Skip to main content

KAPITOLA DRUHÁ

Dynastie Manuových synů

Tato kapitola popisuje dynastie Manuových synů v čele s Karūṣou.

Poté, co Sudyumna přijal stav vānaprasthy a odešel do lesa, Vaivasvata Manu s touhou získat další syny uctíval Nejvyšší Osobnost Božství. Následně zplodil deset synů — Mahārāje Ikṣvākua a další — kteří se ve všech ohledech vyrovnali svému otci. Jeden z nich, Pṛṣadhra, měl za povinnost chránit v noci s mečem v ruce krávy. Na pokyn svého duchovního učitele tak vždy ve stoje probděl celou noc. Jednou za tmy odvlekl tygr z chléva krávu, a když to Pṛṣadhra zjistil, uchopil meč a vydal se za ním. Když se však k němu přiblížil, ve tmě nerozeznal tygra od krávy a výsledkem bylo, že zabil krávu. Jeho duchovní učitel ho za to proklel, aby se narodil v rodině śūdrů, ale Pṛṣadhra se uchýlil k mystické yoze a prostřednictvím bhakti-yogy uctíval Nejvyšší Osobnost Božství. Potom dobrovolně vstoupil do plamenů lesního požáru, a tak opustil své hmotné tělo a vrátil se domů, zpátky k Bohu.

Kavi, nejmladší syn Manua, byl velkým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství již od útlého dětství. Od Manuova syna jménem Kārūṣa vzešel rod kṣatriyů zvaných Kārūṣové. Manu měl také syna jménem Dhṛṣṭa, z něhož vzešla další dynastie kṣatriyů, ale přestože se narodili otci, který měl kṣatriyské vlastnosti, stali se z nich brāhmaṇové. Synové a vnuci Nṛgy, dalšího Manuova syna, se jmenovali Sumati, Bhūtajyoti a Vasu. Po Vasuovi následoval Pratīka a jemu se narodil Oghavān. Dynastii potomků Nariṣyanty, jiného Manuova syna, tvořili Citrasena, Ṛkṣa, Mīḍhvān, Pūrṇa, Indrasena, Vītihotra, Satyaśravā, Uruśravā, Devadatta a Agniveśya. Od Agniveśyi, který byl kṣatriyou, pocházela slavná bráhmanská dynastie zvaná Āgniveśyāyana. V dynastii potomků Diṣṭy, dalšího Manuova syna, se narodil Nābhāga, a po něm následovali Bhalandana, Vatsaprīti, Prāṁśu, Pramati, Khanitra, Cākṣuṣa, Viviṁśati, Rambha, Khanīnetra, Karandhama, Avīkṣit, Marutta, Dama, Rājyavardhana, Sudhṛti, Nara, Kevala, Dhundhumān, Vegavān, Budha a Tṛṇabindu. V této dynastii se tedy narodilo mnoho synů a vnuků. Tṛṇabinduova dcera jménem Ilavilā přivedla na svět Kuveru. Tṛṇabindu měl také tři syny, kteří se jmenovali Viśāla, Śūnyabandhu a Dhūmraketu. Synem Viśāly byl Hemacandra, jeho synem byl Dhūmrākṣa, a ten měl syna Saṁyamu. Jeho syny byli Devaja a Kṛśāśva. Kṛśāśvův syn, Somadatta, konal oběti aśvamedha a uctíváním Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, dosáhl nejvyšší dokonalosti — vrátil se domů, zpátky k Bohu.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ gate ’tha sudyumne
manur vaivasvataḥ sute
putra-kāmas tapas tepe
yamunāyāṁ śataṁ samāḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; gate — přijal stav vānaprasthy; atha — poté; sudyumne — když Sudyumna; manuḥ vaivasvataḥ — Vaivasvata Manu, známý jako Śrāddhadeva; sute — jeho syn; putra-kāmaḥ — toužící mít syny; tapaḥ tepe — podstupoval přísnou askezi; yamunāyām — na břehu Yamuny; śatam samāḥ — po sto let.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Poté, co jeho syn Sudyumna odešel do lesa a přijal tam stav vānaprasthy, chtěl mít Vaivasvata Manu (Śrāddhadeva) další syny. Na břehu Yamuny proto podstoupil přísnou askezi trvající sto let.

Verš

tato ’yajan manur devam
apatyārthaṁ hariṁ prabhum
ikṣvāku-pūrvajān putrān
lebhe sva-sadṛśān daśa

Synonyma

tataḥ — poté; ayajat — uctíval; manuḥ — Vaivasvata Manu; devam — Nejvyšší Osobnost Božství; apatya-artham — s touhou získat syny; harim — Hariho, Nejvyšší Osobnost Božství; prabhum — Pána; ikṣvāku-pūrva-jān — z nichž nejstarší se jmenoval Ikṣvāku; putrān — syny; lebhe — získal; sva- sadṛśān — stejné, jako byl on sám; daśa — deset.

