; asmān — os; hatvā — idet vi dræber; etān — alle disse; ātatāyinaḥ — angribere; tasmāt — derfor; na — aldrig; arhāḥ — fortjener; vayam — vi; hantum — at dræbe; dhārtarāṣṭrān — Dhṛtarāṣṭras sønner; sa-bāndhavān — sammen med venner; sva-janam — slægtninge; hi — afgjort; katham — hvordan; hatvā — idet vi dræber; sukhinaḥ — lykkelige; syāma — kan vi blive; mādhava — O Kṛṣṇa, lykkegudindens ægtemand.

Translation

Synd vil overvælde os, hvis vi dræber disse angribere. Det er derfor ikke rigtigt af os at slå Dhṛtarāṣṭras sønner og vores venner ihjel. Hvad vil vi vinde derved, O Kṛṣṇa, Du lykkegudindens ægtemand, og hvordan kan vi finde glæde i at dræbe vor egen familie?

Purport

FORKLARING: Ifølge de vediske retningslinier er der seks slags aggressorer: (1) den, der forgifter, (2) den, der sætter ild til et hus, (3) den, der angriber med dødelige våben, (4) den, der plyndrer rigdom, (5) den, der besætter en andens jord, og (6) den, der bortfører en hustru. Sådanne voldsudøvere kan dræbes på stedet. Man pådrager sig ingen synd ved at slå den slags angribere ihjel. At dræbe sådanne aggressorer er normalt for almindelige mennesker, men Arjuna var intet almindeligt menneske. Han var en helgen, og derfor ville han behandle sine fjender, som en helgen ville behandle dem. Den slags adfærd er imidlertid upassende for en kṣatriya. Skønt en ansvarlig person i statsadministrationen skal være en helgen, må han ikke være en kujon. For eksempel var Herren Rāma så stor en helgen, at folk selv nu er ivrige efter at leve under Hans regering (rāma-rājya), men Herren Rāma udviste ingen fejhed. Rāvaṇa forøvede vold mod Rāma ved at bortføre Hans hustru, Sītā, og Herren Rāma gav ham en lærestreg uden sidestykke i verdenshistorien. I Arjunas tilfælde bør man imidlertid tage i betragtning, hvilke aggressorer der er tale om, nemlig hans egen bedstefader, hans egen lærer samt hans venner, sønner, sønnesønner osv. Det var på grund af dem, han nødigt ville ty til de samme skrappe midler, man anvender mod almindelige angribere. Desuden tilrådes helgenagtige personer at udvise tilgivelse. De regler, der gælder for en helgen, vejer tungere end nogen politisk nødsituation. Arjuna sluttede, at frem for at slå sine egne slægtninge ihjel over politisk uenighed ville det være bedre at tilgive dem på grundlag af religion og helgenagtig opførsel. Han så derfor ingen grund til at dræbe dem blot for at vinde midlertidig kropslig lykke. Når alt kommer til alt, er et kongerige og den glæde, det skænker, ikke vedvarende, så hvorfor risikere sit liv og evige frelse ved at slå sine slægtninge ihjel? I den forbindelse er det også vigtigt, at Arjuna tiltaler Kṛṣṇa som “Mādhava”, lykkegudindens ægtemand. Med det ord ville han understrege over for Kṛṣṇa, at som lykkegudindens ægtemand burde Han ikke forlede Arjuna til at kæmpe for en sag, der i sidste ende ville lede ham i ulykke. Kṛṣṇa bringer imidlertid aldrig ulykke over nogen og da slet ikke over Sine hengivne.

Tekst

yady apy ete na paśyanti
lobhopahata-cetasaḥ
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
mitra-drohe ca pātakam
kathaṁ na jñeyam asmābhiḥ
pāpād asmān nivartitum
kula-kṣaya-kṛtaṁ doṣaṁ
prapaśyadbhir janārdana

Synonyms

yadi — hvis; api — selv; ete — de; na — ikke; paśyanti — ser; lobha — af grådighed; upahata — overvældet; cetasaḥ — deres hjerter; kula-kṣaya — i at dræbe familien; kṛtam — gjort; doṣam — fejlen; mitra-drohe — i at skændes med venner; ca — også; pātakam — den syndige reaktion; katham — hvorfor; na — ikke; jñeyam — skulle det være kendt; asmābhiḥ — af os; pāpāt — fra synd; asmāt — fra denne; nivartitum — at stoppe; kula-kṣaya — i udslettelsen af dynastiet; kṛtam — gjort; doṣam — forbrydelsen; prapaśyadbhiḥ — af dem, der kan se; janārdana — O Kṛṣṇa.

