Skip to main content

Vyhledávání

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.245
, prodchnuté snahou ukázat rozdíl mezi hmotnou a duchovní existencí. Vzdělání ve vědomí Kṛṣṇy je vždy transcendentální a je tím nejlepším druhem vzdělání. Hmotné vzdělání má za cíl rozvíjet hmotné uspokojování smyslů. Nad hmotným uspokojováním smyslů se nachází další negativní podoba poznání, zvaná brahma-vidyā neboli neosobní transcendentální poznání. Nad tímto brahma-vidyā neboli poznáním o neosobním Brahmanu stojí poznání o oddané službě Nejvyššímu Pánu, Viṣṇuovi. Toto poznání je vyšší. A
Rāja-vidyā: královské poznání 1
filozofie atd. Co je tedy rāja-vidyā, královské vzdĕlání a summum bonum poznání? Je to vĕdomí Kršny V hmotném svĕtĕ existuje mnoho stupňů vzdĕlání. Nĕkteří lidé neukončí ani základní či středoškolské , kdežto jiní postoupí dále a obdrží vzdĕlání vysokoškolské, získají akademické tituly, doktoráty . Pravé poznání znamená pochopit „kdo jsem“. Nedokážeme-li pochopit, co je naší podstatou, nemůžeme dosáhnout skutečného poznání. Když Sanátana Gósvámí opustil vládní službu a poprvé přišel k Čaitanjovi
Rāja-vidyā: královské poznání 1
Pán odpovĕdĕl: „Proč by sis mĕl myslet, že nemáš dobré vzdĕlání? Dokonale ovládáš sanskrt a perštinu.“
Śrīmad-bhāgavatam 7.15.19
vytrácí jeho duchovní síla, vzdělání, askeze a sláva, a jeho poznání postupně zaniká.
Bg. 10.32
čtrnáct druhů učebnic určených k vyššímu vzdělání. Z těchto knih poznání představuje Kṛṣṇu ta , která vykládá duchovní poznání neboli adhyātma-vidyā — Vedānta-sūtra.
Śrīmad-bhāgavatam 11.19.3
Jñāna označuje autorizované filosofické a analytické vnímání reality a když je toto poznání jasnĕ poznání neočišťuje srdce živé bytosti; naopak ji utápí do stále hlubšího zapomnĕní na Nejvyšší Osobnost Božství. Tak jako je otec vždy pyšný na pokroky svého syna ve vzdĕlání, Pán Kṛṣṇa má velkou radost , když vidí, jak živé bytosti dostávají náležité duchovní vzdĕlání a díky tomu postupují na cestĕ zpátky domů, zpátky k Bohu.
Učení šrí kapily 3
dovést svůj život k dokonalosti. V současné době se snažíme rozvíjet pouze technické poznání, ale skutečné vzdělání znamená vyřešit všechny životní problémy.
Śrīmad-bhāgavatam 1.4.23
velicí, významní a vzdělaní profesoři. Védské poznání, které bylo rozdělené na různá odvětví s různými Vedy jsou původním zdrojem poznání. Neexistuje žádné poznání, ať hmotné či transcendentální, které vlastní nějaké nezávislé poznání, které je mimo dosah Ved.
Śrīmad-bhāgavatam 7.12.16
všudypřítomný a jak jedná. Toto vzdělání se nazývá brahma-jijñāsā a je skutečnou náplní lidského života. Ten , kdo takové poznání postrádá, se nemůže prohlašovat za lidskou bytost; i nadále patří do říše zvířat. Sa eva go-kharaḥ — bez tohoto poznání je člověk na úrovni krávy či osla.
Bg. 9.2
, Yājñavalkya, Śāṇḍilya, Vaiśvānara a konečně Vyāsadeva, autor Vedānta-sūtry. O poznání v oblasti filozofie či transcendentální vědy tedy není nouze. Nyní Pán říká, že z veškerého takového poznání je devátá kapitola poznáním královským; je esencí všeho poznání, kterého lze nabýt studiem Ved a různých druhů filozofie. Je nejdůvěrnější, protože důvěrné, transcendentální poznání se týká porozumění rozdílu mezi duší a tělem. A vrcholem všeho důvěrného poznání — královským důvěrným poznáním — je oddaná služba.
Bg. 9.2
vzdělání zahrnuje mnoho oborů: politiku, sociologii, fyziku, chemii, matematiku, astronomii , inženýrství a tak dále. Na celém světě najdeme mnoho oborů poznání a mnoho velkých univerzit, ale není zde
Śrīmad-bhāgavatam 11.8.10
Původní poznání ve společnosti se nazývá Veda a nejpodstatnĕjší částí vedy neboli poznání je vĕdomí inteligentní človĕk naučit, jak si ze všeho poznání brát jeho podstatu, nektar. Včela neztrácí čas tím, že by rozdílu mezi včelou a oslem, který nosí tĕžké náklady. Vzdĕlání neznamená stát se intelektuálním oslem nosícím tĕžké náklady zbytečného poznání, ale přijmout podstatné poznání, jež vede k vĕčnému životu v blaženosti a poznání.