Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Text

prīto ’smy anugṛhīto ’smi
tava bhāgavatasya vai
darśana-sparśanālāpair
ātithyenātma-medhasā
prīto ’smy anugṛhīto ’smi
tava bhāgavatasya vai
darśana-sparśanālāpair
ātithyenātma-medhasā

Synonyma

Synonyms

prītaḥ — velice spokojený; asmi — jsem; anugṛhītaḥ — poctěný velikou přízní; asmi — jsem; tava — tvoje; bhāgavatasya — jelikož jsi čistý oddaný; vai — jistě; darśana — pohledem na tebe; sparśana — a dotknutím se tvých nohou; ālāpaiḥ — hovorem s tebou; ātithyena — tvou pohostinností; ātma- medhasā — pomocí mé inteligence.

prītaḥ — very much satisfied; asmi — I am; anugṛhītaḥ — very much favored; asmi — I am; tava — your; bhāgavatasya — because of your being a pure devotee; vai — indeed; darśana — by seeing you; sparśana — and touching your feet; ālāpaiḥ — by talking with you; ātithyena — by your hospitality; ātma-medhasā — by my own intelligence.

Překlad

Translation

Durvāsā Muni pravil: “Velice jsi mě potěšil, můj milý králi. Nejprve jsem tě považoval za obyčejného člověka a přijal tvou pohostinnost, ale později jsem svou inteligencí pochopil, že jsi nanejvýš vznešený oddaný Pána. Těší mě tedy už jen to, že jsem tě mohl vidět, dotknout se tvých nohou a mluvit s tebou, a jsem ti za to zavázán.”

Durvāsā Muni said: I am very pleased with you, my dear King. At first I thought of you as an ordinary human being and accepted your hospitality, but later I could understand, by my own intelligence, that you are the most exalted devotee of the Lord. Therefore, simply by seeing you, touching your feet and talking with you, I have been pleased and have become obliged to you.

Význam

Purport

Je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya — ani velice inteligentní člověk nemůže pochopit jednání čistého vaiṣṇavy. Durvāsā Muni byl velký mystický yogī, a proto zprvu mylně pokládal Mahārāje Ambarīṣe za obyčejnou lidskou bytost a chtěl ho potrestat. To je výsledek nepochopení vaiṣṇavy. Když však Durvāsu Muniho pronásledovala Sudarśana cakra, jeho inteligence se vyjasnila. Proto se zde objevuje slovo ātma- medhasā, které vyjadřuje, že z vlastní zkušenosti pochopil, jak vznešeným vaiṣṇavou král je. Když Durvāsu Muniho stíhala Sudarśana cakra, hledal útočiště u Pána Brahmy a Pána Śivy, a dokonce se mu podařilo vstoupit do duchovního světa, setkat se s Nejvyšším Pánem, Osobností Božství, a mluvit s Ním tváří v tvář — ale nic z toho jej před Sudarśana cakrou nezachránilo. Z vlastní zkušenosti tedy poznal, jakou má vaiṣṇava moc. Proto je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñeha nā bujhaya — ani ten nejučenější člověk nechápe hodnotu vaiṣṇavy. Takzvaní jñānī a yogīni se mohou při zkoumání charakteru vaiṣṇavy kdykoliv zmýlit. Vaiṣṇavu lze poznat podle toho, že ho Nejvyšší Pán bohatě obdařil svou přízní, což je vidět na jeho nepochopitelném jednání.

It is said, vaiṣṇavera kriyā mudrā vijñeha nā bujhaya: even a very intelligent man cannot understand the activities of a pure Vaiṣṇava. Therefore, although Durvāsā Muni was a great mystic yogī, he first mistook Mahārāja Ambarīṣa for an ordinary human being and wanted to punish him. Such is the mistaken observation of a Vaiṣṇava. When Durvāsā Muni was persecuted by the Sudarśana cakra, however, his intelligence developed. Therefore the word ātma-medhasā is used to indicate that by his personal experience he would understand how great a Vaiṣṇava the King was. When Durvāsā Muni was chased by the Sudarśana cakra, he wanted to take shelter of Lord Brahmā and Lord Śiva, and he was even able to go to the spiritual world, meet the Personality of Godhead and talk with Him face to face, yet he was unable to be rescued from the attack of the Sudarśana cakra. Thus he could understand the influence of a Vaiṣṇava by personal experience. Durvāsā Muni was certainly a great yogī and a very learned brāhmaṇa, but despite his being a real yogī he was unable to understand the influence of a Vaiṣṇava. Therefore it is said, vaiṣṇavera kriyā mudrā vijñeha nā bujhaya: even the most learned person cannot understand the value of a Vaiṣṇava. There is always a possibility for so-called jñānīs and yogīs to be mistaken when studying the character of a Vaiṣṇava. A Vaiṣṇava can be understood by how much he is favored by the Supreme Personality of Godhead in terms of his inconceivable activities.