Skip to main content

KAPITOLA TŘETÍ

Sukanyā manželkou Cyavany Muniho

Tato kapitola popisuje dynastii Śaryātiho, dalšího Manuova syna, a vypráví rovněž o dívkách, které se jmenovaly Sukanyā a Revatī.

Devajña Śaryāti udělil pokyny ohledně obřadů, jež se měly vykonat druhého dne yajñi Aṅgirasů. Jednoho dne se Śaryāti vydal se svou dcerou Sukanyou do āśramu Cyavany Muniho. Sukanyā tam v mraveništi spatřila dvě světélka a bezděčně do nich píchla trnem. Jakmile to udělala, začala z té díry vytékat krev. Následkem toho byl král Śaryāti a jeho společníci stiženi zácpou, a nemohli dokonce ani močit. Když se král ptal, co způsobilo tuto náhlou změnu, zjistil, že příčinou neštěstí byla Sukanyā. Všichni se pak modlili k Cyavanovi Munimu, aby ho uspokojili podle jeho přání, a přestože to byl velmi starý muž, dal mu Devajña Śaryāti svou dceru za manželku.

Když jednou Cyavanu Muniho navštívili bratři Aśvinī-kumārové, lékaři z nebeských planet, muni je požádal, aby mu vrátili mládí. Vzali ho tedy k jednomu jezeru, v němž se vykoupali, a byli opět v rozkvětu mládí. Sukanyā pak nemohla poznat, který z nich je její manžel. Odevzdala se tedy Aśvinī-kumārům. Jelikož byli spokojeni s její cudností, uvedli ji zpět k jejímu muži. Cyavana Muni pak přivedl krále Śaryātiho k vykonání soma- yajñi a obdařil Aśvinī-kumāry výsadou pít soma-rasu. Nebeského krále Indru to velice rozhněvalo, ale nemohl Śaryātimu nic udělat. Od té doby mají Aśvinī-kumārové, dva lékaři, vyhrazený svůj podíl na soma-rase.

Později měl Śaryāti tři syny, kteří se jmenovali Uttānabarhi, Ānarta a Bhūriṣeṇa. Ānarta měl jednoho syna jménem Revata. Revatovi se narodilo sto synů, z nichž nejstarším byl Kakudmī. Tomu Brahmā poradil, aby dal svou nádhernou dceru Revatī Pánu Baladevovi, který patří do kategorie viṣṇu-tattva. Poté, co tak Kakudmī učinil, zanechal rodinného života a odešel se podrobit askezi do lesa v Badarikāśramu.

Verš

śrī-śuka uvāca
śaryātir mānavo rājā
brahmiṣṭhaḥ sambabhūva ha
yo vā aṅgirasāṁ satre
dvitīyam ahar ūcivān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; śaryātiḥ — král jménem Śaryāti; mānavaḥ — syn Manua; rājā — vládce; brahmiṣṭhaḥ — plně obeznámený s védským poznáním; sambabhūva ha — stal se; yaḥ — ten, kdo; — nebo; aṅgirasām — potomků Aṅgiry; satre — v obětní aréně; dvitīyam ahaḥ — činnosti, jež mají být vykonány druhý den; ūcivān — vyprávěl.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi, další Manuův syn, Śaryāti, byl vládcem plně obeznámeným s védským poznáním. Udělil pokyny ohledně činností pro druhý den yajñi, kterou měli vykonat potomkové Aṅgiry.

Verš

sukanyā nāma tasyāsīt
kanyā kamala-locanā
tayā sārdhaṁ vana-gato
hy agamac cyavanāśramam

Synonyma

sukanyā — Sukanyā; nāma — jménem; tasya — jeho (Śaryātiho); āsīt — byla; kanyā — dcera; kamala-locanā — s lotosovýma očima; tayā sārdham — s ní; vana-gataḥ — vstoupil do lesa; hi — vskutku; agamat — šel; cyavana- āśramam — k chýši, která byla āśramem Cyavany Muniho.

Překlad

Śaryāti měl nádhernou dceru s lotosovýma očima, která se jmenovala Sukanyā. Vydal se s ní do lesa navštívit āśram Cyavany Muniho.

Verš

sā sakhībhiḥ parivṛtā
vicinvanty aṅghripān vane
valmīka-randhre dadṛśe
khadyote iva jyotiṣī

Synonyma

— tato Sukanyā; sakhībhiḥ — svými družkami; parivṛtā — obklopená; vicinvantī — trhající; aṅghripān — plody a květy ze stromů; vane — v lese; valmīka-randhre — v mraveništi; dadṛśe — viděla; khadyote — dvě světélka; iva — jako; jyotiṣī — dva zářící body.

Překlad

Když Sukanyā se svými přítelkyněmi trhala nejrůznější plody lesních stromů, v otvoru do mraveniště spatřila dva zářící body.

Verš

te daiva-coditā bālā
jyotiṣī kaṇṭakena vai
avidhyan mugdha-bhāvena
susrāvāsṛk tato bahiḥ

Synonyma

te — ty dvě; daiva-coditā — jako by přinucená prozřetelností; bālā — ta mladá dcera; jyotiṣī — dvě světlušky v mraveništi; kaṇṭakena — trnem; vai — vskutku; avidhyat — probodla; mugdha-bhāvena — jako by si nebyla vědoma; susrāva — vytékala; asṛk — krev; tataḥ — odtamtud; bahiḥ — ven.

