Skip to main content

Kapitola 15

Глава 15

Nezrozený a vĕčný

По ту сторону рождения и смерти

kecid āhur ajaṁ jātaṁ
puṇya-ślokasya kīrtaye
yadoḥ priyasyānvavāye
malayasyeva candanam
кечид а̄хур аджам̇ джа̄там̇
пун̣йа-ш́локасйа кӣртайе
йадох̣ прийасйа̄нвава̄йе

малайасйева чанданам

Nĕkteří říkají, že Nezrozený se narodil, aby oslavoval zbožné krále, a jiní říkají, že proto, aby potĕšil krále Jadua, jednoho z Tvých nejdražších oddaných. Zjevuješ se v jeho rodinĕ stejnĕ jako se santálové dřevo zjevuje v Malajských horách.

Кто-то говорит, что Нерожденный родился для того, чтобы прославить праведных царей, а кто-то — что Он родился на радость царю Яду, одному из Твоих самых дорогих преданных. Ты появился в его династии, подобно тому как сандаловое дерево появляется в Малайских горах.

Šrímad-Bhágavatam 1.8.32

Шримад-Бхагаватам, 1.8.32

Jelikož Pánův příchod do tohoto hmotného svĕta je záhadný, názory na zrození Nezrozeného se liší. V Bhagavad-gítĕ Pán říká, že se zrodí v hmotném svĕtĕ, přestože je Pánem všech stvoření a je nezrozený. Skutečnost zrození Nezrozeného tedy nelze popřít, jelikož On Sám ji potvrzuje. Existují však různé názory na to, proč se narodil. To také udává Bhagavad-gítá. Pán se zjevuje Svou vnitřní silou, aby znovu ustanovil zásady náboženství, aby chránil zbožné a ničil bezbožné. To je účel příchodu Nezrozeného. Říká se ovšem také, že Pán přišel proslavit zbožného krále Judhišthira. Pán Šrí Kršna chtĕl bezpochyby pro dobro všech předat vládu nad celým svĕtem do rukou Pánduovců. Jakmile svĕtu vládne zbožný král, lidé jsou šťastní. Je-li však vládce bezbožný, jsou nešťastní. Ve vĕku Kali jsou témĕř všichni vládci bezbožní, a lidé pod jejich vládou jsou proto stále nešťastní. Ale v demokratických státech si bezbožní občané sami volí do vlády své zástupce, a proto za své neštĕstí nemohou dávat vinu nikomu jinému, než sami sobĕ. Mahárádž Nala byl také oslavován jako velký zbožný král, ale nemĕl žádné spojení s Pánem Kršnou. Králem, kterého chtĕl Pán Kršna oslavovat, je tedy bezpochyby Mahárádž Judhišthir. Pán také proslavil krále Jadua, jelikož se narodil v jeho rodinĕ. Pán je nazýván Jádava, Jaduvíra, Jadunandana atd., ale není touto příslušností nikterak vázán. Je jako santál, který roste v Malajských horách. Stromy mohou růst všude, ale jelikož santálové stromy rostou především v oblasti Malajských hor, jsou jména Malajských hor a santálu vzájemnĕ spojena. Závĕr je tedy ten, že Pán se nikdy nerodí, stejnĕ jako slunce, a přesto se zjevuje, jako když slunce vychází na východním obzoru. A stejnĕ jako slunce není sluncem východního obzoru, ani Pán není ničím synem. Je otcem všech a všeho, co je a může být.

