Skip to main content

KAPITOLA DEVÁTÁ

Aṁśumānova dynastie

Tato kapitola popisuje činnosti Aṁśumānových následníků až po Khaṭvāṅgu a rovněž líčí, jak Bhagīratha přivedl vodu Gangy na Zem.

Synem Mahārāje Aṁśumāna byl Dilīpa, který se snažil přivést Gangu do tohoto světa, ale zemřel, aniž by se mu to podařilo. Bhagīratha, Dilīpův syn, byl velmi odhodlaný přivést Gangu do hmotného světa, a za tímto účelem podstoupil přísnou askezi. Matka Ganga byla s jeho úsilím spokojená a zjevila se mu, aby mu dala nějaké požehnání. Bhagīratha ji tedy požádal, aby vysvobodila jeho předky. Ona sice svolila, že sestoupí na Zemi, ale dala si dvě podmínky: za prvé chtěla, aby našel nějakého vhodného muže, který by dokázal ovládat její vlny, a za druhé nechtěla, aby se v ní hromadily všechny hříšné reakce, kterých se hříšní lidé zbavují tím, že se v ní vykoupou. To byly dva body, které bylo třeba vzít v úvahu. Bhagīratha matce Ganze odpověděl: “Pán Śiva, Osobnost Božství, bezpochyby dokáže ovládat vlny na tvých vodách, a když se v tobě budou koupat čistí oddaní, odstraní to hříchy zbylé po všech hříšnících.” Potom se Bhagīratha věnoval askezi pro uspokojení Pána Śivy, jenž je známý jako Āśutoṣa, neboť je velmi snadné ho uspokojit. Pán Śiva přijal Bhagīrathův návrh a slíbil, že bude nápor Gangy zadržovat. Pouhým dotekem Gangy pak byli Bhagīrathovi předci vysvobozeni a bylo jim dovoleno jít na nebeské planety.

Synem Bhagīrathy byl Śruta, synem Śruty Nābha a Nābhovým synem byl Sindhudvīpa. Sindhudvīpův syn se jmenoval Ayutāyu, a tomu se narodil Ṛtūparṇa, který byl přítelem Naly. Ṛtūparṇa předal Nalovi umění hazardních her a naučil se od něho umění zvanému aśva-vidyā. Syn Ṛtūparṇy se jmenoval Sarvakāma, synem Sarvakāmy byl Sudāsa, a jeho synem byl Saudāsa. Manželka Saudāsy se jmenovala Damayantī nebo také Madayantī a Saudāsovi se také říkalo Kalmāṣapāda. Pro jistý nedostatek v jeho obřadních činnostech ho Vasiṣṭha proklel, aby se stal Rākṣasou. Když se jednou procházel po lese, spatřil brāhmaṇu, oddávajícího se pohlavnímu styku se svojí manželkou, a protože byl Rākṣasou, chtěl brāhmaṇu pozřít. Přestože na něj brāhmaṇova žena různými argumenty naléhala, aby to nedělal, Saudāsa ho přesto pohltil, a proto ho proklela: “Pohlavní styk ti přinese smrt.” Ačkoliv byl po dvanácti letech zbaven Vasiṣṭhova prokletí, zůstával i nadále bez synů. Tehdy se Saudāsovým svolením Vasiṣṭha Muni oplodnil jeho ženu Madayantī. Jelikož dítě nosila po mnoho let a nemohla je porodit, Vasiṣṭha jí udeřil do břicha kamenem, a tak se narodil syn, jenž dostal jméno Aśmaka.

Syn Aśmaky se jmenoval Bālika. Byl ochráněn před kletbou Paraśurāmy díky tomu, že byl obklopen mnoha ženami, a proto je také znám jako Nārīkavaca. Když na celém světě nezůstali žádní kṣatriyové, stal se původním otcem nových kṣatriyů. Proto se mu někdy říká Mūlaka. Bālikovi se narodil Daśaratha, Daśarathovi syn Aiḍaviḍi a Aiḍaviḍimu král Viśvasaha. Synem Viśvasahy byl Mahārāja Khaṭvāṅga. Ten posílil řady polobohů v boji proti démonům a zajistil jim vítězství, a polobozi mu proto chtěli dát nějaké požehnání. Když se však zeptal, jak dlouho ještě bude žít, a dozvěděl se, že jen několik minut, ihned opustil nebeské planety a letadlem se vrátil do svého sídla. Chápal, že nic v hmotném světě nemá význam, a proto se plně zaměstnal uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství, Hariho.

Verš

śrī-śuka uvāca
aṁśumāṁś ca tapas tepe
gaṅgānayana-kāmyayā
kālaṁ mahāntaṁ nāśaknot
tataḥ kālena saṁsthitaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; aṁśumān — král jménem Aṁśumān; ca — rovněž; tapaḥ tepe — podstupoval askezi; gaṅgā — Ganga; ānayana-kāmyayā — s touhou přivést Gangu do tohoto hmotného světa, aby vysvobodila jeho předky; kālam — dobu; mahāntam — dlouhou; na — ne; aśaknot — byl úspěšný; tataḥ — poté; kālena — když se jeho čas naplnil; saṁsthitaḥ — zemřel.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Král Aṁśumān podstupoval askezi po velice dlouhou dobu, stejně jako jeho děd, avšak přivést Gangu do hmotného světa se mu nepodařilo. Poté, co se jeho čas naplnil, zemřel.

Verš

dilīpas tat-sutas tadvad
aśaktaḥ kālam eyivān
bhagīrathas tasya sutas
tepe sa sumahat tapaḥ

Synonyma

dilīpaḥ — který se jmenoval Dilīpa; tat-sutaḥ — Aṁśumānův syn; tat- vat — jako jeho otec; aśaktaḥ — neschopen přivést Gangu do hmotného světa; kālam eyivān — stal se obětí času a zemřel; bhagīrathaḥ tasya sutaḥ — jeho syn Bhagīratha; tepe — prováděl askezi; saḥ — on; su-mahat — převelikou; tapaḥ — askezi.

Překlad

Stejně jako Aṁśumān, ani jeho syn Dilīpa nedokázal přivést Gangu do tohoto hmotného světa a časem se také stal obětí smrti. Dilīpův syn Bhagīratha pak prováděl velmi přísnou askezi, aby Gangu přivedl.

Verš

darśayām āsa taṁ devī
prasannā varadāsmi te
ity uktaḥ svam abhiprāyaṁ
śaśaṁsāvanato nṛpaḥ

Synonyma

darśayām āsa — zjevila se; tam — jemu, králi Bhagīrathovi; devī — matka Ganga; prasannā — velmi spokojená; varadā asmi — dám požehnání; te — tobě; iti uktaḥ — tak osloven; svam — svou; abhiprāyam — touhu; śaśaṁsa — vysvětlil; avanataḥ — s úctou se klanící; nṛpaḥ — král (Bhagīratha).

Překlad

Potom se matka Ganga králi Bhagīrathovi zjevila a řekla mu: “Jsem velmi spokojena s tvou askezí a připravena dát ti požehnání, která si přeješ.” Když takto Gaṅgādevī krále oslovila, poklonil se jí a vyjádřil svoji touhu.

Význam

Královou touhou bylo vysvobodit své předky, kteří shořeli na popel kvůli tomu, že znevážili Kapilu Muniho.

Verš

ko ’pi dhārayitā vegaṁ
patantyā me mahī-tale
anyathā bhū-talaṁ bhittvā
nṛpa yāsye rasātalam

Synonyma

kaḥ — kdo je ta osoba; api — skutečně; dhārayitā — která dokáže udržet; vegam — nápor vln; patantyāḥ — padajících; me — mě; mahī-tale — na tuto Zemi; anyathā — jinak; bhū-talam — povrch Země; bhittvā — prorážející; nṛpa — ó králi; yāsye — budu postupovat dolů; rasātalam — do Pātāly, nižší části vesmíru.

Překlad

Matka Ganga odpověděla: “Až budu padat z nebe na povrch planety Země, má voda bude mít určitě velkou sílu. Kdo ten nápor udrží? Pokud mě nikdo nezabrzdí, prorazím zemský povrch a sestoupím dolů na Rasātalu, do vesmírné oblasti Pātāly.”

Verš

kiṁ cāhaṁ na bhuvaṁ yāsye
narā mayy āmṛjanty agham
mṛjāmi tad aghaṁ kvāhaṁ
rājaṁs tatra vicintyatām

Synonyma

kim ca — také; aham — já; na — ne; bhuvam — na planetu Zemi; yāsye — půjdu; narāḥ — lidé; mayi — ve mně, v mé vodě; āmṛjanti — očišťují; agham — reakce za své hříšné jednání; mṛjāmi — smyji; tat — ty; agham — nahromaděné hříchy; kva — na koho; aham — já; rājan — ó králi; tatra — o této skutečnosti; vicintyatām — prosím, pečlivě zauvažuj a rozhodni.

Překlad

“Ó králi, nechce se mi sestoupit na planetu Zemi, neboť se tam v mé vodě budou koupat lidé proto, aby smyli reakce za své hříšné činy. Jak se všech těchto hříchů, jež se ve mně nahromadí, zbavím? Důkladně to zvaž.”

