Skip to main content

KAPITOLA PÁTÁ

Durvāsův život je ušetřen

V této kapitole se dočteme, jak se Mahārāja Ambarīṣa modlí k Sudarśana cakře a jak ta udělila Durvāsovi Munimu svou milost.

Na pokyn Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství, se Durvāsā Muni ihned vydal za Mahārājem Ambarīṣem a padl k jeho lotosovým nohám. Mahārāja Ambarīṣa se ve své přirozené pokoře cítil zahanben, že mu Durvāsā Muni leží u nohou, a proto se začal k Sudarśana cakře modlit, aby Durvāsu zachránil. Co je vlastně tato Sudarśana cakra? Je to pohled Nejvyšší Osobnosti Božství, kterým Pán tvoří celý hmotný svět. Sa aikṣata, sa asṛjata. To je výrok Véd. Sudarśana cakra, která je původem stvoření a je Pánovi velmi drahá, má tisíce paprsků. Ničí všechny ostatní zbraně, rozptyluje temnotu a projevuje sílu oddané služby. Je prostředkem ustavování náboženských zásad a vyhlazování všech bezbožných činností. Bez její milosti by vesmír nemohl fungovat, a proto ji Nejvyšší Osobnost Božství používá. Když se Mahārāja Ambarīṣa takto modlil o milost Sudarśana cakry, podařilo se mu ji usmířit. Upustila tedy od zabití Durvāsy Muniho, který tak získal její milost. Muni dostal ponaučení, aby zavrhl neuctivou představu, že vaiṣṇava je obyčejný člověk (vaiṣṇave jāti-buddhi). Mahārāja Ambarīṣa patřil k třídě kṣatriyů, a Durvāsā Muni ho tedy považoval za osobu na nižší úrovni, než jsou brāhmaṇové, a chtěl proti němu uplatnit svou bráhmanskou sílu. Z této události by se měl každý poučit, že je třeba zapudit zhoubné myšlenky na znevažování vaiṣṇavů. Když byla celá záležitost uzavřena, Mahārāja Ambarīṣa obdaroval Durvāsu Muniho dostatkem jídla a pak si vzal prasādam i on sám — poté, co rok stál na stejném místě, aniž by cokoliv snědl. Později Mahārāja Ambarīṣa rozdělil majetek mezi své syny a odešel se s oddaností věnovat meditaci na břeh Mānasa- sarovary.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ bhagavatādiṣṭo
durvāsāś cakra-tāpitaḥ
ambarīṣam upāvṛtya
tat-pādau duḥkhito ’grahīt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; bhagavatā ādiṣṭaḥ — jenž dostal příkaz od Nejvyšší Osobnosti Božství; durvāsāḥ — velký mystický yogī jménem Durvāsā; cakra-tāpitaḥ — nesmírně sužovaný Sudarśana cakrou; ambarīṣam — ke králi Ambarīṣovi; upāvṛtya — vydal se; tat-pādau — u jeho lotosových nohou; duḥkhitaḥ — naprosto zdeptaný; agrahīt — chytil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když Durvāsā Muni, nesmírně sužovaný Sudarśana cakrou, získal od Pána Viṣṇua tuto radu, ihned se vydal za Mahārājem Ambarīṣem. Tam naprosto zdeptaný padl na zem a obejmul lotosové nohy krále.

Verš

tasya sodyamam āvīkṣya
pāda-sparśa-vilajjitaḥ
astāvīt tad dharer astraṁ
kṛpayā pīḍito bhṛśam

Synonyma

tasya — Durvāsy; saḥ — on, Mahārāja Ambarīṣa; udyamam — snahu; āvīkṣya — když viděl; pāda-sparśa-vilajjitaḥ — styděl se, že se Durvāsā dotýká jeho lotosových nohou; astāvīt — pronesl modlitby; tat — k té; hareḥ astram — zbrani Nejvyšší Osobnosti Božství; kṛpayā — se soucitem; pīḍitaḥ — zarmoucený; bhṛśam — velice.

Překlad

Mahārāja Ambarīṣa se hluboce styděl, že se Durvāsā dotýká jeho lotosových nohou, a když viděl, že se mudrc pokouší o modlitby, zarmoutilo ho to ještě více, jelikož byl přirozeně soucitný. Bez meškání se tedy začal modlit k mocné zbrani Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

ambarīṣa uvāca
tvam agnir bhagavān sūryas
tvaṁ somo jyotiṣāṁ patiḥ
tvam āpas tvaṁ kṣitir vyoma
vāyur mātrendriyāṇi ca

Synonyma

ambarīṣaḥ — Mahārāja Ambarīṣa; uvāca — pravil; tvam — ty (jsi); agniḥ — oheň; bhagavān — nejmocnější; sūryaḥ — Slunce; tvam — ty (jsi); somaḥ — Měsíc; jyotiṣām — všech svítících těles; patiḥ — pán; tvam — ty (jsi); āpaḥ — voda; tvam — ty (jsi); kṣitiḥ — země; vyoma — nebe; vāyuḥ — vzduch; mātra — předměty smyslového vnímání; indriyāṇi — a smysly; ca — také.

Překlad

Mahārāja Ambarīṣa pravil: “Ó Sudarśana cakro, ty jsi oheň, jsi nejmocnější Slunce a jsi Měsíc, pán všech svítících těles. Jsi voda, země a nebe, jsi vzduch, jsi pět předmětů smyslového vnímání (zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně) a jsi také smysly.”