Translation

O Janārdana, skønt disse mennesker er besat af grådighed og intet forkert ser i at dræbe deres egen familie eller strides med venner, hvorfor skulle vi, der kan se forbrydelsen i at udslette en familie, involvere os i disse syndige handlinger?

Purport

FORKLARING: En kṣatriya forventes ikke at afstå fra kamp eller spil, når han bliver udfordret dertil af en modstander. Eftersom Arjuna var blevet udfordret af Duryodhanas side, var han forpligtet til at kæmpe og kunne ikke trække sig ud af slaget. I den forbindelse tænkte Arjuna, at måske var hans modstandere blinde over for følgerne af en sådan udfordring. Selv kunne han se de forfærdelige konsekvenser, den ville medføre, og tog derfor ikke mod udfordringen. Forpligtelser er kun bindende, hvis følgerne er gode. Hvis de ikke er det, behøver ingen føle sig bundet. Efter at have overvejet for og imod besluttede Arjuna sig til ikke at kæmpe.

Tekst

kula-kṣaye praṇaśyanti
kula-dharmāḥ sanātanāḥ
dharme naṣṭe kulaṁ kṛtsnam
adharmo ’bhibhavaty uta

Synonyms

kula-kṣaye — ved at udslette familien; praṇaśyanti — går til grunde; kula- dharmāḥ — familietraditionerne; sanātanāḥ — de evige; dharme — når religion; naṣṭe — bliver udslettet; kulam — familien; kṛtsnam — hele; adharmaḥ — irreligion; abhibhavati — overvælder; uta — det siges.

Translation

Med dynastiets udslettelse går den evige familietradition til grunde, og derved bliver resten af familien involveret i irreligion.

Purport

FORKLARING: I varṇāśrama-systemet findes der mange traditionelle religiøse principper, der skal hjælpe familiemedlemmerne til at udvikle sig sundt og opnå åndelige værdier. De ældre medlemmer er ansvarlige for disse renselsesprocesser, der begynder ved fødslen og slutter ved døden. Men i tilfælde af de ældre familiemedlemmers død kan det hænde, at familietraditionerne brydes, hvorved de tilbageblevne yngre familiemedlemmer udvikler irreligiøse vaner og derved går glip af muligheden for åndelig frelse. Derfor må familiens ældre medlemmer aldrig nogensinde slås ihjel.

Tekst

adharmābhibhavāt kṛṣṇa
praduṣyanti kula-striyaḥ
strīṣu duṣṭāsu vārṣṇeya
jāyate varṇa-saṅkaraḥ

Synonyms

adharma — irreligion; abhibhavāt — når den er blevet fremherskende; kṛṣṇa — O Kṛṣṇa; praduṣyanti — bliver fordærvede; kula-striyaḥ — familiens kvinder; strīṣu — ved at kvindestanden; duṣṭāsu — er således forurenede; vārṣṇeya — O efterkommer af Vṛṣṇi; jāyate — fødes; varṇa-saṅkaraḥ — uønsket afkom.

Translation

O Kṛṣṇa, når irreligion er fremherskende i familien, bliver familiens kvinder fordærvede, og kvindestandens fornedrelse giver ophav til uønsket afkom, O Du Vṛṣṇis efterkommer.

Purport

FORKLARING: En god befolkning i menneskesamfundet er den grundlæggende forudsætning for fred, velstand og åndelig fremgang i livet. Varṇāśrama-religionen var indrettet sådan, at den gode befolkning ville dominere samfundet, hvorved både staten og samfundet ville være rettet mod åndeligt fremskridt. En sådan befolkning er afhængig af kvindestandens dyd og trofasthed. Ligesom børn er lette at forlede, har kvinder let ved at blive fornedret. Derfor behøver både kvinder og børn beskyttelse fra familiens ældste. Ved at være engageret i forskellige religiøse gøremål vil kvinderne ikke blive forledt til utroskab. Ifølge Cāṇakya Paṇḍita er kvinder generelt ikke særlig intelligente og således ikke til at stole på. Familiens forskellige traditionelle religiøse aktiviteter bør derfor altid holde dem beskæftiget, og derved vil deres kyskhed og hengivenhed give ophav til en god befolkning, der er kvalificeret til at tage del i varṇāśrama-systemet. I tilfælde af varṇāśrama-dharmas sammenbrud bliver kvinderne naturligt frie til at blande sig med mænd, hvilket giver frit løb for utroskab med risiko for uønsket befolkning. Uansvarlige mænd fremprovokerer også utroskab i samfundet, og således bliver menneskeracen oversvømmet af uønskede børn med fare for krig og fordærv.

