Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Pán Paraśurāma ničí vládnoucí třídu světa

Když synové Kārtavīryārjuny zabili Jamadagniho, jak je popsáno v této kapitole, Paraśurāma jedenadvacetkrát zbavil svět kṣatriyů. Dále tato kapitola vyjmenovává potomky Viśvāmitry.

Jamadagniho manželka Reṇukā šla jednou pro vodu z Gangy, a když uviděla krále Gandharvů užívat si s Apsarami, byla okouzlena a nepatrně zatoužila být s ním. Její manžel ji za tuto hříšnou touhu potrestal. Paraśurāma zabil svou matku i bratry, ale později byli silou Jamadagniho askeze znovu oživeni. Synové Kārtavīryārjuny však nemohli zapomenout na smrt svého otce a chtěli se Pánu Paraśurāmovi pomstít. Proto v době jeho nepřítomnosti v āśramu usmrtili Jamadagniho, jenž meditoval o Nejvyšší Osobnosti Božství. Když se Paraśurāma vrátil a spatřil zabitého otce, hluboce ho to zasáhlo. Požádal bratry, aby se postarali o mrtvé tělo, a odešel rozhodnutý zahubit všechny kṣatriyi světa. Vzal svou sekyru, vydal se do Kārtavīryārjunova sídelního města Māhiṣmatī-puru a tam zabil všechny jeho syny, jejichž krev pak vytvořila mohutnou řeku. Paraśurāma se však nespokojil jen s tím, že zabil syny Kārtavīryārjuny-později, když kṣatriyové začali působit potíže, všechny jedenadvacetkrát vyhubil, takže na povrchu Země již žádní nezbyli. Poté připojil hlavu svého otce k mrtvému tělu a prováděl různé oběti pro potěšení Nejvyššího Pána. Díky tomu Jamadagni ve svém původním těle opět ožil a později mohl vstoupit na vyšší planetární systém zvaný Saptarṣi-maṇḍala. Paraśurāma, syn Jamadagniho, dodnes žije na Mahendra-parvatě. V příští manvantaře se stane kazatelem védského poznání.

V dynastii Gādhiho se narodil mocný Viśvāmitra, který se díky své askezi stal brāhmaṇou. Měl 101 synů zvaných Madhucchandové. V obětní aréně krále Hariścandry měl být obětován Ajīgartův syn jménem Śunaḥśepha, ale milostí Prajāpatiů byl propuštěn na svobodu. Poté se stal Devarātou v dynastii Gādhiho. Padesát starších synů Viśvāmitry však nechtělo přijmout Śunaḥśephu za svého staršího bratra, a proto je Viśvāmitra proklel, aby se stali mlecchy, kteří se zřeknou védské civilizace. Viśvāmitrův padesátý první syn se svými mladšími bratry pak uznal Śunaḥśephu za nejstaršího sourozence a jejich otec jim požehnal, jelikož s nimi byl spokojený. Tak byl Devarāta přijat do dynastie Kauśiky, díky čemuž v ní vznikly různé rodové větve.

Verš

śrī-śuka uvāca
pitropaśikṣito rāmas
tatheti kuru-nandana
saṁvatsaraṁ tīrtha-yātrāṁ
caritvāśramam āvrajat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; pitrā — svým otcem; upaśikṣitaḥ — když dostal tuto radu; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; tathā iti — nechť se tak stane; kuru-nandana — ó synu Kuruovské dynastie, Mahārāji Parīkṣite; saṁvatsaram — celý jeden rok; tīrtha-yātrām — pouť na všechna svatá místa; caritvā — poté, co uskutečnil; āśramam — do svého obydlí; āvrajat — vrátil se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Můj milý Mahārāji Parīkṣite, synu Kuruovské dynastie, když Pán Paraśurāma dostal od otce tento příkaz, ihned souhlasil a řekl: “Nechť se tak stane.” Po celý jeden rok pak putoval po svatých místech a nato se vrátil do otcova obydlí.

Verš

kadācid reṇukā yātā
gaṅgāyāṁ padma-mālinam
gandharva-rājaṁ krīḍantam
apsarobhir apaśyata

Synonyma

kadācit — jednoho dne; reṇukā — Jamadagniho manželka, matka Pána Paraśurāmy; yātā — šla; gaṅgāyām — na břeh Gangy; padma-mālinam — ozdobeného girlandou z lotosových květů; gandharva-rājam — krále Gandharvů; krīḍantam — dovádějícího; apsarobhiḥ — s Apsarami (nebeskými kurtizánami); apaśyata — viděla.

Překlad

Když jednou šla Reṇukā, Jamadagniho žena, ke břehu řeky Gangy pro vodu, uviděla krále Gandharvů, ozdobeného girlandou z lotosů, jak v řece dovádí s nebeskými ženami (Apsarami).

Verš

vilokayantī krīḍantam
udakārthaṁ nadīṁ gatā
homa-velāṁ na sasmāra
kiñcic citraratha-spṛhā

Synonyma

vilokayantī — když hleděla na; krīḍantam — krále Gandharvů, který se věnoval těmto činnostem; udaka-artham — pro vodu; nadīm — k řece; gatā — jak šla; homa-velām — čas vykonat ohnivou oběť (homa); na sasmāra — nevzpomněla si; kiñcit — nepatrně; citraratha — krále Gandharvů jménem Citraratha; spṛhā — zatoužila po společnosti.

Překlad

Šla pro vodu z Gangy, ale když spatřila Citrarathu, krále Gandharvů, užívat si s nebeskými dívkami, pocítila k němu zvláštní náklonnost. Nevzpomněla si, že čas určený pro ohnivou oběť brzy pomine.