Význam

Nejvyšší Osobnost Božství říká:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.” (Bg. 18.66). Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, na sebe může vzít reakce za hříšné činy kohokoliv a neutralizovat je, protože je pavitra, čistý-jako slunce, které se nikdy neznečistí žádnou světskou nákazou. Tejīyasāṁ na doṣāya vahneḥ sarva-bhujo yathā (Bhāg. 10.33.29). Toho, kdo je velice mocný, žádné hříšné jednání neovlivní. Zde však vidíme, že matka Ganga se bojí břemene hříchů lidí, kteří se budou koupat v jejích vodách. To naznačuje, že neutralizovat reakce za hříšné činy, ať už své vlastní nebo druhých, nedokáže nikdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství. Duchovní mistr musí někdy po přijetí žáka převzít jeho minulé hříchy, a jelikož je přetížený, musí za ně trpět; když ne v plné míře, pak alespoň částečně. Každý žák si proto musí dávat velký pozor, aby po zasvěcení již nepáchal žádné hříšné činy. Nebohý duchovní mistr je tak laskavý a milostivý, že žáka přijímá a částečně trpí za jeho hříchy, ale Kṛṣṇa svého služebníka, který káže Jeho slávu, hříšných reakcí zbavuje. Tak mu projevuje svou milost. Dokonce i matka Ganga se bála reakcí za hříšné jednání obyčejných lidí a dělala si starosti, jak se zbaví břemene těchto hříchů.

Verš

śrī-bhagīratha uvāca
sādhavo nyāsinaḥ śāntā
brahmiṣṭhā loka-pāvanāḥ
haranty aghaṁ te ’ṅga-saṅgāt
teṣv āste hy agha-bhid dhariḥ

Synonyma

śrī-bhagīrathaḥ uvāca — Bhagīratha pravil; sādhavaḥ — svaté osoby; nyāsinaḥ — sannyāsīni; śāntāḥ — klidní, nedotčení rušivými hmotnými vlivy; brahmiṣṭhāḥ — zkušení v dodržování usměrňujících zásad védských písem; loka-pāvanāḥ — kteří vysvobozují celý svět z pokleslého stavu; haranti — odstraní; agham — reakce za hříšný život; te — tebe (matky Gangy); aṅga- saṅgāt — koupelí ve vodě Gangy; teṣu — v nich; āste — je; hi — jistě; agha- bhit — Nejvyšší Osobnost ničící všechny hříchy; hariḥ — Pán.

Překlad

Bhagīratha pravil: “Ti, kdo jsou svatí díky své oddané službě a žijí tedy ve stavu odříkání, bez hmotných tužeb a čistí oddaní, zkušení v následování usměrňujících zásad uvedených ve Védách, jsou vždy slavní a čistého chování a dokáží vysvobodit všechny pokleslé duše. Když se budou koupat ve tvé vodě, určitě to odstraní reakce za nahromaděné hříchy jiných lidí, neboť tito oddaní nosí stále ve svých srdcích Nejvyšší Osobnost Božství, jež ničí všechny hříchy.”

Význam

V matce Ganze se může koupat každý, je přístupná úplně všem. V její vodě se proto nekoupou jen hříšníci, ale i světci a oddaní, zvláště v Hardváru a na jiných posvátných místech, jimiž Ganga protéká. Oddaní a pokročilé svaté osoby ve stavu odříkání dovedou vysvobodit dokonce i Gangu. Tīrthī-kurvanti tīrthāni svāntaḥ-sthena gadābhṛtā (Bhāg. 1.13.10). Světci nosí Pána stále ve svých srdcích, a proto mohou dokonale očistit posvátná místa od všech reakcí za hříšné činy. Z toho důvodu musí obyčejní lidé vždy ctít svaté osoby. Existuje nařízení, že jakmile člověk uvidí vaiṣṇavu nebo i jakéhokoliv sannyāsīna, ihned má tomuto svatému muži vzdát úctu. Pokud na to zapomene, musí se ten den postit. To přikazují Védy. Každý si musí dávat velký pozor, aby se nedopouštěl přestupků u lotosových nohou oddaného či svaté osoby.

Existují sice metody odčinění (prāyaścitta), ale očistit člověka od reakcí za jeho hříchy samy o sobě nesvedou. To může jedině oddaná služba, jak je uvedeno v souvislosti s příběhem Ajāmila:

kecit kevalayā bhaktyā
vāsudeva-parāyaṇāḥ
aghaṁ dhunvanti kārtsnyena
nīhāram iva bhāskaraḥ

“Jen vzácná duše, která si osvojila úplnou a čistou oddanou službu Kṛṣṇovi, může vykořenit plevel hříšných činností tak, že již nikdy znovu nevzejde. Dokáže to pouhým prováděním oddané služby, tak jako slunce ihned rozptýlí mlhu svými paprsky.” (Bhāg. 6.1.15). Je-li člověk pod ochranou oddaného a upřímně mu slouží, pak může pomocí bhakti-yogy bezpečně neutralizovat reakce za všechny hříšné činy.

Verš

dhārayiṣyati te vegaṁ
rudras tv ātmā śarīriṇām
yasminn otam idaṁ protaṁ
viśvaṁ śāṭīva tantuṣu

Synonyma

dhārayiṣyati — udrží; te — tvůj; vegam — nápor vln; rudraḥ — Pán Śiva; tu — vskutku; ātmā — Nadduše; śarīriṇām — všech vtělených duší; yasmin — v němž; otam — je umístěný ve své zeměpisné délce; idam — celý tento vesmír; protam — zeměpisná šířka; viśvam — celý vesmír; śāṭī — látka; iva — jako; tantuṣu — v nitích.

Překlad

“Jako je látka utkána z podélných a příčných vláken, tak celý tento vesmír v celé své zeměpisné délce a šířce závisí na různých energiích Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán Śiva je inkarnací Nejvyššího Pána a jako takový zastupuje Nadduši vtělených duší. On tvé mocné vlny na své hlavě udrží.”

Význam

Říká se, že voda Gangy spočívá na hlavě Pána Śivy. Pán Śiva je inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, jež udržuje celý vesmír prostřednictvím různých energií. Popisuje ho Brahma-saṁhitā (5.45):

kṣīraṁ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt
sañjāyate na hi tataḥ pṛthag asti hetoḥ
yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryād
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Když se mléko smíchá s jogurtovou kulturou, promění se v jogurt, ale svou podstatou není jogurt nic jiného než mléko. Podobně Nejvyšší Pán Govinda přijímá podobu Pána Śivy, aby splnil zvláštní úkol v oblasti hmotného dění. Klaním se u lotosových nohou Govindy, Nejvyšší Osobnosti Božství.” Pán Śiva je Nejvyšší Osobností Božství ve stejném smyslu, jako je jogurt mlékem, i když zároveň mlékem není. Pro udržování chodu hmotného světa existují tři inkarnace: Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara (Pán Śiva). Pán Śiva je Viṣṇu v inkarnaci ovládající kvalitu nevědomosti. Hmotný svět je převážně pod vlivem této kvality, a proto je zde Pán Śiva přirovnán k zeměpisné délce a šířce celého vesmíru, který připomíná látku utkanou z podélných a příčných vláken.

Verš

ity uktvā sa nṛpo devaṁ
tapasātoṣayac chivam
kālenālpīyasā rājaṁs
tasyeśaś cāśv atuṣyata

Synonyma

iti uktvā — poté, co to řekl; saḥ — on; nṛpaḥ — král (Bhagīratha); devam — Pána Śivu; tapasā — prováděním askeze; atoṣayat — potěšil; śivam — Pána Śivu, všestranně příznivého; kālena — za čas; alpīyasā — který nebyl příliš dlouhý; rājan — ó králi; tasya — s ním (Bhagīrathou); īśaḥ — Pán Śiva; ca — vskutku; āśu — velice brzy; atuṣyata — byl spokojen.

Překlad

Poté, co Bhagīratha pronesl tato slova, uspokojil Pána Śivu prováděním askeze. Ó králi Parīkṣite, Pán Śiva s ním byl velmi brzy spokojen.

Význam

Slova āśv atuṣyata vyjadřují, že Pán Śiva byl uspokojen velice brzy. Proto má ještě další jméno: Āśutoṣa. Materialisté mají Pána Śivu rádi, jelikož velmi rychle dá komukoliv žádaná požehnání, aniž by se staral o to, zda se jeho oddaným daří dobře, nebo zda trpí. Materialisté chtějí hmotné štěstí, přestože vědí, že je to jen druhá strana utrpení, a aby ho co nejdříve získali, uctívají Pána Śivu. Jsme svědky toho, že materialisté jsou obvykle oddaní mnoha polobohům, zvláště Pánu Śivovi a matce Durze. Vlastně ani netouží po duchovním štěstí, neboť to je jim prakticky neznámé. Ten, kdo však má vážný zájem být duchovně šťastný, musí přijmout útočiště u Pána Viṣṇua, jak si to On sám přeje:

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.” (Bg. 18.66)

Verš

tatheti rājñābhihitaṁ
sarva-loka-hitaḥ śivaḥ
dadhārāvahito gaṅgāṁ
pāda-pūta-jalāṁ hareḥ

Synonyma

tathā — (nechť je to) tak; iti — takto; rājñā abhihitam — když byl osloven králem (Bhagīrathou); sarva-loka-hitaḥ — Osobnost Božství, skýtající vždy přízeň každému; śivaḥ — Pán Śiva; dadhāra — držel; avahitaḥ — velmi pozorně; gaṅgām — Gangu; pāda-pūta-jalām hareḥ — jejíž voda je transcendentálně čistá, neboť vytéká z prstů na nohách Nejvyšší Osobnosti Božství Viṣṇua.

Překlad

Když se král Bhagīratha obrátil na Pána Śivu s žádostí, aby zadržel mocné vlny Gangy, Śiva přijal jeho návrh se slovy “Staniž se.” Velmi pozorně pak držel Gangu na své hlavě, neboť její voda očišťuje díky tomu, že vytéká z prstů na nohách Pána Viṣṇua.

