Skip to main content

KAPITOLA DESÁTÁ

Zábavy Nejvyššího Pána, Rāmacandry

Tato kapitola popisuje, jak se v dynastii Mahārāje Khaṭvāṅgy zjevil Pán Rāmacandra. Líčí také Pánovy činnosti včetně zabití Rāvaṇy a návratu do Ayodhyi, hlavního města svého království.

Synem Mahārāje Khaṭvāṅgy byl Dīrghabāhu a jeho synem byl Raghu. Synem Raghua byl Aja, synem Aji Daśaratha a synem Daśarathy se stal Pán Rāmacandra, Nejvyšší Osobnost Božství. Když sestoupil do tohoto světa ve své úplné čtyřnásobné expanzi jako Pán Rāmacandra, Lakṣmaṇa, Bharata a Śatrughna, velcí mudrci, jako například Vālmīky, kteří skutečně znali Absolutní Pravdu, popsali Jeho transcendentální zábavy. Śrīla Śukadeva Gosvāmī vykládá tyto zábavy jen stručně.

Pán Rāmacandra odešel s Viśvāmitrou a zabíjel Rākṣasy, jakým byl například Mārīca. Poté, co zlomil velice silný luk zvaný Haradhanu, se oženil s matkou Sītou a pokořil pýchu Paraśurāmy. Poslušný nařízení svého otce se v doprovodu Lakṣmaṇa a Sīty uchýlil do lesa. Tam usekl nos Śūrpaṇace a zabil Rāvaṇovy společníky, které vedli Khara a Dūṣaṇa. Rāvaṇa unesl Sītādevī, a to bylo začátkem konce tohoto démona. Když na sebe Mārīca vzal podobu zlatého jelena, Pán Rāmacandra se za ním vydal, aby ho Sītādevī přivedl pro potěšení. Rāvaṇa ale mezitím využil Jeho nepřítomnosti a unesl ji. Když zmizela, Pán Rāmacandra ji s Lakṣmaṇem hledal po celém lese. Během svého pátrání narazili na Jaṭāyua. Pán pak zabil démona Kabandhu a vojevůdce Vāliho a navázal přátelský vztah se Sugrīvou. Když zformoval armádu opic a odešel s nimi na mořský břeh, čekal tam na příchod Samudry, zosobněného oceánu. Ten se však nedostavil, a proto se Pán, jeho vládce, rozhněval. Tehdy Samudra k Pánovi přispěchal a odevzdal se Mu, přičemž Mu nabídl pomoc v každém směru. Pán poté oceán přemostil a na Vibhīṣaṇovu radu zaútočil na Rāvaṇovo hlavní město, Laṅku. Hanumān, Pánův věčný služebník, již předtím Laṅku podpálil a nyní Rāmacandrovy vojenské síly za pomoci Lakṣmaṇa pobily všechny vojáky Rākṣasů. Nakonec Pán Rāmacandra osobně zabil Rāvaṇu. Mandodarī a další manželky pro Rāvaṇu naříkaly a Vibhīṣaṇa vykonal podle příkazu Pána Rāmacandry pohřební obřad pro všechny mrtvé členy své rodiny. Pán Rāmacandra mu pak udělil právo vládnout Laṅce a také mu zaručil dlouhý život. Pán vysvobodil Sītādevī z ašókového lesa a v letadle z květů ji převezl do svého sídelního města Ayodhyi, kde Ho přivítal Jeho bratr Bharata. Když vstupoval do Ayodhyi, Bharata Mu přinesl Jeho dřevěné sandály, Vibhīṣaṇa a Sugrīva nesli ovívadlo a vějíř, Hanumān nesl slunečník, Śatrughna Pánův luk se dvěma toulci a Sītādevī nádobu s vodou ze svatých míst. Aṅgada nesl meč a Jāmbavān (Ṛkṣarāja) nesl štít. Poté, co se Pán Rāmacandra v doprovodu Pána Lakṣmaṇa a matky Sītādevī setkal se všemi svými příbuznými, velký mudrc Vasiṣṭha Ho dosadil na trůn jako krále. Kapitola končí krátkým popisem Rāmovy vlády v Ayodhyi.

Verš

śrī-śuka uvāca
khaṭvāṅgād dīrghabāhuś ca
raghus tasmāt pṛthu-śravāḥ
ajas tato mahā-rājas
tasmād daśaratho ’bhavat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; khaṭvāṅgāt — Mahārājovi Khaṭvāṅgovi; dīrghabāhuḥ — syn jménem Dīrghabāhu; ca — a; raghuḥ tasmāt — jemu se narodil Raghu; pṛthu-śravāḥ — zbožný a slavný; ajaḥ — syn jménem Aja; tataḥ — jemu; mahā-rājaḥ — velký král zvaný Mahārāja Daśaratha; tasmāt — Ajovi; daśarathaḥ — jménem Daśaratha; abhavat — narodil se.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Synem Mahārāje Khaṭvāṅgy byl Dīrghabāhu a jeho synem byl proslulý Mahārāja Raghu. Ten byl otcem Aji a Ajovi se narodil velký král Daśaratha.

Verš

tasyāpi bhagavān eṣa
sākṣād brahmamayo hariḥ
aṁśāṁśena caturdhāgāt
putratvaṁ prārthitaḥ suraiḥ
rāma-lakṣmaṇa-bharata-
śatrughnā iti saṁjñayā

Synonyma

tasya — jeho, Mahārāje Daśarathy; api — také; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; eṣaḥ — Oni všichni; sākṣāt — přímo; brahma-mayaḥ — Nejvyšší Parabrahman, Absolutní Pravda; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; aṁśa-aṁśena — v expanzi úplné části; caturdhā — ve čtveřici expanzí; agāt — přijal; putratvam — synovství; prārthitaḥ — přivolávaný modlitbami; suraiḥ — polobohy; rāma — Pán Rāmacandra; lakṣmaṇa — Pán Lakṣmaṇa; bharata — Pán Bharata; śatrughnāḥ — a Pán Śatrughna; iti — takto; saṁjñayā — pod různými jmény.

Překlad

V odpověď na modlitby polobohů se osobně zjevil Nejvyšší Pán, Absolutní Pravda, se svou expanzí a expanzemi své expanze. Jejich svatá jména byla Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata a Śatrughna. Tyto slavné inkarnace se zjevily ve čtyřech podobách jako synové Mahārāje Daśarathy.

Význam

Pán Rāmacandra a všichni Jeho bratři-Lakṣmaṇa, Bharata a Śatrughna-patří do kategorie viṣṇu-tattva, nikoliv jīva-tattva. Nejvyšší Osobnost Božství se expanduje do nespočetně mnoha podob. Advaitam acyutam anādim ananta-rūpam. Viṣṇu-tattva se projevuje v mnoha podobách a vtěleních, i když jsou navzájem totožné. To je potvrzeno v Brahma- saṁhitě (5.39): rāmādi-mūrtiṣu kalā-niyamena tiṣṭhan. Pán má nesčetně podob, jako jsou například Rāma, Lakṣmaṇa, Bharata a Śatrughna, a tyto podoby mohou existovat v kterékoliv části Jeho stvoření. Všechny jsou věčnými individuálními Osobnostmi Božství a lze je přirovnat k mnoha svíčkám, které vydávají stejně silné světlo. Pán Rāmacandra, Lakṣmaṇa, Bharata i Śatrughna, jež jsou jakožto viṣṇu-tattva všichni stejně mocní, se stali syny Mahārāje Daśarathy jako odpověď na modlitby polobohů.