Verš

kālātyayaṁ taṁ vilokya
muneḥ śāpa-viśaṅkitā
āgatya kalaśaṁ tasthau
purodhāya kṛtāñjaliḥ

Synonyma

kāla-atyayam — plynutí času; tam — to; vilokya — když zjistila; muneḥ — velkého mudrce Jamadagniho; śāpa-viśaṅkitā — obávající se prokletí; āgatya — když se vrátila; kalaśam — nádobu na vodu; tasthau — stála; purodhāya — poté, co postavila před mudrce; kṛta-añjaliḥ — se sepjatýma rukama.

Překlad

Později Reṇukā zjistila, že čas vyhrazený pro oběť již uplynul, a jelikož se bála kletby od svého manžela, po návratu před něho pouze postavila nádobu s vodou a stála tam se sepjatýma rukama.

Verš

vyabhicāraṁ munir jñātvā
patnyāḥ prakupito ’bravīt
ghnataināṁ putrakāḥ pāpām
ity uktās te na cakrire

Synonyma

vyabhicāram — nevěru; muniḥ — velký mudrc Jamadagni; jñātvā — poznal; patnyāḥ — jeho manželky; prakupitaḥ — rozhněval se; abravīt — pravil; ghnata — zabijte; enām — ji; putrakāḥ — moji milí synové; pāpām — hříšnou; iti uktāḥ — jimž bylo řečeno; te — synové; na — ne; cakrire — splnili jeho příkaz.

Překlad

Velký mudrc Jamadagni poznal, že jeho žena mu byla v mysli nevěrná. Velmi se proto rozzlobil a řekl svým synům: “Zabijte tu hříšnou ženu, moji milí synové!” Ti však jeho příkaz nesplnili.

Verš

rāmaḥ sañcoditaḥ pitrā
bhrātṝn mātrā sahāvadhīt
prabhāva-jño muneḥ samyak
samādhes tapasaś ca saḥ

Synonyma

rāmaḥ — Pán Paraśurāma; sañcoditaḥ — nabádaný (zabít svou matku a bratry); pitrā — svým otcem; bhrātṝn — všechny své bratry; mātrā saha — s matkou; avadhīt — okamžitě zabil; prabhāva-jñaḥ — vědom si moci; muneḥ — velkého mudrce; samyak — zcela; samādheḥ — prostřednictvím meditace; tapasaḥ — prostřednictvím askeze; ca — také; saḥ — on.

Překlad

Tehdy Jamadagni nařídil svému nejmladšímu synovi, Paraśurāmovi, aby zabil své bratry, kteří neuposlechli příkazu, i matku, která myšlenkami zcizoložila. Jelikož Pán Paraśurāma znal moc svého otce, zkušeného v meditaci a askezi, ihned svou matku a bratry usmrtil.

Význam

Významné je slovo prabhāva-jñaḥ. Paraśurāma neváhal splnit otcův rozkaz, jelikož znal jeho moc. Věděl, že pokud odmítne nařízení vykonat, stihne ho prokletí, ale pokud ho vykoná, otec z něj bude mít radost, a tehdy bude moci požádat o požehnání, aby matka a bratři znovu ožili. O tom byl Paraśurāma přesvědčen, a proto se nezdráhal svou matku i bratry zabít.

Verš

vareṇa cchandayām āsa
prītaḥ satyavatī-sutaḥ
vavre hatānāṁ rāmo ’pi
jīvitaṁ cāsmṛtiṁ vadhe

Synonyma

vareṇa cchandayām āsa — vyzval, aby přijal požehnání, jaké bude chtít; prītaḥ — velice spokojený (s ním); satyavatī-sutaḥ — Jamadagni, syn Satyavatī; vavre — řekl; hatānām — mé mrtvé matky a bratrů; rāmaḥ — Paraśurāma; api — také; jīvitam — nechť žijí; ca — také; asmṛtim — žádné vzpomínky; vadhe — na to, že jsem je zabil.

Překlad

Jamadagni, syn Satyavatī, měl z Paraśurāmy velkou radost a vyzval ho, aby si řekl o požehnání, jaké bude chtít. Pán Paraśurāma odpověděl: “Nechť má matka a bratři znovu ožijí a nepamatují si, že jsem je zabil. To je požehnání, o které tě žádám.”

Verš

uttasthus te kuśalino
nidrāpāya ivāñjasā
pitur vidvāṁs tapo-vīryaṁ
rāmaś cakre suhṛd-vadham

Synonyma

uttasthuḥ — ihned vstali; te — matka a bratři Pána Paraśurāmy; kuśalinaḥ — šťastně naživu; nidrā-apāye — na konci tvrdého spánku; iva — jako; añjasā — velice brzy; pituḥ — svého otce; vidvān — vědom si; tapaḥ — askeze; vīryam — mocí; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; cakre — vykonal; suhṛt- vadham — zabití členů své rodiny.

Překlad

Díky Jamadagniho požehnání pak matka i bratři Pána Paraśurāmy okamžitě ožili a byli velice šťastní, jako kdyby se probudili z tvrdého spánku. Pán Paraśurāma zabil své příbuzné na příkaz svého otce, neboť si byl plně vědom jeho moci, askeze a učenosti.

Verš

ye ’rjunasya sutā rājan
smarantaḥ sva-pitur vadham
rāma-vīrya-parābhūtā
lebhire śarma na kvacit

Synonyma

ye — ti, kteří; arjunasya — Kārtavīryārjuny; sutāḥ — synové; rājan — ó Mahārāji Parīkṣite; smarantaḥ — stále vzpomínající; sva-pituḥ vadham — zabití jejich otce (rukou Paraśurāmy); rāma-vīrya-parābhūtāḥ — poraženi vyšší silou Pána Paraśurāmy; lebhire — dosáhli; śarma — štěstí; na — ne; kvacit — kdykoliv.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, synové Kārtavīryārjuny, kteří podlehli nadřazené síle Paraśurāmy, nikdy nepocítili štěstí, neboť stále vzpomínali na to, jak byl jejich otec zabit.