Verš

sudarśana namas tubhyaṁ
sahasrārācyuta-priya
sarvāstra-ghātin viprāya
svasti bhūyā iḍaspate

Synonyma

sudarśana — ó původní pohlede Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — uctivé poklony; tubhyam — tobě; sahasra-ara — ó ty, jež máš tisíce paprsků; acyuta-priya — ó miláčku Acyuty, Nejvyššího Pána; sarva-astra-ghātin — ó ničiteli všech zbraní; viprāya — vůči tomuto brāhmaṇovi; svasti — příznivá; bhūyāḥ — staň se; iḍaspate — ó vládce hmotného světa.

Překlad

“Ó ty, která jsi tak drahá Acyutovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, máš tisíce paprsků. Ó vládkyně hmotného světa, ničitelko všech zbraní, původní pohlede Osobnosti Božství, skládám ti uctivé poklony. Prosím, ochraň tohoto brāhmaṇu a buď k němu vlídná.”

Verš

tvaṁ dharmas tvam ṛtaṁ satyaṁ
tvaṁ yajño ’khila-yajña-bhuk
tvaṁ loka-pālaḥ sarvātmā
tvaṁ tejaḥ pauruṣaṁ param

Synonyma

tvam — ty; dharmaḥ — náboženství; tvam — ty; ṛtam — povzbudivá slova; satyam — konečná pravda; tvam — ty; yajñaḥ — oběť; akhila — vesmírný; yajña-bhuk — příjemce oběti; tvam — ty; loka-pālaḥ — udržovatel různých planet; sarva-ātmā — všudypřítomná; tvam — ty; tejaḥ — moc; pauruṣam — Nejvyšší Osobnosti Božství; param — transcendentální.

Překlad

“Ó Sudarśana cakro, jsi náboženství, pravda, povzbudivá slova, jsi oběť i příjemce oběti. Jsi udržovatelka celého vesmíru a svrchovaná transcendentální moc v rukách Nejvyšší Osobnosti Božství. Jsi původním pohledem Pána, a proto se nazýváš Sudarśana. Vše bylo stvořeno tvým působením, a jsi tedy všudypřítomná.”

Význam

Slovo sudarśana znamená “příznivý pohled”. Z védských sdělení víme, že tento hmotný svět je stvořen pohledem Nejvyšší Osobnosti Božství (sa aikṣata, sa asṛjata). Nejvyšší Pán pohlédl na mahat-tattvu neboli celkovou hmotnou energii a jejím vzrušením začalo vše vznikat. Někteří západní filozofové se domnívají, že původní příčinou stvoření byl shluk hmoty, který explodoval. Jestliže tento shluk chápeme jako celkovou hmotnou energii, mahat-tattvu, můžeme si uvědomit, že pohled Pána způsobil její vzrušení, a proto je Pánův pohled původní příčinou hmotného stvoření.

Verš

namaḥ sunābhākhila-dharma-setave
hy adharma-śīlāsura-dhūma-ketave
trailokya-gopāya viśuddha-varcase
mano-javāyādbhuta-karmaṇe gṛṇe

Synonyma

namaḥ — uctivé poklony tobě; su-nābha — ó ty, která máš příznivý náboj (střed); akhila-dharma-setave — jejíž paprsky jsou považovány za most přes celý vesmír; hi — jistě; adharma-śīla — kteří jsou bezbožní; asura — pro démony; dhūma-ketave — tobě, která jsi jako oheň či nepříznivá kometa; trailokya — tří hmotných světů; gopāya — udržovateli; viśuddha — transcendentální; varcase — jejíž záře; manaḥ-javāya — rychlá jako mysl; adbhuta — divotvorná; karmaṇe — tak činná; gṛṇe — pouze vyslovuji.

Překlad

“Ó Sudarśano, máš příznivý náboj, a tak podpíráš veškeré náboženství. Pro bezbožné démony jsi jako nepříznivá kometa. Jsi záštitou tří světů, vydáváš transcendentální záři, jsi rychlá jako mysl a dokážeš konat zázraky. Jediné, čeho jsem schopen, je vyslovit ,namaḥ’, a tak ti složit veškeré poklony.”

Význam

Pánův disk se nazývá Sudarśana proto, že nerozlišuje mezi vysoko a nízko postavenými zločinci či démony. Durvāsā Muni byl nepochybně mocný brāhmaṇa, ale jeho chování vůči čistému oddanému, Mahārājovi Ambarīṣovi, nebylo o nic lepší než chování asurů. V śāstrách stojí: dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam — slovo dharma se vztahuje na zákony či nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — skutečnou dharmou je odevzdat se Nejvyššímu Pánu. Pravá dharma tedy znamená bhakti, oddanou službu Pánu. Sudarśana cakra je zde nazvána dharma-setave, ochránkyně dharmy. Mahārāja Ambarīṣa byl vpravdě zbožnou osobou, a aby ho ochránila, chystala se Sudarśana cakra potrestat dokonce i tak striktního brāhmaṇu, jako byl Durvāsā Muni, který se zachoval jako démon. Démony můžeme najít i mezi bráhmany. Sudarśana cakra nerozlišuje mezi démony z řad brāhmaṇů a z řad śūdrů. Každý, kdo se staví proti Nejvyššímu Pánu a Jeho oddaným, je démon. V śāstrách najdeme příklady mnoha brāhmaṇů a kṣatriyů, kteří jednali jako démoni a byli tak i nazváni. Śāstra praví, že člověka musíme hodnotit podle jeho příznaků. Ten, kdo se narodí bráhmanskému otci, ale projevuje démonské příznaky, je proto pokládán za démona. Sudarśana cakra se neustále stará o ničení démonů. Proto v jejím popisu čteme, že je adharma-śīlāsura-dhūma-ketave. Ti, kdo nejsou oddaní, jsou nazváni adharma-śīla, a pro všechny takové démony je Sudarśana cakra nepříznivou kometou.