Verš

tasyānucaritaṁ rājann
ṛṣibhis tattva-darśibhiḥ
śrutaṁ hi varṇitaṁ bhūri
tvayā sītā-pater muhuḥ

Synonyma

tasya — Jeho, Nejvyššího Pána Rāmacandry, Osobnosti Božství, a Jeho bratrů; anucaritam — transcendentální skutky; rājan — ó králi (Mahārāji Parīkṣite); ṛṣibhiḥ — velkými mudrci či světci; tattva-darśibhiḥ — těmi, kdo znají Absolutní Pravdu; śrutam — byly všechny vyslechnuty; hi — jistě; varṇitam — když byly překrásně líčeny; bhūri — mnohé; tvayā — tebou; sītā- pateḥ — Pána Rāmacandry, manžela matky Sīty; muhuḥ — víc než často.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, transcendentální skutky Pána Rāmacandry popisují velcí světci, kteří znají pravdu. Již mnohokrát jsi slyšel o manželovi matky Sīty, a proto o těchto událostech promluvím jen stručně. Prosím, poslouchej.

Význam

Moderní Rākṣasové, kteří se vydávají za vysoce vzdělané jenom proto, že mají doktoráty, se snaží dokázat, že Pán Rāmacandra není Nejvyšší Osobnost Božství, ale jen obyčejný člověk. Skutečně učení a duchovně pokročilí lidé však takové názory nikdy nepřijmou. Přijímají totiž popisy Pána Rāmacandry a Jeho činností jedině z podání tattva-darśīch, těch, jež znají Absolutní Pravdu. V Bhagavad-gītě (4.34) Nejvyšší Osobnost Božství doporučuje:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

“Snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a zároveň mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, jelikož uzřely pravdu.” Nikdo nemůže popisovat činnosti Osobnosti Božství, aniž by byl tattva-darśī, znalec Absolutní Pravdy. Existují sice mnohé takzvané Rāmāyaṇy neboli příběhy o jednání Pána Rāmacandry, ale některé z nich nelze pokládat za věrohodné. Někdy jsou činy Pána Rāmacandry líčeny na základě autorových představ, spekulací nebo hmotných pocitů. Vlastnosti Pána Rāmacandry nelze považovat za výtvor představivosti. Když Śukadeva Gosvāmī vyprávěl o Rāmově životě, řekl Mahārājovi Parīkṣitovi: “O činnostech Pána Rāmacandry jsi již slyšel.” Zjevně tedy před pěti tisíci lety existovaly mnohé Rāmāyaṇy a mnohé existují dodnes. Musíme si však vybírat pouze ty knihy, které napsali tattva- darśī (jñāninas tattva-darśinaḥ), nikoliv knihy takzvaných učenců, kteří o sobě tvrdí, že mají poznání, jen na základě doktorátu. Před tím zde Śukadeva Gosvāmī varuje. Ṛṣibhis tattva-darśibhiḥ. Rāmāyaṇa, kterou sepsal Vālmīki, je obsáhlé dílo, ale Śukadeva Gosvāmī zde tytéž události shrnuje pouze v několika verších.

Verš

gurv-arthe tyakta-rājyo vyacarad anuvanaṁ padma-padbhyāṁ priyāyāḥ
pāṇi-sparśākṣamābhyāṁ mṛjita-patha-rujo yo harīndrānujābhyām
vairūpyāc chūrpaṇakhyāḥ priya-viraha-ruṣāropita-bhrū-vijṛmbha-
trastābdhir baddha-setuḥ khala-dava-dahanaḥ kosalendro ’vatān naḥ

Synonyma

guru-arthe — v zájmu dodržení otcova slibu; tyakta-rājyaḥ — vzdal se království; vyacarat — putoval; anuvanam — z jednoho lesa do druhého; padma-padbhyām — na svých lotosových nohách; priyāyāḥ — se svou milovanou manželkou, matkou Sītou; pāṇi-sparśa-akṣamābhyām — které byly tak jemné, že nesnesly ani dotek Sītiny dlaně; mṛjita-patha-rujaḥ — jehož únava z chůze byla zmírněna; yaḥ — Pán, který; harīndra-anujābhyām — doprovázený králem opic Hanumānem a svým mladším bratrem Lakṣmaṇem; vairūpyāt — kvůli zohyzdění; śūrpaṇakhyāḥ — Rākṣasī (démonky) jménem Śūrpaṇakhā; priya-viraha — zarmoucený z odloučení od své milované ženy; ruṣā āropita-bhrū-vijṛmbha — hněvivými pohyby svého zvednutého obočí; trasta — obávající se; abdhiḥ — oceán; baddha-setuḥ — ten, kdo postavil most přes oceán; khala-dava-dahanaḥ — hubitel podlých osob jako například Rāvaṇy, podobný požáru polykajícímu les; kosala-indraḥ — král Ayodhyi; avatāt — prosím chraň; naḥ — nás.

Překlad

Pán Rāmacandra se bez váhání vzdal království, aby zachoval otcův slib, a v doprovodu své manželky, matky Sīty, putoval po svých lotosových nohách, tak jemných, že nesnesly ani dotek Sītiných dlaní, z lesa do lesa. Doprovázel Ho rovněž král opic, Hanumān (nebo další opičák, Sugrīva), a mladší bratr Lakṣmaṇa; oba Mu během lesního putování přinášeli úlevu. Když Pán zohyzdil Śūrpaṇakhu tím, že jí usekl nos a uši, byl odloučen od matky Sīty. Rozzlobil se proto a pohyby svého obočí vystrašil oceán, který Mu pak dovolil postavit přes něj most. Tak vstoupil do království Rāvaṇy, aby ho zabil, jako když požár pohltí les. Kéž nás tento Nejvyšší Pán Rāmacandra stále chrání!

Verš

viśvāmitrādhvare yena
mārīcādyā niśā-carāḥ
paśyato lakṣmaṇasyaiva
hatā nairṛta-puṅgavāḥ

Synonyma

viśvāmitra-adhvare — v obětní aréně velkého mudrce Viśvāmitry; yena — jímž (zásahem Pána Rāmacandry); mārīca-ādyāḥ — v čele s Mārīcou; niśā-carāḥ — necivilizované bytosti bloumající nocí v temnotě nevědomosti; paśyataḥ lakṣmaṇasya — před očima Lakṣmaṇa; eva — skutečně; hatāḥ — byli zabiti; nairṛta-puṅgavāḥ — předáci Rākṣasů.

Překlad

V aréně oběti, již prováděl Viśvāmitra, zabil Pán Rāmacandra, král Ayodhyi, mnoho démonů, Rākṣasů a necivilizovaných lidí, kteří bloumali nocí v temnotě nevědomosti. Kéž je Pán Rāmacandra, jenž zabil tyto démony v přítomnosti Lakṣmaṇa, tak laskavý a poskytne nám ochranu!