Tekst

saṅkaro narakāyaiva
kula-ghnānāṁ kulasya ca
patanti pitaro hy eṣāṁ
lupta-piṇḍodaka-kriyāḥ

Synonyms

saṅkaraḥ — sådanne uønskede børn; narakāya — skaber helvedesagtigt liv; eva — afgjort; kula-ghnānām — for dem, der dræber familien; kulasya — for familien; ca — også; patanti — falder ned; pitaraḥ — forfædre; hi — sandelig; eṣām — deres; lupta — er blevet indstillet; piṇḍa — offer af føde; udaka — og vand; kriyāḥ — hvis offerhandlinger.

Translation

Når der sker en forøgelse af den uønskede befolkning, opstår der med sikkerhed en helvedesagtig situation for familien såvel som for dem, der ødelægger familietraditionen. Forfædrene til sådanne fordærvede familier falder ned, for de rituelle offergaver af mad og vand til dem ophører fuldstændigt.

Purport

FORKLARING: Ifølge de regler og forskrifter, der gælder for frugtstræbende handlinger, er det nødvendigt med jævne mellemrum at ofre mad og vand til familiens forfædre. Disse offerhandlinger foregår ved at tilbede Viṣṇu, for ved at indtage resterne af mad, der er ofret til Viṣṇu, kan man blive udfriet fra alle former for syndige reaktioner. Undertiden lider forfædrene under forskellige syndige reaktioner, og det kan hænde, at nogle af dem ikke engang kan få en grov fysisk krop og bliver tvunget til at forblive i deres subtile kroppe som spøgelser. Når deres efterkommere derfor ofrer rester af prasāda til dem, forløses forfædrene fra deres spøgelsestilstand eller andre former for lidelsesfyldt liv. En sådan hjælp til forfædrene er en familietradition, og de, der ikke er i hengivent liv, har pligt til at udføre sådanne ritualer. Den, der er engageret i det hengivne liv, behøver dog ikke at udføre den slags ritualer. Man kan udfri hundredvis og tusindvis af forfædre fra al mulig lidelse blot ved at gøre hengiven tjeneste. Der står skrevet i Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.41):

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁ
na kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājan
sarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁ
gato mukundaṁ parihṛtya kartam

“Den, der opgiver alle forpligtelser og søger tilflugt ved lotusfødderne af Mukunda, skænkeren af befrielse, og som oprigtigt følger denne vej, har ingen forpligtelser hverken over for halvguderne, vismændene, levende væsener generelt, familiemedlemmer, menneskeheden eller forfædrene.” Sådanne forpligtelser indfries automatisk, når man gør hengiven tjeneste til Guddommens Højeste Personlighed.

Tekst

doṣair etaiḥ kula-ghnānāṁ
varṇa-saṅkara-kārakaiḥ
utsādyante jāti-dharmāḥ
kula-dharmāś ca śāśvatāḥ

Synonyms

doṣaiḥ — ved sådanne fejl; etaiḥ — ved alle disse; kula-ghnānām — af dem, der ødelægger familien; varṇa-saṅkara — til uønskede børn; kārakaiḥ — som er ophav; utsādyante — tilintetgøres; jāti-dharmāḥ — samfundsprojekter; kula-dharmāḥ — familietraditioner; ca — også; śāśvatāḥ — evige.

Translation

Igennem de onde gerninger, der begås af dem, der ødelægger familietraditionen og derved giver ophav til uønskede børn, tilintetgøres alle former for samfundsprojekter og aktiviteter til gavn for familien.

Purport

FORKLARING: Samfundsprojekter inden for menneskesamfundets fire ordener i kombination med familiebaserede velfærdsaktiviteter, som de bliver foreskrevet inden for sanātana-dharma- eller varṇāśrama- dharma-institutionen, er udtænkt for at sætte mennesker i stand til at opnå endelig befrielse. Når uansvarlige samfundsledere bryder med sanātana-dharma-traditionen, opstår der derfor uorden i samfundet, og som følge deraf glemmer folk livets mål, Viṣṇu. Sådanne ledere er blinde, og de, der følger dem, kan være sikre på at blive ledt i kaos.

Tekst

utsanna-kula-dharmāṇāṁ
manuṣyāṇāṁ janārdana
narake niyataṁ vāso
bhavatīty anuśuśruma

Synonyms

utsanna — er ødelagte; kula-dharmāṇām — for dem, hvis familietraditioner; manuṣyāṇām — for sådanne mennesker; janārdana — O Kṛṣṇa; narake — i helvede; niyatam — altid; vāsaḥ — en bolig; bhavati — der bliver; iti — således; anuśuśruma — jeg har hørt fra discipelrækken.

