Skip to main content

Synonyma

upalabhya-obdržel
upalabhya-obdrželi — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.9
upalabhya
potkal — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.18
získala — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33
když dospěl — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.27
když si představili — Śrīmad-bhāgavatam 3.20.31
když realizoval — Śrīmad-bhāgavatam 3.27.10
věděli — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.3
když viděl — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.35
znal — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.3
když získali — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.3
vnímala — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.17
dostávající — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.42
poté, co zvěděl — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.31
když se setkal — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.41
přesvědčen o tom — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.51
když dostali zpátky — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.53
když vidĕli — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.17.13-14
považující — Śrīmad-bhāgavatam 10.56.37
zaznamenávající — Śrīmad-bhāgavatam 10.66.11
zachytávající pohled na — Śrīmad-bhāgavatam 10.71.34
když vidĕly — Śrīmad-bhāgavatam 10.82.39
když si všiml — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.35
vidět — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.153
upālabhya
chtěla Ho pokárat — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.33