Verš

tvat-tejasā dharma-mayena saṁhṛtaṁ
tamaḥ prakāśaś ca dṛśo mahātmanām
duratyayas te mahimā girāṁ pate
tvad-rūpam etat sad-asat parāvaram

Synonyma

tvat-tejasā — tvou září; dharma-mayena — která oplývá náboženskými zásadami; saṁhṛtam — rozptýlená; tamaḥ — temnota; prakāśaḥ ca — také světlo; dṛśaḥ — všech stran; mahā-ātmanām — velkých, učených osobností; duratyayaḥ — nepřekonatelná; te — tvoje; mahimā — sláva; girām pate — ó vládkyně slov; tvat-rūpam — tvůj projev; etat — toto; sat-asat — projevené a neprojevené; para-avaram — lepší a horší.

Překlad

“Ó vládkyně slov, tvou září, jež oplývá náboženskými zásadami, je rozptýlena temnota světa, a tak je projeveno poznání učených osob, velkých duší. Nikdo ji nemůže překonat, neboť všechny věci — projevené i neprojevené, hrubohmotné i subtilní, lepší i horší — jsou pouze různé podoby tebe a jsou tvou září odhaleny.”

Význam

Beze světla není nic vidět; zvláště pak zde, v hmotném světě. Světlo v tomto světě pochází ze záře Sudarśany, původního pohledu Nejvyšší Osobnosti Božství. Od Sudarśany pochází schopnost slunce, měsíce i ohně vydávat světlo. Rovněž osvícení poznáním pochází od ní, protože její světlo umožňuje rozeznat jednu věc od druhé, lepší od horší. Lidé obvykle pokládají mocného yogīna, jakým byl Durvāsā Muni, za úžasně vznešeného. Když ale takovou osobu pronásleduje Sudarśana cakra, hned vidíme, o koho se skutečně jedná a jak je nízký vzhledem ke svému jednání s oddanými.

Verš

yadā visṛṣṭas tvam anañjanena vai
balaṁ praviṣṭo ’jita daitya-dānavam
bāhūdarorv-aṅghri-śirodharāṇi
vṛścann ajasraṁ pradhane virājase

Synonyma

yadā — když; visṛṣṭaḥ — poslaná; tvam — ty; anañjanena — transcendentální Nejvyšší Osobností Božství; vai — vskutku; balam — vojáky; praviṣṭaḥ — vstupující mezi; ajita — ó nepřemožitelná; daitya-dānavam — Daityů a Dānavů, démonů; bāhu — paže; udara — břicha; ūru — stehna; aṅghri — nohy; śiraḥ-dharāṇi — krky; vṛścan — oddělující; ajasram — bez ustání; pradhane — na bojišti; virājase — zůstáváš.

Překlad

“Ó nepřemožitelná! Když tě Nejvyšší Osobnost Božství pošle mezi vojáky Daityů a Dānavů, setrváváš na bojišti a donekonečna odděluješ paže, břicha, stehna, nohy a hlavy od jejich těl.”

Verš

sa tvaṁ jagat-trāṇa khala-prahāṇaye
nirūpitaḥ sarva-saho gadā-bhṛtā
viprasya cāsmat-kula-daiva-hetave
vidhehi bhadraṁ tad anugraho hi naḥ

Synonyma

saḥ — ta osoba; tvam — ty; jagat-trāṇa — ó ochránkyně celého vesmíru; khala-prahāṇaye — k zabíjení záštiplných nepřátel; nirūpitaḥ — jsi používána; sarva-sahaḥ — všemocná; gadā-bhṛtā — Nejvyšší Osobností Božství; viprasya — tohoto brāhmaṇy; ca — také; asmat — naší; kula-daiva-hetave — pro dobro dynastie; vidhehi — prosím, učiň; bhadram — vše dobré; tat — to; anugrahaḥ — přízeň; hi — jistě; naḥ — naše.

Překlad

“Ó ochránkyně celého vesmíru, Nejvyšší Osobnost Božství tě používá jako svou všemocnou zbraň k zabíjení záštiplných nepřátel. Prosím, obdař tohoto nebohého brāhmaṇu svou přízní pro dobro celé naší dynastie. Bude to jistě ku prospěchu nás všech.”