Явление Господа в материальном мире загадочно, поэтому существуют разные мнения о рождении Нерожденного. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что Он рождается в материальном мире, хотя Он — Владыка всего сущего и нерожденный. Стало быть, нельзя отрицать рождение Нерожденного, ибо Он Сам утверждает эту истину. Но есть разные мнения относительно того, почему Он рождается. Причина Его рождения тоже указана в «Бхагавад-гите». Господь появляется в этом мире посредством Своей внутренней энергии, чтобы восстановить законы религии, защитить праведников и уничтожить нечестивцев. Такова цель явления Нерожденного. Кроме того, говорится, что Господь пришел на Землю, чтобы прославить праведного царя Юдхиштхиру. Безусловно, Господь Шри Кришна хотел утвердить власть Пандавов ради блага всего мира. Когда миром правит благочестивый царь, люди счастливы, а когда царствует нечестивец, они несчастны. В век Кали большинство правителей неблагочестивы, поэтому жизнь людей полна несчастий. Но поскольку в демократическом обществе неблагочестивые граждане сами выбирают из своих рядов правителя, им некого винить в своих несчастьях. Кроме Махараджи Юдхиштхиры, в прежние времена было много других царей, известных своей праведностью. К их числу принадлежал, например, Махараджа Нала, однако он не был связан с Господом Кришной. Поэтому в данном стихе имеется в виду, что Господь Кришна явился, чтобы прославить Махараджу Юдхиштхиру. А еще Он прославил царя Яду, ибо родился в его династии. Но, хотя Господа именуют Ядавой, Ядувирой, Ядунанданой и т. д., это не значит, что Он был обязан рождаться в династии Яду. Его сравнивают с сандаловым деревом, растущим в Малайских горах. Деревья могут расти где угодно, но, так как сандал растет главным образом в Малаях, название сандала связано с этими горами. В заключение можно сказать, что Господь никогда не рождается, но Он появляется, подобно тому как солнце восходит на востоке. И как солнце не принадлежит востоку, так и Господь никому не приходится сыном: Он — отец всего сущего.

V Bhagavad-gítĕ (4.6) Pán říká:

В «Бхагавад-гите» (4.6) Господь говорит:

ajo ’pi sann avyayātmā
bhūtānām īśvaro ’pi san
prakṛtiṁ svām adhiṣṭhāya
sambhavāmy ātma-māyayā
аджо ’пи санн авйайа̄тма̄
бхӯта̄на̄м ӣш́варо ’пи сан
пракр̣тим̇ сва̄м адхишт̣ха̄йа

самбхава̄мй а̄тма-ма̄йайа̄

„I když jsem nezrozený a Mé transcendentální tĕlo nikdy nezaniká a jsem Pánem všeho tvorstva, zjevuji se v každém vĕku ve Své původní transcendentální podobĕ.“

«Хотя Я нерожденный и Мое трансцендентное тело нетленно, хотя Я — повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой Своей внутренней энергии Я появляюсь в этом мире в Своем изначальном духовном облике».

Kršna je nezrozený a my jsme také nezrození. Lišíme se ale v tom, že jsme na rozdíl od Pána podmínĕni hmotným tĕlem, a proto nemůžeme zůstat ve svém původním postavení jako nezrození. Musíme se rodit a mĕnit jedno tĕlo za druhým a nevíme, jaké tĕlo dostaneme příštĕ. Svá tĕla mĕníme dokonce i v tomto životĕ. Dítĕ vymĕní své dĕtské tĕlo za tĕlo chlapce, potom za tĕlo mladíka a nakonec dostane tĕlo starce. Přirozenĕ tedy dojdeme k závĕru, že když opustíme své staré tĕlo, budeme muset opĕt přijmout jiné tĕlo    —    tĕlo dítĕte.

Кришна безначален, и мы, души, тоже не имеем начала, но, в отличие от Господа, мы попали в ловушку материального тела. Поэтому нас уже нельзя считать нерожденными, ибо мы вынуждены рождаться и переходить из одного тела в другое, не зная, каким будет наше следующее воплощение. Даже в течение нынешней жизни нам приходится менять тела. Из детского тела мы переходим в тело подростка, потом меняем его на тело юноши и в конце концов получаем тело старика. Из этого следует естественный вывод: покинув состарившееся тело, мы вынуждены будем родиться в другом теле, опять в теле ребенка.

V hmotném svĕtĕ tento cyklus probíhá zcela přirozenĕ a připomíná zmĕny ročních období. Po jaru přijde léto, po létu podzim a potom zima a pak přijde zase jaro. Podobnĕ když skončí den, přichází noc a po noci přijde opĕt den. Stejnĕ jako neustále dochází k tĕmto cyklickým zmĕnám, i my neustále mĕníme svá tĕla jedno za druhým, a proto z toho můžeme přirozenĕ vyvodit, že po opuštĕní svého současného tĕla obdržíme nové tĕlo (bhūtvā bhūtvā pralīyate).

Материальному миру присуща цикличность. Она проявляется в смене времен года. Вслед за весной наступает лето, на смену лету приходят осень и зима, а затем вновь наступает весна. Точно так же ночь сменяет день, а день — ночь. И подобно этим чередующимся переменам, у нас происходит смена возрастов, из чего вполне можно заключить, что, оставив нынешнее тело, мы обретем другое (бхӯтва̄ бхӯтва̄ пралӣйате).