Význam

Jamadagni svou askezí bezpochyby získal obrovskou moc, ale drobná chyba jeho nebohé ženy Reṇuky ho vedla k tomu, že nařídil její zabití. To byl hříšný čin, a proto ho z rukou synů Kārtavīryārjuny čekala smrt, jak se zde dočteme později. Pán Paraśurāma byl za usmrcení Kārtavīryārjuny rovněž poznamenán hříchem, i když nešlo o příliš velký přestupek. Člověk tedy musí jednat opatrně a s rozvahou, bez ohledu na to, zda je Kārtavīryārjunou, Pánem Paraśurāmou, Jamadagnim nebo kýmkoliv jiným. Jinak bude muset trpět následky za své hříšné jednání. To je ponaučení, které dostáváme z védských textů.

Verš

ekadāśramato rāme
sabhrātari vanaṁ gate
vairaṁ siṣādhayiṣavo
labdha-cchidrā upāgaman

Synonyma

ekadā — jednou; āśramataḥ — z Jamadagniho āśramu; rāme — když Pán Paraśurāma; sa-bhrātari — se svými bratry; vanam — do lesa; gate — odešel; vairam — pomstu plynoucí z dávného nepřátelství; siṣādhayiṣavaḥ — toužící uskutečnit; labdha-chidrāḥ — využili příležitosti; upāgaman — přišli k Jamadagniho obydlí.

Překlad

Jednou, když Paraśurāma spolu s Vasumānem a ostatními bratry odešel z āśramu do lesa, Kārtavīryārjunovi synové toho využili a přišli k Jamadagniho obydlí, aby pomstou ukojili svou zášť.

Verš

dṛṣṭvāgny-āgāra āsīnam
āveśita-dhiyaṁ munim
bhagavaty uttamaśloke
jaghnus te pāpa-niścayāḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — když viděli; agni-āgāre — na místě, kde se provádí ohnivá oběť; āsīnam — sedícího; āveśita — zcela pohrouženého v myšlenkách; dhiyam — inteligencí; munim — velkého mudrce Jamadagniho; bhagavati — o Nejvyšší Osobnosti Božství; uttama-śloke — Pánu, který je opěvován nejlepšími z vybraných modliteb; jaghnuḥ — zabili; te — synové Kārtavīryārjuny; pāpa-niścayāḥ — odhodlaní spáchat velice hříšný čin nebo zosobněné hříchy.

Překlad

Synové Kārtavīryārjuny byli odhodláni páchat hříšné činy. Když tedy viděli Jamadagniho, jak sedí u obětního ohně a medituje o Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu, který je opěvován nejlepšími z vybraných modliteb, chopili se příležitosti a zabili ho.

Verš

yācyamānāḥ kṛpaṇayā
rāma-mātrātidāruṇāḥ
prasahya śira utkṛtya
ninyus te kṣatra-bandhavaḥ

Synonyma

yācyamānāḥ — zahrnuti prosbami, aby jejího manžela nechali na živu; kṛpaṇayā — nebohou ženou bez ochránce; rāma-mātrā — matkou Pána Paraśurāmy; ati-dāruṇāḥ — velice krutí; prasahya — násilím; śiraḥ — hlavu Jamadagniho; utkṛtya — oddělili; ninyuḥ — odnesli; te — Kārtavīryārjunovi synové; kṣatra-bandhavaḥ — nikoliv kṣatriyové, ale zlotřilí synové kṣatriyů.

Překlad

Žalostnými modlitbami prosila Reṇukā, matka Paraśurāmy a manželka Jamadagniho, o život svého muže. Synové Kārtavīryārjuny, kteří postrádali vlastnosti kṣatriyů, však byli tak krutí, že mu navzdory jejím modlitbám usekli hlavu a odnesli ji pryč.

Verš

reṇukā duḥkha-śokārtā
nighnanty ātmānam ātmanā
rāma rāmeti tāteti
vicukrośoccakaiḥ satī

Synonyma

reṇukā — Reṇukā, Jamadagniho žena; duḥkha-śoka-artā — zarmoucená a naříkající (nad smrtí svého muže); nighnantī — bijící; ātmānam — vlastní tělo; ātmanā — sama; rāma — ó Paraśurāmo; rāma — ó Paraśurāmo; iti — tak; tāta — můj milý synu; iti — tak; vicukrośa — začala volat; uccakaiḥ — hlasitě; satī — nejpočestnější žena.

Překlad

Nanejvýš počestná Reṇukā, naříkající žalem nad smrtí svého manžela, se bila rukama do těla a hlasitě volala: “Ach Rāmo, můj drahý synu Rāmo!”

Verš

tad upaśrutya dūrasthā
hā rāmety ārtavat svanam
tvarayāśramam āsādya
dadṛśuḥ pitaraṁ hatam

Synonyma

tat — toto volání Reṇuky; upaśrutya — když slyšeli; dūra-sthāḥ — přestože se nacházeli daleko; rāma — ó Rāmo, Rāmo; iti — tak; ārta-vat — velice nešťastný; svanam — zvuk; tvarayā — kvapem; āśramam — do Jamadagniho obydlí; āsādya — když přišli; dadṛśuḥ — viděli; pitaram — otce; hatam — zabitého.

Překlad

I když byli synové Jamadagniho i s Pánem Paraśurāmou daleko od domova, jakmile uslyšeli volání Reṇuky, “Ó Rāmo, můj synu,” kvapem se vrátili do āśramu. Tam spatřili již zabitého otce.