Překlad

Manu zvaný Śrāddhadeva pak s touhou po synech uctíval Nejvyšší Osobnost Božství, Pána všech polobohů. Získal tak deset synů, kteří se mu vyrovnali ve všech ohledech. Nejstarším z nich byl Ikṣvāku.

Verš

pṛṣadhras tu manoḥ putro
go-pālo guruṇā kṛtaḥ
pālayām āsa gā yatto
rātryāṁ vīrāsana-vrataḥ

Synonyma

pṛṣadhraḥ tu — mezi nimi Pṛṣadhra; manoḥ — Manua; putraḥ — syn; go- pālaḥ — hlídající krávy; guruṇā — na pokyn svého duchovního učitele; kṛtaḥ — takto zaměstnaný; pālayām āsa — chránil; gāḥ — krávy; yattaḥ — to činící; rātryām — v noci; vīrāsana-vrataḥ — dodržoval slib vīrāsana, stát s mečem.

Překlad

Jeden z těchto synů, Pṛṣadhra, na pokyn svého duchovního učitele hlídal krávy. Ve stoje a s mečem v ruce vždy probděl celou noc, aby kravám poskytoval ochranu.

Význam

Ten, kdo se stává vīrāsanou, slibuje, že bude stát celou noc na stráži s mečem, aby poskytoval ochranu kravám. Jelikož to bylo Pṛṣadhrovým zaměstnáním, je zřejmé, že neměl žádné potomstvo. Ze slibu, který Pṛṣadhra složil, dále vyplývá, jak důležité je chránit krávy. Některý z kṣatriyových synů vždy slíbil, že bude stále — i v noci — ochraňovat krávy před dravou zvěří. Co potom říci na to, že se krávy posílají na jatka? Je to ta nejhříšnější činnost v lidské společnosti.

Verš

ekadā prāviśad goṣṭhaṁ
śārdūlo niśi varṣati
śayānā gāva utthāya
bhītās tā babhramur vraje

Synonyma

ekadā — jednou; prāviśat — vešel; goṣṭham — na území chléva; śārdūlaḥ — tygr; niśi — v noci; varṣati — když pršelo; śayānāḥ — ležící; gāvaḥ — krávy; utthāya — vstávající; bhītāḥ — vystrašené; tāḥ — všechny; babhramuḥ — rozprchly se; vraje — po pozemku okolo chléva.

Překlad

Jednou v noci, když pršelo, vešel do chléva tygr. Všechny krávy, jež ležely na zemi, vystrašeně vstaly, když ho uviděly, a rozprchly se po pozemku.

Verš

ekāṁ jagrāha balavān
sā cukrośa bhayāturā
tasyās tu kranditaṁ śrutvā
pṛṣadhro ’nusasāra ha
khaḍgam ādāya tarasā
pralīnoḍu-gaṇe niśi
ajānann acchinod babhroḥ
śiraḥ śārdūla-śaṅkayā

Synonyma

ekām — jedné z krav; jagrāha — zmocnil se; balavān — silný tygr; — ta kráva; cukrośa — začala naříkat; bhaya-āturā — nešťastně a polekaně; tasyāḥ — její; tu — ale; kranditam — nářek; śrutvā — když slyšel; pṛṣadhraḥ — Pṛṣadhra; anusasāra ha — vydal se za; khaḍgam — meč; ādāya — beroucí; tarasā — chvatně; pralīna-uḍu-gaṇe — když byly hvězdy zakryté mraky; niśi — v noci; ajānan — nevědomky; acchinot — usekl; babhroḥ — krávy; śiraḥ — hlavu; śārdūla-śaṅkayā — omylem ji považující za hlavu tygra.

Překlad

Jakmile se tygr, který byl velice silný, jedné krávy zmocnil, začala nešťastně a polekaně naříkat. Pṛṣadhra slyšel její nářek a ihned se vydal za zvukem. Uchopil meč, ale protože byly hvězdy zakryté mraky, spletl si krávu s tygrem a mocným švihem jí usekl hlavu.

Verš

vyāghro ’pi vṛkṇa-śravaṇo
nistriṁśāgrāhatas tataḥ
niścakrāma bhṛśaṁ bhīto
raktaṁ pathi samutsṛjan

Synonyma

vyāghraḥ — tygr; api — rovněž; vṛkṇa-śravaṇaḥ — s useknutým uchem; nistriṁśa-agra-āhataḥ — jelikož byl zasažen špičkou meče; tataḥ — poté; niścakrāma — utekl (z toho místa); bhṛśam — velice; bhītaḥ — vystrašený; raktam — krev; pathi — na cestě; samutsṛjan — ronící.

Překlad

Tygr se lekl, když mu špička meče zasáhla ucho, utíkal pryč a cestu skrápěl krví.

Verš

manyamāno hataṁ vyāghraṁ
pṛṣadhraḥ para-vīra-hā
adrākṣīt sva-hatāṁ babhruṁ
vyuṣṭāyāṁ niśi duḥkhitaḥ

Synonyma

manyamānaḥ — v domnění, že; hatam — byl zabit; vyāghram — tygr; pṛṣadhraḥ — Manuův syn Pṛṣadhra; para-vīra- — ačkoliv dobře věděl, jak potrestat nepřítele; adrākṣīt — viděl; sva-hatām — jím byla zabita; babhrum — kráva; vyuṣṭāyām niśi — když skončila noc (ráno); duḥkhitaḥ — byl velice nešťastný.