Verš

yady asti dattam iṣṭaṁ vā
sva-dharmo vā svanuṣṭhitaḥ
kulaṁ no vipra-daivaṁ ced
dvijo bhavatu vijvaraḥ

Synonyma

yadi — pokud; asti — je; dattam — dobročinnost; iṣṭam — uctívání Božstva; — či; sva-dharmaḥ — vlastní povinnost; — nebo; su-anuṣṭhitaḥ — dokonale vykonaná; kulam — dynastie; naḥ — naše; vipra-daivam — obdařená přízní brāhmaṇů; cet — je-li tomu tak; dvijaḥ — tento brāhmaṇa; bhavatu — nechť se stane; vijvaraḥ — osvobozený od žáru (Sudarśana cakry).

Překlad

“Pokud členové naší dynastie obdarovali správné osoby, pokud jsme kdy prováděli obřady a oběti, náležitě plnili své předepsané povinnosti a následovali vedení učených brāhmaṇů, přeji si, ať je tento brāhmaṇa ochráněn před žárem Sudarśana cakry.”

Verš

yadi no bhagavān prīta
ekaḥ sarva-guṇāśrayaḥ
sarva-bhūtātma-bhāvena
dvijo bhavatu vijvaraḥ

Synonyma

yadi — pokud; naḥ — s námi; bhagavān — Nejvyšší Pán; prītaḥ — je spokojen; ekaḥ — nemající sobě rovného; sarva-guṇa-āśrayaḥ — zdroj veškerých transcendentálních vlastností; sarva-bhūta-ātma-bhāvena — milostí vůči všem živým bytostem; dvijaḥ — tento brāhmaṇa; bhavatu — nechť se stane; vijvaraḥ — osvobozen od všeho žáru.

Překlad

“Je-li s námi spokojen Nejvyšší Pán, který je jeden jediný, který je zdroj všech transcendentálních vlastností a duše všech živých bytostí, přejeme si, aby byl tento brāhmaṇa, Durvāsā Muni, ušetřen bolesti působené jejími plameny.”

Verš

śrī-śuka uvāca
iti saṁstuvato rājño
viṣṇu-cakraṁ sudarśanam
aśāmyat sarvato vipraṁ
pradahad rāja-yācñayā

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; saṁstuvataḥ — žádaná; rājñaḥ — králem; viṣṇu-cakram — zbraň Pána Viṣṇua; sudarśanam — zvaná Sudarśana cakra; aśāmyat — přestala znepokojovat; sarvataḥ — v každém ohledu; viprambrāhmaṇu; pradahat — spalující; rāja — krále; yācñayā — díky prosbám.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když král pronesl své modlitby k Sudarśana cakře a Pánu Viṣṇuovi, cakra se díky nim uklidnila a přestala brāhmaṇu Durvāsu Muniho pálit.

Verš

sa mukto ’strāgni-tāpena
durvāsāḥ svastimāṁs tataḥ
praśaśaṁsa tam urvīśaṁ
yuñjānaḥ paramāśiṣaḥ

Synonyma

saḥ — on, Durvāsā Muni; muktaḥ — osvobozený; astra-agni-tāpena — od žáru Sudarśana cakry; durvāsāḥ — velký mystik Durvāsā; svastimān — zcela spokojený, chráněný před žárem; tataḥ — pak; praśaśaṁsa — velebil; tam — jeho; urvī-īśam — krále; yuñjānaḥ — činící; parama-āśiṣaḥ — nejvyšší požehnání.

Překlad

Když byl mocný mystik Durvāsā takto osvobozen od plamenů Sudarśana cakry, pocítil naprostou spokojenost. Velebil proto vlastnosti Mahārāje Ambarīṣe a nabídl mu ta nejvyšší požehnání.

Verš

durvāsā uvāca
aho ananta-dāsānāṁ
mahattvaṁ dṛṣṭam adya me
kṛtāgaso ’pi yad rājan
maṅgalāni samīhase

Synonyma

durvāsāḥ uvāca — Durvāsā Muni pravil; aho — běda; ananta-dāsānām — služebníků Nejvyšší Osobnosti Božství; mahattvam — vznešenost; dṛṣṭam — viděná; adya — dnes; me — mnou; kṛta-āgasaḥ api — i když jsem se prohřešil; yat — přesto; rājan — ó králi; maṅgalāni — dobro; samīhase — modlil ses o.

Překlad

Durvāsā Muni pravil: “Můj milý králi, dnes jsem bezprostředně poznal vznešenost oddaných Nejvyšší Osobnosti Božství. Přestože jsem tě napadl, ty ses modlil o moje dobro.”

Verš

duṣkaraḥ ko nu sādhūnāṁ
dustyajo vā mahātmanām
yaiḥ saṅgṛhīto bhagavān
sātvatām ṛṣabho hariḥ

Synonyma

duṣkaraḥ — obtížné udělat; kaḥ — co; nu — vskutku; sādhūnām — oddaných; dustyajaḥ — nemožné se vzdát; — nebo; mahā-ātmanām — velkých duší; yaiḥ — jimiž; saṅgṛhītaḥ — dosažený (oddanou službou); bhagavān — Nejvyšší Pán; sātvatām — čistých oddaných; ṛṣabhaḥ — vůdce; hariḥ — Osobnost Božství.

Překlad

“Co by nedokázali vykonat ti, kteří dosáhli Nejvyšší Osobnosti Božství, pána čistých oddaných, a čeho by se nedokázali vzdát?”