Verš

te duḥkha-roṣāmarṣārti-
śoka-vega-vimohitāḥ
hā tāta sādho dharmiṣṭha
tyaktvāsmān svar-gato bhavān

Synonyma

te — všichni synové Jamadagniho; duḥkha — zármutku; roṣa — hněvu; amarṣa — pobouření; ārti — utrpení; śoka — a nářku; vega — vlivem; vimohitāḥ — zmateni; tāta — ó otče; sādho — velký světče; dharmiṣṭha — nejzbožnější muži; tyaktvā — opouštějící; asmān — nás; svaḥ-gataḥ — odešel jsi na nebeské planety; bhavān — ty.

Překlad

Synové Jamadagniho, hluboce zasaženi zármutkem, hněvem, pobouřením, bolestí a nářkem, bědovali: “Ó otče, nejzbožnější svatý muži, tys nás opustil a odešel jsi na nebeské planety!”

Verš

vilapyaivaṁ pitur dehaṁ
nidhāya bhrātṛṣu svayam
pragṛhya paraśuṁ rāmaḥ
kṣatrāntāya mano dadhe

Synonyma

vilapya — naříkající; evam — takto; pituḥ — svého otce; deham — tělo; nidhāya — poté, co svěřil; bhrātṛṣu — svým bratrům; svayam — sám; pragṛhya — uchopil; paraśum — sekyru; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; kṣatra-antāya — přivodit konec všech kṣatriyů; manaḥ — mysl; dadhe — rozhodnutý.

Překlad

Pán Paraśurāma, takto naříkající, svěřil bratrům otcovo mrtvé tělo a chopil se své sekyry, rozhodnutý sprovodit všechny kṣatriyi ze světa.

Verš

gatvā māhiṣmatīṁ rāmo
brahma-ghna-vihata-śriyam
teṣāṁ sa śīrṣabhī rājan
madhye cakre mahā-girim

Synonyma

gatvā — šel; māhiṣmatīm — na místo jménem Māhiṣmatī; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; brahma-ghna — kvůli zabití brāhmaṇy; vihata-śriyam — odsouzeno ke zkáze, zbaveno všeho bohatství; teṣām — jich všech (synů Kārtavīryārjuny a dalších kṣatriyských obyvatel); saḥ — on, Pán Paraśurāma; śīrṣabhiḥ — z hlav usekaných od jejich těl; rājan — ó Mahārāji Parīkṣite; madhye — v oblasti Māhiṣmatī; cakre — vytvořil; mahā-girim — velkou horu.

Překlad

Ó králi, potom Pán Paraśurāma odešel do Māhiṣmatī, které již propadlo zkáze za hříšné zabití brāhmaṇy. Uprostřed tohoto města nakupil horu z hlav useknutých synům Kārtavīryārjuny.

Verš

tad-raktena nadīṁ ghorām
abrahmaṇya-bhayāvahām
hetuṁ kṛtvā pitṛ-vadhaṁ
kṣatre ’maṅgala-kāriṇi
triḥ-sapta-kṛtvaḥ pṛthivīṁ
kṛtvā niḥkṣatriyāṁ prabhuḥ
samanta-pañcake cakre
śoṇitodān hradān nava

Synonyma

tat-raktena — z krve Kārtavīryārjunových synů; nadīm — řeka; ghorām — strašlivá; abrahmaṇya-bhaya-āvahām — nahánějící strach králům, kteří nechovali žádnou úctu k bráhmanské kultuře; hetum — důvod; kṛtvā — beroucí; pitṛ-vadham — zabití jeho otce; kṣatre — když celá vládnoucí třída; amaṅgala-kāriṇi — jednala nepříznivým způsobem; triḥ-sapta-kṛtvaḥ — jedenadvacetkrát; pṛthivīm — celý svět; kṛtvā — učinil; niḥkṣatriyām — bez dynastie kṣatriyů; prabhuḥ — Nejvyšší Pán, Paraśurāma; samanta-pañcake — na místě zvaném Samanta-pañcaka; cakre — vytvořil; śoṇita-udān — naplněných krví místo vody; hradān — jezer; nava — devět.

Překlad

Z krve z těl těchto synů vytvořil Pán Paraśurāma děsivou řeku, jež naháněla strach králům, kteří neměli úctu k bráhmanské kultuře. Jelikož držitelé vládní moci páchali hříšné činy, Pán Paraśurāma pod záminkou odplaty za vraždu svého otce jedenadvacetkrát vyhladil všechny kṣatriyi z povrchu Země. Na místě zvaném Samanta-pañcaka dokonce vytvořil devět jezer naplněných jejich krví.

Význam

Paraśurāma je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, jehož věčným posláním je paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām-chránit oddané a ničit ateisty. Zabíjet všechny hříšné lidi je jedním z úkolů inkarnace Boha. Pán Paraśurāma jedenadvacetkrát zabil všechny kṣatriyi, neboť odpírali poslušnost bráhmanské kultuře. To, že mu kṣatriyové zabili otce, byla jen záminka. Skutečným důvodem bylo, že členové vládnoucí třídy měli poskvrněný charakter a jejich činnosti nebyly vůbec příznivé. Význam bráhmanské kultury zdůrazňují všechny śāstry, zejména pak Bhagavad-gītā (cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ). Je dáno přírodními zákony, že pokud je vláda nezodpovědná a hříšná a nedbá na bráhmanskou kulturu-ať už v době Paraśurāmy, nebo v současnosti-zjeví se inkarnace Boha, jako byl Paraśurāma, a přivodí zkázu v podobě požáru, hladomoru, epidemie nebo nějaké jiné pohromy. Kdykoliv dojde k tomu, že vláda nectí svrchovanost Osobnosti Božství a opomíjí chránit systém varṇāśrama-dharmy, nevyhnutelně bude muset čelit pohromám podobným té, kterou v dávných dobách způsobil Pán Paraśurāma.