Překlad

Když Pṛṣadhra, který dobře věděl, jak pokořit nepřítele, ráno viděl, že zabil krávu — i když v noci si myslel, že zabil tygra — byl z toho velmi nešťastný.

Verš

taṁ śaśāpa kulācāryaḥ
kṛtāgasam akāmataḥ
na kṣatra-bandhuḥ śūdras tvaṁ
karmaṇā bhavitāmunā

Synonyma

tam — jeho (Pṛṣadhru); śaśāpa — proklel; kula-ācāryaḥ — rodinný kněz, Vasiṣṭha; kṛta-āgasam — za spáchání velkého hříchu, zabití krávy; akāmataḥ — i když neúmyslně; na — ne; kṣatra-bandhuḥ — člen rodiny kṣatriyů; śūdraḥ tvam — zachoval ses jako śūdra; karmaṇā — působením své karmické reakce; bhavitā — staneš se śūdrou; amunā — za zabití krávy.

Překlad

Přestože Pṛṣadhra spáchal hřích neúmyslně, jeho rodinný kněz Vasiṣṭha ho proklel: “V příštím životě nebudeš moci být kṣatriya. Za to, že jsi zabil krávu, se narodíš jako śūdra!”

Význam

Ukazuje se, že Vasiṣṭha nebyl oproštěn od tamo-guṇy, kvality nevědomosti. Jako Pṛṣadhrův rodinný kněz či duchovní učitel neměl brát jeho přestupek příliš vážně, ale on jej místo toho proklel, aby se stal śūdrou. Povinností rodinného kněze není žáka proklínat, ale pomoci mu vykonat nějakou formu odčinění. Vasiṣṭha však udělal pravý opak. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura proto říká, že byl durmati — neměl příliš dobrou inteligenci.

Verš

evaṁ śaptas tu guruṇā
pratyagṛhṇāt kṛtāñjaliḥ
adhārayad vrataṁ vīra
ūrdhva-retā muni-priyam

Synonyma

evam — takto; śaptaḥ — prokletý; tu — avšak; guruṇā — svým duchovním mistrem; pratyagṛhṇāt — on (Pṛṣadhra) přijal; kṛta-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; adhārayat — složil; vratam — slib celibátu (brahmacarya); vīraḥ — tento hrdina; ūrdhva-retāḥ — ovládající smysly; muni-priyam — jak doporučují velcí mudrci.

Překlad

Když byl hrdinný Pṛṣadhra takto proklet svým duchovním mistrem, přijal kletbu se sepjatýma rukama. Pak ovládl své smysly a složil slib celibátu, který schvalují všichni velcí mudrci.

Verš

vāsudeve bhagavati
sarvātmani pare ’male
ekāntitvaṁ gato bhaktyā
sarva-bhūta-suhṛt samaḥ
vimukta-saṅgaḥ śāntātmā
saṁyatākṣo ’parigrahaḥ
yad-ṛcchayopapannena
kalpayan vṛttim ātmanaḥ
ātmany ātmānam ādhāya
jñāna-tṛptaḥ samāhitaḥ
vicacāra mahīm etāṁ
jaḍāndha-badhirākṛtiḥ

Synonyma

vāsudeve — Nejvyšší Osobnosti Božství; bhagavati — Pánu; sarva-ātmani — Nadduši; pare — Transcendenci; amale — Nejvyšší Osobě, jež je prostá hmotného znečištění; ekāntitvam — soustředěně prokazoval svou oddanou službu; gataḥ — v této situaci; bhaktyā — díky čisté oddanosti; sarva- bhūta-suhṛt samaḥ — jelikož byl oddaný, přátelský a stejně spravedlivý ke všem; vimukta-saṅgaḥ — neznečištěný hmotou; śānta-ātmā — klidný; saṁyata — ovládnutý; akṣaḥ — jehož pohled; aparigrahaḥ — aniž by přijímal milodary od kohokoliv jiného; yat-ṛcchayā — milostí Pána; upapannena — čímkoliv, co bylo pro uspokojení těla dostupné; kalpayan — takto zařizující; vṛttim — tělesné nezbytnosti; ātmanaḥ — pro duchovní prospěch; ātmani — v mysli; ātmānam — Nejvyšší Duši, Osobnosti Božství; ādhāya — vždy chovající; jñāna-tṛptaḥ — zcela spokojený na úrovni transcendentálního poznání; samāhitaḥ — stále v transu; vicacāra — cestoval po celé; mahīm — Zemi; etām — této; jaḍa — němý; andha — slepý; badhira — hluchý; ākṛtiḥ — jevící se jako.

