Skip to main content

Synonyma

avijñeyam
nepoznatelná — Bg. 13.16