Skip to main content

Sloka 44

ТЕКСТ 44

Verš

Текст

na bālye ’pi matir mahyam
adharme ramate kvacit
nāpaśyam uttamaślokād
anyat kiñcana vastv aham
на блйе ’пи матир махйам
адхарме рамате квачит
нпайам уттамалокд
анйат кичана ваств ахам

Synonyma

Пословный перевод

na — ne; bālye — v dětství; api — skutečně; matiḥ — záliba; mahyam — moje; adharme — v principech bezbožnosti; ramate — užívá si; kvacit — kdykoliv; na — ani; apaśyam — viděl jsem; uttamaślokāt — než Osobnost Božství, Kṛṣṇu; anyat — cokoliv jiného; kiñcana — cokoliv; vastu — podstata; aham — já.

на — не; блйе — в детстве; апи — даже; мати — влечение; махйам — для меня; адхарме — к безбожию; рамате — наслаждается; квачит — когда-либо; на — не; апайам — видел; уттамалокт — кроме Личности Бога; анйат — иную; кичана — какую-либо; васту — сущность; ахам — я.

Překlad

Перевод

“Nikdy, ani v dětství, mě nepřitahovaly bezvýznamné věci či principy bezbožného života. Nic pro mě nebylo důležitější než Nejvyšší Osobnost Božství.”

Никогда, даже в детстве, меня не привлекали ничтожные мирские удовольствия и греховная жизнь. И не было для меня ничего важнее Верховной Личности Бога.

Význam

Комментарий

Mahārāja Khaṭvāṅga je typickým příkladem osoby vědomé si Kṛṣṇy. Takový člověk nevidí nic jako důležité, kromě Nejvyšší Osobnosti Božství, a o ničem v tomto hmotném světě si nemyslí, že to není s Nejvyšším Pánem spojeno. V Caitanya-caritāmṛtě (Madhya 8.274) stojí:

Махараджа Кхатванга являет собой типичный пример человека, обладающего сознанием Кришны. Для такого человека нет ничего более важного, чем Верховный Господь. Весь окружающий мир он видит связанным с Верховным Господом. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.274) утверждается:

sthāvara-jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti
стхвара-джагама декхе, н декхе тра мӯрти
сарватра хайа ниджа иша-дева-спхӯрти

Mahā-bhāgavata, pokročilý oddaný, nepochybně vidí všechno, pohyblivé i nehybné, ale nevidí pouze podoby těchto věcí. Spíše všude okamžitě vidí projevenou podobu Nejvyššího Pána.” I když oddaný žije v hmotném světě, nemá s ním nic společného. Nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe. Přijímá hmotný svět ve vztahu k Nejvyšší Osobnosti Božství. Může se věnovat vydělávání peněz, ale potom je využívá k šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy tak, že nechává stavět velké chrámy a zavádí uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. Mahārāja Khaṭvāṅga tedy nebyl materialista. Materialista lpí na manželce, dětech, domovu, vlastnictví a mnoha dalších věcech, jež poskytují smyslový požitek, ale jak bylo uvedeno dříve, Khaṭvāṅgu Mahārāje tyto věci nepřitahovaly. Nedovedl ani pomyslet na to, že by existovalo něco, aniž by tím Nejvyšší Pán nesledoval nějaký záměr. Īśāvasyam idaṁ sarvam-vše má svůj vztah k Nejvyšší Osobnosti Božství. Toto vědomí samozřejmě nemohou mít obyčejní lidé, ale ten, kdo se vydá cestou oddané služby podle pokynů uvedených v Nektaru oddanosti, může být v tomto vědomí vycvičen a dosáhnout dokonalého porozumění. Osobě vědomé si Kṛṣṇy není příjemné nic, co by mělo být bez vztahu ke Kṛṣṇovi.

«Маха-бхагавата, возвышенный преданный, взирая на все движущееся и неподвижное, видит не тела: он повсюду видит проявления Самого Верховного Господа». Хотя преданный находится в материальном мире, он не связан с ним. Нирбандха кша-самбандхе. Он сознает связь материального мира с Верховной Личностью Бога. Преданный может зарабатывать деньги, но эти деньги он использует для распространения сознания Кришны, отдавая их на строительство больших храмов и поклонение Верховной Личности Бога. Отсюда следует, что Махараджа Кхатванга никогда не был материалистом. Материалист всегда привязан к жене, детям, дому, собственности, ко всему, что приносит удовольствие чувствам, но, как уже говорилось, Махараджа Кхатванга не был привязан ко всему этому. О чем бы он ни думал, он все видел в связи с Верховным Господом и служением Ему. Ӣвсйам ида сарвам: все связано с Верховной Личностью Бога. Конечно, обычный человек не способен осознать это, но, если он посвятит себя преданному служению, как оно описано в «Нектаре преданности», то постепенно разовьет в себе такое понимание и обретет совершенное видение мира. Человек, обладающий сознанием Кришны, утрачивает вкус ко всему, что не связано с Кришной.