Překlad

Jako by vedena prozřetelností, dívka bezděky probodla tyto dvě světlušky trnem. Nato z nich začala vytékat krev.

Verš

śakṛn-mūtra-nirodho ’bhūt
sainikānāṁ ca tat-kṣaṇāt
rājarṣis tam upālakṣya
puruṣān vismito ’bravīt

Synonyma

śakṛt — stolice; mūtra — a moči; nirodhaḥ — zácpa; abhūt — stalo se; sainikānām — všech vojáků; ca — a; tat-kṣaṇāt — okamžitě; rājarṣiḥ — král; tam upālakṣya — když viděl, co se stalo; puruṣān — ke svým lidem; vismitaḥ — překvapený; abravīt — začal hovořit.

Překlad

V tutéž chvíli dostali všichni Śaryātiho vojáci zácpu a nemohli kálet ani močit. Když to Śaryāti postřehl, překvapeně ke svým společníkům promluvil.

Verš

apy abhadraṁ na yuṣmābhir
bhārgavasya viceṣṭitam
vyaktaṁ kenāpi nas tasya
kṛtam āśrama-dūṣaṇam

Synonyma

api — běda; abhadram — něco zlého; naḥ — z nás; yuṣmābhiḥ — námi; bhārgavasya — Cyavany Muniho; viceṣṭitam — došlo k pokusu; vyaktam — nyní je to jasné; kena api — někým; naḥ — z nás; tasya — jeho (Cyavany Muniho); kṛtam — bylo učiněno; āśrama-dūṣaṇam — znečištění āśramu.

Překlad

“Běda, jeden z nás se pokusil udělat něco špatného Cyavanovi Munimu, synovi Bhṛgua! Je zřejmé, že je mezi námi osoba, která poskvrnila jeho āśram.”

Verš

sukanyā prāha pitaraṁ
bhītā kiñcit kṛtaṁ mayā
dve jyotiṣī ajānantyā
nirbhinne kaṇṭakena vai

Synonyma

sukanyā — dívka jménem Sukanyā; prāha — řekla; pitaram — svému otci; bhītā — obávajíc se; kiñcit — něco; kṛtam — bylo provedeno; mayā — mnou; dve — dva; jyotiṣī — svítící body; ajānantyā — z nevědomosti; nirbhinne — byly probodnuty; kaṇṭakena — trnem; vai — skutečně.

Překlad

Sukanyā s velkými obavami řekla svému otci: “To já jsem provedla něco špatného, protože jsem bezděky probodla tato dvě světélka trnem.”

Verš

duhitus tad vacaḥ śrutvā
śaryātir jāta-sādhvasaḥ
muniṁ prasādayām āsa
valmīkāntarhitaṁ śanaiḥ

Synonyma

duhituḥ — své dcery; tat vacaḥ — tato slova; śrutvā — když uslyšel; śaryātiḥ — král Śaryāti; jāta-sādhvasaḥ — dostal strach; munim — Cyavanu Muniho; prasādayām āsa — snažil se uklidnit; valmīka-antarhitam — který seděl v mraveništi; śanaiḥ — postupně.

Překlad

Když král Śaryāti slyšel slova své dcery, dostal velký strach. Pokoušel se Cyavanu Muniho všelijak uklidnit, neboť to on seděl v mraveništi.

Verš

tad-abhiprāyam ājñāya
prādād duhitaraṁ muneḥ
kṛcchrān muktas tam āmantrya
puraṁ prāyāt samāhitaḥ

Synonyma

tat — Cyavany Muniho; abhiprāyam — záměr; ājñāya — chápající; prādāt — dal; duhitaram — svou dceru; muneḥ — Cyavanovi Munimu; kṛcchrāt — s velkými těžkostmi; muktaḥ — vysvobozený; tam — muniho; āmantrya — když si vyžádal svolení; puram — do svého sídla; prāyāt — odešel; samāhitaḥ — velice přemýšlivý.

Překlad

Král Śaryāti byl velmi moudrý, a jelikož pochopil mudrcův záměr, dal mu svou dceru za ženu. Poté, co takto s těžkostmi vyvázl z nebezpečí, požádal Cyavanu Muniho o svolení a vrátil se domů.

Význam

Když král slyšel, co mu jeho dcera řekla, jistě velkému mudrci Cyavanovi Munimu obšírně vysvětlil, že se dopustila přestupku nevědomky. Muni se ovšem krále zeptal, zda je vdaná. Král tak pochopil, o co mudrci šlo (tad-abhiprāyam ājñāya) a okamžitě mu dal svou dceru za ženu, čímž unikl nebezpečí, že bude proklet. Se svolením Cyavany Muniho se poté král vrátil domů.