Překlad

Potom se Pṛṣadhra oprostil od všech povinností, uklidnil svou mysl a ovládl všechny smysly. Neovlivněný hmotnými podmínkami, vděčně příjímající vše, co k přežití získal milostí Pána a všem stejně nakloněný, věnoval plnou pozornost Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi, který je transcendentální Nadduší, nedotčenou hmotným znečištěním. Byl zcela spokojen na úrovni čistého poznání a stále upínal mysl k Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak dosáhl čisté oddané služby Pánu a začal putovat po celém světě, bez připoutanosti k jakýmkoliv hmotným činnostem, jako by byl němý, hluchý a slepý.

Verš

evaṁ vṛtto vanaṁ gatvā
dṛṣṭvā dāvāgnim utthitam
tenopayukta-karaṇo
brahma prāpa paraṁ muniḥ

Synonyma

evam vṛttaḥ — setrvávající v tomto stavu života; vanam — do lesa; gatvā — poté, co odešel; dṛṣṭvā — když uviděl; dāva-agnim — lesní požár; utthitam — tam jsoucí; tena — tím (ohněm); upayukta-karaṇaḥ — spálil všechny smysly těla; brahma — transcendence; prāpa — dosáhl; param — nejvyššího cíle; muniḥ — jako velký světec.

Překlad

Díky tomuto postoji se Pṛṣadhra stal velkým světcem, a když odešel do lesa a uviděl planoucí lesní požár, využil příležitosti a spálil své tělo v ohni. Tak dosáhl transcendentálního, duchovního světa.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (4.9):

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Pṛṣadhra byl kvůli své karmě proklet, aby se v příštím životě narodil jako śūdra, ale jelikož začal žít jako světec a neustále soustředil mysl na Nejvyšší Osobnost Božství, stal se čistým oddaným. Výsledkem jeho oddanosti bylo, že ihned poté, co se v ohni zbavil svého těla, dospěl do duchovního světa, jak uvádí Bhagavad-gītā slovy mām eti. Oddaná služba v podobě myšlení na Nejvyšší Osobnost Božství je tak mocná, že ačkoliv byl Pṛṣadhra proklet, vyhnul se hrozivým následkům života śūdry a místo toho se vrátil domů, zpátky k Bohu. V Brahma- saṁhitě (5.54) stojí:

yas tv indra-gopam athavendram aho sva-karma-
bandhānurūpa-phala-bhājanam ātanoti
karmāṇi nirdahati kintu ca bhakti-bhājāṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Ten, kdo vykonává oddanou službu, není ovlivněn výsledky svých hmotných činností. Jinak úplně každý — od toho nejmenšího mikroba až po krále nebes Indru — podléhá zákonům karmy. Čistý oddaný, který stále slouží Pánu, je od působení těchto zákonů osvobozen.

Verš

kaviḥ kanīyān viṣayeṣu niḥspṛho
visṛjya rājyaṁ saha bandhubhir vanam
niveśya citte puruṣaṁ sva-rociṣaṁ
viveśa kaiśora-vayāḥ paraṁ gataḥ

Synonyma

kaviḥ — další syn, zvaný Kavi; kanīyān — který byl nejmladší; viṣayeṣu — na hmotných radovánkách; niḥspṛhaḥ — neulpívající; visṛjya — poté, co se vzdal; rājyam — majetku svého otce, království; saha bandhubhiḥ — doprovázen přáteli; vanam — do lesa; niveśya — stále chovající; citte — v hloubi srdce; puruṣam — Nejvyšší Osobu; sva-rociṣam — vydávající vlastní záři; viveśa — vstoupil; kaiśora-vayāḥ — mladý muž, ještě ne zcela dospělý; param — transcendentální svět; gataḥ — vstoupil.

Překlad

Manuův nejmladší syn, který se jmenoval Kavi, se nechtěl oddávat hmotnému požitku, a proto se vzdal království ještě dříve, než dosáhl plného mládí. V doprovodu svých přátel se vydal do lesa a v srdci přitom stále myslel na zářící Nejvyšší Osobnost Božství. Tak dosáhl dokonalosti.

Verš

karūṣān mānavād āsan
kārūṣāḥ kṣatra-jātayaḥ
uttarā-patha-goptāro
brahmaṇyā dharma-vatsalāḥ

Synonyma

karūṣāt — od Karūṣi; mānavāt — od Manuova syna; āsan — vzešla; kārūṣāḥ — zvaných Kārūṣové; kṣatra-jātayaḥ — dynastie kṣatriyů; uttarā — na severní; patha — straně; goptāraḥ — králové; brahmaṇyāḥ — slavní ochránci bráhmanské kultury; dharma-vatsalāḥ — nesmírně zbožní.

Překlad

Od Kārūṣi, dalšího Manuova syna, vzešla dynastie Kārūṣa, rod kṣatriyů, králů severní strany. Byli slavnými ochránci brāhmaṇské kultury a všichni byli neochvějně zbožní.