Translation

O Kṛṣṇa, Du folkets opretholder, jeg har hørt fra discipelrækken, at de, hvis familietraditioner er gået til grunde, bestandigt dvæler i helvede.

Purport

Arjuna bases his argument not on his own personal experience, but on what he has heard from the authorities. That is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. There is a system in the varṇāśrama institution by which before death one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement, called prāyaścitta. Without doing so, one surely will be transferred to hellish planets to undergo miserable lives as the result of sinful activities.

Tekst

aho bata mahat pāpaṁ
kartuṁ vyavasitā vayam
yad rājya-sukha-lobhena
hantuṁ sva-janam udyatāḥ

Synonyms

aho — Ak!; bata — Hvor mærkværdigt det er!; mahat — stor; pāpam — synd; kartum — at udføre; vyavasitāḥ — har besluttet; vayam — vi; yat — sådan at; rājya-sukha-lobhena — drevet af grådighed efter kongelig lykke; hantum — at dræbe; sva-janam — slægtninge; udyatāḥ — vi er parate til.

Translation

Ak, hvor er det mærkeligt, at vi bereder os på at begå yderst syndige handlinger! Fordi vi tilskyndes af begæret efter at nyde kongelig lykke, er vi parate til at dræbe vore egne slægtninge.

Purport

FORKLARING: Når man tilskyndes af selviske motiver, kan man måske endog få lyst til at gøre så syndige ting som at slå sin egen bror, far eller mor ihjel. Det findes der mange eksempler på i verdenshistorien. Men Arjuna er som Herrens helgenagtige hengivne altid bevidst om moralprincipper og derfor omhyggelig med at undgå sådanne ting.

Tekst

yadi mām apratīkāram
aśastraṁ śastra-pāṇayaḥ
dhārtarāṣṭrā raṇe hanyus
tan me kṣema-taraṁ bhavet

Synonyms

yadi — selv hvis; mām — mig; apratīkāram — uden at gøre modstand; aśastram — uden at være helt udrustet; śastra-pāṇayaḥ — de, som bærer våben i hænderne; dhārtarāṣṭrāḥ — Dhṛtarāṣṭras sønner; raṇe — på slagmarken; hanyuḥ — måtte dræbe; tat — det; me — for mig; kṣema-taram — bedre; bhavet — ville være.

Translation

Det ville være bedre for mig, hvis Dhṛtarāṣṭras sønner med våben i hånd dræbte mig ubevæbnet og modstandsløs på slagmarken.

Purport

FORKLARING: Det er tradition ifølge kṣatriyaens kampprincipper, at en ubevæbnet og uvillig fjende ikke må angribes. Arjuna besluttede sig imidlertid for, at selv hvis fjenden angreb ham i en sådan prekær tilstand, ville han ikke kæmpe. Han tog ikke engang i betragtning, hvor meget den anden side var forhippet på krig. Alle disse symptomer skyldes den godhjertethed, der er en konsekvens af at være en stor hengiven af Herren.

Tekst

sañjaya uvāca
evam uktvārjunaḥ saṅkhye
rathopastha upāviśat
visṛjya sa-śaraṁ cāpaṁ
śoka-saṁvigna-mānasaḥ

Synonyms

sañjayaḥ uvāca — Sañjaya sagde; evam — således; uktvā — efter at have talt; arjunaḥ — Arjuna; saṅkhye — på slagmarken; ratha — af stridsvognen; upasthe — på sædet; upāviśat — satte sig igen; visṛjya — idet han lagde fra sig; sa-śaram — sammen med pilene; cāpam — buen; śoka — af sorg; saṁvigna — overvældet; mānasaḥ — med sindet.

Translation

Sañjaya sagde: Efter at have talt således på slagmarken kastede Arjuna sin bue og sine pile fra sig og satte sig ned i stridsvognen med sindet overvældet af sorg.

Purport

FORKLARING: Under sin besigtigelse af fjendens bevægelser havde Arjuna stået op i stridsvognen, men blev nu så oprevet af sorg, at han satte sig ned igen efter at have lagt sin bue og sine pile fra sig. En sådan godhjertet og velmenende person i Herrens hengivne tjeneste er parat til at modtage viden om selvet.

Således ender Bhaktivedanta-forklaringerne til Śrīmad Bhagavad-gītās 1. kapitel, Besigtigelse af hærene på Kurukṣetras slagmark.