Verš

bhagīrathaḥ sa rājarṣir
ninye bhuvana-pāvanīm
yatra sva-pitṝṇāṁ dehā
bhasmībhūtāḥ sma śerate

Synonyma

bhagīrathaḥ — král Bhagīratha; saḥ — on; rāja-ṛṣiḥ — velký svatý král; ninye — přivedl; bhuvana-pāvanīm — matku Gangu, která je schopná vysvobodit celý vesmír; yatra — na to místo, kde; sva-pitṝṇām — jeho předků; dehāḥ — těla; bhasmībhūtāḥ — spálená na popel; sma śerate — ležela.

Překlad

Velký a svatý král Bhagīratha přivedl Gangu, která dokáže vysvobodit všechny pokleslé duše, na ono místo na Zemi, kde ležela těla jeho předků, spálená na popel.

Verš

rathena vāyu-vegena
prayāntam anudhāvatī
deśān punantī nirdagdhān
āsiñcat sagarātmajān

Synonyma

rathena — na voze; vāyu-vegena — jedoucím rychlostí větru; prayāntam — Mahārāja Bhagīratha, který jel napřed; anudhāvatī — tekoucí za; deśān — všechny země; punantī — posvěcující; nirdagdhān — kteří byli spáleni na prach; āsiñcat — pokropila; sagara-ātmajān — syny Sagary.

Překlad

Bhagīratha nasedl na rychlý vůz a jel před matkou Gangou, jež tekla za ním a očišťovala mnohé země, až dospěli k popelu Bhagīrathových předků, synů Sagary, kteří tak byli pokropeni vodou Gangy.

Verš

yaj-jala-sparśa-mātreṇa
brahma-daṇḍa-hatā api
sagarātmajā divaṁ jagmuḥ
kevalaṁ deha-bhasmabhiḥ

Synonyma

yat-jala — jejíž voda; sparśa-mātreṇa — jen pouhým dotekem; brahma- daṇḍa-hatāḥ — ti, kdo byli ztraceni kvůli urážce duchovního já (brahma); api — ačkoliv; sagara-ātmajāḥ — synové Sagary; divam — na nebeské planety; jagmuḥ — odebrali se; kevalam — pouze; deha-bhasmabhiḥ — zbývajícím popelem z jejich spálených těl.

Překlad

Synové Mahārāje Sagary urazili velkou osobnost, a proto vzrostla teplota jejich těl a shořeli na popel. Stačilo však, aby se jich dotkla voda Gangy, a všichni se mohli odebrat na nebeské planety. Co potom platí o těch, kdo používají vodu matky Gangy k tomu, aby ji uctívali?

Význam

Matka Ganga je uctívána svou vlastní vodou: oddaný z ní nabere trochu vody a obětuje ji Ganze nazpátek. Matka Ganga nic neztrácí, když oddaný tuto vodu nabírá, a nepřibyde, když ji dostane zpátky, ale ten, kdo ji uctívá, z toho má prospěch. Podobně oddaný Pána Mu s oddaností obětuje patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyam-lístek, květ, ovoce či vodu—ale vše včetně těchto věcí již Pánu patří, a proto není čeho se zříkat nebo co přijímat. Člověk musí jednoduše využít procesu bhakti, neboť jeho následováním nejenže nic neztratí, ale navíc získá přízeň Nejvyšší Osoby.

Verš

bhasmībhūtāṅga-saṅgena
svar yātāḥ sagarātmajāḥ
kiṁ punaḥ śraddhayā devīṁ
sevante ye dhṛta-vratāḥ

Synonyma

bhasmībhūta-aṅga — tělem, které bylo spáleno na popel; saṅgena — díky dotyku vody Gangy; svaḥ yātāḥ — odebrali se na nebeské planety; sagara-ātmajāḥ — synové Sagary; kim — co pak říci o; punaḥ — znovu; śraddhayā — s vírou a oddaností; devīm — matku Gangu; sevante — uctívají; ye — ti, kdo; dhṛta-vratāḥ — se sliby odhodlanosti.

Překlad

Sagarovi synové se dostali na nebeské planety už jenom tím, že voda z Gangy přišla do styku s popelem z jejich spálených těl. Co teprve čeká oddaného, který uctívá matku Gangu s vírou a slibem odhodlanosti? Nelze si ani představit, jaký prospěch tento oddaný získá.

Verš

na hy etat param āścaryaṁ
svardhunyā yad ihoditam
ananta-caraṇāmbhoja-
prasūtāyā bhava-cchidaḥ

Synonyma

na — ne; hi — jistě; etat — toto; param — nejvyšší; āścaryam — zázračná věc; svardhunyāḥ — vody Gangy; yat — co; iha — zde; uditam — je popsáno; ananta — Nejvyššího Pána; caraṇa-ambhoja — z lotosových nohou; prasūtāyāḥ — toho, co vychází; bhava-chidaḥ — co může vysvobodit z hmotných pout.

Překlad

Jelikož matka Ganga vytéká z lotosového palce Nejvyšší Osobnosti Božství Anantadevy, dokáže vysvobodit živou bytost z hmotných pout. Proto na tom, co je zde o ní řečeno, není nic zázračného.

Význam

Očitá svědectví mohou potvrdit, že každý člověk, který pravidelně uctívá matku Gangu jednoduše tím, že se koupe v její vodě, je neustále zdravý a postupně se stává oddaným Pána. To je výsledek koupání se v Ganze. Doporučuje se ve všech védských śāstrách a ten, kdo se dá touto cestou, bude zbaven všech reakcí za hříšné jednání. Praktickým příkladem toho je, že se synové Mahārāje Sagary odebrali na nebeské planety, když se voda Gangy jen dotkla popela z jejich spálených těl.

Verš

sanniveśya mano yasmiñ
chraddhayā munayo ’malāḥ
traiguṇyaṁ dustyajaṁ hitvā
sadyo yātās tad-ātmatām

Synonyma

sanniveśya — věnující dokonalou pozornost; manaḥ — mysl; yasmin — jemuž; śraddhayā — s vírou a oddaností; munayaḥ — velcí světci; amalāḥ — prostí veškerého znečištění hříchy; traiguṇyam — tři kvality hmotné přírody; dustyajam — velmi těžké opustit; hitvā — přesto se dokáží vzdát; sadyaḥ — ihned; yātāḥ — dosažená; tat-ātmatām — duchovní kvalita Nejvyššího.

Překlad

Velcí mudrci, zcela prostí hmotného chtíče, zasvěcují svou mysl plně službě Nejvyššímu Pánu. Bez potíží tak dosahují vysvobození z hmotného zajetí a dostávají se do transcendentálního stavu, kdy nabývají duchovní kvality Pána. Taková je sláva Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

śruto bhagīrathāj jajñe
tasya nābho ’paro ’bhavat
sindhudvīpas tatas tasmād
ayutāyus tato ’bhavat
ṛtūparṇo nala-sakho
yo ’śva-vidyām ayān nalāt
dattvākṣa-hṛdayaṁ cāsmai
sarvakāmas tu tat-sutam

Synonyma

śrutaḥ — syn jménem Śruta; bhagīrathāt — Bhagīrathovi; jajñe — narodil se; tasya — Śruty; nābhaḥ — jménem Nābha; aparaḥ — jiný než Nābha, o němž bylo pojednáno dříve; abhavat — narodil se; sindhudvīpaḥ — jménem Sindhudvīpa; tataḥ — Nābhovi; tasmāt — Sindhudvīpovi; ayutāyuḥ — syn jménem Ayutāyu; tataḥ — poté; abhavat — narodil se; ṛtūparṇaḥ — syn jménem Ṛtūparṇa; nala-sakhaḥ — který byl přítelem Naly; yaḥ — ten, který; aśva-vidyām — umění, jak ovládat koně; ayāt — získal; nalāt — od Naly; dattvā — poté, co je vyměnil za; akṣa-hṛdayam — tajemství úspěchu v hazardních hrách; ca — a; asmai — Nalovi; sarvakāmaḥ — jménem Sarvakāma; tu — vskutku; tat-sutam — jeho syn (syn Ṛtūparṇy).

Překlad

Bhagīratha měl syna jménem Śruta, jehož synem byl Nābha. Ten však neměl nic společného s Nābhou, o němž bylo psáno dříve. Nābhův syn se jmenoval Sindhudvīpa, jehož synem byl Ayutāyu. Tomu se narodil Ṛtūparṇa, který se stal přítelem Nalarāje. Ṛtūparṇa učil Nalarāje umění hazardních her a Nalarāja ho na oplátku naučil ovládání a chovu koní. Synem Ṛtūparṇy se stal Sarvakāma.

Význam

Být úspěšný v hazardních hrách je také umění a kṣatriyům je dovoleno projevovat v nich své schopnosti. Pāṇḍuovci Kṛṣṇovou milostí při hazardní hře vše prohráli a přišli o království, manželku, rodinu i domov, protože nebyli zkušenými hráči. Z toho je vidět, že oddaný nemusí být zkušený v materialistických činnostech. Śāstra uvádí, že materialistické činnosti živým bytostem nepřísluší, a zvláště ne oddaným. Oddaný se má ohledně jídla spokojit s čímkoliv, co mu pošle Nejvyšší Pán jako prasādam. Jelikož nepropadá hříšným činnostem, jako je hazardování, požívání omamných látek, jedení masa a nedovolený sex, zůstává vždy čistý.

Verš

tataḥ sudāsas tat-putro
damayantī-patir nṛpaḥ
āhur mitrasahaṁ yaṁ vai
kalmāṣāṅghrim uta kvacit
vasiṣṭha-śāpād rakṣo ’bhūd
anapatyaḥ sva-karmaṇā

Synonyma

tataḥ — Sarvakāmovi; sudāsaḥ — narodil se Sudāsa; tat-putraḥ — syn Sudāsy; damayantī-patiḥ — manžel Damayantī; nṛpaḥ — stal se králem; āhuḥ — je řečeno; mitrasaham — Mitrasaha; yam vai — také; kalmāṣāṅghrim — Kalmāṣapāda; uta — zvaný; kvacit — někdy; vasiṣṭha-śāpāt — prokletý Vasiṣṭhou; rakṣaḥ — lidožrout; abhūt — stal se; anapatyaḥ — nemající syna; sva-karmaṇā — za svůj hříšný čin.