Verš

dhṛṣṭād dhārṣṭam abhūt kṣatraṁ
brahma-bhūyaṁ gataṁ kṣitau
nṛgasya vaṁśaḥ sumatir
bhūtajyotis tato vasuḥ

Synonyma

dhṛṣṭāt — od Dhṛṣṭy, dalšího Manuova syna; dhārṣṭam — dynastie Dhārṣṭa; abhūt — vzešla; kṣatram — patřící ke třídě kṣatriyů; brahma-bhūyam — postavení brāhmaṇů; gatam — dosáhli; kṣitau — na zemském povrchu; nṛgasya — Nṛgy, jiného Manuova syna; vaṁśaḥ — dynastie; sumatiḥ — jménem Sumati; bhūtajyotiḥ — jménem Bhūtajyoti; tataḥ — poté; vasuḥ — jménem Vasu.

Překlad

Od Manuova syna jménem Dhṛṣṭa vzešla dynastie kṣatriyů nazývaná Dhārṣṭa, jejíž členové v tomto světě získali postavení brāhmaṇů. Potomkem Manuova syna Nṛgy se stal Sumati. Sumatimu se narodil Bhūtajyoti a Bhūtajyotimu Vasu.

Význam

Zde je řečeno: kṣatraṁ brahma-bhūyaṁ gataṁ kṣitau — přestože Dhārṣṭové patřili ke třídě kṣatriyů, dokázali se změnit v brāhmaṇy. To je jasný důkaz na podporu následujícího tvrzení Nārady (Bhāg. 7.11.35):

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet

Pokud se u lidí z jedné třídy objeví vlastnosti náležící členům jiné, je třeba tyto osoby hodnotit podle jejich příznaků, a ne podle toho, k jaké třídě patří rodina, v níž se narodili. Původ není vůbec důležitý; tím, co zdůrazňují veškerá védská písma, jsou vlastnosti.

Verš

vasoḥ pratīkas tat-putra
oghavān oghavat-pitā
kanyā caughavatī nāma
sudarśana uvāha tām

Synonyma

vasoḥ — Vasua; pratīkaḥ — jménem Pratīka; tat-putraḥ — jeho syn; oghavān — jménem Oghavān; oghavat-pitā — který byl otcem Oghavāna; kanyā — jeho dcera; ca — také; oghavatī — Oghavatī; nāma — jménem; sudarśanaḥ — Sudarśana; uvāha — oženil se; tām — s touto dcerou (Oghavatī).

Překlad

Synem Vasua byl Pratīka, jehož synem se stal Oghavān. Oghavānův syn se jmenoval také Oghavān a jeho dcera byla Oghavatī. S ní se oženil Sudarśana.

Verš

citraseno nariṣyantād
ṛkṣas tasya suto ’bhavat
tasya mīḍhvāṁs tataḥ pūrṇa
indrasenas tu tat-sutaḥ

Synonyma

citrasenaḥ — syn jménem Citrasena; nariṣyantāt — Nariṣyanty, dalšího Manuova syna; ṛkṣaḥ — Ṛkṣa; tasya — Citraseny; sutaḥ — syn; abhavat — stal se; tasya — jeho (Ṛkṣi); mīḍhvān — Mīḍhvān; tataḥ — od něho (Mīḍhvāna); pūrṇaḥ — Pūrṇa; indrasenaḥ — Indrasena; tu — ale; tat-sutaḥ — jeho syn (Pūrṇy).

Překlad

Nariṣyanta měl syna jménem Citrasena a jeho syn se jmenoval Ṛkṣa. Ṛkṣovi se narodil Mīḍhvān, Mīḍhvānovi Pūrṇa a Pūrṇovi Indrasena.

Verš

vītihotras tv indrasenāt
tasya satyaśravā abhūt
uruśravāḥ sutas tasya
devadattas tato ’bhavat

Synonyma

vītihotraḥ — Vītihotra; tu — ale; indrasenāt — Indraseny; tasya — Vītihotry; satyaśravāḥ — známý pod jménem Satyaśravā; abhūt — byl; uruśravāḥ — Uruśravā; sutaḥ — byl synem; tasya — jeho (Satyaśravy); devadattaḥ — Devadatta; tataḥ — od Uruśravy; abhavat — vzešel.

Překlad

Indrasena se stal otcem Vītihotry, od něhož pak pocházel Satyaśravā. Ten měl syna jménem Uruśravā a od Uruśravy vzešel Devadatta.

Verš

tato ’gniveśyo bhagavān
agniḥ svayam abhūt sutaḥ
kānīna iti vikhyāto
jātūkarṇyo mahān ṛṣiḥ

Synonyma

tataḥ — Devadatty; agniveśyaḥ — syn jménem Agniveśya; bhagavān — nejmocnější; agniḥ — bůh ohně; svayam — osobně; abhūt — stal se; sutaḥ — synem; kānīnaḥ — Kānīna; iti — takto; vikhyātaḥ — byl známý; jātūkarṇyaḥ — Jātūkarṇya; mahān ṛṣiḥ — velký světec.

Překlad

Devadatta měl syna Agniveśyu — samotného boha ohně Agniho. Tento syn, slavný světec, byl známý jako Kānīna a Jātūkarṇya.

Význam

Agniveśya byl rovněž nazýván Kānīna a Jātūkarṇya.