Verš

yo loka-vīra-samitau dhanur aiśam ugraṁ
sītā-svayaṁvara-gṛhe triśatopanītam
ādāya bāla-gaja-līla ivekṣu-yaṣṭiṁ
sajjyī-kṛtaṁ nṛpa vikṛṣya babhañja madhye
jitvānurūpa-guṇa-śīla-vayo ’ṅga-rūpāṁ
sītābhidhāṁ śriyam urasy abhilabdhamānām
mārge vrajan bhṛgupater vyanayat prarūḍhaṁ
darpaṁ mahīm akṛta yas trir arāja-bījām

Synonyma

yaḥ — Pán Rāmacandra, který; loka-vīra-samitau — ve společnosti či uprostřed mnoha hrdinů tohoto světa; dhanuḥ — luk; aiśam — Pána Śivy; ugram — hrozivý; sītā-svayaṁvara-gṛhe — v sále, kde si matka Sītā vybírala manžela; triśata-upanītam — luk nesený třemi sty muži; ādāya — beroucí (ten luk); bāla-gaja-līlaḥ — hrající si jako slůně v porostu cukrové třtiny; iva — tak; ikṣu-yaṣṭim — třtinový stonek; sajjyī-kṛtam — upevnil tětivu luku; nṛpa — ó králi; vikṛṣya — ohýbáním; babhañja — zlomil ho; madhye — uprostřed; jitvā — když vyhrál; anurūpa — hodící se k Jeho postavení a kráse; guṇa — vlastnosti; śīla — chování; vayaḥ — věk; aṅga — tělo; rūpām — krása; sītā-abhidhām — dívku jménem Sītā; śriyam — bohyni štěstí; urasi — na hrudi; abhilabdhamānām — již předtím získal; mārge — po cestě; vrajan — když kráčel; bhṛgupateḥ — Bhṛgupatiho; vyanayat — zahubil; prarūḍham — hluboce zakořeněnou; darpam — pýchu; mahīm — Země; akṛta — odrovnal; yaḥ — ten, kdo; triḥ — třikrát (sedm); arāja — bez královského rodu; bījām — semeno.

Překlad

Ó králi, zábavy Pána Rāmacandry byly úžasné jako zábavy malého slůněte. Na shromáždění, kde si měla matka Sītā vybrat svého manžela, zlomil uprostřed hrdinů tohoto světa luk Pána Śivy. Tento luk byl tak těžký, že ho neslo tři sta mužů, ale Pán Rāmacandra ho ohnul a zlomil napůl, jako když slůně zlomí stonek cukrové třtiny. Tak získal ruku matky Sīty, která se Mu vyrovnala transcendentální podobou, krásou, chováním, věkem i povahou. Však také byla bohyní štěstí, jež stále sídlí na Pánově hrudi! Když se Pán Rāmacandra vracel ze Sītina domu poté, co ji vyhrál na shromáždění všech uchazečů, střetl se s Paraśurāmou. Ten byl velice pyšný, jelikož jedenadvacetkrát zbavil Zemi královského rodu, ale Pán ho ve své inkarnaci kṣatriyského krále porazil.

Verš

yaḥ satya-pāśa-parivīta-pitur nideśaṁ
straiṇasya cāpi śirasā jagṛhe sabhāryaḥ
rājyaṁ śriyaṁ praṇayinaḥ suhṛdo nivāsaṁ
tyaktvā yayau vanam asūn iva mukta-saṅgaḥ

Synonyma

yaḥ — Pán Rāmacandra, který; satya-pāśa-parivīta-pituḥ — svého otce, vázaného slibem své ženě; nideśam — nařízení; straiṇasya — otce, který lpěl na své ženě; ca — také; api — jistě; śirasā — na svou hlavu; jagṛhe — přijal; sa-bhāryaḥ — se svou manželkou; rājyam — království; śriyam — bohatství; praṇayinaḥ — příbuzné; suhṛdaḥ — přátele; nivāsam — sídlo; tyaktvā — zanechávající za sebou; yayau — odešel; vanam — do lesa; asūn — život; iva — jako; mukta-saṅgaḥ — osvobozená duše.

Překlad

Na pokyn otce, který byl vázán slibem své ženě, opustil Pán Rāmacandra své království, bohatství, přátele, příznivce, sídlo i vše ostatní, stejně jako se osvobozená duše snadno rozloučí se životem, a odešel se Sītou do lesa.

Význam

Mahārāja Daśaratha měl tři manželky. Jedna z nich, Kaikeyī, mu velice pěkně sloužila, a proto jí chtěl dát nějaké požehnání. Ona mu však řekla, že o ně požádá, až to bude potřeba. V době korunovace prince Rāmacandry přišla za svým manželem s žádostí, aby dosadil na trůn jejího syna Bharatu a Rāmacandru ať pošle do lesa. Mahārāja Daśaratha byl vázán svým slibem, a proto vyhověl požadavku své milované ženy a nařídil Rāmacandrovi, aby opustil palác. Pán jako poslušný syn jeho nařízení okamžitě přijal. Bez váhání všechno opustil, stejně jako osvobozené duše či velcí yogīni ukončí svůj život, aniž by je přitahovalo cokoliv hmotného.

Verš

rakṣaḥ-svasur vyakṛta rūpam aśuddha-buddhes
tasyāḥ khara-triśira-dūṣaṇa-mukhya-bandhūn
jaghne caturdaśa-sahasram apāraṇīya-
kodaṇḍa-pāṇir aṭamāna uvāsa kṛcchram

Synonyma

rakṣaḥ-svasuḥ — Śūrpaṇakhy, Rākṣasovy (Rāvaṇovy) sestry; vyakṛta — (Pán Rāma) znetvořil; rūpam — podobu; aśuddha-buddheḥ — protože její inteligence byla znečištěná chtíčem; tasyāḥ — její; khara-triśira-dūṣaṇa- mukhya-bandhūn — mnohé přátele, vedené Kharou, Triśirou a Dūṣaṇou; jaghne — (Pán Rāmacandra) zabil; caturdaśa-sahasram — čtrnáct tisíc; apāraṇīya — nepřemožitelný; kodaṇḍa — luk a šípy; pāṇiḥ — v ruce; aṭamānaḥ — putující lesem; uvāsa — žil tam; kṛcchram — s velkými těžkostmi.

Překlad

Během putování lesem, kdy přijal život plný útrap, se svým nepřemožitelným lukem a šípy v ruce, znetvořil Pán Rāmacandra Rāvaṇovu sestru, posedlou chtíčem, když jí usekl nos a uši. Zabil také jejích čtrnáct tisíc přátel-Rākṣasů, které vedli Khara, Triśira a Dūṣaṇa.

Verš

sītā-kathā-śravaṇa-dīpita-hṛc-chayena
sṛṣṭaṁ vilokya nṛpate daśa-kandhareṇa
jaghne ’dbhutaiṇa-vapuṣāśramato ’pakṛṣṭo
mārīcam āśu viśikhena yathā kam ugraḥ

Synonyma

sītā-kathā — vyprávění o Sītě; śravaṇa — poslechem; dīpita — vzrušený; hṛt-śayena — chtíč v Rāvaṇově mysli; sṛṣṭam — stvořený; vilokya — když to viděl; nṛpate — ó králi Parīkṣite; daśa-kandhareṇa — Rāvaṇou, který měl deset hlav; jaghne — Pán zabil; adbhuta-eṇa-vapuṣā — zlatým jelenem; āśramataḥ — ze svého útulku; apakṛṣṭaḥ — odlákaný daleko; mārīcam — démona Mārīcu, který na sebe vzal podobu zlatého jelena; āśu — okamžitě; viśikhena — ostrým šípem; yathā — jako; kam — Dakṣu; ugraḥ — Pán Śiva.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, když Rāvaṇa, jehož ramena nesla deset hlav, slyšel o nádherné a přitažlivé Sītě, s myslí vzrušenou chtíčem se vydal ji unést. Poslal Mārīcu v podobě zlatého jelena, aby odlákal Pána Rāmacandru od Jeho āśramu. Když Pán spatřil toto podivuhodné zvíře, ihned opustil své obydlí, pronásledoval ho a nakonec je ostrým šípem zabil, tak jako Pán Śiva zabil Dakṣu.