Verš

sukanyā cyavanaṁ prāpya
patiṁ parama-kopanam
prīṇayām āsa citta-jñā
apramattānuvṛttibhiḥ

Synonyma

sukanyā — dívka jménem Sukanyā, dcera krále Śaryātiho; cyavanam — vznešeného mudrce Cyavanu Muniho; prāpya — když dostala; patim — za muže; parama-kopanam — který byl často velice rozhněvaný; prīṇayām āsa — těšila ho; citta-jñā — znající mysl svého muže; apramattā anuvṛttibhiḥ — tím, že mu sloužila, aniž by byla zmatena.

Překlad

Cyavana Muni byl velmi popudlivý, ale Sukanyā ho přijala za manžela, a proto s ním jednala ohleduplně, s ohledem na jeho rozpoložení. Jelikož znala jeho mysl, sloužila mu, aniž by byla zmatena.

Význam

Zde je naznačeno, jak má vypadat manželský vztah. Povahou vznešené osobnosti, jako byl Cyavana Muni, je, že chce mít vždy navrch a nedovede se nikomu podřídit. Cyavana Muni byl tedy velmi popudlivý. Jeho žena Sukanyā chápala manželův postoj a chovala se k němu podle toho. Chce-li být jakákoliv žena se svým manželem šťastná, musí se snažit pochopit jeho povahu a těšit ho. To bude její vítězství. Vidíme to i na příkladu vztahů Pána Kṛṣṇy a Jeho různých královen — přestože se jednalo o dcery velkých králů, vystupovaly před Ním jako Jeho služebné. Žena se musí ke svému manželovi vztahovat tímto zůsobem, bez ohledu na to, jak vznešené je její postavení — musí být připravená plnit jeho nařízení a těšit ho za všech okolností. Pak bude její život úspěšný. Když bude stejně popudlivá jako její manžel, je jisté, že to naruší jejich rodinný život a nakonec ho možná i úplně zničí. V moderní době se manželka nikdy nechce podřídit a rodiny se rozpadají i při sebemenší neshodě — žena či muž využijí zákona o rozvodu. Podle védských zákonů však nic takového jako rozvod neexistuje a žena musí být vychována tak, aby se dovedla podřídit vůli svého manžela. Lidé na Západě tvrdí, že to pro manželku znamená přijmout otrockou mentalitu, ale ve skutečnosti tomu tak není; je to taktika, kterou může žena dobýt srdce svého manžela, byť by byl sebevíce popudlivý či krutý. V tomto případě jasně vidíme, že i když Cyavana Muni nebyl vůbec mladý, ale naopak byl natolik starý, že by Sukanyā mohla být jeho vnučkou, a navíc byl velmi popudlivý, Sukanyā — nádherná a mladá dcera krále — se mu přesto podřídila a snažila se ho ve všech ohledech potěšit. Byla tedy věrnou a počestnou manželkou.

Verš

kasyacit tv atha kālasya
nāsatyāv āśramāgatau
tau pūjayitvā provāca
vayo me dattam īśvarau

Synonyma

kasyacit — po nějakém (čase); tu — ale; atha — takto; kālasya — jak plynul čas; nāsatyau — dva Aśvinī-kumārové; āśrama — ono sídlo Cyavany Muniho; āgatau — dospěli k; tau — těmto dvěma; pūjayitvā — když složil uctivé poklony; provāca — řekl; vayaḥ — mládí; me — mně; dattam — prosím dejte; īśvarau — jelikož vy dva to dokážete.

Překlad

Když uplynul nějaký čas, přišli do āśramu Cyavany Muniho bratři Aśvinī-kumārové, lékaři z nebeských planet. Cyavana Muni jim složil uctivé poklony a pak je požádal, aby mu navrátili mládí, jelikož to bylo v jejich silách.

Význam

Nebeští lékaři, jako byli Aśvinī-kumārové, dokázali obdařit mládím i člověka pokročilého věku. Velcí yogīni dovedou svými mystickými silami přivést zpátky k životu dokonce i mrtvé tělo, pokud je ještě v pořádku jeho struktura. To jsme viděli u vojáků Baliho Mahārāje, které léčil Śukrācārya. Moderní lékařská věda dosud neodhalila způsob, jak znovu přivést k životu mrtvé tělo nebo jak obdařit staré tělo mladistvou energií, ale z těchto veršů vyplývá, že dokáže-li člověk přijmout poznání z védských zdrojů, je taková léčba možná. Aśvinī-kumārové byli — podobně jako Dhanvantari — znalci Āyur-vedy. V každém oboru hmotné vědy lze dosáhnout určité dokonalosti, a za tímto účelem je nezbytné vzít si na pomoc védskou literaturu. Nejvyšší dokonalostí je stát se oddaným Pána, a aby člověk dosáhl této dokonalosti, musí studovat Śrīmad-Bhāgavatam, který je pokládán za zralý plod védského stromu přání (nigama-kalpa-taror galitaṁ phalam).

Verš

grahaṁ grahīṣye somasya
yajñe vām apy asoma-poḥ
kriyatāṁ me vayo-rūpaṁ
pramadānāṁ yad īpsitam

Synonyma

graham — plnou nádobu; grahīṣye — dám; somasya — soma-rasy; yajñe — při oběti; vām — vám oběma; api — ač; asoma-poḥ — vám, kteří nemáte na pití soma-rasy nárok; kriyatām — jen proveďte; me — moje; vayaḥ — mládí; rūpam — krásu mladého muže; pramadānām — všech žen; yat — která je; īpsitam — vytoužená.

