Skip to main content

Synonyma

bhagavataḥ
Pána — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.16, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.45-47, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.57, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.2, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.27, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.7
Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.21, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.1, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.8, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.37, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.47, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.65.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.35, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.40, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.35, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.30, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.17, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.45
o Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.10, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.37
tebe, který jsi mocný — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.39
na Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.23
nad Osobností Božství — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.33
od Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.47
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.13, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.52, Śrīmad-bhāgavatam 3.28.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.59, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.52, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.58, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.77, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.47, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.22.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.39, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.74, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.40, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.34, Śrīmad-bhāgavatam 8.21.4, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.65-67, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.33.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.54, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.28, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.29, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.39, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.41, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.40, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.13, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.2
božské — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.39
velice mocného — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.18
pána (Brahmy) — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.23
tebe, který jsi velice mocný — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.14
před Tebou (Nejvyšší Osobností Božství) — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.3
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.41
o vlastníkovi veškerého bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.60
nejmocnějšího — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.8
Nejvyšší — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.40
Pána, Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.30
nejmocnějšího Pána Brahmy — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.20
Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.20, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.21.20
velkého světce — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.38
velmi mocného — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.6
tebe, nejmocnější — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.8
tvé ctihodnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.9
Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudeva — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.14
nejmocnější bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.28
inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.1
velmi mocný — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.29
svrchovaně mocného — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.1
než Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25
nejmocnějšího poloboha — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.36
o Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 7.6.27
Tebe, ó Pane — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.13
Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství (který je oporou) — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.27-28
významné osobnosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.9-13
Pána Śivy — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.4
na tebe, můj pane — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.12
Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.57, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.60
vůči Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.16
Tebe, Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.37