Verš

pituḥ kāyena sandhāya
śira ādāya barhiṣi
sarva-devamayaṁ devam
ātmānam ayajan makhaiḥ

Synonyma

pituḥ — svého otce; kāyena — s tělem; sandhāya — když spojil; śiraḥ — hlavu; ādāya — když uložil; barhiṣi — na trávu kuśa; sarva-deva-mayam — všeprostupující Osobnost Božství, pána všech polobohů; devam — Pána Vāsudevu; ātmānam — který je přítomný všude jako Nadduše; ayajat — uctíval; makhaiḥ — oběťmi.

Překlad

Poté Pán Paraśurāma připojil otcovu hlavu k mrtvému tělu a celé tělo i s hlavou uložil na trávu kuśa. Prováděním obětí pak začal uctívat Pána Vāsudevu, který je všeprostupující Nadduší všech polobohů a každé živé bytosti.

Verš

dadau prācīṁ diśaṁ hotre
brahmaṇe dakṣiṇāṁ diśam
adhvaryave pratīcīṁ vai
udgātre uttarāṁ diśam
anyebhyo ’vāntara-diśaḥ
kaśyapāya ca madhyataḥ
āryāvartam upadraṣṭre
sadasyebhyas tataḥ param

Synonyma

dadau — daroval; prācīm — východní; diśam — stranu; hotre — knězi zvanému hotā; brahmaṇe — knězi zvanému brahmā; dakṣiṇām — jižní; diśam — stranu; adhvaryave — knězi zvanému adhvaryu; pratīcīm — západní stranu; vai — vskutku; udgātre — knězi zvanému udgātā; uttarām — severní; diśam — stranu; anyebhyaḥ — dalším; avāntara-diśaḥ — různé oblasti (severovýchodní, jihovýchodní, severozápadní a jihozápadní); kaśyapāya — Kaśyapovi Munimu; ca — také; madhyataḥ — prostřední část; āryāvartam — část zvanou Āryāvarta; upadraṣṭre — knězi upadraṣṭā, který dohlížel na správné vyslovování manter; sadasyebhyaḥ — sadasyům, pomocným kněžím; tataḥ param — vše, co zbývalo.

Překlad

Po dokončení oběti daroval Pán Paraśurāma východní stranu knězi hotā, jih knězi brahmā, západ knězi adhvaryu, sever knězi udgātā a čtyři oblasti ležící mezi jednotlivými světovými stranami-severovýchodní, jihovýchodní, severozápadní a jihozápadní-zbývajícím kněžím. Prostředek daroval Kaśyapovi a místo zvané Āryāvarta knězi upadraṣṭā. Vše, co zbývalo, rozdal pomocným kněžím, kterým se říká sadasyové.

Význam

Āryāvarta je název území v Indii mezi Himálajem a pohořím Vindhya.

Verš

tataś cāvabhṛtha-snāna-
vidhūtāśeṣa-kilbiṣaḥ
sarasvatyāṁ mahā-nadyāṁ
reje vyabbhra ivāṁśumān

Synonyma

tataḥ — proto; ca — i; avabhṛtha-snāna — koupelí po dokončení oběti; vidhūta — očištěné; aśeṣa — nekonečné; kilbiṣaḥ — jehož reakce za hříšné činy; sarasvatyām — na břehu velké řeky Sarasvatī; mahā-nadyām — jedna z největších řek v Indii; reje — Pán Paraśurāma vypadal; vyabbhraḥ — bez mraků; iva aṁśumān — jako slunce.

Překlad

Poté, co Pán Paraśurāma dokončil obřadní oběti, vykonal koupel zvanou avabhṛtha-snāna. Když stál na břehu velké řeky Sarasvatī, očištěný od všech hříchů, vypadal jako slunce na jasném nebi bez mraků.

Význam

V Bhagavad-gītě (3.9) je uvedeno: yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ-“Práci je třeba konat jako oběť Viṣṇuovi, neboť jinak poutá k tomuto hmotnému světu.” Karma-bandhanaḥ znamená opakovaně přijímat jedno hmotné tělo za druhým. Tento koloběh zrození a smrti představuje celý problém našeho života. Proto je doporučeno provádět yajñu určenou k uspokojení Pána Viṣṇua. Pán Paraśurāma se musel zodpovídat za hříšné jednání, přestože byl Nejvyšší Osobností Božství. Každý v tomto hmotném světě, i kdyby byl sebeopatrnější, nutně páchá nějaké hříšné činnosti, i přesto že nechce. Při chůzi po ulici například zašlápne mnoho mravenců a jiného hmyzu, a tak nevědomky zabije mnoho živých bytostí. Proto je předepsána védská pañca-yajña, pět různých obětí. V současném věku Kali se však všem lidem dostalo velkého ústupku. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ-můžeme uctívat Pána Caitanyu, skrytou inkarnaci Kṛṣṇy. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam—přestože je samotný Kṛṣṇa, stále zpívá Hare Kṛṣṇa a káže vědomí Kṛṣṇy. Tuto inkarnaci se doporučuje uctívat zpíváním, saṅkīrtana-yajñou. Ta je zvláštní výsadou, která zachraňuje lidi před utrpením způsobeným vědomým či nevědomým hříšným jednáním. Obklopují nás nekonečné hříchy, a proto je naší povinností začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.

Verš

sva-dehaṁ jamadagnis tu
labdhvā saṁjñāna-lakṣaṇam
ṛṣīṇāṁ maṇḍale so ’bhūt
saptamo rāma-pūjitaḥ

Synonyma

sva-deham — své vlastní tělo; jamadagniḥ — velký mudrc Jamadagni; tu — ale; labdhvā — když znovu získal; saṁjñāna-lakṣaṇam — projevující všechny známky života, poznání a paměť; ṛṣīṇām — z velkých ṛṣiů; maṇḍale — ve skupině sedmi hvězd; saḥ — on, Jamadagni; abhūt — později se stal; saptamaḥ — sedmý; rāma-pūjitaḥ — díky uctívání prováděném Pánem Paraśurāmou.

