Skip to main content

Synonyma

abhavat
byl — Śrīmad-bhāgavatam 6.18.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.30, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.136
abhinandati
vítá — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.51
abravīt
řekl. — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.23.4-5, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.59, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.3, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.226
řekla — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.207-209
acyuta
Pána — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139
Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.63
ó můj drahý Kṛṣṇo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.199-200
ó neomylný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.52
Acyuta — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.204, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.205
ó Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.84
ó Ty, jenž nikdy nepoklesneš — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.42
Kṛṣṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.41
adharma
bezbožnost — Bg. 1.40, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.33, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.28
bezbožné zásady — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.219
bezbožná — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.61
aham
já — Bg. 1.21-22, Bg. 1.23, Bg. 2.4, Bg. 3.2, Bg. 3.27, Bg. 6.33, Bg. 6.34, Bg. 11.41-42, Bg. 11.44, Bg. 11.46, Bg. 18.74, Bg. 18.75, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.44, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.44, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.27, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.25, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.47, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.51, Śrīmad-bhāgavatam 1.9.42, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.39, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.12, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.13, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.14, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.20, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.26-30, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.10, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.8, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.11, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.17, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.13-16, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.28, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.36, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.37, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.4, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.41, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.42, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.43-45, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.3, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.29, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.46, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.4, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.18, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.22, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.30, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.33.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.41, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.44, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.12.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.30, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.7, Śrīmad-bhāgavatam 4.18.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.21.43, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.29, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.5, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.23-25, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.70, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.71, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.37, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.11.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.25.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.29, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.35, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.36-37, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.38, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.11.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.58, Śrīmad-bhāgavatam 6.15.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.41, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.34-35, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.37, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.69, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.71, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.55, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.9-10, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.17, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.28, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.37, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.42, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.73, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.73, Śrīmad-bhāgavatam 8.2.32, Śrīmad-bhāgavatam 8.3.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.40, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.10, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.12, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.47, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.22, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.3, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.53, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.61, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.53-54, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.57-59, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.41-42, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.41-42, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.52, Śrīmad-bhāgavatam 9.8.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.45, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.47, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.19.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.10.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.59, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.26.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.27.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.34.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.36.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.15-20, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.48, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.58.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.62.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.61, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.35, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.49, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.57, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.17, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.11-12, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.3, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.33, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.62, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.72, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.7.7, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.46, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.57, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.21, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.71, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.72, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.155, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.206, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.254, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.199-200, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.281, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.304, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.310, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.316, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.318, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.41, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.219, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.212, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.1, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.1, Īśo 16
Já — Bg. 2.12, Bg. 3.23, Bg. 3.24, Bg. 4.1, Bg. 4.5, Bg. 4.11, Bg. 6.30, Bg. 7.2, Bg. 7.6, Bg. 7.8, Bg. 7.12, Bg. 7.25, Bg. 7.26, Bg. 9.4, Bg. 9.16, Bg. 9.16, Bg. 9.16, Bg. 9.16, Bg. 9.16, Bg. 9.16, Bg. 9.16, Bg. 9.16, Bg. 9.17, Bg. 9.19, Bg. 9.19, Bg. 9.19, Bg. 9.24, Bg. 9.26, Bg. 9.29, Bg. 10.1, Bg. 10.8, Bg. 10.11, Bg. 10.20, Bg. 10.21, Bg. 10.25, Bg. 10.42, Bg. 11.48, Bg. 11.53, Bg. 11.54, Bg. 12.6-7, Bg. 14.3, Bg. 14.4, Bg. 15.13, Bg. 15.14, Bg. 15.15, Bg. 16.19, Bg. 18.66, Bg. 18.70, Śrīmad-bhāgavatam 1.6.21, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.20.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.54, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.62, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.21-22, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.44, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.47, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.51, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.52, Śrīmad-bhāgavatam 8.4.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.17.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.9, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.16, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.37, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.63, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.64, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.68, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.22.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.32.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.39-40, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.39, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.42, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.35, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.11, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.13, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.10, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.37, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.62, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.24, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.20, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.91, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.93, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.265, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.80, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.142, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.207-209, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.147-148, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.182, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.376, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.109, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.44
Já. — Bg. 4.7, Bg. 7.21, Bg. 9.7, Bg. 9.22, Bg. 9.29, Bg. 15.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.54, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.48, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.19, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.197, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.126, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.25
Já, Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.33, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.113
Já, Osobnost Božství. — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.113
falešné ego — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.7, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.72
egoismus — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.63, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.312
já (jsem) — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.62, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.39, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.78, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.78
Já, Nejvyšší Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.138, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.136
já (Pán Śiva) — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.313
Já, Pán Kṛṣṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.189
slovo ahamŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.114
aho
běda — Bg. 1.44, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.41, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.50, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.67, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.37, Śrīmad-bhāgavatam 5.3.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.28, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.8, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.9, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.21, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.38, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.33, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.37, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.53, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.18, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.42, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.18, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.2, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.17, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.31, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.44, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.50, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.7.31, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.28, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.49, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.45
ó — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.48, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.19.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.51, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.31, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.6.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.21, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.18.31, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.15.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.39.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.61, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.57, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.32-33, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.82.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.9, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.19-20, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.210, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.278, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.151, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.125
jaké velké — Śrīmad-bhāgavatam 10.14.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.149
ó, jen se podívejte — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 9.46
ó, kolik — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.228
ó můj Pane — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.35
jak úžasné — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.98, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.72
ajam
nezrozenému — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.21
akṣara
písmena — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.40
slabik — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.125
krásné písmo — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.96
slabiky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.58
písmen — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.59