Verš

yan-nāma-śruti-mātreṇa
pumān bhavati nirmalaḥ
tasya tīrtha-padaḥ kiṁ vā
dāsānām avaśiṣyate

Synonyma

yat-nāma — Pánovo svaté jméno; śruti-mātreṇa — jen pouhým zaslechnutím; pumān — člověk; bhavati — stává se; nirmalaḥ — očištěný; tasya — Jeho; tīrtha-padaḥ — Pán, u jehož nohou leží svatá místa; kim — co; dāsānām — služebníky; avaśiṣyate — má být ještě uděláno.

Překlad

“Co by mohlo být pro služebníky Pána nemožné? Pouhým zaslechnutím Jeho svatého jména se člověk očistí.”

Verš

rājann anugṛhīto ’haṁ
tvayātikaruṇātmanā
mad-aghaṁ pṛṣṭhataḥ kṛtvā
prāṇā yan me ’bhirakṣitāḥ

Synonyma

rājan — ó králi; anugṛhītaḥ — poctěn velkou přízní; aham — já (jsem); tvayā — tebou; ati-karuṇa-ātmanā — jelikož jsi nesmírně milostivý; mat- agham — moje přestupky; pṛṣṭhataḥ — do zad; kṛtvā — tak činící; prāṇāḥ — život; yat — ten; me — můj; abhirakṣitāḥ — zachráněn.

Překlad

“Ó králi, nehleděl jsi na mé přestupky a zachránil jsi mi život. Jsi nesmírně milostivý, a proto jsem ti velice zavázán.”

Verš

rājā tam akṛtāhāraḥ
pratyāgamana-kāṅkṣayā
caraṇāv upasaṅgṛhya
prasādya samabhojayat

Synonyma

rājā — král; tam — jeho, Durvāsu Muniho; akṛta-āhāraḥ — jenž se zdržel přijímání potravy; pratyāgamana — návrat; kāṅkṣayā — přející si; caraṇau — nohou; upasaṅgṛhya — dotýkající se; prasādya — těšící ve všech ohledech; samabhojayat — hojně nasytil.

Překlad

Král nejedl, neboť očekával návrat Durvāsy Muniho. Když se tedy mudrc vrátil, král padl k jeho lotosovým nohám, těšil ho ve všech ohledech a hojně ho nasytil.

Verš

so ’śitvādṛtam ānītam
ātithyaṁ sārva-kāmikam
tṛptātmā nṛpatiṁ prāha
bhujyatām iti sādaram

Synonyma

saḥ — on (Durvāsā); aśitvā — poté, co se dosyta najedl; ādṛtam — s velkou úctou; ānītam — přijatý; ātithyam — nabídnuté nejrůznější druhy jídla; sārva-kāmikam — uspokojující různé chutě; tṛpta-ātmā — dokonale spokojený; nṛpatim — králi; prāha — pravil; bhujyatām — ty se také najez, milý králi; iti — takto; sa-ādaram — s velkou úctou.

Překlad

Tímto způsobem král s úctou přijal Durvāsu Muniho, který byl po snědení mnoha chutných pokrmů tak spokojený, že krále láskyplně pobídl, aby se najedl také. Řekl mu: “Prosím, usedni k jídlu.”

Verš

prīto ’smy anugṛhīto ’smi
tava bhāgavatasya vai
darśana-sparśanālāpair
ātithyenātma-medhasā

Synonyma

prītaḥ — velice spokojený; asmi — jsem; anugṛhītaḥ — poctěný velikou přízní; asmi — jsem; tava — tvoje; bhāgavatasya — jelikož jsi čistý oddaný; vai — jistě; darśana — pohledem na tebe; sparśana — a dotknutím se tvých nohou; ālāpaiḥ — hovorem s tebou; ātithyena — tvou pohostinností; ātma- medhasā — pomocí mé inteligence.

Překlad

Durvāsā Muni pravil: “Velice jsi mě potěšil, můj milý králi. Nejprve jsem tě považoval za obyčejného člověka a přijal tvou pohostinnost, ale později jsem svou inteligencí pochopil, že jsi nanejvýš vznešený oddaný Pána. Těší mě tedy už jen to, že jsem tě mohl vidět, dotknout se tvých nohou a mluvit s tebou, a jsem ti za to zavázán.”

Význam

Je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya — ani velice inteligentní člověk nemůže pochopit jednání čistého vaiṣṇavy. Durvāsā Muni byl velký mystický yogī, a proto zprvu mylně pokládal Mahārāje Ambarīṣe za obyčejnou lidskou bytost a chtěl ho potrestat. To je výsledek nepochopení vaiṣṇavy. Když však Durvāsu Muniho pronásledovala Sudarśana cakra, jeho inteligence se vyjasnila. Proto se zde objevuje slovo ātma- medhasā, které vyjadřuje, že z vlastní zkušenosti pochopil, jak vznešeným vaiṣṇavou král je. Když Durvāsu Muniho stíhala Sudarśana cakra, hledal útočiště u Pána Brahmy a Pána Śivy, a dokonce se mu podařilo vstoupit do duchovního světa, setkat se s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, a mluvit s Ním tváří v tvář — ale nic z toho jej před Sudarśana cakrou nezachránilo. Z vlastní zkušenosti tedy poznal, jakou má vaiṣṇava moc. Proto je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya — ani ten nejučenější člověk nechápe hodnotu vaiṣṇavy. Takzvaní jñānī a yogīni se mohou při zkoumání charakteru vaiṣṇavy kdykoliv zmýlit. Vaiṣṇavu lze poznat podle toho, že ho Nejvyšší Pán bohatě obdařil svou přízní, což je vidět na jeho nepochopitelném jednání.