Překlad

Sarvakāma měl syna Sudāsu, jehož syn zvaný Saudāsa byl manželem Damayantī. Saudāsa je někdy také nazýván Mitrasaha nebo Kalmāṣapāda. Kvůli svému hříchu neměl žádné syny a Vasiṣṭha ho proklel, aby se stal lidožroutem (Rākṣasou).

Verš

śrī-rājovāca
kiṁ nimitto guroḥ śāpaḥ
saudāsasya mahātmanaḥ
etad veditum icchāmaḥ
kathyatāṁ na raho yadi

Synonyma

śrī-rājā uvāca — král Parīkṣit řekl; kim nimittaḥ — z jakého důvodu; guroḥ — duchovního učitele; śāpaḥ — prokletí; saudāsasya — Saudāsy; mahā- ātmanaḥ — velké duše; etat — to; veditum — vědět; icchāmaḥ — přeji si; kathyatām — prosím, pověz mi; na — ne; rahaḥ — důvěrné; yadi — jestliže.

Překlad

Král Parīkṣit řekl: “Ó Śukadevo Gosvāmī, proč Vasiṣṭha, jakožto duchovní učitel Saudāsy, tuto velkou duši proklel? Přeji si to vědět. Prosím, pověz mi to, pokud to není důvěrné.”

Verš

śrī-śuka uvāca
saudāso mṛgayāṁ kiñcic
caran rakṣo jaghāna ha
mumoca bhrātaraṁ so ’tha
gataḥ praticikīrṣayā
sañcintayann aghaṁ rājñaḥ
sūda-rūpa-dharo gṛhe
gurave bhoktu-kāmāya
paktvā ninye narāmiṣam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; saudāsaḥ — král Saudāsa; mṛgayām — při lovu; kiñcit — kdysi; caran — toulající se; rakṣaḥ — Rākṣasu neboli lidožrouta; jaghāna — zabil; ha — v minulosti; mumoca — propustil; bhrātaram — bratra tohoto Rākṣasy; saḥ — tento bratr; atha — poté; gataḥ — šel; praticikīrṣayā — aby se pomstil; sañcintayan — myslel; agham — nějak ublížit; rājñaḥ — krále; sūda-rūpa-dharaḥ — převlékl se za kuchaře; gṛhe — v domě; gurave — královu duchovnímu učiteli; bhoktu- kāmāya — který tam přišel na oběd; paktvā — poté, co uvařil; ninye — dal mu; nara-āmiṣam — maso lidské bytosti.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Kdysi šel Saudāsa žít do lesa, kde zabil jednoho lidožrouta (Rākṣasu), ale jeho bratra vzal na milost a propustil ho. Ten se však rozhodl, že se pomstí. S myšlenkou králi ublížit se stal kuchařem v jeho domě. Jednoho dne byl králův duchovní učitel Vasiṣṭha Muni pozván na oběd a Rākṣasa mu předložil maso.

Verš

parivekṣyamāṇaṁ bhagavān
vilokyābhakṣyam añjasā
rājānam aśapat kruddho
rakṣo hy evaṁ bhaviṣyasi

Synonyma

parivekṣyamāṇam — při prohlížení jídla; bhagavān — nejmocnější; vilokya — když viděl; abhakṣyam — nevhodné k požití; añjasā — snadno díky své mystické schopnosti; rājānam — krále; aśapat — proklel; kruddhaḥ — rozhněvaný; rakṣaḥ — lidožroutem; hi — vskutku; evam — tak; bhaviṣyasi — staneš se.

Překlad

Když si Vasiṣṭha Muni prohlédl jídlo, které dostal, svou mystickou schopností poznal, že nebylo vhodné k požití, protože se jednalo o maso nějaké lidské bytosti. Velice ho to rozhněvalo a Saudāsu okamžitě proklel, aby se stal lidožroutem.

Verš

rakṣaḥ-kṛtaṁ tad viditvā
cakre dvādaśa-vārṣikam
so ’py apo-’ñjalim ādāya
guruṁ śaptuṁ samudyataḥ
vārito madayantyāpo
ruśatīḥ pādayor jahau
diśaḥ kham avanīṁ sarvaṁ
paśyañ jīvamayaṁ nṛpaḥ

Synonyma

rakṣaḥ-kṛtam — spácháno jen oním Rākṣasou; tat — toto předložení lidského masa; viditvā — když pak pochopil; cakre — (Vasiṣṭha) prováděl; dvādaśa-vārṣikam — dvanáct let askeze pro odčinění; saḥ — Saudāsa; api — také; apaḥ-añjalim — vodu do dlaně; ādāya — beroucí; gurum — svého duchovního učitele Vasiṣṭhu; śaptum — proklít; samudyataḥ — chystal se; vāritaḥ — bylo mu zakázáno; madayantyā — jeho ženou, které se rovněž říkalo Madayantī; apaḥ — vodu; ruśatīḥ — posílenou recitováním mantry; pādayoḥ jahau — vychrstl na své nohy; diśaḥ — všechny strany; kham — na nebi; avanīm — na povrchu země; sarvam — všude; paśyan — vidící; jīva- mayam — plné živých bytostí; nṛpaḥ — král.

Překlad

Jakmile Vasiṣṭha zjistil, že mu lidské maso podal onen Rākṣasa a nikoliv král, podstoupil dvanáct let askeze, aby se očistil za to, že proklel nevinného krále. Mezitím král Saudāsa nabral dlaň plnou vody a pronesl śapa-mantru, a tak se připravil proklít Vasiṣṭhu, ale jeho žena Madayantī mu to zakázala. Král potom viděl, že všech deset stran, nebe a povrch Země jsou plné živých bytostí.

Verš

rākṣasaṁ bhāvam āpannaḥ
pāde kalmāṣatāṁ gataḥ
vyavāya-kāle dadṛśe
vanauko-dampatī dvijau

Synonyma

rākṣasam — lidožroutství; bhāvam — sklon k; āpannaḥ — poté, co získal; pāde — na noze; kalmāṣatām — černou skvrnu; gataḥ — dostal; vyavāya- kāle — při pohlavním styku; dadṛśe — uviděl; vana-okaḥ — žijící v lese; dam-patī — manželský pár; dvijau — kteří byli brāhmaṇy.

Překlad

Saudāsa tak získal sklon k lidožroutství a na noze se mu objevila černá skvrna, pro kterou byl zván Kalmāṣapāda. Jednoho dne král Kalmāṣapāda uviděl v lese bráhmanský pár při pohlavním styku.

Verš

kṣudhārto jagṛhe vipraṁ
tat-patny āhākṛtārthavat
na bhavān rākṣasaḥ sākṣād
ikṣvākūṇāṁ mahā-rathaḥ
madayantyāḥ patir vīra
nādharmaṁ kartum arhasi
dehi me ’patya-kāmāyā
akṛtārthaṁ patiṁ dvijam

Synonyma

kṣudhā-ārtaḥ — soužený hladem; jagṛhe — chytil; vipram — brāhmaṇu; tat-patnī — jeho manželka; āha — pronesla; akṛta-artha-vat — nespokojený, chudý a hladový; na — ne; bhavān — ty; rākṣasaḥ — lidožrout; sākṣāt — přímo či skutečně; ikṣvākūṇām — z potomků Mahārāje Ikṣvākua; mahā- rathaḥ — velký bojovník; madayantyāḥ — Madayantī; patiḥ — manžel; vīra — ó hrdino; na — ne; adharmam — bezbožný čin; kartum — spáchat; arhasi — měl bys; dehi — prosím pusť; me — mého; apatya-kāmāyāḥ — toužící mít syna; akṛta-artham — jejíž touha se ještě nesplnila; patim — manžela; dvijam — který je brāhmaṇou.

Překlad

Protože byl ovlivněn rākṣasími pudy a měl velký hlad, zmocnil se brāhmaṇy. Nebohá brāhmaṇova manželka pak králi Saudāsovi řekla: “Ó hrdino, ve skutečnosti nejsi lidožrout, ale jeden z potomků Mahārāje Ikṣvākua. Jsi velký bojovník a manžel Madayantī; neměl by ses snížit k tomuto bezbožnému činu. Toužím po synovi. Vrať mi, prosím, mého muže, který mě ještě neoplodnil.”

Verš

deho ’yaṁ mānuṣo rājan
puruṣasyākhilārthadaḥ
tasmād asya vadho vīra
sarvārtha-vadha ucyate

Synonyma

dehaḥ — tělo; ayam — toto; mānuṣaḥ — lidské; rājan — ó králi; puruṣasya — živé bytosti; akhila — všeobecný; artha-daḥ — pro prospěch; tasmāt — z toho důvodu; asya — těla mého manžela; vadhaḥ — zabití; vīra — ó hrdino; sarva-artha-vadhaḥ — zmaření veškerých blahodárných příležitostí; ucyate — je řečeno.

Překlad

“Ó králi, toto lidské tělo má sloužit ke všeobecnému prospěchu. Jestliže je předčasně zabiješ, zmaříš tím všechny blahodárné příležitosti lidského života, ó hrdino.”