Verš

rakṣo-’dhamena vṛkavad vipine ’samakṣaṁ
vaideha-rāja-duhitary apayāpitāyām
bhrātrā vane kṛpaṇavat priyayā viyuktaḥ
strī-saṅgināṁ gatim iti prathayaṁś cacāra

Synonyma

rakṣaḥ-adhamena — nejhorším ze všech Rākṣasů, Rāvaṇou; vṛka-vat — jako tygr; vipine — v lese; asamakṣam — bez jakékoliv ochrany; vaideha- rāja-duhitari — tímto stavem matky Sīty, dcery krále Videhy; apayāpitāyām — která byla unesena; bhrātrā — se svým bratrem; vane — v lese; kṛpaṇa-vat — jako velice nešťastný člověk; priyayā — od své drahé ženy; viyuktaḥ — odloučený; strī-saṅginām — těch, kdo jsou přitahováni nebo spojeni se ženami; gatim — osud; iti — takto; prathayan — dávající příklad; cacāra — chodil.

Překlad

Jakmile Rāmacandra zmizel v lese a Lakṣmaṇa byl také z dohledu, Rāvaṇa, nejhorší z Rākṣasů, unesl Sītādevī, dceru krále Videhy, stejně jako se tygr zmocní nechráněné ovce, když pastýř není nablízku. Potom Pán Rāmacandra bloumal po lese se svým bratrem Lakṣmaṇem, jako by byl hluboce nešťastný z odloučení od své ženy. Na vlastním příkladě tak ukázal stav muže připoutaného k ženám.

Význam

Slova strī-saṅgināṁ gatim iti v tomto verši vyjadřují, že Pán osobně předvedl stav muže, který je připoutaný k ženám. Morální pokyn zní: gṛhe nārīṁ vivarjayet-muž s sebou nemá na cesty brát svou ženu. Dříve se cestovalo bez dopravních prostředků, ale přesto platilo, že když muž odcházel z domova, jeho manželka neměla chodit s ním. Zvláště se to vztahovalo na situaci, ve které se ocitl Pán Rāmacandra, když Ho otec poslal do vyhnanství. Ať je muž v lese nebo doma, připoutanost k ženám mu vždy přináší problémy, jak Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, ukázal vlastním příkladem.

Toto je samozřejmě hmotná stránka lpění na ženské společnosti (strī- saṅgī), ale vše, co se týká Pána Rāmacandry, je duchovní, jelikož Pán není součástí hmotného světa. Nārāyaṇaḥ paro 'vyaktāt-Nārāyaṇa je nad hmotným stvořením. Jako stvořitel hmotného světa žádným podmínkám, které v něm vládnou, nepodléhá. Odloučení Pána Rāmacandry od Sīty je z duchovního hlediska chápáno jako vipralambha, výsledek působení energie hlādinī Nejvyšší Osobnosti Božství v rámci śṛṅgāra-rasy, nálady manželské lásky v duchovním světě. Nejvyšší Pán zažívá v duchovním světě všechny následky lásky a projevuje příznaky zvané sāttvika, sañcārī, vilāpa, mūrcchā a unmāda. Když byl tedy Pán Rāmacandra v odloučení od Sīty, bylo na Něm vidět všechny tyto duchovní příznaky. Pán není ani neosobní, ani nemohoucí. Je naopak sac-cid-ānanda-vigraha, věčnou podobou poznání a blaženosti. Projevuje tedy všechny příznaky duchovní blaženosti, a pocity odloučení od milé patří mezi ně. Śrīla Svarūpa Dāmodara Gosvāmī vysvětloval: rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktiḥ-opětování lásky mezi Rādhou a Kṛṣṇou je projevem Pánovy energie působící radost. Pán je původním zdrojem, studnicí veškeré radosti. Pán Rāmacandra tedy projevoval pravdu platnou jak pro duchovní, tak pro hmotný svět. Ti, kdo lpí na ženách, na hmotné úrovni trpí, ale na duchovní úrovni vedou pocity odloučení mezi Pánem a Jeho energií blaženosti ke vzrůstu Pánovy duchovní radosti. Blíže to vysvětluje Bhagavad-gītā (9.11):

avajānanti māṁ mūḍhā
mānuṣīṁ tanum āśritam
paraṁ bhāvam ajānanto
mama bhūta-maheśvaram

Ten, kdo nezná duchovní energii Nejvyšší Osobnosti Božství, pokládá Pána za obyčejného člověka. Pánova mysl, inteligence a smysly však nemohou být nikdy ovlivněny hmotnými podmínkami. Tato skutečnost je dále objasněna ve Skanda Purāṇě, z níž cituje Madhvācārya:

nitya-pūrṇa-sukha-jñāna-
svarūpo 'sau yato vibhuḥ
ato 'sya rāma ity ākhyā
tasya duḥkhaṁ kuto 'ṇv api
tathāpi loka-śikṣārtham
aduḥkho duḥkha-vartivat
antarhitāṁ loka-dṛṣṭyā
sītām āsīt smarann iva
jñāpanārthaṁ punar nitya-
sambandhaḥ svātmanaḥ śriyāḥ
ayodhyāyā vinirgacchan
sarva-lokasya ceśvaraḥ
pratyakṣaṁ tu śriyā sārdhaṁ
jagāmānādir avyayaḥ
nakṣatra-māsa-gaṇitaṁ
trayodaśa-sahasrakam
brahmaloka-samaṁ cakre
samastaṁ kṣiti-maṇḍalam
rāmo rāmo rāma iti
sarveṣām abhavat tadā
sarvoramamayo loko
yadā rāmas tv apālayat

Rāvaṇa ve skutečnosti nemohl Sītu unést. Podoba, kterou si odnesl, byla klamným zastoupením matky Sīty-māyā-sītā. Při její zkoušce ohněm byla tato māyā-sītā spálena a z ohně vyšla skutečná Sītā.

Dalším ponaučením, které bychom si měli z tohoto příkladu odnést, je, že každé ženě se musí dostávat ochrany, i kdyby byla v hmotném světě sebemocnější. Jakmile zůstane bez ochrany, budou ji zneužívat Rākṣasové, jako je Rāvaṇa. Slova vaideha-rāja-duhitari zde vyjadřují, že matku Sītu před tím, než si vzala za manžela Pána Rāmacandru, chránil její otec, Vaideha-rāja. Když se vdala, byla pod ochranou svého manžela. Z toho tedy plyne, že ženu je třeba vždy chránit. Podle védských zásad nemůže být nikdy nezávislá (asamakṣam), protože se sama nedokáže ochránit.

Verš

dagdhvātma-kṛtya-hata-kṛtyam ahan kabandhaṁ
sakhyaṁ vidhāya kapibhir dayitā-gatiṁ taiḥ
buddhvātha vālini hate plavagendra-sainyair
velām agāt sa manujo ’ja-bhavārcitāṅghriḥ

Synonyma

dagdhvā — spálením; ātma-kṛtya-hata-kṛtyam — po vykonání potřebných náboženských obřadů po smrti Jaṭāyua, který zemřel pro Pánův zájem; ahan — zabil; kabandham — démona Kabandhu; sakhyam — přátelství; vidhāya — poté, co navázal; kapibhiḥ — s vůdci opic; dayitā-gatim — přípravy na vysvobození Sīty; taiḥ — jimi; buddhvā — vědoucí; atha — poté; vālini hate — když byl Vāli zabit; plavaga-indra-sainyaiḥ — s pomocí opičích vojáků; velām — na břeh oceánu; agāt — šel; saḥ — On, Pán Rāmacandra; manu-jaḥ — v podobě lidské bytosti; aja — Pánem Brahmou; bhava — a Pánem Śivou; arcita-aṅghriḥ — jehož lotosové nohy jsou uctívány.

Překlad

Pán Rāmacandra, jehož lotosové nohy uctívá i Pán Brahmā a Pán Śiva, přijal podobu lidské bytosti. Takto vykonal pohřební obřad pro Jaṭāyua, kterého usmrtil Rāvaṇa. Potom zahubil démona jménem Kabandha, a když se spřátelil s vůdci opic, zabil Vāliho a zařídil vše nezbytné k osvobození matky Sīty, odebral se na břeh oceánu.