Verš

tato brahma-kulaṁ jātam
āgniveśyāyanaṁ nṛpa
nariṣyantānvayaḥ prokto
diṣṭa-vaṁśam ataḥ śṛṇu

Synonyma

tataḥ — Agniveśyi; brahma-kulam — dynastie brāhmaṇů; jātam — byla založena; āgniveśyāyanam — zvaná Āgniveśyāyana; nṛpa — ó králi Parīkṣite; nariṣyanta — Nariṣyanty; anvayaḥ — potomci; proktaḥ — bylo vyloženo; diṣṭa-vaṁśam — dynastie Diṣṭy; ataḥ — nyní; śṛṇu — poslouchej.

Překlad

Ó králi, od Agniveśyi vzešla brāhmaṇská dynastie zvaná Āgniveśyāyana. Nyní, když jsem popsal potomky Nariṣyanty, promluvím o potomcích Diṣṭy. Poslouchej, prosím.

Verš

nābhāgo diṣṭa-putro ’nyaḥ
karmaṇā vaiśyatāṁ gataḥ
bhalandanaḥ sutas tasya
vatsaprītir bhalandanāt
vatsaprīteḥ sutaḥ prāṁśus
tat-sutaṁ pramatiṁ viduḥ
khanitraḥ pramates tasmāc
cākṣuṣo ’tha viviṁśatiḥ

Synonyma

nābhāgaḥ — jménem Nābhāga; diṣṭa-putraḥ — syn Diṣṭy; anyaḥ — jiný; karmaṇā — povoláním; vaiśyatām — třídy vaiśyů; gataḥ — dosáhl; bhalandanaḥ — jménem Bhalandana; sutaḥ — syn; tasya — jeho (Nābhāgy); vatsaprītiḥ — jménem Vatsaprīti; bhalandanāt — Bhalandany; vatsaprīteḥ — Vatsaprītiho; sutaḥ — syn; prāṁśuḥ — byl pojmenován Prāṁśu; tat-sutam — jeho syn (Prāṁśua); pramatim — měl jméno Pramati; viduḥ — věz; khanitraḥ — jmenoval se Khanitra; pramateḥ — Pramatiho; tasmāt — něho (Khanitry); cākṣuṣaḥ — jmenoval se Cākṣuṣa; atha — takto (Cākṣuṣi); viviṁśatiḥ — syn jménem Viviṁśati.

Překlad

Diṣṭův syn se jmenoval Nābhāga. Tento Nābhāga — jiný než Nābhāga, o němž bude řeč později — se podle svého zaměstnání stal vaiśyou. Nābhāgův syn byl známý jako Bhalandana, synem Bhalandany byl Vatsaprīti a jeho synem byl Prāṁśu. Synem Prāṁśua byl Pramati, Pramatiho synem byl Khanitra, Khanitrův syn se jmenoval Cākṣuṣa a jeho syn byl Viviṁśati.

Význam

Jeden syn pocházející od Manua se stal kṣatriyou, další brāhmaṇou a jiný zase vaiśyou. To potvrzuje výrok Nārady Muniho: yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ puṁso varṇābhivyañjakam (Bhāg. 7.11.35). Je třeba mít na paměti, že brāhmaṇové, kṣatriyové a vaiśyové nemají být nikdy považováni za příslušníky určité kasty podle zrození. Z brāhmaṇy se může stát kṣatriya a kṣatriya se může změnit v brāhmaṇu. Podobně se brāhmaṇa či kṣatriya může stát vaiśyou a naopak. To potvrzuje i Bhagavad-gītā (cātur- varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ). Člověk není v žádném případě brāhmaṇa, kṣatriya či vaiśya svým původem, ale svými vlastnostmi. Brāhmaṇové jsou velice potřební. Snažíme se proto v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nějaké brāhmaṇy vychovat, aby mohli vést společnost. V současnosti je brāhmaṇů nedostatek a to znamená, že lidská společnost postrádá mozek. Téměř každý je śūdra, a proto v současné době nikdo nedokáže vést členy společnosti ke správné cestě, po níž by dospěli k dokonalosti života.

Verš

viviṁśateḥ suto rambhaḥ
khanīnetro ’sya dhārmikaḥ
karandhamo mahārāja
tasyāsīd ātmajo nṛpa

Synonyma

viviṁśateḥ — Viviṁśatiho; sutaḥ — syn; rambhaḥ — přezdívaný Rambha; khanīnetraḥ — jménem Khanīnetra; asya — Rambhy; dhārmikaḥ — velice zbožný; karandhamaḥ — jménem Karandhama; mahārāja — ó králi; tasya — jeho (Khanīnetry); āsīt — byl; ātmajaḥ — syn; nṛpa — ó králi.

Překlad

Viviṁśatimu se narodil Rambha, jenž měl za syna velkého a zbožného krále Khanīnetru. Ó králi, synem Khanīnetry se stal král Karandhama.