Překlad

Cyavana Muni pravil: “I když vím, že nemáte nárok na pití soma-rasy při obětích, slibuji, že vám jí dám plnou nádobu. Zajistěte mi prosím krásu a mládí, neboť tyto věci přitahují mladé ženy.”

Verš

bāḍham ity ūcatur vipram
abhinandya bhiṣaktamau
nimajjatāṁ bhavān asmin
hrade siddha-vinirmite

Synonyma

bāḍham — ano, učiníme; iti — toto; ūcatuḥ — oba odpověděli, přijímajíce Cyavanův návrh; vipram — brāhmaṇovi (Cyavanovi Munimu); abhinandya — vyslovujíce blahopřání; bhiṣak-tamau — dva znamenití lékaři, Aśvinī-kumārové; nimajjatām — jen ponoř; bhavān — sebe; asmin — do tohoto; hrade — jezera; siddha-vinirmite — jež skýtá dokonalost všeho druhu.

Překlad

Znamenití lékaři, Aśvinī-kumārové, s radostí přijali Cyavanův návrh. Řekli brāhmaṇovi: “Ponoř se do tohoto jezera, jež činí život úspěšným.” (Tomu, kdo se vykoupe v tomto jezeře, se splní jeho touhy.)

Verš

ity ukto jarayā grasta-
deho dhamani-santataḥ
hradaṁ praveśito ’śvibhyāṁ
valī-palita-vigrahaḥ

Synonyma

iti uktaḥ — takto osloveného; jarayā — stářím a nemohoucností; grasta- dehaḥ — postižené tělo; dhamani-santataḥ — s vystouplými žílami po celém těle; hradam — do jezera; praveśitaḥ — vstoupil; aśvibhyām — za pomoci Aśvinī-kumārů; valī-palita-vigrahaḥ — se svraštělou kůží na těle a bílými vlasy.

Překlad

Jakmile to Aśvinī-kumārové dořekli, uchopili Cyavanu Muniho, který byl starý a nemocný invalida se svraštělou kůží, bílými vlasy a viditelně vystouplými žílami po celém těle, a všichni tři vstoupili do jezera.

Význam

Cyavana Muni byl tak starý, že do jezera sám vstoupit nedokázal. Aśvinī-kumārové ho tedy uchopili a vstoupili tam všichni tři.

Verš

puruṣās traya uttasthur
apīvyā vanitā-priyāḥ
padma-srajaḥ kuṇḍalinas
tulya-rūpāḥ suvāsasaḥ

Synonyma

puruṣāḥ — muži; trayaḥ — tři; uttasthuḥ — vyšli (z jezera); apīvyāḥ — nesmírně spanilí; vanitā-priyāḥ — což činí muže pro ženy přitažlivým; padma- srajaḥ — ozdobeni girlandami z lotosových květů; kuṇḍalinaḥ — s náušnicemi; tulya-rūpāḥ — všichni se stejnými tělesnými rysy; su-vāsasaḥ — velmi pěkně oblečení.

Překlad

Poté se z jezera vynořili tři muži s nádhernými tělesnými rysy. Byli pěkně oblečení a ozdobení náušnicemi a girlandami z lotosů. Všichni tři si byli ve své kráse rovni.

Verš

tān nirīkṣya varārohā
sarūpān sūrya-varcasaḥ
ajānatī patiṁ sādhvī
aśvinau śaraṇaṁ yayau

Synonyma

tān — je; nirīkṣya — když viděla; vara-ārohā — překrásná Sukanyā; sa- rūpān — všechny stejně krásné; sūrya-varcasaḥ — jejichž těla zářila jako slunce; ajānatī — nepoznávající; patim — svého manžela; sādhvī — ta počestná žena; aśvinau — u Aśvinī-kumārů; śaraṇam — útočiště; yayau — přijala.

Překlad

Počestná a půvabná Sukanyā nemohla vůbec rozeznat svého manžela od Aśvinī-kumārů, protože byli všichni stejně krásní. Jelikož nevěděla, kdo je její skutečný manžel, přijala útočiště u Aśvinī-kumārů.

Význam

Jelikož byli k nerozeznání, mohla si Sukanyā za muže vybrat kteréhokoliv z nich, ale protože byla počestná, poprosila Aśvinī-kumāry, aby jí ukázali, kdo je její skutečný manžel. Počestná žena by jiného muže než svého manžela nikdy nepřijala, i kdyby byl stejně hezký či schopný.

Verš

darśayitvā patiṁ tasyai
pāti-vratyena toṣitau
ṛṣim āmantrya yayatur
vimānena triviṣṭapam

Synonyma

darśayitvā — poté, co ukázali; patim — jejího manžela; tasyai — Sukanyi; pāti-vratyena — díky její pevné víře ve svého muže; toṣitau — byli s ní velmi spokojeni; ṛṣim — od Cyavany Muniho; āmantrya — když si vyžádali svolení; yayatuḥ — odletěli; vimānena — ve svém letadle; triviṣṭapam — na nebeské planety.