Význam

Když Rāvaṇa unášel Sītu, velký pták Jaṭāyu se mu postavil do cesty. Mocný Rāvaṇa ho však v boji porazil a usekl mu křídlo. Když Rāmacandra hledal Sītu, našel Jaṭāyua téměř mrtvého a dozvěděl se, že Sītu unesl Rāvaṇa. Po smrti Jaṭāyua zastal Pán Rāmacandra synovskou povinnost, kdy uspořádal pohřební obřad, a potom se spřátelil s opicemi, aby Sītādevī vysvobodil.

Verš

yad-roṣa-vibhrama-vivṛtta-kaṭākṣa-pāta-
sambhrānta-nakra-makaro bhaya-gīrṇa-ghoṣaḥ
sindhuḥ śirasy arhaṇaṁ parigṛhya rūpī
pādāravindam upagamya babhāṣa etat

Synonyma

yat-roṣa — jehož hněv; vibhrama — způsobený; vivṛtta — obrátil; kaṭākṣa- pāta — pohledem; sambhrānta — znepokojil; nakra — krokodýly; makaraḥ — a žraloky; bhaya-gīrṇa-ghoṣaḥ — jejichž hlasy umlčel strach; sindhuḥ — oceán; śirasi — na své hlavě; arhaṇam — všechny předměty pro uctívání Pána; parigṛhya — nesoucí; rūpī — jenž přijal podobu; pāda-aravindam — k lotosovým nohám Pána; upagamya — když dospěl; babhāṣa — pravil; etat — následující.

Překlad

Poté, co Pán Rāmacandra dorazil na pláž, se tři dny postil a očekával příchod oceánu v zosobněné podobě. Když oceán nepřišel, Pán projevil svou zábavu hněvu a pouhý pohled, který na něj upřel, způsobil, že všechny živé bytosti v něm, včetně krokodýlů a žraloků, zneklidněly strachem. Zosobněný oceán tehdy bázlivě přišel k Pánu Rāmacandrovi se všemi předměty pro Jeho uctívání. Padl k Jeho lotosovým nohám a promluvil.

Verš

na tvāṁ vayaṁ jaḍa-dhiyo nu vidāma bhūman
kūṭa-stham ādi-puruṣaṁ jagatām adhīśam
yat-sattvataḥ sura-gaṇā rajasaḥ prajeśā
manyoś ca bhūta-patayaḥ sa bhavān guṇeśaḥ

Synonyma

na — ne; tvām — Tebe; vayam — my; jaḍa-dhiyaḥ — s otupělou myslí, nechápaví; nu — jistě; vidāmaḥ — můžeme znát; bhūman — ó Nejvyšší; kūṭa- stham — v hloubi srdce; ādi-puruṣam — původní Osobnost Božství; jagatām — vesmírů, které se postupně rozvíjejí; adhīśam — nejvyššího vládce; yat — stále pod Tvým vedením; sattvataḥ — omámení sattva-guṇou; sura- gaṇāḥ — takoví polobozi; rajasaḥ — omámení rajo-guṇou; prajā-īśāḥ — Prajāpatiové; manyoḥ — pod vlivem tamo-guṇy; ca — a; bhūta-patayaḥ — vládci duchů; saḥ — taková osobnost; bhavān — Ty, Pane; guṇa-īśaḥ — vládce všech tří kvalit hmotné přírody.

Překlad

“Ó všeprostupující Nejvyšší Osobo, jsme hloupí a nechápali jsme, kdo jsi, ale nyní víme, že jsi Nejvyšší Osoba, vládce celého vesmíru, neměnná a původní Osobnost Božství. Polobozi jsou omámeni kvalitou dobra, Prajāpatiové kvalitou vášně a vládci duchů kvalitou nevědomosti, ale Ty všechny tyto kvality ovládáš.”

Význam

Slovo jaḍa-dhiyaḥ označuje inteligenci na úrovni zvířat. Osoba s touto inteligencí není schopná porozumět Nejvyšší Osobnosti Božství. Zvíře bez bití nepochopí, co po něm člověk žádá. Hloupé osoby podobně nerozumí Nejvyšší Osobnosti Božství, ale když je tvrdě potrestají kvality hmotné přírody, začnou Pánu rozumět. Jeden hindský básník napsal:

duḥkha se saba hari bhaje
sukha se bhaje koī
sukha se agar hari bhaje
duḥkha kāthāṅ se haya

Když je člověk v tísni, jde do kostela nebo chrámu uctívat Pána, ale když je bohatý, na Pána zapomene. Tresty, které Pán udílí prostřednictvím hmotné přírody, jsou proto nezbytné, neboť bez nich lidé kvůli své tupé inteligenci zapomínají na Pánovu svrchovanost.

Verš

kāmaṁ prayāhi jahi viśravaso ’vamehaṁ
trailokya-rāvaṇam avāpnuhi vīra patnīm
badhnīhi setum iha te yaśaso vitatyai
gāyanti dig-vijayino yam upetya bhūpāḥ

Synonyma

kāmam — jak se Ti zlíbí; prayāhi — můžeš přejít po mé vodě; jahi — jenom poraž; viśravasaḥ — Viśravy Muniho; avameham — zneuctění, jako moč; trailokya — pro tyto tři světy; rāvaṇam — osobu známou jako Rāvaṇa, důvod k pláči; avāpnuhi — získej zpět; vīra — ó velký hrdino; patnīm — svou manželku; badhnīhi — postav; setum — most; iha — zde (na této vodě); te — Tvoji; yaśasaḥ — sláva; vitatyai — rozšířit; gāyanti — budou oslavovat; dik-vijayinaḥ — mocní hrdinové, kteří dobyli všechny světové strany; yam — co (most); upetya — blížící se; bhūpāḥ — velcí králové.

Překlad

“Můžeš použít mé vody, jak se Ti zachce, můj Pane. Můžeš po ní přejít do sídla Rāvaṇy, který je zdrojem nepokoje a nářku třech světů. Přestože je synem Viśravy, je zavrženíhodný jako moč. Prosím jdi, zabij ho, a získej tak zpět svou ženu Sītādevī. Ó velký hrdino, přestože má voda není žádnou překážkou v Tvém pochodu na Laṅku, postav přes ni prosím most, aby se zvětšila Tvá transcendentální sláva. Všichni velcí hrdinové a králové budoucnosti Tě budou oslavovat za tento podivuhodný a neobyčejný čin.”

Význam

Syn a moč pocházejí ze stejného zdroje, z genitálií. Když je syn oddaný nebo velký učenec, byl výron semene úspěšný, ale když nemá žádné dobré vlastnosti a svou rodinu nijak neproslaví, říká se, že není o nic lepší než moč. Zde je Rāvaṇa přirovnán k moči, protože byl zdrojem neklidu tří světů. Zosobněný oceán si proto přál, aby Pán Rāmacandra Rāvanu zabil.