Překlad

Jamadagni tak byl díky uctívání prováděném Pánem Paraśurāmou přiveden zpátky k životu s dokonale zachovanou pamětí a stal se jedním ze sedmi mudrců ve skupině sedmi hvězd.

Význam

Sedm hvězd, které obíhají kolem polárky v zenitu, se nazývají saptarṣi-maṇḍala. Na těchto sedmi hvězdách, které tvoří nejvyšší část našeho planetárního systému, sídlí sedm mudrců: Kaśyapa, Atri, Vasiṣṭha, Viśvāmitra, Gautama, Jamadagni a Bharadvāja. Těchto sedm hvězd je vidět každou noc a během dvaceti čtyř hodin oběhne po své oběžné dráze kolem polárky. Spolu s nimi obíhají i všechny ostatní hvězdy směrem od východu k západu. Vyšší část vesmíru se nazývá severem a nižší část jihem. Totéž známe z běžného života-když čteme mapu, pokládáme také její horní část za sever.

Verš

jāmadagnyo ’pi bhagavān
rāmaḥ kamala-locanaḥ
āgāminy antare rājan
vartayiṣyati vai bṛhat

Synonyma

jāmadagnyaḥ — syn Jamadagniho; api — rovněž; bhagavān — Osobnost Božství; rāmaḥ — Pán Paraśurāma; kamala-locanaḥ — jehož oči jsou jako okvětní lístky lotosu; āgāmini — nadcházející; antare — v manvantaře, éře jednoho Manua; rājan — ó králi Parīkṣite; vartayiṣyati — bude hlásat; vai — jistě; bṛhat — védské poznání.

Překlad

Můj milý králi Parīkṣite, v příští manvantaře bude syn Jamadagniho, Pán Paraśurāma, Osobnost Božství s lotosovýma očima, významným hlasatelem védského poznání. Jinými slovy, stane se jedním ze sedmi mudrců.

Verš

āste ’dyāpi mahendrādrau
nyasta-daṇḍaḥ praśānta-dhīḥ
upagīyamāna-caritaḥ
siddha-gandharva-cāraṇaiḥ

Synonyma

āste — stále žije; adya api — ještě dodnes; mahendra-adrau — v hornaté zemi zvané Mahendra; nyasta-daṇḍaḥ — poté, co odložil všechny zbraně kṣatriyi (luk, šípy a sekyru); praśānta — nyní zcela spokojený jako brāhmaṇa; dhīḥ — s takovou inteligencí; upagīyamāna-caritaḥ — uctívaný pro svůj vznešený charakter a činy; siddha-gandharva-cāraṇaiḥ — nebeskými bytostmi, jako jsou obyvatelé Gandharvaloky, Siddhaloky a Cāraṇaloky.

Překlad

Pán Paraśurāma odložil všechny zbraně kṣatriyi a dodnes žije zcela spokojen jako moudrý brāhmaṇa v hornaté zemi zvané Mahendra. Pro jeho vznešený charakter a činy ho stále uctívají nebeské bytosti, jako jsou Siddhové, Cāraṇové a Gandharvové, a modlí se k němu.

Verš

evaṁ bhṛguṣu viśvātmā
bhagavān harir īśvaraḥ
avatīrya paraṁ bhāraṁ
bhuvo ’han bahuśo nṛpān

Synonyma

evam — takto; bhṛguṣu — v dynastii Bhṛgua; viśva-ātmā — duše vesmíru, Nadduše; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Pán; īśvaraḥ — svrchovaný vládce; avatīrya — když se zjevil jako inkarnace; param — velkou; bhāram — břímě; bhuvaḥ — světa; ahan — zabil; bahuśaḥ — mnohokrát; nṛpān — krále.

Překlad

Nejvyšší duše, Nejvyšší Osobnost Božství, Pán a svrchovaný vládce takto sestoupil jako inkarnace v dynastii Bhṛgua a zbavil vesmír břímě v podobě nežádoucích králů tím, že je mnohokrát vyhladil.

Verš

gādher abhūn mahā-tejāḥ
samiddha iva pāvakaḥ
tapasā kṣātram utsṛjya
yo lebhe brahma-varcasam

Synonyma

gādheḥ — Mahārājovi Gādhimu; abhūt — narodil se; mahā-tejāḥ — velice mocný; samiddhaḥ — planoucí; iva — jako; pāvakaḥ — oheň; tapasā — askezí; kṣātram — postavení kṣatriyi; utsṛjya — vzdal se; yaḥ — ten, kdo (Viśvāmitra); lebhe — získal; brahma-varcasam — vlastnosti brāhmaṇy.

Překlad

Viśvāmitra, syn Mahārāje Gādhiho, byl mocný jako plameny ohně. Ze svého původního postavení kṣatriyi se pomocí askeze stal mocným brāhmaṇou.

Význam

Śukadeva Gosvāmī dovyprávěl o Pánu Paraśurāmovi a nyní začíná vyprávět o Viśvāmitrovi. Z Paraśurāmova příběhu vidíme, že i když Paraśurāma patřil k bráhmanské třídě, vzhledem k okolnostem musel jednat jako kṣatriya. Později, když už nevystupoval v úloze kṣatriyi, se znovu stal brāhmaṇou a vrátil se na Mahendra-parvatu. Viśvāmitra se zase narodil v rodině kṣatriyů, ale pomocí askeze dosáhl postavení brāhmaṇy. Tyto události potvrzují výroky śāster, že brāhmaṇa se může stát kṣatriyou, kṣatriya se může stát brāhmaṇou či vaiśyou a vaiśya se může stát brāhmaṇou tím, že získá potřebné vlastnosti. Společenské postavení tedy nezávisí na původu. Nārada to potvrzuje ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.11.35):

yasya yal lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet

“Pokud někdo projevuje znaky brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi či śūdry, má být nazýván podle nich i v případě, že se narodil v nějaké jiné třídě.” Abychom poznali, kdo je brāhmaṇa a kdo kṣatriya, musíme zvážit, jaké vlastnosti má a jaké činnosti provádí. Pokud se všichni nekvalifikovaní śūdrové stanou takzvanými brāhmaṇy a kṣatriyi, nebude možné udržet ve společnosti pořádek. Nutně se objeví rozpory, lidská společnost se změní ve zvířecí a na celém světě zavládnou pekelné poměry.