Význam

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura zpíval:

hari hari viphale janama goṅāinu
manuṣya-janama pāiyā,

rādhā-kṛṣṇa nā bhajiyā,
jāniyā śuniyā viṣa khāinu

Lidské tělo je nesmírně cenné, protože v něm může živá bytost pochopit pokyny Kṛṣṇy a dosáhnout svého konečného cíle. To, čeho má živá bytost v hmotném světě docílit, je, aby se vrátila domů, zpátky k Bohu. Každý v hmotném světě dychtí po štěstí, ale jelikož nezná svůj konečný cíl, mění těla jedno za druhým. Když však dostane příležitost získat lidské tělo, může se věnovat naplnění čtyř principů: dharma, artha, kāma a mokṣa, a řídí-li se náležitými pravidly, bude po osvobození dělat další pokrok a začne sloužit Rādě a Kṛṣṇovi. To je skutečný úspěch-ukončit koloběh zrození a smrti, vrátit se domů, zpátky k Bohu (mām eti), a tam se zaměstnat službou Rādě a Kṛṣṇovi. Lidské tělo je tedy určeno k završení duchovního pokroku. V celé lidské společnosti se zabití člověka bere velice vážně. Na jatkách se zabíjejí tisíce zvířat, a nikdo se o ně nestará, ale když je zabit jen jeden člověk, je to pokládáno za velmi vážné. Proč? Protože lidská podoba je nesmírně důležitá pro naplnění smyslu života.

Verš

eṣa hi brāhmaṇo vidvāṁs
tapaḥ-śīla-guṇānvitaḥ
ārirādhayiṣur brahma
mahā-puruṣa-saṁjñitam
sarva-bhūtātma-bhāvena
bhūteṣv antarhitaṁ guṇaiḥ

Synonyma

eṣaḥ — toto; hi — vskutku; brāhmaṇaḥ — kvalifikovaný brāhmaṇa; vidvān — obeznámený s védským poznáním; tapaḥ — askeze; śīla — správné chování; guṇa-anvitaḥ — obdařený všemi dobrými vlastnostmi; ārirādhayiṣuḥ — který se chce věnovat uctívání; brahma — Nejvyššího Brahmanu; mahā-puruṣa — Nejvyšší Osoba, Kṛṣṇa; saṁjñitam — známého jako; sarva- bhūta — všech živých bytostí; ātma-bhāvena — jako Nadduše; bhūteṣu — v každé živé bytosti; antarhitam — v srdci; guṇaiḥ — svými vlastnostmi.

Překlad

“Toto je učený a vysoce kvalifikovaný brāhmaṇa, jenž se věnuje askezi a dychtivě touží uctívat Nejvyššího Pána, Nadduši, jež žije v srdci každé živé bytosti.”

Význam

Brāhmaṇova manželka nepovažovala svého muže za nějakého povrchního brāhmaṇu, který by se tak nazýval pouze proto, že se narodil v bráhmanské rodině. Naopak-tento brāhmaṇa skutečně projevoval všechny bráhmanské příznaky. Yasya yal lakṣaṇaṁ proktam (Bhāg. 7.11.35). Příznaky brāhmaṇy uvádí śāstra:

śamo damas tapaḥ śaucaṁ
kṣāntir ārjavam eva ca
jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ
brahma-karma svabhāvajam

“Klid, sebeovládání, askeze, čistota, snášenlivost, čestnost, moudrost, poznání, a zbožnost jsou přirozené vlastnosti, podle kterých jednají brāhmaṇové.” (Bg. 18. 42). Nejenže musí být brāhmaṇa kvalifikovaný, ale musí se také věnovat bráhmanským činnostem. Kvalifikace nestačí; je nezbytné rovněž plnit povinnosti brāhmaṇy. Povinností brāhmaṇy je znát paraṁ brahma, Kṛṣṇu (paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān). Jelikož tento brāhmaṇa byl skutečně kvalifikovaný a rovněž se věnoval bráhmanským činnostem (brahma-karma), zabít ho by byl velice hříšný čin a jeho žena žádala, aby byl ušetřen.

Verš

so ’yaṁ brahmarṣi-varyas te
rājarṣi-pravarād vibho
katham arhati dharma-jña
vadhaṁ pitur ivātmajaḥ

Synonyma

saḥ — on, brāhmaṇa; ayam — tento; brahma-ṛṣi-varyaḥ — nejenom brāhmaṇa, ale nejlepší z velkých mudrců neboli brahmarṣiů; te — také od tebe; rāja-ṛṣi-pravarāt — který jsi nejlepší ze všech svatých králů neboli rājarṣiů; vibho — ó vládce státu; katham — jak; arhati — zasluhuje si; dharma-jña — ó ty, který dobře znáš náboženské zásady; vadham — zabití; pituḥ — otcem; iva — jako; ātmajaḥ — syna.

Překlad

“Můj pane, ty dobře znáš všechny náboženské zásady. Stejně jako syn si nikdy nezaslouží, aby ho zabil vlastní otec, toto je brāhmaṇa, jehož má král chránit a nikdy ne zabít. Čím si zasloužil smrt z rukou rājarṣiho, jako jsi ty?”

Význam

Slovo rājarṣi označuje krále, který se chová jako ṛṣi neboli mudrc. Takový král bývá rovněž nazýván naradeva, jelikož je považován za zástupce Nejvyššího Pána. Jeho povinností je vládnout království tak, aby byla zachována bráhmanská kultura, a proto nikdy neusiluje o brāhmaṇovu smrt. Obecně platí, že brāhmaṇa, žena, dítě, starý člověk a kráva nemají být ani stíháni zákonem. Brāhmaṇova žena proto krále žádala, aby od tohoto hříšného činu upustil.

Verš

tasya sādhor apāpasya
bhrūṇasya brahma-vādinaḥ
kathaṁ vadhaṁ yathā babhror
manyate san-mato bhavān

Synonyma

tasya — jeho; sādhoḥ — velkého světce; apāpasya — toho, kdo nepáchá nic hříšného; bhrūṇasya — embrya; brahma-vādinaḥ — toho, kdo je zběhlý ve védském poznání; katham — jak; vadham — zabití; yathā — jako; babhroḥ — krávy; manyate — myslíš; sat-mataḥ — uznávaný ve vyšších kruzích; bhavān — ty.

Překlad

“Jsi známý a ctěný v učených kruzích. Jak se opovažuješ zabít tohoto brāhmaṇu, světce, který se nikdy nedopustil hříchu a je zběhlý ve védském poznání? Zabít ho by bylo stejné jako zničit embryo v lůně nebo usmrtit krávu.”

Význam

Slovník Amara-kośa uvádí: bhrūṇo 'rbhake bāla-garbhe. Slovo bhrūṇa se vztahuje buď na krávu, nebo na živou bytost ve stádiu embrya. Ve védské kultuře platí, že zničit nevyvinutý zárodek náležící duši v lůně je stejně hříšné jako zabít krávu nebo brāhmaṇu. V embryu se živá bytost nachází v nevyvinutém stádiu. Moderní vědecká teorie, že život je pouhou kombinací chemických látek, je nesmysl. Vědci nedokáží vyrábět živé bytosti, dokonce ani ty, jež se rodí z vajec. Představa, že vědci dovedou připravit chemické prostředí podobné tomu, jež má vejce, a z něho stvořit život, je rovněž nesmyslná. Můžeme přijmout jejich teorii, že se v určité chemické směsi může objevit život, ale tito darebáci nejsou schopni takovou směs vytvořit. Tento verš poukazuje na bhrūṇasya vadham-zabití bhrūṇy neboli zničení embrya. To je výzva védské literatury. Primitivní ateistické přesvědčení, že živá bytost je kombinací hmoty, svědčí o nejhlubší nevědomosti.

Verš

yady ayaṁ kriyate bhakṣyas
tarhi māṁ khāda pūrvataḥ
na jīviṣye vinā yena
kṣaṇaṁ ca mṛtakaṁ yathā

Synonyma

yadi — jestliže; ayam — tento brāhmaṇa; kriyate — je přijat; bhakṣyaḥ — jako jídlo; tarhi — potom; mām — mě; khāda — sněz; pūrvataḥ — dříve; na — ne; jīviṣye — budu žít; vinā — bez; yena — něhož (mého manžela); kṣaṇam ca — ani na okamžik; mṛtakam — mrtvé tělo; yathā — jako.

Překlad

“Bez svého manžela nemůžu žít ani na okamžik. Jestliže ho chceš sníst, sněz raději nejprve mě, protože bez něho nejsem o nic lepší než mrtvé tělo.”

Význam

Ve védské kultuře existuje zvyklost zvaná satī či saha-maraṇa, kdy žena umírá se svým manželem. Po smrti muže vstoupí jeho manželka dobrovolně na pohřební hranici spalující jeho tělo. V tomto verši vyjadřuje manželka brāhmaṇy pocity přirozené pro tuto kulturu. Žena bez manžela je jako mrtvé tělo. Proto musí být každá dívka ve védské kultuře vdaná. Za to je zodpovědný otec. Je možné dát dívku darem a manžel může mít více než jednu ženu, ale každá dívka musí být vdaná. To je védská kultura. Žena vždy na někom závisí-v dětství na otci, v mládí na manželovi a ve stáří na svých dospělých synech. Podle Manu-saṁhity nemá být nikdy nezávislá. Nezávislost pro ženu znamená život plný utrpení. Mnoho dívek dnešní doby není vdaných a myslejí si o sobě, že jsou úplně svobodné, ale jejich život je nešťastný. Zde vidíme příklad, kdy žena cítila, že bez svého manžela není nic jiného než mrtvé tělo.

Verš

evaṁ karuṇa-bhāṣiṇyā
vilapantyā anāthavat
vyāghraḥ paśum ivākhādat
saudāsaḥ śāpa-mohitaḥ

Synonyma

evam — takto; karuṇa-bhāṣiṇyāḥ — když brāhmaṇova manželka žalostně promlouvala; vilapantyāḥ — úpěnlivě naříkající; anātha-vat — jako žena, která nemá ochránce; vyāghraḥ — tygr; paśum — zvíře, které mu padlo za oběť; iva — jako; akhādat — sežral; saudāsaḥ — král Saudāsa; śāpa — kletbou; mohitaḥ — jelikož byl k tomu odsouzen.