Jedním z rysů Nejvyšší Osobnosti Božství Pána Rāmacandry je všemohoucnost. Pán může jednat bez ohledu na hmotné potíže či překážky, ale aby dokázal, že je Nejvyšší Osobností Božství a není za Boha jen prohlašován na základě veřejného mínění, postavil přes oceán podivuhodný most. V dnešní době se stává módou vytvářet nějakého umělého Boha, který nevykonává žádné nadlidské činy-stačí trocha kouzel a hlupák je z nich tak zmaten, že přijme za Boha kohokoliv, protože neví, jak je Bůh mocný. Pán Rāmacandra však postavil přes vodu most z kamenů tak, že zařídil, aby plavaly. To je důkaz neobyčejné a podivuhodné síly Boha. Proč by měl být někdo považován za Boha, aniž by předvedl jedinečnou moc a udělal něco, co obyčejný člověk nikdy nedokáže? Uznáváme, že Pán Rāmacandra je Nejvyšší Osobnost Božství, protože postavil tento most, a že Pán Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství, neboť zvedl kopec Govardhan, když Mu bylo pouhých sedm let. Neměli bychom za Boha nebo Boží inkarnaci uznat jakéhokoliv darebáka, protože Bůh projevuje ve svém jednání zvláštní příznaky. Sám proto v Bhagavad-gītě (4.9) říká:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

“Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla nezrodí znovu v tomto hmotném světě, ale dospěje do Mého věčného sídla, ó Arjuno.” Činnosti Pána nejsou obyčejné; všechny jsou transcendentálně úžasné a žádná jiná živá bytost jich není schopná. Všechny příznaky Pánových činností jsou uvedeny v śāstrách a člověk může poté, co jim porozumí, přijmout Pána takového, jaký je.

Verš

baddhvodadhau raghu-patir vividhādri-kūṭaiḥ
setuṁ kapīndra-kara-kampita-bhūruhāṅgaiḥ
sugrīva-nīla-hanumat-pramukhair anīkair
laṅkāṁ vibhīṣaṇa-dṛśāviśad agra-dagdhām

Synonyma

baddhvā — poté, co postavil; udadhau — ve vodě oceánu; raghu-patiḥ — Pán Rāmacandra; vividha — různé druhy; adri-kūṭaiḥ — z vrcholků velkých hor; setum — most; kapi-indra — silných opic; kara-kampita — přemístěných mohutnýma rukama; bhūruha-aṅgaiḥ — se stromy a rostlinami; sugrīva — Sugrīva; nīla — Nīla; hanumat — Hanumān; pramukhaiḥ — jimi vedenými; anīkaiḥ — s takovými vojáky; laṅkām — na Laṅku, do Rāvaṇova království; vibhīṣaṇa-dṛśā — podle pokynů Vibhīṣaṇy, Rāvaṇova bratra; āviśat — vstoupil; agra-dagdhām — která byla předtím podpálena (opičím vojákem Hanumānem).

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pravil: Do vody byly naházeny vrcholky hor, ze kterých velké opice vlastníma rukama setřásly stromy a jinou vegetaci, a tak Pán Rāmacandra postavil most přes oceán. Po něm pak přešel na Laṅku vysvobodit Sītādevī z Rāvaṇova zajetí. Pod vedením a s pomocí Vibhīṣaṇy, Rāvaṇova bratra, Pán vstoupil společně s opičími vojáky, vedenými Sugrīvou, Nīlou a Hanumānem, do Rāvaṇova království na Laṅce, které předtím Hanumān celé podpálil.

Význam

Opičí vojáci naházeli do moře velké vrcholky hor, pokryté stromy a jiným rostlinstvem, a ty se z Pánovy svrchované vůle vznášely na hladině. Svrchovanou vůlí Pána mnoho obrovských planet pluje vesmírem ve stavu beztíže jako chomáčky bavlny. Je-li toto možné, proč by se nemohly velké vrcholky hor vznášet na vodě? Všemocnost Nejvyšší Osobnosti Božství znamená, že Pán může dělat, cokoliv chce, protože nepodléhá vládě hmotné přírody-hmotná příroda naopak podléhá vládě Jeho. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram-jedině na Jeho nařízení hmotná příroda neboli prakṛti jedná. Podobnou informaci nacházíme v Brahma-saṁhitě (5.52):

yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakro
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

V rámci popisů chodu hmotné přírody Brahma-saṁhitā uvádí, že Slunce se pohybuje tak, jak si přeje Nejvyšší Osobnost Božství. Na tom, že Pán Rāmacandra s pomocí opičích vojáků, kteří naházeli do vody mohutné vrcholky hor, postavil most přes Indický oceán, není tedy nic podivuhodného. Podivuhodné je to jen v tom smyslu, že to Pána Rāmacandru navěky proslavilo.

Verš

sā vānarendra-bala-ruddha-vihāra-koṣṭha-
śrī-dvāra-gopura-sado-valabhī-viṭaṅkā
nirbhajyamāna-dhiṣaṇa-dhvaja-hema-kumbha-
śṛṅgāṭakā gaja-kulair hradinīva ghūrṇā

Synonyma

— místo zvané Laṅkā; vānara-indra — mocných vůdců opic; bala — silou; ruddha — ukončené, obklíčené; vihāra — nevěstince; koṣṭha — místa, kde se skladovalo obilí; śrī — pokladnice; dvāra — vchody do paláců; gopura — městské brány; sadaḥ — sněmovny; valabhī — průčelí velkých paláců; viṭaṅkā — holubníky; nirbhajyamāna — v průběhu boření; dhiṣaṇa — terasy; dhvaja — prapory; hema-kumbha — zlaté nádoby na věžích; śṛṅgāṭakā — a křižovatky; gaja-kulaiḥ — stády slonů; hradinī — řeka; iva — jako; ghūrṇā — rozbouřená.

Překlad

Když opičí vojáci v čele se svými vůdci, jako byl Sugrīva, Nīla a Hanumān, vstoupili na Laṅku, obsadili všechny nevěstince, sýpky, pokladnice, vchody do paláců, městské brány, sněmovny, palácová průčelí, a dokonce i holubníky. Když byly zničeny všechny křižovatky, terasy, prapory a zlaté nádoby na věžích města, celá Laṅkā vypadala jako řeka rozbouřená stádem slonů.

Verš

rakṣaḥ-patis tad avalokya nikumbha-kumbha-
dhūmrākṣa-durmukha-surāntaka-narāntakādīn
putraṁ prahastam atikāya-vikampanādīn
sarvānugān samahinod atha kumbhakarṇam

Synonyma

rakṣaḥ-patiḥ — pán Rākṣasů (Rāvaṇa); tat — takový rozruch; avalokya — poté, co uviděl; nikumbha — Nikumbha; kumbha — Kumbha; dhūmrākṣa — Dhūmrākṣa; durmukha — Durmukha; surāntaka — Surāntaka; narāntaka — Narāntaka; ādīn — všechny dohromady; putram — svého syna Indrajita; prahastam — Prahastu; atikāya — Atikāyu; vikampana — Vikampanu; ādīn — ty všechny; sarva-anugān — všichni následovníci Rāvaṇy; samahinot — dostali rozkaz (bojovat s nepřáteli); atha — nakonec; kumbhakarṇam — Kumbhakarṇa, nejdůležitější z bratrů.

Překlad

Jakmile Rāvaṇa, pán Rākṣasů, uviděl, jaký rozruch opičí vojáci působí, zavolal Nikumbhu, Kumbhu, Dhūmrākṣu, Durmukhu, Surāntaku, Narāntaku a další Rākṣasy a také svého syna Indrajita. Po nich povolal Prahastu, Atikāyu, Vikampanu a nakonec i Kumbhakarṇu. Všechny své následovníky pak přiměl k boji proti nepřátelům.