Tento závĕr je logický a potvrzují ho jak šástry neboli védská literatura, tak i nejvyšší autorita    —    Kršna Samotný. Proč bychom s tím tedy nemĕli souhlasit? Človĕk, který tuto skutečnost nepřijímá a myslí si, že neexistuje žádný život po smrti, je hlupák.

Такое заключение вполне логично, и его подтверждают шастры (ведические писания), а также Сам Кришна, величайший из мудрецов. Почему бы нам не согласиться с этим выводом? Не соглашаться с ним и считать, что после смерти нет жизни, просто глупо.

Život po smrti existuje. A existuje také možnost, jak se z kolobĕhu opakovaných rození a smrtí osvobodit a dosáhnout nesmrtelnosti. Jelikož jsme si zvykli od nepamĕti přijímat jedno tĕlo za druhým, je pro nás obtížné představit si vĕčný život. Život v hmotném svĕtĕ je navíc plný tolika potíží, že když nĕkdo pomyslí na vĕčný život, domnívá se, že musí být také plný utrpení. Nĕkdo je například nemocný a musí užívat nĕjaké velice hořké léky a musí stále ležet v posteli, kde také jí a vykonává své tĕlesné potřeby a nemůže se ani hýbat. Nakonec třeba zjistí, že jeho život je nesnesitelný a bude chtít spáchat sebevraždu. Materialistický život je plný tolika utrpení, že lidé se nĕkdy z beznadĕje uchylují k filozofii voidismu nebo impersonalismu a snaží se popřít svou vlastní existenci i všechno ostatní. Ve skutečnosti to ale není možné a ani to není nutné. V hmotném svĕtĕ nás potkávají různá utrpení, ale když se ze svého hmotného podmínĕní vysvobodíme, můžeme najít opravdový vĕčný život.

После смерти есть жизнь, а также есть возможность вырваться из круговорота повторяющихся рождений и смертей и обрести бессмертие. Но, поскольку с незапамятных времен мы привыкли менять тела, нам трудно представить себе вечную жизнь. К тому же в материальном мире жизнь так мучительна, что человек может подумать: жить вечно — значит вечно страдать. Представьте себе человека, который, например, тяжело болен: он принимает горькие лекарства, не поднимается с постели, лежа ест и ходит под себя. Его жизнь настолько невыносима, что он думает: «Лучше покончить с собой!» Подобно этому, жизнь материалистичного человека тоже полна страданий, и человек, отчаявшись, нередко обращается к философии пустоты или имперсонализма, чтобы отвергнуть само свое существование и свести его на нет. На самом же деле превратиться в пустоту невозможно, да в этом и нет необходимости. Мы бедствуем потому, что зависим от условий материального бытия, но, освободившись от них, мы обретаем истинную, вечную жизнь.

Jelikož jsme nedílnou částí Kršny, který je aja neboli „ten, který se nerodí ani neumírá“, jsme také aja. Když je můj otec šťastný a já jsem jeho synem, proč bych mĕl být nešťastný? Je přirozené, že si budu užívat všeho, čeho si užívá můj otec. Bůh, Kršna, je podobnĕ nejmocnĕjší, nejkrásnĕjší, má nejvĕtší poznání a je ve všem dokonalý. I když já nejsem dokonalý, jsem nedílnou částí Boha a mám proto do určité míry stejné vlastnosti jako má On.

Кришну называют аджа, что значит «неподвластный закону рождения и смерти». И мы, как Его неотъемлемые частицы, тоже обладаем этим свойством. Да и может ли быть иначе? Если мой отец счастлив, почему я — сын своего отца — должен страдать? У меня есть все основания считать, что я могу наслаждаться богатством отца так же, как им наслаждается он сам. Верховный Господь, Кришна, обладает всем могуществом, всей красотой, всем знанием. Он полон во всем, и я, хотя не обладаю Его совершенствами во всей полноте, все же являюсь Его частицей и потому отчасти наделен всеми Его качествами.