Verš

viśvāmitrasya caivāsan
putrā eka-śataṁ nṛpa
madhyamas tu madhucchandā
madhucchandasa eva te

Synonyma

viśvāmitrasya — Viśvāmitry; ca — také; eva — jistě; āsan — byli; putrāḥ — synové; eka-śatam — 101; nṛpa — ó králi Parīkṣite; madhyamaḥ — prostřední; tu — vskutku; madhucchandāḥ — známý jako Madhucchandā; madhucchandasaḥ — zvaní Madhucchandové; eva — jistě; te — ti všichni.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, Viśvāmitra měl 101 synů, z nichž prostřední se jmenoval Madhucchandā. Podle něho byli všichni ostatní synové nazýváni Madhucchandové.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti uvádí následující výrok Véd: tasya ha viśvāmitrasyaika-śataṁ putrā āsuḥ pañcāśad eva jyāyāṁso madhucchandasaḥ pañcāśat kanīyāṁsaḥ. “Viśvāmitra měl 101 synů. Padesát jich bylo starších než Madhucchandā a padesát mladších.”

Verš

putraṁ kṛtvā śunaḥśephaṁ
devarātaṁ ca bhārgavam
ājīgartaṁ sutān āha
jyeṣṭha eṣa prakalpyatām

Synonyma

putram — syna; kṛtvā — přijal; śunaḥśepham — který se jmenoval Śunaḥśepha; devarātam — Devarāta, jemuž polobozi zachránili život; ca — také; bhārgavam — narozen v dynastii Bhṛgua; ājīgartam — Ajīgartova syna; sutān — svým vlastním synům; āha — nařídil; jyeṣṭhaḥ — nejstaršího; eṣaḥ — Śunaḥśephu; prakalpyatām — aby pokládali za.

Překlad

Viśvāmitra adoptoval syna Ajīgarty Śunaḥśephu, jenž se narodil v dynastii Bhṛgua a byl též známý jako Devarāta. Ostatním synům nařídil, aby přijali Śunaḥśephu za svého nejstaršího bratra.

Verš

yo vai hariścandra-makhe
vikrītaḥ puruṣaḥ paśuḥ
stutvā devān prajeśādīn
mumuce pāśa-bandhanāt

Synonyma

yaḥ — ten, kdo (Śunaḥśepha); vai — jistě; hariścandra-makhe — během yajñi krále Hariścandry; vikrītaḥ — byl prodán; puruṣaḥ — člověk; paśuḥ — obětní zvíře; stutvā — modlil se; devān — k polobohům; prajā-īśa-ādīn — v čele s Pánem Brahmou; mumuce — byl propuštěn na svobodu; pāśa- bandhanāt — z provazů, jimiž byl spoután jako zvíře.

Překlad

Śunaḥśephu jeho otec prodal, aby sloužil jako lidská oběť, která měla být obětována při yajñi krále Hariścandry. Když byl Śunaḥśepha přiveden do obětní arény, modlil se k polobohům o záchranu a jejich milostí byl propuštěn na svobodu.

Význam

Zde je vylíčen příběh Śunaḥśephy. Když měl Hariścandra obětovat svého syna Rohitu, Rohita se zachránil tím, že koupil Śunaḥśephu, aby byl obětován místo něho. Śunaḥśephu jeho otec prodal Mahārājovi Hariścandrovi proto, že se jednalo o prostředního syna, mezi nejstarším a nejmladším. Ukazuje se, že obětování člověka při yajñi místo zvířete se provádí již velice dlouho.

Verš

yo rāto deva-yajane
devair gādhiṣu tāpasaḥ
deva-rāta iti khyātaḥ
śunaḥśephas tu bhārgavaḥ

Synonyma

yaḥ — ten, kdo (Śunaḥśepha); rātaḥ — byl ochráněný; deva-yajane — v aréně určené k uctívání polobohů; devaiḥ — právě těmito polobohy; gādhiṣu — v dynastii Gādhiho; tāpasaḥ — pokročilý v duchovním životě; deva-rātaḥ — ochráněný polobohy; iti — tak; khyātaḥ — proslulý; śunaḥśephaḥ tu — a také Śunaḥśepha; bhārgavaḥ — v dynastii Bhṛgua.

Překlad

Třebaže se Śunaḥśepha narodil v dynastii Bhārgavů, byl vysoce pokročilý v duchovním životě, a proto jej polobozi účastnící se oběti zachránili. Následkem toho rovněž proslul jako potomek Gādhiho jménem Devarāta.

Verš

ye madhucchandaso jyeṣṭhāḥ
kuśalaṁ menire na tat
aśapat tān muniḥ kruddho
mlecchā bhavata durjanāḥ

Synonyma

ye — ti, kteří; madhucchandasaḥ — synové Viśvāmitry přezdívaní Madhucchandové; jyeṣṭhāḥ — nejstarší; kuśalam — výborný; menire — přijali; na — ne; tat — ten (návrh, aby ho pokládali za nejstaršího syna); aśapat — proklel; tān — všechny syny; muniḥ — Viśvāmitra Muni; kruddhaḥ — rozzlobený; mlecchāḥ — neposlušni védských zásad; bhavata — všichni se staňte; durjanāḥ — špatní synové.