Verš

karmāvadātam etat te
gāyanti svaḥ-striyo muhuḥ
kīrtiṁ parama-puṇyāṁ ca
kīrtayiṣyati bhūr iyam

Synonyma

karma — jednání; avadātam — bez poskvrny; etat — všechno toto; te — tvoje; gāyanti — budou opěvovat; svaḥ-striyaḥ — ženy z nebeských planet; muhuḥ — stále; kīrtim — slávu; parama-puṇyām — velebenou a zbožnou; ca — také; kīrtayiṣyati — bude stále velebit; bhūḥ — celý svět; iyam — tento.

Překlad

“Všechny požehnané ženy na nebeských planetách budou neustále, každým okamžikem opěvovat tvůj neposkvrněný charakter a také lidé tohoto světa tě budou stále velebit.”

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ saṅkīrtya rājānaṁ
durvāsāḥ paritoṣitaḥ
yayau vihāyasāmantrya
brahmalokam ahaitukam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; saṅkīrtya — oslavující; rājānam — krále; durvāsāḥ — velký mystický yogī Durvāsā Muni; paritoṣitaḥ — uspokojený ve všech ohledech; yayau — opustil to místo; vihāyasā — vesmírnými drahami; āmantrya — poté, co si vyžádal svolení; brahmalokam — na nejvyšší planetu tohoto vesmíru; ahaitukam — kde se nevyskytuje suchopárná filozofická spekulace.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī poté pokračoval: Velký mystický yogī Durvāsā Muni, takto uspokojený ve všech ohledech, si vyžádal svolení a vzdálil se, přičemž krále neustále oslavoval. Vesmírnými drahami dospěl na Brahmaloku, kde nežijí žádní agnostici ani suchopární filozofičtí spekulanti.

Význam

Durvāsā Muni se sice vrátil na Brahmaloku vesmírnými drahami, ale nepotřeboval k tomu žádnou kosmickou loď, neboť velcí yogīni dovedou cestovat z jedné planety na druhou bez pomoci jakýchkoliv strojů. Existuje planeta jménem Siddhaloka, jejíž obyvatelé mohou cestovat na kteroukoliv jinou planetu, jelikož přirozeně oplývají všemi dokonalostmi yogy. Velký mystický yogī Durvāsā Muni byl tedy schopen cestovat vesmírnými cestami na všechny planety včetně Brahmaloky. Na Brahmaloce je každý seberealizovaný, a proto tam není zapotřebí filozofické spekulace k poznání Absolutní Pravdy. Důvodem, proč se Durvāsā vydal na Brahmaloku, bylo zjevně to, že chtěl jejím obyvatelům sdělit, jak mocný je oddaný a jak převyšuje všechny živé bytosti v tomto hmotném světě. Takzvaní jñānī a yogīni se s oddaným nemohou srovnávat.

Verš

saṁvatsaro ’tyagāt tāvad
yāvatā nāgato gataḥ
munis tad-darśanākāṅkṣo
rājāb-bhakṣo babhūva ha

Synonyma

saṁvatsaraḥ — celý jeden rok; atyagāt — uplynul; tāvat — dokud; yāvatā — tak dlouho; na — ne; āgataḥ — vrátil se; gataḥ — Durvāsā Muni, opustil ono místo; muniḥ — vznešený mudrc; tat-darśana-ākāṅkṣaḥ — toužící znovu vidět; rājā — král; ap-bhakṣaḥ — přijímající pouze vodu; babhūva — setrvával; ha — vskutku.

Překlad

Když předtím Durvāsā Muni opustil palác Mahārāje Ambarīṣe, král po celou dobu, dokud se mudrc nevrátil — po celý jeden rok — držel půst a žil pouze z vody.

Verš

gate ’tha durvāsasi so ’mbarīṣo
dvijopayogātipavitram āharat
ṛṣer vimokṣaṁ vyasanaṁ ca vīkṣya
mene sva-vīryaṁ ca parānubhāvam

Synonyma

gate — při jeho návratu; atha — potom; durvāsasi — velký mystický yogī Durvāsā; saḥ — on, král; ambarīṣaḥ — Mahārāja Ambarīṣa; dvija-upayoga — vhodné pro čistého brāhmaṇu; ati-pavitram — velmi čisté jídlo; āharat — dal mu sníst a sám také jedl; ṛṣeḥ — velkého mudrce; vimokṣam — vysvobození; vyasanam — z nebezpečí, že ho spálí Sudarśana cakra; ca — a; vīkṣya — když viděl; mene — uvažoval; sva-vīryam — o své vlastní moci; ca — také; para-anubhāvam — díky své čisté oddanosti Nejvyššímu Pánu.

Překlad

Když se po roce Durvāsā Muni vrátil, král Ambarīṣa ho bohatě nasytil různými čistými pokrmy a pak se najedl i on sám. Když viděl, jak byl brāhmaṇa Durvāsā zachráněn před nebezpečím, že bude spálen, pochopil, že Pánovou milostí měl i on sám určitou moc. Nepřičítal si však žádné zásluhy, neboť vše vykonal Pán.