Verš

tāṁ yātudhāna-pṛtanām asi-śūla-cāpa-
prāsarṣṭi-śaktiśara-tomara-khaḍga-durgām
sugrīva-lakṣmaṇa-marutsuta-gandhamāda-
nīlāṅgadarkṣa-panasādibhir anvito ’gāt

Synonyma

tām — všichni; yātudhāna-pṛtanām — vojáci Rākṣasů; asi — s meči; śūla — s kopími; cāpa — s luky; prāsa-ṛṣṭi — se zbraněmi zvanými prāsa a ṛṣṭi; śakti-śara — se šípy zvanými śakti; tomara — se zbraněmi jménem tomara; khaḍga — s tímto druhem meče; durgām — všechny nepřemožitelné; sugrīva — opičák jménem Sugrīva; lakṣmaṇa — Rāmacandrův mladší bratr; marut-suta — Hanumān; gandhamāda — Gandhamāda, další opice; nīla — opičák jménem Nīla; aṅgada — Aṅgada; ṛkṣa — Ṛkṣa; panasa — Panasa; ādibhiḥ — a dalšími vojáky; anvitaḥ — jimi obklopený, Pán Rāmacandra; agāt — předstoupil před ně (aby bojoval).

Překlad

Pán Rāmacandra doprovázený Lakṣmaṇem a opičími vojáky-Sugrīvou, Hanumānem, Gandhamādou, Nīlou, Aṅgadou, Jāmbavānem, Panasou a dalšími-zaútočil na vojáky Rākṣasů, kteří byli plně vyzbrojeni nejrůznějšími nepřemožitelnými zbraněmi-meči, kopími, luky, prāsami, ṛṣṭimi, šípy śakti, khaḍgami a tomarami.

Verš

te ’nīkapā raghupater abhipatya sarve
dvandvaṁ varūtham ibha-patti-rathāśva-yodhaiḥ
jaghnur drumair giri-gadeṣubhir aṅgadādyāḥ
sītābhimarṣa-hata-maṅgala-rāvaṇeśān

Synonyma

te — ti všichni; anīka-pāḥ — vojevůdci; raghupateḥ — Pána Śrī Rāmacandry; abhipatya — pronásledující nepřítele; sarve — všichni; dvandvam — bojující; varūtham — s vojáky Rāvaṇy; ibha — se slony; patti — s pěšáky; ratha — s vozy; aśva — s koňmi; yodhaiḥ — s takovými válečníky; jaghnuḥ — zabíjeli je; drumaiḥ — tím, že na ně házeli mohutné stromy; giri — vrcholky hor; gadā — kyji; iṣubhiḥ — šípy; aṅgada-ādyāḥ — všichni vojáci Pána Rāmacandry v čele s Aṅgadou a dalšími; sītā — matky Sīty; abhimarṣa — hněvem; hata — byl zatracen; maṅgala — jejichž příznivý osud; rāvaṇa-īśān — Rāvaṇovy následovníky či poddané.

Překlad

Aṅgada a další vojevůdci Rāmacandrova vojska čelili slonům, pěšákům, koním a vozům nepřítele a metali na ně mohutné stromy, vrcholky hor, kyje a šípy. Tak vojáci Pána Rāmacandry pozabíjeli Rāvaṇovy vojáky, kteří ztratili veškerou přízeň osudu, protože Rāvaṇa byl zatracen hněvem matky Sīty.

Význam

Všichni vojáci Pána Rāmacandry zverbovaní v džungli byli opice a pro boj s Rāvaṇovými vojáky neměli řádnou výzbroj. Vojáci na Rāvaṇově straně měli nejmodernější zbraně, zatímco opice mohly jen házet kameny, vrcholky hor a stromy. Pouze Pán Rāmacandra a Lakṣmaṇa vystřelili několik šípů. Jelikož ale byli Rāvaṇovi vojáci zatraceni kletbou matky Sīty, opice je dokázaly pobít jednoduše házením kamenů a stromů. Síla je dvojího druhu-daiva a puruṣākāra. Daiva je síla získaná od Transcendence a puruṣākāra znamená síla vyvinutá vlastní inteligencí a schopnostmi. Transcendentální síla je vždy nadřazena síle materialistů. I když oddaný nemá moderní zbraně, musí bojovat proti svým nepřátelům a přitom se spoléhat na milost Nejvyššího Pána. Proto Kṛṣṇa nabádal Arjunu: “Mysli na Mě a bojuj.” (Mām anusmara yuddhya ca.) Měli bychom bojovat proti svému nepříteli, jak nejlépe umíme, ale co se týče vítězství, musíme záviset na milosti Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

rakṣaḥ-patiḥ sva-bala-naṣṭim avekṣya ruṣṭa
āruhya yānakam athābhisasāra rāmam
svaḥ-syandane dyumati mātalinopanīte
vibhrājamānam ahanan niśitaiḥ kṣurapraiḥ

Synonyma

rakṣaḥ-patiḥ — vůdce Rākṣasů, Rāvaṇa; sva-bala-naṣṭim — zkázu svých vojáků; avekṣya — když viděl; ruṣṭaḥ — velmi se rozhněval; āruhya — letící ve; yānakam — svém krásném letadle ozdobeném květy; atha — pak; abhisasāra — vyrazil proti; rāmam — Pánu Rāmacandrovi; svaḥ-syandane — na nebeském voze Indry; dyumati — zářícím; mātalinā — Mātalim, vozatajem Indry; upanīte — přivezeném; vibhrājamānam — Pána Rāmacandru, který jasně zářil; ahanat — Rāvaṇa na Něho udeřil; niśitaiḥ — velice ostrými; kṣurapraiḥ — šípy.

Překlad

Když pak Rāvaṇa, král Rākṣasů, viděl, že jeho vojáci jsou ztraceni, nesmírně se rozhněval. Nastoupil proto do svého letadla vyzdobeného květy a vyrazil proti Pánu Rāmacandrovi, jenž seděl na zářícím voze, který přivezl Indrův vozataj Mātali. Rāvaṇa pak udeřil na Pána Rāmacandru svými ostrými šípy.

Verš

rāmas tam āha puruṣāda-purīṣa yan naḥ
kāntāsamakṣam asatāpahṛtā śvavat te
tyakta-trapasya phalam adya jugupsitasya
yacchāmi kāla iva kartur alaṅghya-vīryaḥ

Synonyma

rāmaḥ — Pán Rāmacandra; tam — jemu, Rāvaṇovi; āha — řekl; puruṣa- ada-purīṣa — jsi výkalem lidožroutů (Rākṣasů); yat — neboť; naḥ — Moje; kāntā — žena; asamakṣam — bezmocná v Mé nepřítomnosti; asatā — tebou, největším z hříšníků; apahṛtā — byla unesena; śva-vat — jako pes, který krade jídlo z kuchyně, když je majitel pryč; te — ty; tyakta-trapasya — jelikož jsi nestoudný; phalam adya — dnes ti oplatím; jugupsitasya — tebe, odporný netvore; yacchāmi — potrestám; kālaḥ iva — jako smrt; kartuḥ — tebe, který pácháš všemožné hříšné činy; alaṅghya-vīryaḥ — ale Já jsem všemocný a Mé úsilí nikdy nevychází naprázdno.

Překlad

Pán Rāmacandra řekl Rāvaṇovi: “Jsi ten nejohavnější ze všech lidožroutů, ba co víc, jsi jako jejich výkaly! Podobáš se psu, protože jsi tak jako pes, který krade jídlo z kuchyně, když je pán domu pryč, unesl v Mé nepřítomnosti Mou ženu Sītādevī. Proto tě potrestám, tak jako trestá hříšníky Yamarāja. Jsi nejodpornější, hříšný a nestydatý netvor, a Já, jehož úsilí se nikdy nesetkává s neúspěchem, tě dnes potrestám!”

