Skip to main content

Synonyma

manoḥ svāyambhuvasya
Svāyambhuvy Manua — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.15
svāyambhuvasya
Svāyambhuvy — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.6
Svāyambhuvy Manua — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.2
velké osobnosti, Svāyambhuvy Manua — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.1

Filter by hierarchy