Překlad

Aśvinī-kumāry velice potěšilo, když viděli počestnost a věrnost Sukanyi. Ukázali jí tedy jejího manžela, Cyavanu Muniho, a poté se s jeho svolením vrátili ve svém letadle na nebeské planety.

Verš

yakṣyamāṇo ’tha śaryātiś
cyavanasyāśramaṁ gataḥ
dadarśa duhituḥ pārśve
puruṣaṁ sūrya-varcasam

Synonyma

yakṣyamāṇaḥ — s přáním vykonat yajñu; atha — tak; śaryātiḥ — král Śaryāti; cyavanasya — Cyavany Muniho; āśramam — k obydlí; gataḥ — když přišel; dadarśa — viděl; duhituḥ — své dcery; pārśve — po boku; puruṣam — muže; sūrya-varcasam — krásného a zářícího jako slunce.

Překlad

K obydlí Cyavany Muniho pak přišel král Śaryāti, který si přál vykonat oběť. Po boku své dcery tam spatřil spanilého mladého muže, který zářil jako slunce.

Verš

rājā duhitaraṁ prāha
kṛta-pādābhivandanām
āśiṣaś cāprayuñjāno
nātiprīti-manā iva

Synonyma

rājā — král (Śaryāti); duhitaram — dceři; prāha — prohlásil; kṛta-pāda- abhivandanām — která se svému otci uctivě poklonila; āśiṣaḥ — požehnání; ca — a; aprayuñjānaḥ — aniž by svojí dceři dal; na — ne; atiprīti-manāḥ — příliš potěšen; iva — tak.

Překlad

Místo aby jí král poté, co přijal její poklony, dal své požehnání, vypadal velice nespokojeně a pronesl tato slova.

Verš

cikīrṣitaṁ te kim idaṁ patis tvayā
pralambhito loka-namaskṛto muniḥ
yat tvaṁ jarā-grastam asaty asammataṁ
vihāya jāraṁ bhajase ’mum adhvagam

Synonyma

cikīrṣitam — co chceš dělat; te — tebe; kim idam — co to je; patiḥ — tvůj manžel; tvayā — tebou; pralambhitaḥ — byl podveden; loka-namaskṛtaḥ — jehož všichni lidé ctí; muniḥ — velký mudrc; yat — protože; tvam — ty; jarā-grastam — starého a nemohoucího; asati — ó nestoudná dcero; asammatam — nepříliš přitažlivého; vihāya — když jsi opustila; jāram — milence; bhajase — přijala jsi; amum — tohoto muže; adhvagam — který vypadá jako pouliční žebrák.

Překlad

“Ó nestoudná dcero, co jsi to udělala? Podvedla jsi svého ctihodného manžela, jehož si všichni váží. Teď vidím, že jsi ho proto, že byl starý a nemocný, a tudíž tě nepřitahoval, opustila a vzala si za muže tohoto mladíka, který vypadá jako nějaký žebrák z ulice.”

Význam

Takové jsou hodnoty védské kultury. Sukanyā dostala vzhledem k okolnostem manžela, který byl již příliš starý na to, aby se k ní mohl hodit. Cyavana Muni byl nemocný stařec a pro krásnou dceru krále Śaryātiho jistě nebyl vhodným partnerem. Otec však od ní přesto očekával, že mu bude věrná. Když náhle viděl, že si našla někoho jiného — i když to byl mladý a hezký muž — ihned ji vyhuboval, že je asatī, nestoudná. Domníval se totiž, že v přítomnosti svého manžela přijala jiného muže. Ve védské kultuře platí, že i když mladá žena dostane starého manžela, musí mu uctivě sloužit. To je počestnost. Není možné, aby svého muže opustila, když se jí nelíbí, a našla si jiného. Takové jednání je v rozporu s védskou kulturou, kde žena musí přijmout manžela, kterého určí její rodiče, a musí mu ve vší počestnosti zůstat věrná. Král Śaryāti byl tedy překvapen, když po boku Sukanyi uviděl mladého muže.

Verš

kathaṁ matis te ’vagatānyathā satāṁ
kula-prasūte kula-dūṣaṇaṁ tv idam
bibharṣi jāraṁ yad apatrapā kulaṁ
pituś ca bhartuś ca nayasy adhas tamaḥ

Synonyma

katham — jak; matiḥ te — tvoje vědomí; avagatā — pokleslo; anyathā — jinak; satām — ctihodné; kula-prasūte — ó moje dcero, narozená v rodině; kula-dūṣaṇam — která jsi hanbou rodiny; tu — ale; idam — toto; bibharṣi — udržuješ si; jāram — milence; yat — jak to je; apatrapā — beze studu; kulam — dynastie; pituḥ — svého otce; ca — a; bhartuḥ — svého manžela; ca — a; nayasi — stahuješ; adhaḥ tamaḥ — dolů do temnoty či pekla.

Překlad

“Ó moje dcero, narozená ve ctihodné rodině, jak jsi jen mohla takto znečistit své vědomí? Jak to, že si beze studu udržuješ milence? Stahuješ tak dynastie svého otce i manžela do pekla.”