Bůh nikdy nezemře a ani já nezemřu. Bhagavad-gítá (2.20) to vysvĕtluje: na jāyate mriyate vā kadācit. Když Kršna popisuje duši, říká, že se nikdy nerodí (na jāyate). Když je tedy nĕkdo nezrozený, jak může zemřít? Duše neumírá (mriyate vā). Zemřít může ten, kdo se narodil, ale ten, kdo se nenarodil, nemůže ani zemřít.

Бог не умирает, и я буду жить вечно. Таково мое положение. Это объясняется в «Бхагавад-гите» (2.20): на джа̄йате мрийате ва̄ када̄чин. Описывая душу, Кришна говорит, что она никогда не рождается (на джа̄йате), а если так, то почему она должна умереть? О смерти не может быть и речи (мрийате ва̄). Смерть существует лишь для тех, кто рождается, а тот, кто не рождается, никогда не умирает.

My o tom ale naneštĕstí nevíme. Provádíme různé vĕdecké výzkumy, ale nevíme, že každá živá bytost je duše, která se nerodí ani neumírá. To je naše nevĕdomost. Duše je vĕčná a původní (nityaḥ śāśvato 'yaṁ purāṇo) a není zničena, když je zničeno tĕlo (na hanyate hanyamāne śarīre). Přestože duše neumírá, přijímá jiné tĕlo. Tomu se říká bhava-roga neboli hmotná nemoc.

Но мы, к сожалению, не знаем об этом. Мы занимаемся научными изысканиями и не знаем, что каждое живое существо — это душа, которая не рождается и не умирает. Вот в чем наше невежество. Душа вечна, бессмертна, она существует с незапамятных времен (нитйах̣ ш́а̄ш́вато ’йам пура̄н̣о). Душа не умирает, когда разрушается тело (на ханйате ханйама̄не ш́арӣре). Но, хотя душа бессмертна, она входит в другое тело, и это называют бхава-рогой, болезнью материального существования.

Kršna je nejvyšší živá bytost (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām) a my jsme stejní jako On, ovšem s tím rozdílem, že Kršna je vibhu neboli neomezený, zatímco my jsme aṇu neboli omezení. Kvalitativnĕ jsme stejní jako Nejvyšší Pán, a proto všechny sklony, které má Kršna, můžeme najít také u lidských bytostí. Kršna má například sklon milovat osobu opačného pohlaví a my máme stejný sklon. Láska má svůj počátek ve vĕčné lásce mezi Rádhou a Kršnou. My také hledáme vĕčnou lásku, ale jelikož jsme podmínĕni zákony hmotné přírody, naše láska má počátek i konec. Když však transcendujeme takové pomíjivé vztahy, budeme se moci účastnit láskyplných výmĕn, které jsou podobné milostným vztahům mezi Kršnou a Rádhárání. Mĕli bychom proto usilovat o návrat zpátky domů, zpátky ke Kršnovi. Kršna je vĕčný, a když se k Nĕmu vrátíme, obdržíme také vĕčné tĕlo.

Поскольку Кришна — высшее среди живых существ (нитйо нитйа̄н̣а̄м̇ четанаш́ четана̄на̄м), мы, остальные живые существа, подобны Ему и отличаемся лишь тем, что Кришна — вибху, безграничный, а мы — ану, ограниченные. Качественно мы неотличны от Кришны, и это значит, что у нас есть все наклонности, которые есть у Кришны. Кришна, к примеру, склонен любить существо противоположного пола, поэтому та же склонность есть и у нас. Любовь берет начало в вечных любовных взаимоотношениях Радхи и Кришны. Мы тоже ищем вечной любви, но, поскольку мы обусловлены законами материальной природы, наша любовь длится лишь какое-то время. Однако, возвысившись над бренностью отношений в этом мире, мы обретем любовные отношения, подобные тем, что связывают Кришну и Радхарани. Поэтому нашей целью должно стать возвращение домой, к Кришне, ибо Кришна вечен и мы там тоже будем жить вечно.