Překlad

Král Saudāsa pozřel brāhmaṇu stejně, jako tygr sežere svou oběť, jelikož k tomu byl odsouzen Vasiṣṭhovou kletbou. Přestože brāhmaṇova manželka tak žalostně lkala, Saudāsu její nářek neobměkčil.

Význam

Toto je příklad působení osudu. Král Saudāsa byl Vasiṣṭhovou kletbou odsouzen k určitému jednání, a jelikož to byl jeho osud, nemohl se navzdory své vysoké úrovni ubránit tomu, že se zachoval jako Rākṣasa připomínající tygra. Tal labhyate duḥkhavad anyataḥ sukham (Bhāg. 1.5.18). Tak jako osud přivede člověka do neštěstí, může mu přinést i štěstí. Osud je velmi mocný, ale ten, kdo se povznesl na úroveň vědomí Kṛṣṇy, ho může změnit. Karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājām (Brahma-saṁhitā 5.54).

Verš

brāhmaṇī vīkṣya didhiṣuṁ
puruṣādena bhakṣitam
śocanty ātmānam urvīśam
aśapat kupitā satī

Synonyma

brāhmaṇī — manželka brāhmaṇy; vīkṣya — když spatřila; didhiṣum — svého muže, který se jí chystal předat semeno ke zplození dítěte; puruṣa- adena — lidožroutem (Rākṣasou); bhakṣitam — pozřeného; śocantī — velice bědující; ātmānam — pro své tělo či sebe; urvīśam — krále; aśapat — proklela; kupitā — rozhněvaná; satī — počestná žena.

Překlad

Když ta počestná žena spatřila, že lidožrout pozřel jejího manžela, který se právě chystal vypustit semeno, zalykala se žalem. Rozhněvaně proto krále proklela.

Verš

yasmān me bhakṣitaḥ pāpa
kāmārtāyāḥ patis tvayā
tavāpi mṛtyur ādhānād
akṛta-prajña darśitaḥ

Synonyma

yasmāt — neboť; me — můj; bhakṣitaḥ — byl sněden; pāpa — ó hříšníku; kāma-ārtāyāḥ — ženy tak soužené pohlavní touhou; patiḥ — manžel; tvayā — tebou; tava — tvoje; api — také; mṛtyuḥ — smrt; ādhānāt — až se budeš snažit vypustit semeno do lůna své manželky; akṛta-prajña — hloupý darebáku; darśitaḥ — toto prokletí postihuje tebe.

Překlad

“Ty hloupý hříšníku! Pozřel jsi mého manžela, když jsem cítila pohlavní touhu a přála si dostat semeno ke zplození dítěte. Nechť tě také zastihne smrt, až se budeš snažit vypustit semeno do lůna své manželky! Jakmile se s ní pokusíš o pohlavní styk, zemřeš.”

Verš

evaṁ mitrasahaṁ śaptvā
pati-loka-parāyaṇā
tad-asthīni samiddhe ’gnau
prāsya bhartur gatiṁ gatā

Synonyma

evam — takto; mitrasaham — krále Saudāsu; śaptvā — poté, co proklela; pati-loka-parāyaṇā — jelikož chtěla jít se svým manželem; tat-asthīni — kosti svého muže; samiddhe agnau — do hořícího ohně; prāsya — poté, co vložila; bhartuḥ — svého manžela; gatim — na místo určení; gatā — také se odebrala.

Překlad

Tak proklela brāhmaṇova žena krále Saudāsu, zvaného Mitrasaha. Potom založila pod kostmi svého muže oheň, a jelikož toužila odejít s ním, padla i ona sama do ohně a odebrala se na stejné místo jako on.

Verš

viśāpo dvādaśābdānte
maithunāya samudyataḥ
vijñāpya brāhmaṇī-śāpaṁ
mahiṣyā sa nivāritaḥ

Synonyma

viśāpaḥ — když uplynula doba jeho prokletí; dvādaśa-abda-ante — po dvanácti letech; maithunāya — na pohlavní styk se svou ženou; samudyataḥ — když se Saudāsa připravoval; vijñāpya — připomínajíc mu; brāhmaṇī- śāpam — kletbu brāhmaṇī; mahiṣyā — královnou; saḥ — on (král); nivāritaḥ — zadržen.

Překlad

Když byl král Saudāsa po dvanácti letech zbaven Vasiṣṭhova prokletí, zatoužil po pohlavním styku se svou ženou. Královna mu však připomněla kletbu brāhmaṇī, a tak ho zadržela.

Verš

ata ūrdhvaṁ sa tatyāja
strī-sukhaṁ karmaṇāprajāḥ
vasiṣṭhas tad-anujñāto
madayantyāṁ prajām adhāt

Synonyma

ataḥ — takto; ūrdhvam — v blízké budoucnosti; saḥ — on, král; tatyāja — vzdal se; strī-sukham — štěstí plynoucího z pohlavního styku; karmaṇā — řízením osudu; aprajāḥ — zůstal bez synů; vasiṣṭhaḥ — velký světec Vasiṣṭha; tat-anujñātaḥ — s královým svolením, že může zplodit syna; madayantyām — v lůně Madayantī, Saudāsovy ženy; prajām — dítě; adhāt — počal.

Překlad

Takto poučen se král do budoucna vzdal štěstí z pohlavního styku a řízením osudu zůstal bez synů. Později s jeho svolením počal dítě v lůně Madayantī velký světec Vasiṣṭha.

Verš

sā vai sapta samā garbham
abibhran na vyajāyata
jaghne ’śmanodaraṁ tasyāḥ
so ’śmakas tena kathyate

Synonyma

— ona, královna Madayantī; vai — vskutku; sapta — sedm; samāḥ — let; garbham — dítě v lůně; abibhrat — stále nosila; na — ne; vyajāyata — porodila; jaghne — udeřil; aśmanā — kamenem; udaram — břicho; tasyāḥ — její; saḥ — syn; aśmakaḥ — jménem Aśmaka; tena — kvůli tomu; kathyate — byl zván.

Překlad

Madayantī nosila dítě v lůně po sedm let, aniž by je porodila. Vasiṣṭha jí proto udeřil do břicha kamenem, a poté se narodil syn. Následkem toho se nazýval Aśmaka (“dítě narozené z kamene”).

Verš

aśmakād bāliko jajñe
yaḥ strībhiḥ parirakṣitaḥ
nārī-kavaca ity ukto
niḥkṣatre mūlako ’bhavat

Synonyma

aśmakāt — onomu synovi jménem Aśmaka; bālikaḥ — syn jménem Bālika; jajñe — narodil se; yaḥ — toto dítě, Bālika; strībhiḥ — ženami; parirakṣitaḥ — byl chráněn; nārī-kavacaḥ — ten, který má štít z žen; iti uktaḥ — tak byl známý; niḥkṣatre — když nebylo kṣatriyů (jelikož všechny kṣatriyi pobil Paraśurāma); mūlakaḥ — Mūlaka, praotec kṣatriyů; abhavat — stal se.

Překlad

Aśmakovi se narodil Bālika. Jelikož byl obklopen ženami a díky tomu uchráněn před hněvem Paraśurāmy, byl známý jako Nārīkavaca (“ten, jehož chrání ženy”). Když Paraśurāma pobil všechny kṣatriyi, Bālika se stal praotcem nových kṣatriyů, a proto dostal jméno Mūlaka (“kořen kṣatriyské dynastie”).

Verš

tato daśarathas tasmāt
putra aiḍaviḍis tataḥ
rājā viśvasaho yasya
khaṭvāṅgaś cakravarty abhūt

Synonyma

tataḥ — Bālikovi; daśarathaḥ — syn jménem Daśaratha; tasmāt — jemu; putraḥ — syn; aiḍaviḍiḥ — zvaný Aiḍaviḍi; tataḥ — jemu; rājā viśvasahaḥ — narodil se slavný král Viśvasaha; yasya — jehož; khaṭvāṅgaḥ — král jménem Khaṭvāṅga; cakravartī — císařem; abhūt — stal se.

Překlad

Bālikovi se narodil syn jménem Daśaratha, Daśarathovi Aiḍaviḍi, a ten byl otcem krále Viśvasahy. Synem krále Viśvasahy byl slavný Mahārāja Khaṭvāṅga.

Verš

yo devair arthito daityān
avadhīd yudhi durjayaḥ
muhūrtam āyur jñātvaitya
sva-puraṁ sandadhe manaḥ

Synonyma

yaḥ — král Khaṭvāṅga, který; devaiḥ — polobohy; arthitaḥ — požádaný; daityān — démony; avadhīt — zabíjel; yudhi — v boji; durjayaḥ — krutém; muhūrtam — pouhý okamžik; āyuḥ — délka života; jñātvā — vědoucí; etya — vydal se; sva-puram — do svého sídla; sandadhe — upřel; manaḥ — mysl.

Překlad

Král Khaṭvāṅga byl neporazitelný v každém boji. Když ho polobozi požádali, aby jim pomohl v boji proti démonům, získal pro ně vítězství, a jelikož s ním byli navýsost spokojeni, chtěli mu dát nějaké požehnání. Král se jich zeptal, jak dlouho ještě bude žít, a dozvěděl se, že již jen okamžik. Ihned proto opustil palác a odebral se do svého obydlí, kde pevně upřel mysl na lotosové nohy Pána.