Význam

Je zřejmé, že ve védské kultuře žena, která si v přítomnosti muže, za něhož se vdala, najde milence či druhého manžela, nese zodpovědnost za úpadek otcovy i manželovy rodiny. V rodinách ctihodných brāhmaṇů, kṣatriyů a vaiśyů se pravidla védské kultury týkající se manželství dodnes přísně dodržují; pouze śūdrové jsou v tomto ohledu pokleslí. Vzít si za muže někoho dalšího v přítomnosti právoplatného manžela, zažádat o rozvod nebo mít přítele či milence je ve védské kultuře pro ženu z vyšších tříd nepřijatelné. Proto král Śaryāti, který nevěděl nic o proměně Cyavany Muniho, žasl nad chováním své dcery.

Verš

evaṁ bruvāṇaṁ pitaraṁ
smayamānā śuci-smitā
uvāca tāta jāmātā
tavaiṣa bhṛgu-nandanaḥ

Synonyma

evam — takto; bruvāṇam — který hovořil a káral ji; pitaram — na svého otce; smayamānā — usmívající se (protože byla počestná); śuci-smitā — se smíchem; uvāca — odpověděla; tāta — můj drahý tatínku; jāmātā — zeť; tava — tvůj; eṣaḥ — tento mladý muž; bhṛgu-nandanaḥ — je Cyavana Muni (a nikdo jiný).

Překlad

Když však Sukanyā slyšela výčitky svého otce, usmívala se, pyšná na svoji počestnost. Se smíchem mu odpověděla: “Drahý tatínku, tento mladík po mém boku je tvůj pravý zeť, vznešený mudrc Cyavana, narozený v rodu Bhṛgua.”

Význam

Přestože ji otec káral, jelikož usoudil, že se provdala za jiného muže, Sukanyā si byla zcela jistá svou počestností, a proto se usmívala. Když vysvětlovala, že její manžel, Cyavana Muni, se nyní proměnil v mladého muže, byla velice pyšná na svou věrnost, a tak se při rozhovoru s otcem smála.

Verš

śaśaṁsa pitre tat sarvaṁ
vayo-rūpābhilambhanam
vismitaḥ parama-prītas
tanayāṁ pariṣasvaje

Synonyma

śaśaṁsa — vylíčila; pitre — svému otci; tat — to; sarvam — vše; vayaḥ — změny věku; rūpa — a krásy; abhilambhanam — jak bylo dosaženo (u jejího manžela); vismitaḥ — překvapený; parama-prītaḥ — byl velmi rád; tanayām — svou dceru; pariṣasvaje — s radostí obejmul.

Překlad

Sukanyā tedy vylíčila, jak její manžel získal krásné mladistvé tělo. Když to král slyšel, velice ho to překvapilo a s radostí svou milovanou dceru obejmul.

Verš

somena yājayan vīraṁ
grahaṁ somasya cāgrahīt
asoma-por apy aśvinoś
cyavanaḥ svena tejasā

Synonyma

somena — s nápojem soma; yājayan — přivedl ke konání oběti; vīram — krále (Śaryātiho); graham — plnou nádobu; somasya — soma-rasy; ca — také; agrahīt — dal; asoma-poḥ — kterým nebylo dovoleno soma-rasu pít; api — ačkoliv; aśvinoḥ — Aśvinī-kumārů; cyavanaḥ — Cyavana Muni; svena — svou vlastní; tejasā — silou.

Překlad

Cyavana Muni svou vlastní silou umožnil králi Śaryātimu vykonat soma-yajñu. Poté dal Aśvinī-kumārům plnou nádobu soma-rasy, přestože ji nebyli oprávněni pít.

Verš

hantuṁ tam ādade vajraṁ
sadyo manyur amarṣitaḥ
savajraṁ stambhayām āsa
bhujam indrasya bhārgavaḥ

Synonyma

hantum — usmrtit; tam — jeho (Cyavanu); ādade — Indra pozdvihl; vajram — svůj blesk; sadyaḥ — okamžitě; manyuḥ — z velkého hněvu, bez rozmyslu; amarṣitaḥ — značně rozrušen; sa-vajram — s bleskem; stambhayām āsa — ochromil; bhujam — paži; indrasya — Indry; bhārgavaḥ — Cyavana Muni, potomek Bhṛgua.

Překlad

To rozrušilo krále Indru a zachvácen hněvem chtěl Cyavanu Muniho zabít, a proto prudce zdvihl svůj blesk. Cyavana Muni však svou silou ochromil Indrovu ruku, která blesk třímala.

Verš

anvajānaṁs tataḥ sarve
grahaṁ somasya cāśvinoḥ
bhiṣajāv iti yat pūrvaṁ
somāhutyā bahiṣ-kṛtau

Synonyma

anvajānan — s jejich svolením; tataḥ — poté; sarve — všichni polobozi; graham — plnou nádobu; somasya — soma-rasy; ca — rovněž; aśvinoḥ — Aśvinī-kumārů; bhiṣajau — přestože byli pouze lékaři; iti — takto; yat — neboť; pūrvam — předtím; soma-āhutyā — s podílem na soma-yajñi; bahiḥ- kṛtau — kteří byli vyloučeni.

