Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Text

śeṣaṁ nivedayām āsa
pitre tena ca tad-guruḥ
coditaḥ prokṣaṇāyāha
duṣṭam etad akarmakam
śeṣaṁ nivedayām āsa
pitre tena ca tad-guruḥ
coditaḥ prokṣaṇāyāha
duṣṭam etad akarmakam

Synonyma

Synonyms

śeṣam — zbytky; nivedayām āsa — dal; pitre — svému otci; tena — jím; ca — také; tat-guruḥ — jejich kněz či duchovní mistr; coditaḥ — požádán; prokṣaṇāya — o očištění; āha — řekl; duṣṭam — poskvrněné; etat — všechno toto maso; akarmakam — nelze je použít k obětování při obřadu śrāddha.

śeṣam — the remnants; nivedayām āsa — he offered; pitre — to his father; tena — by him; ca — also; tat-guruḥ — their priest or spiritual master; coditaḥ — being requested; prokṣaṇāya — for purifying; āha — said; duṣṭam — polluted; etat — all this flesh; akarmakam — not fit to be used for offering in śrāddha.

Překlad

Translation

Vikukṣi dal zbytky masa králi Ikṣvākuovi, který je předal Vasiṣṭhovi k očištění. Vasiṣṭha však ihned pochopil, že si Vikukṣi již část masa vzal, a proto řekl, že je pro obřad śrāddha nelze použít.

Vikukṣi offered the remnants of the flesh to King Ikṣvāku, who gave it to Vasiṣṭha for purification. But Vasiṣṭha could immediately understand that part of the flesh had already been taken by Vikukṣi, and therefore he said that it was unfit to be used in the śrāddha ceremony.

Význam

Purport

To, co má být obětováno při yajñi, nemůže nikdo ochutnat dříve, než je to nabídnuto Božstvu. V našich chrámech je toto pravidlo zavedeno. Dokud není jídlo obětováno Božstvu, nelze je z kuchyně jíst. Pokud si někdo něco vezme ještě před obětováním, je celý pokrm poskvrněn a již ho nelze obětovat. Ti, kdo se věnují uctívání Božstev, to musí dobře vědět, aby se při své službě vyvarovali přestupků.

That which is meant to be offered in yajña cannot be tasted by anyone before being offered to the Deity. In our temples, this regulation is in effect. One cannot eat food from the kitchen unless it is offered to the Deity. If something is taken before being offered to the Deity, the entire preparation is polluted and can no longer be offered. Those engaged in Deity worship must know this very well so that they may be saved from committing offenses in Deity worship.