Kuntí říká: kecid āhur ajaṁ jātam. Nejvyšší vĕčný, nejvyšší nezrozený se teď narodil. I když se Kršna narodí, Jeho narození není stejné jako naše. To bychom si mĕli uvĕdomit. Pán říká v Bhagavad-gítĕ (4.9):

Кунти говорит: кечид а̄хур аджам̇ джа̄там — Верховный Господь, вечный и нерожденный, родился в этом мире. Однако не надо забывать, что, хотя Кришна и рождается, Его рождение не похоже на наше. В «Бхагавад-гите» (4.9) Господь говорит:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so ’rjuna
джанма карма ча ме дивйам
эвам̇ йо ветти таттватах̣
тйактва̄ дехам̇ пунар джанма

наити ма̄м эти со ’рджуна

„Kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činů, když opouští své tĕlo, nezrodí se znovu v tomto hmotném svĕtĕ, nýbrž dosáhne Mého vĕčného sídla, ó Ardžuno.“

«Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна».

Ve Šrímad-Bhágavatamu je popsáno, že když se Kršna poprvé zjevil, nenarodil se z lůna Dévakí. Nejdříve ukázal Svou vznešenou čtyřrukou podobu Višnua a potom se promĕnil v malé dítĕ. Kršnovo zrození je transcendentální, zatímco my se musíme narodit podle zákonů přírody. Kršnu neovlivňují zákony přírody, protože On je jejich vládcem (mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram). Příroda (prakṛti) pracuje podle Kršnových pokynů a my žijeme podle zákonů přírody. Kršna je vládcem přírody a my jsme jejími služebníky. Kuntídéví proto říká: kecid āhuḥ. „Nĕkdo může říkat, že nezrozený se narodil.“ Může se zdát, že Nejvyšší Pán se rodí jako my, ale ve skutečnosti to není pravda. Kuntídéví zdůrazňuje: kecid āhuḥ    —    „Hlupáci mohou říkat, že se narodil.“ Kršna Samotný také říká v Bhagavad-gítĕ (9.11): avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam. „Protože jsem se zjevil jako lidská bytost, darebáci si myslí, že jsem obyčejný človĕk.“ Paraṁ bhāvam ajānantaḥ: „Neznají tajemství, proč se Bůh rodí jako lidská bytost.“

В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Кришна, появившись на свет, вышел не из чрева Деваки. Сначала Он предстал в величественном образе четырехрукого Вишну и только потом превратился в крохотного младенца, лежащего на коленях у Деваки. Значит, рождение Кришны имеет божественную природу, а мы рождаемся, подчиняясь законам материальной природы. Законы природы не влияют на Кришну, это Он управляет ими (майа̄дхйакшен̣а пракр̣тих̣ сӯйате са-чара̄чарам). Кришна повелевает природой, пракрити, а природа повелевает нами. Кришна — хозяин материальной природы, а мы — ее слуги. Поэтому Кунтидеви утверждает: «Это только говорится, что Нерожденный родился». Хотя кажется, что Он появился на свет, как любой из нас, на самом деле это далеко не так. Кунтидеви ясно говорит: кечид а̄хух̣ — «Только глупцы могут утверждать, что Он родился». Сам Кришна тоже говорит в «Бхагавад-гите» (9.11): аваджа̄нанти ма̄м̇ мӯд̣ха̄ ма̄нушӣм̇ танум а̄ш́ритам — «Поскольку Мое появление в этом мире похоже на рождение обыкновенного человека, недалекие люди принимают Меня за одного из них». Парам̇ бха̄вам аджа̄нантах̣: «Но им неведома тайна рождения Бога в образе человека».

Kršna je všude. Pán sídlí v srdci každého (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati). A jelikož je v našem srdci a je všemocný, proč by pro Nĕho mĕlo být obtížné se před námi zjevit? Když velký oddaný Dhruva Mahárádž meditoval o čtyřruké podobĕ Višnua, jeho meditace se náhle přerušila a on před sebou spatřil stejnou podobu, o které meditoval. Bylo pro Kršnu obtížné se takto zjevit? Zajisté ne. A podobnĕ pro nĕho bylo snadné zjevit se ve stejné čtyřruké podobĕ před Dévakí. Kršna proto říká: janma karma ca me divyam. „Je třeba porozumĕt Mým transcendentálním zrozením a činnostem.“ Kuntídéví jim rozumí. Ví, že i když se nĕkterým hlupákům zdá, že se Kršna rodí, ve skutečnosti je nezrozený.

