Skip to main content

Synonyma

jayeyuḥ
oni porazí — Bg. 2.6