Význam

Oddaný, jako je Mahārāja Ambarīṣa, je stále zaneprázdněný mnoha různými činnostmi. Tento hmotný svět je plný nebezpečí, ale oddaný zcela závisí na Nejvyšší Osobnosti Božství, a díky tomu ho nic neznepokojí. Mahārāja Ambarīṣa je toho názorným příkladem. Byl králem celého světa s mnoha povinnostmi a při jejich plnění mu různé osobnosti—jako například Durvāsā Muni — působily mnoho problémů. On ale všechno snášel a s trpělivostí plně závisel na milosti Pána. Pán ovšem sídlí v srdci každého (sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ) a řídí vše podle svého přání. Přestože musel Mahārāja Ambarīṣa čelit mnoha těžkostem, Pán k němu byl milostivý a zařídil vše tak pěkně, že se nakonec na základě bhakti-yogy Durvāsā Muni a Mahārāja Ambarīṣa stali dobrými přáteli a srdečně se rozloučili. Přestože byl Durvāsā Muni velkým mystickým yogīnem, nakonec se sám přesvědčil, jak je bhakti-yoga mocná. To potvrzují slova Pána Kṛṣṇy v Bhagavad-gītě (6.47):

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně neustále upíná s velkou vírou, v nitru na Mě myslí a poskytuje Mi transcendentální láskyplnou službu, je se Mnou nejdůvěrněji spojen prostřednictvím yogy a je ze všech nejvyšší. To je Můj názor.” Je skutečností, že oddaný je nejvyšším yogīnem, jak Mahārāja Ambarīṣa ukázal svým jednáním s Durvāsou Munim.

Verš

evaṁ vidhāneka-guṇaḥ sa rājā
parātmani brahmaṇi vāsudeve
kriyā-kalāpaiḥ samuvāha bhaktiṁ
yayāviriñcyān nirayāṁś cakāra

Synonyma

evam — takto; vidhā-aneka-guṇaḥ — obdařený různými dobrými vlastnostmi; saḥ — on, Mahārāja Ambarīṣa; rājā — král; para-ātmani — Nadduši; brahmaṇi — Brahmanu; vāsudeve — Nejvyššímu Pánu, Kṛṣṇovi, Vāsudevovi; kriyā-kalāpaiḥ — praktickými činnostmi; samuvāha — vykonával; bhaktim — oddanou službu; yayā — těmi činnostmi; āviriñcyān — počínaje nejvyšší planetou; nirayān — dolů po pekelné planety; cakāra — poznal, že všude hrozí nebezpečí.

Překlad

Mahārāja Ambarīṣa, který byl obdařen různými transcendentálními vlastnostmi, si byl díky své oddané službě plně vědom Brahmanu, Paramātmy a Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto byla jeho oddaná služba dokonalá. Díky své oddanosti nepovažoval ani nejvyšší planetu tohoto hmotného světa za lepší než pekelné planety.

Význam

Vznešený a čistý oddaný, jako je Mahārāja Ambarīṣa, si je plně vědom Brahmanu, Paramātmy a Bhagavāna. Jinak řečeno — oddaný Vāsudevy, Kṛṣṇy, má dokonalé poznání o ostatních rysech Absolutní Pravdy. Tu lze realizovat ve třech aspektech, jimiž jsou Brahman, Paramātmā a Bhagavān (brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate). Oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevy, zná vše (vāsudevaḥ sarvam iti), neboť Vāsudeva, Kṛṣṇa, zahrnuje jak Paramātmu, tak Brahman. Oddaný nemusí poznávat Paramātmu pomocí systému yogy, neboť stále myslí na Vāsudevu, a je proto nejvyspělejším ze všech yogīnů (yoginām api sarveṣām). A co se týče jñāny — dokonalý oddaný Vāsudevy je tím největším mahātmou (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā su-durlabhaḥ). Mahātmā je osoba s úplným poznáním Absolutní Pravdy. Mahārāja Ambarīṣa jakožto oddaný Osobnosti Božství si byl plně vědom Paramātmy, Brahmanu, māyi, hmotného a duchovního světa i toho, jak všechno všude funguje. Vše mu bylo známo. Yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Jelikož oddaný zná Vāsudevu, zná vše ve Vāsudevově stvoření (vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā su-durlabhaḥ) a tomu, co je v hmotném světě pokládáno za nejvyšší úroveň štěstí, nepřikládá příliš velkou váhu.

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ

(Bhāg. 6.17.28)

Jelikož je neochvějný v oddané službě, žádné postavení v hmotném světě nepovažuje za důležité. Śrīla Prabodhānanda Sarasvatī z toho důvodu napsal (Caitanya-candrāmṛta 5):

kaivalyaṁ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate
durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī protkhāta-daṁṣṭrāyate
viśvaṁ pūrṇa-sukhāyate vidhi-mahendrādiś ca kīṭāyate
yat-kāruṇya-katākṣa-vaibhava-vatāṁ taṁ gauram eva stumaḥ

Tomu, kdo se oddanou službou velkým osobnostem, jako je Caitanya Mahāprabhu, stane čistým oddaným, nepřipadá splynutí s Brahmanem čili kaivalya o nic lepší než peklo. Nebeské planety jsou pro něho přeludem a co se jógové dokonalosti týče, o tu se nestará ani v nejmenším, neboť jejích výsledků dosahuje automaticky. To vše je možné, když člověk následuje pokyny Caitanyi Mahāprabhua, a stane se tak oddaným Pána.

