Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.2.9

Verš

taṁ śaśāpa kulācāryaḥ
kṛtāgasam akāmataḥ
na kṣatra-bandhuḥ śūdras tvaṁ
karmaṇā bhavitāmunā

Synonyma

tam — jeho (Pṛṣadhru); śaśāpa — proklel; kula-ācāryaḥ — rodinný kněz, Vasiṣṭha; kṛta-āgasam — za spáchání velkého hříchu, zabití krávy; akāmataḥ — i když neúmyslně; na — ne; kṣatra-bandhuḥ — člen rodiny kṣatriyů; śūdraḥ tvam — zachoval ses jako śūdra; karmaṇā — působením své karmické reakce; bhavitā — staneš se śūdrou; amunā — za zabití krávy.

Překlad

Přestože Pṛṣadhra spáchal hřích neúmyslně, jeho rodinný kněz Vasiṣṭha ho proklel: “V příštím životě nebudeš moci být kṣatriya. Za to, že jsi zabil krávu, se narodíš jako śūdra!”

Význam

Ukazuje se, že Vasiṣṭha nebyl oproštěn od tamo-guṇy, kvality nevědomosti. Jako Pṛṣadhrův rodinný kněz či duchovní učitel neměl brát jeho přestupek příliš vážně, ale on jej místo toho proklel, aby se stal śūdrou. Povinností rodinného kněze není žáka proklínat, ale pomoci mu vykonat nějakou formu odčinění. Vasiṣṭha však udělal pravý opak. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura proto říká, že byl durmati — neměl příliš dobrou inteligenci.