Skip to main content

Sloka 8

ТЕКСТ 8

Verš

Текст

śeṣaṁ nivedayām āsa
pitre tena ca tad-guruḥ
coditaḥ prokṣaṇāyāha
duṣṭam etad akarmakam
еша ниведайм са
питре тена ча тад-гуру
чодита прокшайха
душам этад акармакам

Synonyma

Пословный перевод

śeṣam — zbytky; nivedayām āsa — dal; pitre — svému otci; tena — jím; ca — také; tat-guruḥ — jejich kněz či duchovní mistr; coditaḥ — požádán; prokṣaṇāya — o očištění; āha — řekl; duṣṭam — poskvrněné; etat — všechno toto maso; akarmakam — nelze je použít k obětování při obřadu śrāddha.

ешам — остаток; ниведайм са — поднес; питре — отцу; тена — им; ча — же; тат-гуру — их священник (духовный учитель); чодита — тот, к кому была обращена просьба; прокшайа — ради очищения; ха — сказал; душам — осквернено; этат — это (мясо); акармакам — непригодно для подношения во время шраддхи.

Překlad

Перевод

Vikukṣi dal zbytky masa králi Ikṣvākuovi, který je předal Vasiṣṭhovi k očištění. Vasiṣṭha však ihned pochopil, že si Vikukṣi již část masa vzal, a proto řekl, že je pro obřad śrāddha nelze použít.

Оставшееся мясо Викукши принес царю Икшваку, и тот передал его Васиштхе для освящения. Но Васиштха сразу понял, что Викукши съел часть мяса и потому сказал, что оно не годится для обряда шраддхи.

Význam

Комментарий

To, co má být obětováno při yajñi, nemůže nikdo ochutnat dříve, než je to nabídnuto Božstvu. V našich chrámech je toto pravidlo zavedeno. Dokud není jídlo obětováno Božstvu, nelze je z kuchyně jíst. Pokud si někdo něco vezme ještě před obětováním, je celý pokrm poskvrněn a již ho nelze obětovat. Ti, kdo se věnují uctívání Božstev, to musí dobře vědět, aby se při své službě vyvarovali přestupků.

Еду, которую будут предлагать на ягье, нельзя пробовать до поднесения Божеству. Это правило действует и в наших храмах. Нельзя есть пищу до тех пор, пока ее не предложат на алтаре Божеству. Если даже небольшую ее часть кто-то попробовал до поднесения Божеству, вся пища оскверняется и становится непригодной для предложения. Тем, кто служит Божеству, следует хорошо знать это правило, ибо так они могут избежать оскорблений, совершаемых при поклонении.