Skip to main content

Synonyma

tāṅhāra hāte dhari'
chytil ho za ruku a — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.138
hāte dhari'
beroucí Je za ruce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.69
chytající ho za ruce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.282
vezmu ji za ruku — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.53
hāte tāli diyā
tleskající. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.238
govinda-hāte diyā
v rukou Govindy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.38
dui-hāte
dvou rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.57
govinda-hāte
do rukou Govindy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.206
hāte
v ruce. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.85
do rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.249, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.56, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.8
do ruky — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.26, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.92, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.222, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.251, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.54
na rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.198, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.21
ruce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.216
na ruce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.209
v ruce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.200, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.129, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.36
v rukách — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.80
do rukou. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.146
na zápěstí — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.45
dlaň. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.45
jagadānanda-hāte
do rukou Jagadānandovi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.250
nityānanda-hāte
v rukou Pána Nityānandy Prabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.141
yoḍa-hāte
se sepjatýma rukama — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.61, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.81, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.215, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.235
yāṅra hāte
ve svých rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 9.44
mora hāte
moji ruku — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.21
z mých rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.78
z mé ruky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.167
sei hāte
tou samou rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.81
rakṣakera hāte
z držení hlídačů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.235
āpana-hāte
vlastní rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.51
prabhura hāte
do ruky Śrī Caitanyi Mahāprabhua — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.90
lāṭhi-hāte
s holí v ruce — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.246
āpanāra hāte
svou vlastní rukou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.131

Filter by hierarchy