Verš

tasyāvīkṣit suto yasya
maruttaś cakravarty abhūt
saṁvarto ’yājayad yaṁ vai
mahā-yogy aṅgiraḥ-sutaḥ

Synonyma

tasya — jeho (Karandhamy); avīkṣit — jménem Avīkṣit; sutaḥ — syn; yasya — jehož (Avīkṣita); maruttaḥ — (syn) jménem Marutta; cakravartī — císařem; abhūt — stal se; saṁvartaḥ — Saṁvarta; ayājayat — přivedl k vykonání oběti; yam — jehož (Maruttu); vai — vskutku; mahā-yogī — velký mystik; aṅgiraḥ-sutaḥ — syn Aṅgiry.

Překlad

Karandhama měl syna jménem Avīkṣit, jemuž se narodil syn zvaný Marutta, který byl svrchovaným králem. Velký mystik Saṁvarta, syn Aṅgiry, přivedl Maruttu k vykonání oběti (yajñi).

Verš

maruttasya yathā yajño
na tathānyo ’sti kaścana
sarvaṁ hiraṇmayaṁ tv āsīd
yat kiñcic cāsya śobhanam

Synonyma

maruttasya — Marutty; yathā — jako; yajñaḥ — provedení oběti; na — ne; tathā — takové; anyaḥ — jakékoliv jiné; asti — je; kaścana — cokoliv; sarvam — vše; hiraṇ-mayam — vyrobené ze zlata; tu — vskutku; āsīt — bylo; yat kiñcit — vše, co měl; ca — a; asya — Marutty; śobhanam — překrásné.

Překlad

Obětní náčiní krále Marutty bylo překrásné, protože vše bylo vyrobeno ze zlata. Žádná jiná oběť se s tou, jakou vykonal on, nedá vůbec srovnávat.

Verš

amādyad indraḥ somena
dakṣiṇābhir dvijātayaḥ
marutaḥ pariveṣṭāro
viśvedevāḥ sabhā-sadaḥ

Synonyma

amādyat — opil se; indraḥ — nebeský král, Pán Indra; somena — pitím omamné soma-rasy; dakṣiṇābhiḥ — díky dostatečným darům; dvijātayaḥ — skupina brāhmaṇů; marutaḥ — vzduchy; pariveṣṭāraḥ — nabízející jídlo; viśvedevāḥ — vesmírní polobozi; sabhā-sadaḥ — členové shromáždění.

Překlad

Král Indra se na této oběti omámil, neboť vypil mnoho soma-rasy. Brāhmaṇové dostali mnoho darů, a díky tomu byli spokojeni. Polobozi, kteří ovládají různé větry, dodali pro tuto oběť potraviny a Viśvedevové byli členy shromáždění.

Význam

Yajña, kterou vykonal Marutta, potěšila každého; zvláště brāhmaṇy a kṣatriyi. Brāhmaṇové rádi přijímají dary jakožto kněží a kṣatriyové mají zálibu v pití. Zájmy všech tedy byly uspokojeny.

Verš

maruttasya damaḥ putras
tasyāsīd rājyavardhanaḥ
sudhṛtis tat-suto jajñe
saudhṛteyo naraḥ sutaḥ

Synonyma

maruttasya — Marutty; damaḥ — (jmenoval se) Dama; putraḥ — syn; tasya — jeho (Damy); āsīt — byl; rājya-vardhanaḥ — jménem Rājyavardhana neboli ten, kdo dokáže rozšířit království; sudhṛtiḥ — jmenoval se Sudhṛti; tat-sutaḥ — jeho syn (Rājyavardhany); jajñe — narodil se; saudhṛteyaḥ — Sudhṛtimu; naraḥ — jménem Nara; sutaḥ — syn.

Překlad

Maruttovým synem byl Dama, synem Damy byl Rājyavardhana, jeho synem byl Sudhṛti, a ten měl za syna Naru.

Verš

tat-sutaḥ kevalas tasmād
dhundhumān vegavāṁs tataḥ
budhas tasyābhavad yasya
tṛṇabindur mahīpatiḥ

Synonyma

tat-sutaḥ — jeho syn (Nary); kevalaḥ — měl jméno Kevala; tasmāt — jemu (Kevalovi); dhundhumān — narodil se syn jménem Dhundhumān; vegavān — jménem Vegavān; tataḥ — jeho (Dhundhumāna); budhaḥ — jménem Budha; tasya — jeho (Vegavāna); abhavat — byl; yasya — jehož (Budhův); tṛṇabinduḥ — syn jménem Tṛṇabindu; mahīpatiḥ — král.

Překlad

Synem Nary byl Kevala a jeho synem byl Dhundhumān, jenž byl otcem Vegavāna. Vegavānovým synem byl Budha a Budhovi se narodil Tṛṇabindu, který se stal králem této Země.

Verš

taṁ bheje ’lambuṣā devī
bhajanīya-guṇālayam
varāpsarā yataḥ putrāḥ
kanyā celavilābhavat

Synonyma

tam — jeho (Tṛṇabindua); bheje — vzala si za muže; alambuṣā — dívka jménem Alambuṣā; devī — bohyně; bhajanīya — hodného přijetí; guṇa- ālayam — oplývající všemi dobrými vlastnostmi; vara-apsarāḥ — nejlepší z Apsar; yataḥ — jemuž (Tṛṇabinduovi); putrāḥ — několik synů; kanyā — dcera; ca — a; ilavilā — jménem Ilavilā; abhavat — narodila se.