Význam

Mahārāja Khaṭvāṅga je znamenitým příkladem v provádění oddané služby. I když jeho služba Pánu trvala jen chvíli, dostalo se mu toho požehnání, že se vrátil zpátky k Bohu. Pokud se tedy někdo věnuje oddané službě od počátku svého života, jistě se vrátí domů, zpátky k Bohu. O tom není pochyb (asaṁśaya).

V Bhagavad-gītě se slova asaṁśaya používá k popisu oddaného. Sám Pán tam dává tento pokyn:

mayy āsakta-manāḥ pārtha
yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ
asaṁśayaṁ samagraṁ māṁ
yathā jñāsyasi tac chṛṇu

“Nyní slyš, ó synu Pṛthy, jak Mě můžeš zcela znát prostý jakékoliv pochybnosti, budeš-li provádět yogu plně si Mě vědom, s myslí na Mě upřenou.” (Bg. 7.1)

Pán rovněž vysvětluje:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno.” (Bg. 4.9)

Každý by tedy měl od počátku života praktikovat bhakti-yogu, což zvětší jeho připoutanost ke Kṛṣṇovi. Ten, kdo se každý den dívá na Božstvo v chrámu, provádí oběti uctíváním Božstva, zpívá svaté jméno Osobnosti Božství a káže o slavných skutcích Pána, jak je to jen možné, vyvíjí tím ke Kṛṣṇovi silné pouto. Tato připoutanost se nazývá āsakti. Pokud člověk připoutá svou mysl ke Kṛṣṇovi (mayy āsakta-manāḥ), může splnit poslání svého lidského života. Pokud tuto příležitost promarní, pak neví, kam půjde, jak dlouho zůstane v koloběhu zrození a smrti a kdy znovu získá lidskou podobu a spolu s ní možnost vrátit se domů, zpátky k Bohu. Nejinteligentnější je tedy ten, kdo využívá každý okamžik svého života k láskyplné službě Pánu.

Verš

na me brahma-kulāt prāṇāḥ
kula-daivān na cātmajāḥ
na śriyo na mahī rājyaṁ
na dārāś cātivallabhāḥ

Synonyma

na — ne; me — můj; brahma-kulāt — než společenství brāhmaṇů; prāṇāḥ — život; kula-daivāt — než ty osobnosti, které má rodina uctívá; na — ne; ca — také; ātmajāḥ — synové a dcery; na — ani; śriyaḥ — bohatství; na — ani; mahī — země; rājyam — království; na — ani; dārāḥ — manželka; ca — také; ati-vallabhāḥ — nesmírně drahé.

Překlad

Mahārāja Khaṭvāṅga uvažoval: “Ani můj život mi není dražší než bráhmanská kultura a brāhmaṇové, které má rodina uctívá. Co potom říci o mém království, zemi, manželce, dětech a bohatství? Nic nemám raději než brāhmaṇy.”

Význam

Mahārāja Khaṭvāṅga, který přál bráhmanské kultuře, toužil využít zbývající chvíli k plnému odevzdání se Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán je uctíván touto modlitbou:

namo brāhmaṇya-devāya
go brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya
govindāya namo namaḥ

“S úctou se klaním Nejvyšší Absolutní Pravdě, Kṛṣṇovi, který je dobrodincem krav a brāhmaṇů, jakož i všech živých bytostí. Znovu a znovu se klaním Govindovi, jenž skýtá potěšení všem smyslům.” Oddaný Kṛṣṇy nedá dopustit na bráhmanskou kulturu. Skutečný brāhmaṇa je ta kvalifikovaná osoba, která ví, kdo je Kṛṣṇa a co Kṛṣṇa chce. Brahma jānātīti brāhmaṇaḥ. Kṛṣṇa je Parabrahman a všichni, kdo jsou si vědomí Kṛṣṇy neboli Kṛṣṇovi oddaní, jsou proto vznešení brāhmaṇové. Khaṭvāṅga Mahārāja pokládal oddané Kṛṣṇy za opravdové brāhmaṇy a skutečné světlo lidské společnosti. Ten, komu jde o pokrok ve vědomí Kṛṣṇy a duchovní porozumění, musí přikládat bráhmanské kultuře svrchovanou důležitost a musí poznat Kṛṣṇu (kṛṣṇāya govindāya). Pak bude jeho život úspěšný.

Verš

na bālye ’pi matir mahyam
adharme ramate kvacit
nāpaśyam uttamaślokād
anyat kiñcana vastv aham

Synonyma

na — ne; bālye — v dětství; api — skutečně; matiḥ — záliba; mahyam — moje; adharme — v principech bezbožnosti; ramate — užívá si; kvacit — kdykoliv; na — ani; apaśyam — viděl jsem; uttamaślokāt — než Osobnost Božství, Kṛṣṇu; anyat — cokoliv jiného; kiñcana — cokoliv; vastu — podstata; aham — já.

Překlad

“Nikdy, ani v dětství, mě nepřitahovaly bezvýznamné věci či principy bezbožného života. Nic pro mě nebylo důležitější než Nejvyšší Osobnost Božství.”

Význam

Mahārāja Khaṭvāṅga je typickým příkladem osoby vědomé si Kṛṣṇy. Takový člověk nevidí nic jako důležité, kromě Nejvyšší Osobnosti Božství, a o ničem v tomto hmotném světě si nemyslí, že to není s Nejvyšším Pánem spojeno. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 8.274) stojí:

sthāvara-jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti

Mahā-bhāgavata, pokročilý oddaný, nepochybně vidí všechno, pohyblivé i nehybné, ale nevidí pouze podoby těchto věcí. Spíše všude okamžitě vidí projevenou podobu Nejvyššího Pána.” I když oddaný žije v hmotném světě, nemá s ním nic společného. Nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe. Přijímá hmotný svět ve vztahu k Nejvyšší Osobnosti Božství. Může se věnovat vydělávání peněz, ale potom je využívá k šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy tak, že nechává stavět velké chrámy a zavádí uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. Mahārāja Khaṭvāṅga tedy nebyl materialista. Materialista lpí na manželce, dětech, domovu, vlastnictví a mnoha dalších věcech, jež poskytují smyslový požitek, ale jak bylo uvedeno dříve, Khaṭvāṅgu Mahārāje tyto věci nepřitahovaly. Nedovedl ani pomyslet na to, že by existovalo něco, aniž by tím Nejvyšší Pán nesledoval nějaký záměr. Īśāvasyam idaṁ sarvam-vše má svůj vztah k Nejvyšší Osobnosti Božství. Toto vědomí samozřejmě nemohou mít obyčejní lidé, ale ten, kdo se vydá cestou oddané služby podle pokynů uvedených v Nektaru oddanosti, může být v tomto vědomí vycvičen a dosáhnout dokonalého porozumění. Osobě vědomé si Kṛṣṇy není příjemné nic, co by mělo být bez vztahu ke Kṛṣṇovi.

Verš

devaiḥ kāma-varo datto
mahyaṁ tri-bhuvaneśvaraiḥ
na vṛṇe tam ahaṁ kāmaṁ
bhūtabhāvana-bhāvanaḥ

Synonyma

devaiḥ — polobohy; kāma-varaḥ — požehnání mít vše, oč požádám; dattaḥ — bylo dáno; mahyam — mně; tri-bhuvana-īśvaraiḥ — ochránci tří světů (kteří mohou dělat v hmotném světě, cokoliv si přejí), polobohy; na vṛṇe — nepřijal jsem; tam — to; aham — já; kāmam — co si lze v hmotném světě přát; bhūtabhāvana-bhāvanaḥ — zcela pohroužený v Nejvyšší Osobnosti Božství (a proto bez zájmu o cokoliv hmotného).

Překlad

“Polobozi, vládci tří světů, mi chtěli dát vše, co bych si přál. Já jsem však o jejich požehnání nestál, protože mě zajímá Nejvyšší Pán, stvořitel všeho v tomto hmotném světě. O Osobnost Božství mám větší zájem než o všechna hmotná požehnání.”

Význam

Oddaný neustále zaujímá transcendentální postavení. Paraṁ dṛṣṭvā nivartate-ten, kdo spatřil Nejvyšší Osobnost Božství, se již nezajímá o hmotný smyslový požitek. Dokonce i tak vznešený oddaný, jako byl Dhruva Mahārāja, se odebral do lesa s touhou po hmotném zisku, ale když na vlastní oči spatřil Nejvyšší Osobnost Božství, odmítl jakékoliv hmotné požehnání. Řekl: svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāce-“Můj milý Pane, jsem zcela spokojen s tím, co jsi mi dal nebo nedal. Nemám, oč bych Tě žádal, neboť to, že Ti mohu sloužit, mě zcela naplňuje štěstím.” Tak uvažuje čistý oddaný, který od Osobnosti Božství nechce nic hmotného ani duchovního. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je proto nazýváno kṛṣṇa- bhāvanāmṛta-saṅgha, společnost osob, které se spokojí jednoduše s tím, že myslí na Kṛṣṇu. Být pohroužený v myšlenkách na Kṛṣṇu není drahé ani obtížné. Kṛṣṇa říká: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru-“Vždy na Mě mysli, klaň se Mi a uctívej Mě.” (Bg. 9.34). Každý může bez potíží stále myslet na Kṛṣṇu, aniž by mu v tom cokoliv bránilo. Tomu se říká kṛṣṇa-bhāvanāmṛta. Ten, kdo setrvává v tomto rozpoložení, nežádá Kṛṣṇu o žádný hmotný zisk. Místo toho se modlí k Pánu o požehnání, aby dokázal šířit Jeho slávu po celém světě. Mama janmani janmanīśvare bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi. Člověk s vědomím Kṛṣṇy si ani nepřeje ukončit svůj koloběh rození a umírání. Modlí se pouze: “Mohu se narodit, jak si budeš přát, ale jediné, oč žádám, je, abych Ti mohl sloužit.”