Кришна пребывает всюду. Господь находится в сердце каждого (ӣш́варах̣ сарва-бхӯта̄на̄м̇ хр̣д-деш́е ’рджуна тишт̣хати). А раз Бог у нас внутри и Он всемогущ, Ему не составит труда появиться перед нами. Когда великий преданный Махараджа Дхрува медитировал на четырехрукий образ Вишну, его медитация внезапно прервалась и он сразу увидел перед собой тот же образ, на который медитировал. Разве Кришне трудно было появиться перед ним? Вовсе нет. И точно так же Он с легкостью предстал в четырехруком образе перед Деваки. Поэтому Кришна говорит: джанма карма ча ме дивйам — «Надо постичь божественную природу Моего рождения и деяний». Кунтидеви обладала этим знанием. Ей было известно, что Кришна — нерожденный, хотя глупцам и казалось, что Он родился, как обычный ребенок.

Proč ale Kršna provádí tuto Svou zábavu? Kuntídéví odpovídá: puṇya-ślokasya kīrtaye. Aby oslavoval ty, kteří jsou velmi zbožní a pokročilí v duchovním poznání. Kršna přichází jako syn Dévakí, aby proslavil Svou oddanou Dévakí. Přichází jako syn Jašódy, aby proslavil Jašódu. Stejnĕ Kršna sestupuje v dynastii Svého velkého oddaného Mahárádže Jadua jen proto, aby proslavil Mahárádže Jadua. Díky tomu je Kršna dodnes známý jako Jádava neboli potomek Mahárádže Jadua. Nejvyšší Pán se nemusí narodit v určité rodinĕ nebo zemi, ale činí tak proto, aby proslavil oddanost určité osoby nebo určité rodiny. Jeho zrození se proto nazývá divyam neboli transcendentální.

Но зачем Кришне понадобилось рождаться? Шримати Кунтидеви отвечает: пун̣йа ш́локасйа кӣртайе — «Чтобы прославить тех, кто отличается особым благочестием и духовной мудростью». Кришна приходит как сын Деваки, чтобы прославить Свою преданную, Деваки. Кришна становится сыном Яшоды, чтобы возвеличить Яшоду. И в династии Махараджи Яду, Своего великого преданного, Кришна рождается только для того, чтобы прославить Махараджу Яду. Именно поэтому Кришну еще называют Ядавой, потомком царя Яду. Кришна появляется на свет в определенной семье или стране не потому, что связан какими-то обязательствами: Он рождается лишь для того, чтобы возвеличить Своего преданного или целую семью преданных. Поэтому Его рождение называют дивйам, божественным.

Pán se nemusí narodit, ale my se rodit musíme. To je rozdíl mezi naším narozením a zrozením Kršny. Jestliže si to podle své karmy neboli svých činností zasloužíme, narodíme se v dobré rodinĕ mezi lidskými bytostmi nebo polobohy, a jestliže jsme vykonávali činnosti na úrovni zvířat, narodíme se mezi zvířaty. Takto působí karma. Karmaṇā daiva-netreṇa jantor dehopapattaye (Bhág. 3.31.1). To, jaké tĕlo dostaneme, záleží na naší karmĕ.

Господу нет необходимости рождаться, а мы делаем это вынужденно. Такова разница между нашим рождением и рождением Кришны. Если в соответствии с нашей кармой, или поступками, нам суждено появиться на свет в добропорядочной семье, в обществе людей или полубогов, мы там и родимся, а если наша деятельность была на животном уровне, мы вынуждены будем родиться среди животных. Таков закон кармы. Карман̣а̄ даива-нетрена джантур дехопапаттайе (Бхаг., 3.31.1). Карма определяет тип нашего будущего тела.

Lidská životní podoba je určena pro pochopení Nejvyššího neboli Absolutní Pravdy (athāto brahma-jijñāsā). Jestliže však nebudeme usilovat o dosažení tohoto cíle a promarníme svou příležitost, zůstaneme jako zvířata a navrátíme se do zvířecích tĕl. Hnutí pro vĕdomí Kršny se proto snaží lidstvo před takovým poklesnutím zachránit.

Человеческая жизнь предназначена для постижения Всевышнего, Абсолютной Истины (атха̄то брахма-джиджн̃а̄са̄). Если мы не стремимся к этой цели и, упуская дарованную нам возможность, живем, подобно животным, нам придется снова родиться среди животных. Поэтому участники Движения сознания Кришны стремятся уберечь людей от такого падения.