Překlad

Nejlepší z Apsar, vznešenými vlastnostmi ozdobená dívka jménem Alambuṣā, si vzala stejně ušlechtilého Tṛṇabindua za manžela. S ním pak měla několik synů a dceru jménem Ilavilā.

Verš

yasyām utpādayām āsa
viśravā dhanadaṁ sutam
prādāya vidyāṁ paramām
ṛṣir yogeśvaraḥ pituḥ

Synonyma

yasyām — s níž (Ilavilou); utpādayām āsa — zplodil; viśravāḥ — Viśravā; dhana-dam — Kuveru neboli toho, kdo dává peníze; sutam — syna; prādāya — poté, co obdržel; vidyām — absolutní poznání; paramām — nejvyšší; ṛṣiḥ — velký světec; yoga-īśvaraḥ — mistr mystické yogy; pituḥ — od svého otce.

Překlad

Poté, co velký světec Viśravā, mistr mystické yogy, obdržel od svého otce absolutní poznání, zplodil v lůně Ilavily slavného syna, známého jako Kuvera neboli ten, kdo dává peníze.

Verš

viśālaḥ śūnyabandhuś ca
dhūmraketuś ca tat-sutāḥ
viśālo vaṁśa-kṛd rājā
vaiśālīṁ nirmame purīm

Synonyma

viśālaḥ — jménem Viśāla; śūnyabandhuḥ — jménem Śūnyabandhu; ca — také; dhūmraketuḥ — jménem Dhūmraketu; ca — také; tat-sutāḥ — synové Tṛṇabindua; viśālaḥ — z těchto tří, král Viśāla; vaṁśa-kṛt — založil dynastii; rājā — král; vaiśālīm — přezdívaný Vaiśālī; nirmame — postavil; purīm — palác.

Překlad

Tṛṇabindu měl tři syny, kteří se jmenovali Viśāla, Śūnyabandhu a Dhūmraketu. Z nich se Viśāla stal zakladatelem další dynastie a stavitelem paláce zvaného Vaiśālī.

Verš

hemacandraḥ sutas tasya
dhūmrākṣas tasya cātmajaḥ
tat-putrāt saṁyamād āsīt
kṛśāśvaḥ saha-devajaḥ

Synonyma

hemacandraḥ — měl jméno Hemacandra; sutaḥ — syn; tasya — jeho (Viśāly); dhūmrākṣaḥ — měl jméno Dhūmrākṣa; tasya — jeho (Hemacandry); ca — také; ātmajaḥ — syn; tat-putrāt — od jeho (Dhūmrākṣova) syna; saṁyamāt — od toho, který se jmenoval Saṁyama; āsīt — pocházel; kṛśāśvaḥ — Kṛśāśva; saha — společně s; devajaḥ — Devajou.

Překlad

Viśālův syn měl jméno Hemacandra, jeho synem byl Dhūmrākṣa, a tomu se narodil Saṁyama, jehož syny byli Devaja a Kṛśāśva.

Verš

kṛśāśvāt somadatto ’bhūd
yo ’śvamedhair iḍaspatim
iṣṭvā puruṣam āpāgryāṁ
gatiṁ yogeśvarāśritām
saumadattis tu sumatis
tat-putro janamejayaḥ
ete vaiśāla-bhūpālās
tṛṇabindor yaśodharāḥ

Synonyma

kṛśāśvāt — od Kṛśāśvy; somadattaḥ — syn jménem Somadatta; abhūt — pocházel; yaḥ — ten, kdo (Somadatta); aśvamedhaiḥ — prováděním obětí aśvamedha; iḍaspatim — pro Pána Viṣṇua; iṣṭvā — po uctívání; puruṣam — Pána Viṣṇua; āpa — dosáhl; agryām — nejlepšího ze všech; gatim — místa určení; yogeśvara-āśritām — místa, které zaujímají velcí mystičtí yogīni; saumadattiḥ — syn Somadatty; tu — ale; sumatiḥ — syn jménem Sumati; tat-putraḥ — jeho syn (Sumatiho); janamejayaḥ — byl pojmenován Janamejaya; ete — ti všichni; vaiśāla-bhūpālāḥ — králové v dynastii Viśāly; tṛṇabindoḥ yaśaḥ-dharāḥ — udržovali slávu krále Tṛṇabindua.

Překlad

Synem Kṛśāśvy se stal Somadatta, jenž konal oběti aśvamedha, a tím uspokojoval Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇua. Uctíváním Nejvyššího Pána dosáhl nejvznešenějšího postavení — pobytu na planetě, na niž se dostanou velcí mystičtí yogīni. Somadattovi se narodil Sumati, jehož synem byl Janamejaya. Všichni tito králové v dynastii Viśāly nadále udržovali věhlas krále Tṛṇabindua.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke druhé kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Dynastie Manuových synů”.