Verš

ye vikṣiptendriya-dhiyo
devās te sva-hṛdi sthitam
na vindanti priyaṁ śaśvad
ātmānaṁ kim utāpare

Synonyma

ye — ty osobnosti; vikṣipta-indriya-dhiyaḥ — jejichž smysly, mysl a inteligence jsou stále rozrušeny hmotnými vlivy; devāḥ — jako například polobozi; te — ti; sva-hṛdi — v hloubi srdce; sthitam — setrvávající; na — ne; vindanti — znají; priyam — nejdražší Osobnost Božství; śaśvat — stále, věčně; ātmānam — Nejvyšší Osobnost Božství; kim uta — co říci o; apare — jiných (jako jsou lidské bytosti).

Překlad

“Přestože polobozi užívají všech výhod plynoucích ze života ve vyšším planetárním systému, jejich mysl, smysly a inteligence jsou rozrušeny hmotnými vlivy. Ani tyto vznešené osoby tedy nedokáží poznat Nejvyšší Osobnost Božství, jež věčně sídlí v srdcích všech. Co potom říci o ostatních, jako jsou třeba lidské bytosti, které nemají tolik možností?”

Význam

To, že Nejvyšší Osobnost Božství bez přestání sídlí v srdcích všech bytostí, je skutečnost (īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati). Kvůli našim hmotným starostem-které jsou v tomto světě nevyhnutelné-však Nejvyššího Pána nejsme schopni poznat, přestože je tak blízko nás. Těm, kdo jsou stále rozrušeni hmotnými vlivy, se doporučuje jógový proces, aby soustředili mysl na Nejvyššího Pána v srdci. Dhyānāvasthita- tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥ. Jelikož v hmotném prostředí jsou mysl a smysly stále rozrušené, člověk musí jógovými metodami, jako je dhāraṇā, āsana a dhyāna, mysl uklidnit a soustředit ji na Nejvyšší Osobnost Božství. Jinými slovy-proces yogy představuje hmotnou snahu o realizaci Pána, zatímco bhakti, oddaná služba, je duchovním procesem, který Ho umožňuje realizovat. Mahārāja Khaṭvāṅga se vydal duchovní cestou, a proto se již více nezajímal o nic hmotného. Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (18.55) říká: bhaktyā mām abhijānāti-“Poznat Mě lze jedině oddanou službou.” Jedině prostřednictvím oddané služby může člověk poznat Kṛṣṇu, Parabrahman, Osobnost Božství. Pán nikdy neříká, že Ho lze poznat pomocí mystické yogy nebo filozofickou spekulací. Bhakti stojí nad všemi podobnými hmotnými snahami. Anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam. Bhakti je ryzí, neznečištěná jñānou či zbožnými činnostmi.

Verš

atheśa-māyā-raciteṣu saṅgaṁ
guṇeṣu gandharva-puropameṣu
rūḍhaṁ prakṛtyātmani viśva-kartur
bhāvena hitvā tam ahaṁ prapadye

Synonyma

atha — proto; īśa-māyā — vnější energií Nejvyšší Osobnosti Božství; raciteṣu — k věcem vytvořeným; saṅgam — připoutanost; guṇeṣu — ke kvalitám hmotné přírody; gandharva-pura-upameṣu — které jsou přirovnávány k iluzi v podobě gandharva-pury, města či domů spatřených v lese nebo na vrcholku hory; rūḍham — velmi mocnou; prakṛtyā — hmotnou přírodou; ātmani — Nadduši; viśva-kartuḥ — stvořitele celého vesmíru; bhāvena — pomocí oddané služby; hitvā — vzdávající se; tam — Jemu (Pánu); aham — já; prapadye — odevzdávám se.

Překlad

“Proto bych se nyní měl zbavit své připoutanosti k věcem stvořeným vnější energií Nejvyšší Osobnosti Božství. Měl bych se pohroužit do myšlenek na Pána, a tak se Mu odevzdat. Jelikož je toto hmotné stvoření dílem Jeho vnější energie, připomíná přelud města spatřeného v lese nebo na vrcholku hory. Každá podmíněná duše je přirozeně přitahovaná a připoutaná k hmotným věcem, ale této připoutanosti se je třeba vzdát a odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství.”

Význam

Když člověk letí letadlem nad hornatým územím, může se stát, že na nebi vidí město s věžemi a paláci, nebo může něco podobného vidět v hlubokém lese. Tomu se říká přelud, gandharva-pura. Celý tento svět se podobá takovému přeludu a každý materialista je k němu připoutaný. Khaṭvāṅga Mahārāja se však díky svému pokročilému vědomí Kṛṣṇy o tyto věci nestaral. I když se může oddaný věnovat zdánlivě materialistickým činnostem, je si dobře vědom svého postavení. Nirbandhaḥ kṛṣṇa- sambandhe yuktaṁ vairāgyam ucyate. Používají-li se všechny hmotné věci k láskyplné službě Pánu, jedná se o správné odříkání (yukta-vairāgya). Nic v tomto hmotném světě by nemělo sloužit k uspokojování vlastních smyslů, ale naopak službě Pánu. Tak se uvažuje v duchovním světě. Mahārāja Khaṭvāṅga doporučuje vzdát se připoutanosti k hmotným věcem a odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství. Pak bude náš život úspěšný. To je čistá bhakti-yoga, v níž je zahrnuto odříkání i poznání (vairāgya-vidyā).

vairāgya-vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye

“Odevzdávám se Pánu, Osobnosti Božství, který se nyní zjevil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu. Je oceánem veškeré milosti a sestoupil proto, aby nás učil odpoutanosti od hmotných věcí, poznání a oddané službě Jemu.” (Caitanya-candrodaya-nāṭaka 6.74). Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu založil toto hnutí, ve kterém se rozvíjí vairāgya-vidyā, což umožňuje odpoutat se od hmotné existence a zapojit se do láskyplné oddané služby. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, propagující oddanou službu, přináší jedinou možnou metodu, jak se zbavit falešné pýchy v tomto hmotném světě.

Verš

iti vyavasito buddhyā
nārāyaṇa-gṛhītayā
hitvānya-bhāvam ajñānaṁ
tataḥ svaṁ bhāvam āsthitaḥ

Synonyma

iti — takto; vyavasitaḥ — pevně rozhodnutý; buddhyā — pomocí správné inteligence; nārāyaṇa-gṛhītayā — zcela ovládaný milostí Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství; hitvā — když se vzdal; anya-bhāvam — jiného vědomí než vědomí Kṛṣṇy; ajñānam — což není nic jiného než trvalá nevědomost a temnota; tataḥ — poté; svam — ve svém původním postavení věčného služebníka Kṛṣṇy; bhāvam — v oddané službě; āsthitaḥ — zaujal.

Překlad

Takto, pomocí své rozvinuté inteligence zaměřené na službu Pánu, zavrhl Mahārāja Khaṭvāṅga falešné ztotožňování se s tělem plným nevědomosti. Ve svém původním postavení věčného služebníka se poté zaměstnal službou Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Když někdo skutečně dosáhne čistého vědomí Kṛṣṇy, nikdo nemá právo mu rozkazovat. Ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, se již déle neutápí v temnotě nevědomosti, a jakmile je z této temnoty vysvobozen, zaujme své původní postavení. Jīvera ’svarūpa' haya—kṛṣṇera ’nitya-dāsa'. Živá bytost je věčně služebníkem Pána, a když se tedy po všech stránkách zaměstná službou Pánu, těší se dokonalosti života.

Verš

yat tad brahma paraṁ sūkṣmam
aśūnyaṁ śūnya-kalpitam
bhagavān vāsudeveti
yaṁ gṛṇanti hi sātvatāḥ

Synonyma

yat — to, co; tat — takový; brahma param — Parabrahman, Nejvyšší Pán, Kṛṣṇa; sūkṣmam — duchovní, přesahující všechna hmotná pojetí; aśūnyam — nikoliv neosobní nebo prázdný; śūnya-kalpitam — jehož si jako prázdnotu představují méně inteligentní lidé; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; vāsudeva — Kṛṣṇa; iti — takto; yam — jehož; gṛṇanti — opěvují; hi — vskutku; sātvatāḥ — čistí oddaní.

Překlad

Nejvyšší Osobnost Božství, Vāsudeva, Kṛṣṇu, nesmírně těžko pochopí neinteligentní lidé, kteří Ho považují za něco neosobního či prázdného, což neodpovídá skutečnosti. Pána tedy znají a opěvují čistí oddaní.

Význam

vadanti tat tattva-vidas
tattvaṁ yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

Absolutní Pravdu lze realizovat ve třech aspektech-jako Brahman, Paramātmu a Bhagavāna. Bhagavān je původem všeho. Brahman je částečným zastoupením Bhagavāna a Vāsudeva, Nadduše žijící všude a v srdci každého, je rovněž pokročilou realizací Nejvyšší Osobnosti Božství. Když však člověk pozná Nejvyšší Osobnost Božství (vāsudevaḥ sarvam iti) a když si uvědomí, že Vāsudeva je jak Paramātmā, tak neosobní Brahman, dosáhne dokonalého poznání. Proto Arjuna o Kṛṣṇovi prohlásil: paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān. Slova paraṁ brahma poukazují na útočiště neosobního Brahmanu i všeprostupující Nadduše. Když Kṛṣṇa říká: tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti, znamená to, že dokonalý oddaný se po nabytí dokonalé realizace vrací domů, zpátky k Bohu. Mahārāja Khaṭvāṅga přijal útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství a díky svému plnému odevzdání dosáhl dokonalosti.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Aṁśumānova dynastie”.