Verš

śrī-śuka uvāca
athāmbarīṣas tanayeṣu rājyaṁ
samāna-śīleṣu visṛjya dhīraḥ
vanaṁ viveśātmani vāsudeve
mano dadhad dhvasta-guṇa-pravāhaḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; atha — tímto způsobem; ambarīṣaḥ — král Ambarīṣa; tanayeṣu — svým synům; rājyam — království; samāna-śīleṣu — kteří byli stejně způsobilí jako jejich otec; visṛjya — když rozdělil; dhīraḥ — největší učenec, Mahārāja Ambarīṣa; vanam — do lesa; viveśa — vstoupil; ātmani — na Nejvyššího Pána; vāsudeve — Pána Kṛṣṇu, známého jako Vāsudeva; manaḥ — mysl; dadhat — soustředící; dhvasta — překonal; guṇa-pravāhaḥ — vlny kvalit hmotné přírody.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Potom již Mahārāja Ambarīṣa nechtěl dále žít obklopen hmotnými věcmi a na základě své pokročilosti v oddané službě zanechal aktivního rodinného života. Když rozdělil majetek mezi své syny, kteří byli stejně způsobilí jako on, vstoupil do stavu vānaprasthy a odešel do lesa, aby plně soustředil mysl na Pána Vāsudevu.

Význam

Mahārāja Ambarīṣa byl čistý oddaný, osvobozený v každé životní situaci, neboť oddaný je osvobozený neustále, jak prohlásil Śrīla Rūpa Gosvāmī:

īhā yasya harer dāsye
karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu
jīvan-muktaḥ sa ucyate

Takto učí Śrīla Rūpa Gosvāmī v Bhakti-rasāmṛta-sindhu, že pokud si člověk nepřeje nic jiného než sloužit Pánu, je osvobozený za všech okolností. Nepochybně to platilo i o Mahārāji Ambarīṣovi, ale jako ideální král přesto vstoupil do stavu vānaprasthy, kdy se zřekl života s rodinou. Pro člověka je nezbytné skončit s rodinnými závazky a plně se soustředit na lotosové nohy Vāsudevy. Proto Mahārāja Ambarīṣa rozdělil království mezi své syny a zanechal rodinného života.

Verš

ity etat puṇyam ākhyānam
ambarīṣasya bhūpate
saṅkīrtayann anudhyāyan
bhakto bhagavato bhavet

Synonyma

iti — takto; etat — toto; puṇyam ākhyānam — zbožné jednání v historii; ambarīṣasya — Mahārāje Ambarīṣe; bhūpate — ó králi (Mahārāji Parīkṣite); saṅkīrtayan — opěvováním, opakováním; anudhyāyan — nebo meditací o; bhaktaḥ — oddaný; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhavet — může se stát.

Překlad

Ten, kdo vypráví tento příběh o činnostech Mahārāje Ambarīṣe, nebo o něm dokonce jen přemýšlí, se bezpochyby stane čistým oddaným Pána.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura na tomto místě uvádí velmi výstižný příklad. Ten, kdo chce mít čím dál víc peněz, se nespokojí ani s tím, že je milionář či multimilionář, ale chce jakýmkoliv způsobem bohatnout ještě dál. Stejně uvažuje i oddaný — není nikdy natolik spokojený, aby si myslel: “Toto je hranice mé oddané služby.” Čím více Pánu slouží, tím více služby chce ještě vykonat. Taková je povaha oddaného. Mahārāja Ambarīṣa byl ve svém rodinném životě nepochybně čistým oddaným a ve všech ohledech dokonalý, neboť svou mysl a všechny smysly používal výhradně v oddané službě (sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor vacāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane). Z tohoto důvodu byl vnitřně spokojený (sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam / hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa- sevanaṁ bhaktir ucyate). Přesto však odešel z domova a vydal se do lesa, aby soustředil mysl výhradně na lotosové nohy Kṛṣṇy, tak jako se obchodník snaží vydělávat víc a víc, přestože mu, co se týče bohatství, již nic nechybí. Díky této snaze neustále expandovat svou oddanou službu oddaný dosahuje nejvznešenějšího postavení. Zatímco na úrovni karmy se obchodník, který chce stále více peněz, jen víc a víc zaplétá, oddaný je čím dál tím osvobozenější.

Verš

ambarīṣasya caritaṁ
ye śṛṇvanti mahātmanaḥ
muktiṁ prayānti te sarve
bhaktyā viṣṇoḥ prasādataḥ

Synonyma

ambarīṣasya — Mahārāje Ambarīṣe; caritam — o povaze; ye — ti, kdo; śṛṇvanti — naslouchají; mahā-ātmanaḥ — velké osobnosti, vznešeného oddaného; muktim — osvobození; prayānti — jistě dosáhnou; te — ti; sarve — všichni; bhaktyā — jednoduše oddanou službou; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; prasādataḥ — milostí.

Překlad

Ti, kdo naslouchají o činnostech Mahārāje Ambarīṣe, velkého oddaného, budou milostí Pána bezpochyby osvobozeni a bez váhání se stanou oddanými.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k páté kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Durvāsův život je ušetřen”.