Zjevení Pána Kršny se přirovnává k výskytu santálových stromů v Malajských horách (malayasyeva candanam). Kromĕ Malajských hor existuje ještĕ jedna oblast s podobným jménem, která se nazývá Malajsie. Santalový strom neboli candana může růst kdekoliv. Nikde není psáno, že musí růst v Malajsii nebo v Malajských horách, ale jelikož tam tĕchto stromů roste tak velké množství, je tento santál známý jako malaya-candana. Na Západĕ lidé používají kolínskou vodu (eau de cologne). Může se vyrábĕt kdekoliv, ale protože byla původnĕ vyrobena v mĕstĕ Cologne, říká se jí „eau de cologne“. Podobnĕ může i santál růst kdekoliv, ale protože původnĕ rostl především v Malajsii a v Malajských horách, je známý jako malajský santál. Kuntí přednesla své modlitby před pĕti tisíci lety a můžeme z toho tedy usoudit, že santál rostl v Malajsii již tehdy. Malajsie není nové jméno; následovníci védské kultury ho znali již před mnoha tisíci lety. Nyní se ovšem v Malajsii pĕstují především kaučukovníky, neboť o kaučuk je velký zájem. Původnĕ se ale v Malajsii pĕstovaly ve velkém množství santálové stromy, protože po nich byla velká poptávka, především v Indii.

Господь Кришна появляется в этом мире подобно сандаловому дереву, что растет в горах Малая (малайасйева чанданам). Есть две Малаи — Малайские горы и страна Малайзия. Дерево чандана, или сандаловое дерево, растет не только в Малайзии или в горах Малая, но, поскольку эти места особенно богаты сандалом, его называют малая-чанданой (малайским сандалом). В странах Запада пользуются ароматизированной водой — одеколоном. Ее производят повсюду, но впервые она была изготовлена в городе Кельне, и поэтому ее стали называть «одеколон» («кельнская вода»). Сандаловое дерево тоже встречается во многих странах, но, поскольку его родиной считают Малайзию или Малайские горы, его называют «малайский сандал». Кунти произносила свои молитвы пять тысяч лет назад, и это значит, что сандаловое дерево росло в Малайзии так же давно. Название «Малайзия» далеко не ново: последователи ведических традиций знали о нем много тысяч лет назад. Сейчас в Малайзии больше выращивают каучук, ибо есть немалый спрос на резину, но в прежние времена, особенно в Индии, большим спросом пользовался сандал, поэтому в Малайзии выращивали сандаловое дерево.

Santál má velice chladivé účinky a lidé si ho v tropickém indickém podnebí velmi cení. Dokonce i dnes v horkých letních dnech si zámožnĕjší lidé potírají tĕla santálovou pastou, která je celý den příjemnĕ chladí. Dříve byl v Indii takový zvyk, že lidé se nejprve vykoupali a označili svá tĕla posvátným tilakem, poklonili se Božstvům a potom dostali z místnosti Božstev čandan (candana-prasāda), který použili jako kosmetický přípravek a potírali si s ním tĕla. To se nazývalo prasādhanam. Ve Šrímad-Bhágavatamu (12.2.5) je ale řečeno: snānam eva prasādhanam. V současném vĕku, v Kali-juze, se jako prasādhana označuje pouhá koupel. Dokonce i nejchudší lidé v Indii se každý den brzy ráno osprchují, ale když jsem přijel do Ameriky, vidĕl jsem, že je tam obtížné sprchovat se alespoň jednou dennĕ, a mnozí lidé to ani nemají ve zvyku. V Indii se lidé sprchují obvykle třikrát dennĕ, ale v New Yorku jsem byl svĕdkem toho, že se nĕkdo musí chodit koupat do domu svého přítele, protože ve svém bytĕ nemá koupelnu. To jsou příznaky Kali-jugy. Snānam eva prasādhanam. V Kali-juze bude obtížná i pouhá koupel.

