Skip to main content

Sloka 24

ТЕКСТ 24

Verš

Текст

svargo na prārthito yasya
manujair amara-priyaḥ
śṛṇvadbhir upagāyadbhir
uttamaśloka-ceṣṭitam
сварго на прртхито йасйа
мануджаир амара-прийа
вадбхир упагйадбхир
уттамалока-чешитам

Synonyma

Пословный перевод

svargaḥ — život na nebeských planetách; na — ne; prārthitaḥ — žádaná věc; yasya — jehož (Ambarīṣe Mahārāje); manujaiḥ — obyvatele; amara- priyaḥ — drahý dokonce i polobohům; śṛṇvadbhiḥ — kteří byli zvyklí naslouchat; upagāyadbhiḥ — a zvyklí zpívat; uttamaśloka — Nejvyšší Osobnosti Božství; ceṣṭitam — o slavných činnostech.

сварга — на райских планетах; на — не; прртхита — желанная; йасйа — которого (Махараджи Амбариши); мануджаи — подданными; амара-прийа — та, которой очень дорожат полубоги; вадбхи — привычно слушающими; упагйадбхи — привычно воспевающими; уттамалока — Верховной Личности Бога; чешитам — славные деяния.

Překlad

Перевод

Občané státu Mahārāje Ambarīṣe byli zvyklí zpívat a naslouchat o slavných činnostech Osobnosti Božství, a proto se nikdy neucházeli o dosažení nebeských planet, které jsou i polobohům tak drahé.

Подданные Махараджи Амбариши привыкли говорить и слушать о славных деяниях Верховного Господа. Поэтому они никогда не стремились к жизни на райских планетах, которой так дорожат полубоги.

Význam

Комментарий

Čistý oddaný, který se vyškolil ve zpívání a poslouchání svatého jména Pána a popisů Jeho slávy, vlastností, podoby, příslušenství a tak dále, se nikdy nezajímá o dosažení nebeských planet, jež jsou nesmírně drahé i polobohům.

Чистый преданный, привыкший всегда петь и слушать святое имя, а также говорить и слушать о величии Господа, о Его качествах, облике и окружении, никогда не стремится попасть на райские планеты, хотя эти планеты очень дороги даже таким возвышенным живым существам, как полубоги.

nārāyaṇa-parāḥ sarve
na kutaścana bibhyati
svargāpavarga-narakeṣv
api tulyārtha-darśinaḥ
нрйаа-пар сарве
на кутачана бибхйати
сваргпаварга-наракешв
апи тулйртха-дарина

“Oddaní, kteří jsou zaměstnáni pouze oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇovi, se nikdy nebojí žádných životních podmínek. Nebeské planety, osvobození a pekelné planety pro ně znamenají jedno a totéž.” (Bhāg. 6.17.28). Oddaný se nachází v duchovním světě neustále, a proto po ničem netouží. Nazývá se akāma neboli “prostý tužeb,” protože si nepřeje nic jiného než prokazovat transcendentální láskyplnou službu Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož Mahārāja Ambarīṣa byl nesmírně vznešený oddaný Pána, vychovával své poddané tak, že se nezajímali o nic hmotného; dokonce ani o štěstí na nebeských planetách.

«Преданные, которые безраздельно заняты служением Верховной Личности Бога, Нараяне, не боятся никаких условий жизни. Для таких преданных жизнь в раю, на адских планетах или в освобожденном состоянии — суть одно» (Бхаг., 6.17.28). Преданный всегда находится в духовном мире, поэтому он ничего не желает. Его называют акма, свободным от желаний, потому что он не хочет ничего, кроме трансцендентного любовного служения Верховной Личности Бога. Поскольку Махараджа Амбариша был очень возвышенным преданным Господа, он воспитывал своих подданных таким образом, что они были равнодушны ко всему мирскому, в том числе и к радостям райской жизни.