Překlad

Přestože byli Aśvinī-kumārové jen lékaři, a proto byli vyloučeni z pití soma-rasy při obětích, od té doby jim ji polobozi dovolili pít.

Verš

uttānabarhir ānarto
bhūriṣeṇa iti trayaḥ
śaryāter abhavan putrā
ānartād revato ’bhavat

Synonyma

uttānabarhiḥ — Uttānabarhi; ānartaḥ — Ānarta; bhūriṣeṇaḥ — Bhūriṣeṇa; iti — takto; trayaḥ — tři; śaryāteḥ — krále Śaryātiho; abhavan — byli zplozeni; putrāḥ — synové; ānartāt — od Ānarty; revataḥ — Revata; abhavat — narodil se.

Překlad

Král Śaryāti zplodil tři syny, kteří dostali jména Uttānabarhi, Ānarta a Bhūriṣeṇa. Ānartovi se narodil syn jménem Revata.

Verš

so ’ntaḥ-samudre nagarīṁ
vinirmāya kuśasthalīm
āsthito ’bhuṅkta viṣayān
ānartādīn arindama
tasya putra-śataṁ jajñe
kakudmi-jyeṣṭham uttamam

Synonyma

saḥ — Revata; antaḥ-samudre — v hlubinách oceánu; nagarīm — město; vinirmāya — poté, co postavil; kuśasthalīm — zvané Kuśasthalī; āsthitaḥ — žil tam; abhuṅkta — užíval si hmotného štěstí; viṣayān — království; ānarta- ādīn — Ānarta a další; arim-dama — ó Mahārāji Parīkṣite, přemožiteli nepřátel; tasya — jeho; putra-śatam — sto synů; jajñe — narodilo se; kakudmi- jyeṣṭham — z nichž nejstarší byl Kakudmī; uttamam — úžasně mocných a vznešených.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, přemožiteli nepřátel, tento Revata vybudoval v hlubinách oceánu království zvané Kuśasthalī, ve kterém žil a vládl území zvanému Ānarta a dalším. Měl sto pěkných synů, z nichž nejstarší byl Kakudmī.

Verš

kakudmī revatīṁ kanyāṁ
svām ādāya vibhuṁ gataḥ
putryā varaṁ paripraṣṭuṁ
brahmalokam apāvṛtam

Synonyma

kakudmī — král Kakudmī; revatīm — jménem Revatī; kanyām — dceru Kakudmīho; svām — svou vlastní; ādāya — beroucí; vibhum — za Pánem Brahmou; gataḥ — vydal se; putryāḥ — své dcery; varam — manžela; paripraṣṭum — aby se zeptal na; brahmalokam — na Brahmaloku; apāvṛtam — transcendentální vůči třem kvalitám.

Překlad

Král Kakudmī vzal svou dceru Revatī a vydal se za Pánem Brahmou na Brahmaloku, transcendentální vůči třem kvalitám hmotné přírody, aby se zeptal, kdo pro ni bude vhodným manželem.

Význam

Ukazuje se, že Brahmaloka, sídlo Pána Brahmy, je také transcendentální, nad třemi kvalitami hmotné přírody (apāvṛtam).

Verš

āvartamāne gāndharve
sthito ’labdha-kṣaṇaḥ kṣaṇam
tad-anta ādyam ānamya
svābhiprāyaṁ nyavedayat

Synonyma

āvartamāne — jelikož byl zaneprázdněn; gāndharve — poslechem písní Gandharvů; sthitaḥ — setrvávající; alabdha-kṣaṇaḥ — nezbýval čas hovořit; kṣaṇam — ani chvíli; tat-ante — když to skončilo; ādyam — původnímu učiteli vesmíru (Pánu Brahmovi); ānamya — poté, co se poklonil; sva- abhiprāyam — svou touhu; nyavedayat — Kakudmī vyjevil.

Překlad

Když tam Kakudmī dospěl, Pán Brahmā byl zaneprázdněn, neboť naslouchal hudebnímu vystoupení Gandharvů, a neměl ani chvíli na to, aby s ním hovořil. Kakudmī tedy čekal a na konci hudebního představení se Pánu Brahmovi poklonil a vyjevil mu svou dávnou touhu.

Verš

tac chrutvā bhagavān brahmā
prahasya tam uvāca ha
aho rājan niruddhās te
kālena hṛdi ye kṛtāḥ

Synonyma

tat — to; śrutvā — když slyšel; bhagavān — nejmocnější; brahmā — Pán Brahmā; prahasya — poté, co se zasmál; tam — králi Kakudmīmu; uvāca ha — řekl; aho — běda; rājan — ó králi; niruddhāḥ — všichni jsou v nenávratnu; te — ti všichni; kālena — časem; hṛdi — v srdci; ye — ti všichni; kṛtāḥ — které ses rozhodl přijmout za zetě.

Překlad

Když Pán Brahmā, který je velmi mocný, slyšel jeho slova, hlasitě se zasmál a řekl Kakudmīmu: “Ó králi, všichni ti, které jsi snad v srdci považoval za své budoucí zetě, již postupem času vymřeli.”