Поскольку Индия находится в тропиках, а сандал оказывает охлаждающее действие, сандаловую пасту в Индии используют как освежающее косметическое средство. Даже сейчас, в летнюю пору, когда дни стоят особенно жаркие, те, кто может себе это позволить, наносят на тело сандаловую пасту, чтобы не чувствовать жары. В Индии было принято после омовения и освящения тела знаками тилакасклониться перед Божеством и потом, взяв в комнате Божества чандана-прасад, нанести его на тело. Это называлось праса̄дханам.Однако говорится, что в век Кали, в нынешнюю эпоху, сна̄нам эва праса̄дханам (Бхаг., 12.2.5): можно считать, что человек совершил праса̄дханам, если хотя бы как следует помылся. В Индии даже последний бедняк каждый день ранним утром совершает омовение, но, приехав в Америку, я обнаружил, что здесь далеко не каждый имеет такую возможность. В Индии люди привыкли омываться три раза в день, однако в Нью-Йорке я увидел, что некоторые ходят мыться к друзьям, так как дома для этого у них нет условий. Это признаки Кали-юги. Снанам эва праса̄дханам. В эпоху Кали трудно даже омыться.

Jiným příznakem Kali-jugy je dākṣyaṁ kuṭumba-bharaṇam (Bhág. 12.2.7). Človĕk bude považován za zbožného, když bude schopen uživit svoji rodinu. Slovo dākṣyam,které znamená „uznávaný pro své zbožné činnosti“, pochází od slova dakṣa neboli „odborník“. V Kali-juze bude za odborníka považován ten, kdo dokáže uživit svou rodinu    —    sebe, svou ženu a jedno nebo dvĕ dĕti. V Indii má tradiční rodina daleko více členů: muže a ženu, jejich rodiče a dĕti s jejich rodinami a tak dále. V Kali-juze ale bude tĕžké udržovat i malou rodinu    —    ženu a nĕkolik dĕtí. Když jsem žil v New Yorku, navštĕvovala naše přednášky také jedna starší paní a její dospĕlý syn. Zeptal jsem se jí: „Proč se váš syn neožení?“ „Ožení se, až bude schopný uživit svoji rodinu,“ odpovĕdĕla. Nevĕdĕl jsem, že v Americe je tak tĕžké uživit rodinu. V Bhágavatamu je ale napsáno: kdo bude schopen uživit svoji rodinu, bude velice slavný, a dívka bude považována za velice šťastnou, když bude mít manžela.

Другим признаком Кали-юги является да̄кшйам̇ кут̣умба-бхаран̣ам (Бхаг., 12.2.7): если человек в состоянии прокормить свою семью, его уже за это будут считать благочестивым. Понятие да̄кшйам, «славящийся благочестием», происходит от слова дакша, «умелый». В Кали-югу критерием умелости станет способность человека содержать небольшую семью, состоящую из самого́ главы семейства, его жены и пары детей. В Индии по традиции люди живут большими семьями, объединяющими в себе супругов, их родителей, детей и прочих родственников. Но в Кали-югу будет трудно содержать даже немногочисленную семью, состоящую из двоих супругов и нескольких детей. В Нью-Йорке к нам на программы среди прочих приходила одна женщина, у которой был взрослый сын. Я спросил ее: «Почему ваш сын не женится?» «Он сможет жениться, когда будет в состоянии прокормить жену и детей», — ответила она. Я не думал, что здесь так трудно содержать семью. Однако все это описано в «Бхагаватам»: если вы сможете прокормить своих домочадцев, вас будут считать невероятно добродетельным человеком, а если девушке удастся выйти замуж, будут говорить, что ей на редкость повезло.

Naším úkolem není kritizovat, ale příznaky Kali-jugy se již velice jasnĕ projevují a budou se projevovat ještĕ mnohem více. Kali-juga trvá 432    000 let a i když zatím z tohoto vĕku uplynulo pouze 5000 let, můžeme se setkat s mnoha problémy, které se postupem času budou ještĕ zvĕtšovat. Nejlepší proto je dovést svůj duchovní život k dokonalosti, být si vĕdom Kršny a vrátit se domů, zpátky k Bohu. To nás zachrání. Jinak se budeme muset do Kali-jugy vrátit v dalším životĕ, kdy bude všechno ještĕ tĕžší a kdy budeme muset ještĕ více trpĕt.

Мы не хотим никого осуждать, но проявления Кали-юги чрезвычайно суровы, а со временем они станут еще суровее. Кали-юга длится 432 000 лет, из которых прошло только 5 000, а мы уже сталкиваемся с большими трудностями. И чем дальше, тем все труднее будет. Поэтому самое лучше — развить в себе сознание Кришны и вернуться домой, к Богу. В этом наше спасение. Иначе в следующей жизни мы снова родимся в Кали-югу и вновь столкнемся с трудностями, от которых будем страдать все больше и больше.