Překlad

Padesát starších Madhucchandů, synů Viśvāmitry, s otcovou žádostí, aby považovali Śunaḥśephu za nejstaršího syna, nesouhlasilo. Rozzlobený Viśvāmitra je proto proklel: “Jste špatní synové. Nechť se všichni stanete mlecchy, kteří se staví proti zásadám védské kultury!”

Význam

Ve védské literatuře se vyskytují pojmenování jako mleccha a yavana. Mlecchové jsou ti, kdo se neřídí védskými zásadami. Viśvāmitra Muni proklel své syny, aby se stali právě takovými mlecchy. V dřívějších dobách jich bylo méně, ale v současné Kali-yuze není třeba nikoho proklínat, neboť lidé se rodí automaticky jako mlecchové. Toto je pouhý začátek Kali-yugy, ale na jejím konci budou veškeré obyvatelstvo tvořit jen samí mlecchové, jelikož nikdo nebude následovat védské zásady. Tehdy se zjeví inkarnace Kalkiho, který svým mečem všechny mlecchy bez rozdílu zabije (mleccha-nivaha-nidhane kalayasi kara-bālam).

Verš

sa hovāca madhucchandāḥ
sārdhaṁ pañcāśatā tataḥ
yan no bhavān sañjānīte
tasmiṁs tiṣṭhāmahe vayam

Synonyma

saḥ — prostřední syn Viśvāmitry; ha — jistě; uvāca — pravil; madhucchandāḥ — Madhucchandā; sārdham — s; pañcāśatā — druhých padesát synů zvaných Madhucchandové; tataḥ — poté, co byla první polovina prokleta; yat — co; naḥ — nám; bhavān — ó otče; sañjānīte — jak si přeješ; tasmin — v tom; tiṣṭhāmahe — zůstaneme; vayam — my všichni.

Překlad

Když byli starší Madhucchandové prokleti, mladších padesát i se samotným Madhucchandou přišlo za otcem a přistoupilo na jeho návrh. “Milý otče,” řekli, “učiníme vše, co si budeš přát.”

Verš

jyeṣṭhaṁ mantra-dṛśaṁ cakrus
tvām anvañco vayaṁ sma hi
viśvāmitraḥ sutān āha
vīravanto bhaviṣyatha
ye mānaṁ me ’nugṛhṇanto
vīravantam akarta mām

Synonyma

jyeṣṭham — nejstarší; mantra-dṛśam — znalec manter; cakruḥ — přijali; tvām — tebe; anvañcaḥ — souhlasíme, že budeme následovat; vayam — my; sma — jistě; hi — určitě; viśvāmitraḥ — velký mudrc Viśvāmitra; sutān — poslušným synům; āha — řekl; vīra-vantaḥ — otci synů; bhaviṣyatha — stanete se v budoucnosti; ye — vy všichni, kteří; mānam — čest; me — moje; anugṛhṇantaḥ — přijali; vīra-vantam — otcem řádných synů; akarta — učinili jste; mām — mě.

Překlad

Tak mladší Madhucchandové přijali Śunaḥśephu za svého nejstaršího bratra a řekli mu: “Budeme plnit tvé příkazy.” Viśvāmitra pak svým poslušným synům řekl: “Jsem velice spokojen, že jste Śunaḥśephu přijali jako nejstaršího bratra. Tím, že jste uposlechli můj pokyn, jste ze mě učinili otce řádných synů, a proto vám všem dávám požehnání, abyste se také stali otci.”

Význam

Ze sta synů jich polovina Viśvāmitru neuposlechla, jelikož nepřijali Śunaḥśephu za svého nejstaršího bratra, ale druhá polovina jeho příkaz ctila. Otec proto poslušným synům požehnal, že se také stanou otci. Jinak by i oni byli prokleti, že budou mlecchy bez synů.

Verš

eṣa vaḥ kuśikā vīro
devarātas tam anvita
anye cāṣṭaka-hārīta-
jaya-kratumad-ādayaḥ

Synonyma

eṣaḥ — tento (Śunaḥśepha); vaḥ — jako vy; kuśikāḥ — ó Kuśikové; vīraḥ — můj syn; devarātaḥ — zvaný Devarāta; tam — jeho; anvita — poslouchejte; anye — další; ca — také; aṣṭaka — Aṣṭaka; hārīta — Hārīta; jaya — Jaya; kratumat — Kratumān; ādayaḥ — a jiní.

Překlad

Viśvāmitra pravil: “Ó Kuśikové (potomci Kauśiky), tento Devarāta je můj syn a je jedním z vás. Prosím, poslouchejte jeho nařízení.” Ó králi Parīkṣite, Viśvāmitra měl ještě mnoho jiných synů jako například Aṣṭaku, Hārītu, Jayu a Kratumāna.

Verš

evaṁ kauśika-gotraṁ tu
viśvāmitraiḥ pṛthag-vidham
pravarāntaram āpannaṁ
tad dhi caivaṁ prakalpitam

Synonyma

evam — tak (někteří synové byli prokleti a jiní naopak požehnáni); kauśika-gotram — dynastie Kauśiky; tu — jistě; viśvāmitraiḥ — podle synů Viśvāmitry; pṛthak-vidham — rozličná; pravara-antaram — vzájemných rozdílů; āpannam — nabyla; tat — ta; hi — jistě; ca — také; evam — tak; prakalpitam — určeno.

Překlad

Některé ze svých synů Viśvāmitra proklel a jiným požehnal a jednoho syna také adoptoval. Dynastie Kauśiky byla tedy různorodá, ale Devarāta byl ze všech synů považován za nejstaršího.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šestnácté kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Pán Paraśurāma ničí vládnoucí třídu světa”.