Verš

tat putra-pautra-naptṝṇāṁ
gotrāṇi ca na śṛṇmahe
kālo ’bhiyātas tri-ṇava-
catur-yuga-vikalpitaḥ

Synonyma

tat — tam; putra — synů; pautra — vnuků; naptṝṇām — a potomků; gotrāṇi — rodinné dynastie; ca — také; na — ne; śṛṇmahe — slyšíme o; kālaḥ — čas; abhiyātaḥ — uplynul; tri — tři; nava — devět; catur-yuga — čtyři yugy (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali); vikalpitaḥ — takto měřený.

Překlad

“Uplynulo již dvacet sedm cyklů čtyř yug. Ti, pro které ses rozhodoval, jsou nyní v nenávratnu, stejně jako jejich synové, vnuci a další potomci. Už ani nazaslechneš jejich jména.”

Význam

Během dne Pána Brahmy se vystřídá čtrnáct Manuů — celkem tisíc mahā-yug. Brahmā králi Kakudmīmu sdělil, že již uplynulo dvacet sedm mahā-yug, z nichž každá se skládá ze čtyř věků: Satya, Tretā, Dvāpara a Kali. Všichni králové a jiné významné osobnosti narozené v těchto yugách již vymizeli z paměti do neznáma. Tak působí čas, když prochází minulostí, přítomností a budoucností.

Verš

tad gaccha deva-devāṁśo
baladevo mahā-balaḥ
kanyā-ratnam idaṁ rājan
nara-ratnāya dehi bhoḥ

Synonyma

tat — proto; gaccha — jdi; deva-deva-aṁśaḥ — jehož úplnou částí je Pán Viṣṇu; baladevaḥ — jménem Baladeva; mahā-balaḥ — svrchovaně mocný; kanyā-ratnam — svou nádhernou dceru; idam — tuto; rājan — ó králi; nara- ratnāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který zůstává stále mladý; dehi — dej Mu (jako dar); bhoḥ — ó králi.

Překlad

“Ó králi, odejdi odsud a dej svoji dceru Pánu Baladevovi, jenž je stále ještě přítomen. Je ze všech nejmocnější, neboť je Nejvyšším Pánem; Pán Viṣṇu je Jeho úplnou částí. Tvá dcera je způsobilá k tomu, aby ji dostal darem.”

Verš

bhuvo bhārāvatārāya
bhagavān bhūta-bhāvanaḥ
avatīrṇo nijāṁśena
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ

Synonyma

bhuvaḥ — světa; bhāra-avatārāya — aby zmenšil břímě; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; bhūta-bhāvanaḥ — stálý příznivec všech živých bytostí; avatīrṇaḥ — nyní sestoupil; nija-aṁśena — se vším, co k Němu náleží a je Jeho částí; puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ — je uctíván jednoduše nasloucháním a opěvováním, které člověka očišťuje.

Překlad

“Pán Baladeva je Nejvyšší Osobnost Božství. Každý, kdo o Něm naslouchá a kdo Ho opěvuje, se očistí. Jelikož je věčným dobrodincem všech živých bytostí, sestoupil se vším, co k Němu náleží, aby očistil celý svět a zmenšil jeho břímě.”

Verš

ity ādiṣṭo ’bhivandyājaṁ
nṛpaḥ sva-puram āgataḥ
tyaktaṁ puṇya-jana-trāsād
bhrātṛbhir dikṣv avasthitaiḥ

Synonyma

iti — takto; ādiṣṭaḥ — poslán Pánem Brahmou; abhivandya — poté, co se poklonil; ajam — Pánu Brahmovi; nṛpaḥ — král; sva-puram — do svého sídla; āgataḥ — vrátil se; tyaktam — jež bylo opuštěné; puṇya-jana — z vyšších živých bytostí; trāsāt — kvůli strachu; bhrātṛbhiḥ — jeho bratry; dikṣu — na různých stranách; avasthitaiḥ — kteří sídlili.

Překlad

Po vyslechnutí pokynu Pána Brahmy se mu Kakudmī poklonil a vrátil se do svého sídla. Tam uviděl, že je prázdné, neboť jeho bratři a další příbuzní ho opustili a žili teď na všech stranách ze strachu z vyšších živých bytostí, jako jsou Yakṣové.

Verš

sutāṁ dattvānavadyāṅgīṁ
balāya bala-śāline
badary-ākhyaṁ gato rājā
taptuṁ nārāyaṇāśramam

Synonyma

sutām — svou dceru; dattvā — poté, co předal; anavadya-aṅgīm — s dokonalým tělem; balāya — Pánu Baladevovi; bala-śāline — nejmocnějšímu, svrchovanému; badarī-ākhyam — jménem Badarikāśrama; gataḥ — odešel; rājā — král; taptum — podrobit se askezi; nārāyaṇa-āśramam — do sídla Nara-Nārāyaṇy.

Překlad

Poté dal král svou nádhernou dceru jako dar svrchovaně mocnému Baladevovi, vzdal se světského života a odešel do Badarikāśramu s cílem potěšit Nara-Nārāyaṇu.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke třetí kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Sukanyā manželkou Cyavany Muniho”.