Význam

Na ca daivāt paraṁ balam-nikdo nepřemůže sílu Transcendence. Rāvaṇa byl tak hříšný a nestydatý, že nepředvídal následky únosu matky Sīty, Rāmacandrovy energie blaženosti. To je chyba Rākṣasů. Asatyam apratiṣṭhaṁ te jagad āhur anīśvaram. (Bg. 16.8). Nejsou si vědomi toho, že Nejvyšší Pán je vládcem stvoření. Myslí si, že všechno vzniklo náhodou a že žádný vládce či panovník neexistuje. Proto jednají svévolně, jak se jim zlíbí, a odváží se dokonce i unést bohyni štěstí. Tato rávanovská politika je pro materialisty nesmírně nebezpečná a vede ke zničení celé materialistické civilizace. Ateisté jsou však Rākṣasové, a proto neváhají dopouštět se těch nejodpornějších činů, za které budou nevyhnutelně potrestáni. Náboženství sestává z příkazů Nejvyššího Pána a ten, kdo je plní, je zbožný. Kdo je neplní, je bezbožný a podléhá trestu.

Verš

evaṁ kṣipan dhanuṣi sandhitam utsasarja
bāṇaṁ sa vajram iva tad-dhṛdayaṁ bibheda
so ’sṛg vaman daśa-mukhair nyapatad vimānād
dhāheti jalpati jane sukṛtīva riktaḥ

Synonyma

evam — tak; kṣipan — kárající (Rāvaṇu); dhanuṣi — na tětivu luku; sandhitam — nasadil šíp; utsasarja — vypustil (proti němu); bāṇam — šíp; saḥ — tento šíp; vajram iva — jako blesk; tat-hṛdayam — Rāvaṇovo srdce; bibheda — probodl; saḥ — on (Rāvaṇa); asṛk — krev; vaman — zvracející; daśa-mukhaiḥ — deseti ústy; nyapatat — spadl; vimānāt — ze svého letadla; hāhā — běda, co se to stalo; iti — tak; jalpati — křičeli; jane — zatímco všichni přítomní lidé; sukṛtī iva — jako zbožný člověk; riktaḥ — když jsou vyčerpány výsledky jeho zbožných činností.

Překlad

Poté, co Pán Rāmacandra takto Rāvaṇu pokáral, přiložil šíp k luku, zamířil na něj a vystřelil. Šíp probodl Rāvaṇovo srdce jako blesk. Když to jeho následovníci viděli, propukli v hlasitý nářek: “Běda! Běda! Co se to stalo? Co se to stalo?” a Rāvaṇa, zvracející krev ze svých deseti úst, spadl ze svého letadla, tak jako zbožný člověk poklesne z nebeských planet na Zem, když jsou vyčerpány výsledky jeho zbožných činností.

Význam

V Bhagavad-gītě (9.21) je řečeno: kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti-“Ti, kdo si užívali na nebeských planetách, klesají poté, co jsou výsledky jejich zbožných činností vyčerpány, zpátky na Zemi.” Povahou materialistického jednání v hmotném světě je, že ať člověk jedná zbožně či bezbožně, musí setrvávat za různých podmínek v hmotném světě, neboť ani zbožné, ani bezbožné činy nikoho nevymaní ze zajetí māyi v koloběhu zrození a smrti. Rāvaṇa nějakým způsobem dosáhl vznešeného postavení vládce velkého království se vším hmotným bohatstvím, ale jeho hříšný čin únosu matky Sīty zmařil všechny výsledky jeho zbožného jednání. Urazí-li někdo vznešenou osobnost-zvláště Nejvyšší Osobnost Božství-podepíše si tím vlastní ortel. Ztratí výsledky svých zbožných činností a musí poklesnout, tak jako Rāvaṇa a další démoni. Proto se doporučuje transcendovat zbožné i bezbožné činnosti a setrvat v čistém stavu, oproštěném od všech označení (sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam). Ten, kdo je upevněný v oddané službě, je povznesen nad hmotnou úroveň. Na hmotné úrovni existují vyšší a nižší postavení, ale ten, kdo se dostane nad ní, je neustále v duchovním postavení (sa guṇān samatītyaitān brahma-bhūyāya kalpate). Rāvaṇa a jemu podobní mohou mít v hmotném světě velkou moc a bohatství, ale jejich postavení není nikdy jisté, neboť jsou tak jako tak poutáni výsledky své karmy (karmaṇā daiva-netreṇa). Nesmíme zapomínat, že plně závisíme na přírodních zákonech.

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

“Duše zmatená vlivem falešného ega se považuje za konatele činností, které ve skutečnosti vykonávají tři kvality hmotné přírody.” (Bg. 3.27). Nikdo by neměl být pyšný na své vznešené postavení a jednat jako Rāvaṇa v přesvědčení, že se vymyká zákonům hmotné přírody.

Verš

tato niṣkramya laṅkāyā
yātudhānyaḥ sahasraśaḥ
mandodaryā samaṁ tatra
prarudantya upādravan

Synonyma

tataḥ — potom; niṣkramya — když vyrazily; laṅkāyāḥ — z Laṅky; yātudhānyaḥ — ženy Rākṣasů; sahasraśaḥ — po tisících; mandodaryā — vedené Mandodarī, ženou Rāvaṇy; samam — s; tatra — tam; prarudantyaḥ — s usedavým pláčem; upādravan — přistoupily (ke svým mrtvým manželům).

Překlad

Poté vyšly z Laṅky všechny ženy, jejichž manželé padli v tomto boji, vedené Mandodarī, manželkou Rāvaṇy a s usedavým pláčem přistoupily k mrtvým tělům Rāvaṇy a ostatních Rākṣasů.

Verš

svān svān bandhūn pariṣvajya
lakṣmaṇeṣubhir arditān
ruruduḥ susvaraṁ dīnā
ghnantya ātmānam ātmanā

Synonyma

svān svān — své manžely; bandhūn — přátele; pariṣvajya — objímající; lakṣmaṇa-iṣubhiḥ — šípy Lakṣmaṇa; arditān — kteří byli zabiti; ruruduḥ — všechny manželky žalostně naříkaly; su-svaram — velmi sladce; dīnāḥ — nebohé; ghnantyaḥ — bijící; ātmānam — do prsou; ātmanā — samy sebe.

Překlad

Ženy objímaly své muže a žalostně naříkaly hlasy, které zapůsobily na každého. Zoufale se bily do prsou, protože jejich manželé byli zabiti Lakṣmaṇovými šípy.

Verš

hā hatāḥ sma vayaṁ nātha
loka-rāvaṇa rāvaṇa
kaṁ yāyāc charaṇaṁ laṅkā
tvad-vihīnā parārditā

Synonyma

— běda; hatāḥ — zabitý; sma — v minulosti; vayam — nás všech; nātha — ó ochránce; loka-rāvaṇa — ó manželi, který jsi způsoboval nářek tolika jiných lidí; rāvaṇa — ó Rāvaṇo, ty, který působíš nářek druhých; kam — ke komu; yāyāt — půjde; śaraṇam — útočiště; laṅkā — stát Laṅkā; tvat-vihīnā — bez tebe; para-arditā — poražený nepřáteli.

Překlad

“Ó pane můj a vládce! Pro druhé jsi zosobňoval nářek, a proto jsi byl nazýván Rāvaṇa. Když jsi však nyní poražen, jsme poraženi všichni, neboť bez tebe padl stát Laṅkā do rukou nepřátel. U koho nalezne útočiště?”

Význam

Rāvaṇova manželka Mandodarī a ostatní ženy dobře věděly, jak krutou osobou Rāvaṇa byl. Samotné slovo “Rāvaṇa” znamená “ten, kdo je příčinou nářku ostatních”. Rāvaṇa druhým neustále působil potíže, ale když jeho hříšné činnosti vyvrcholily obtěžováním Sīty, Pán Rāmacandra ho zabil.

Verš

na vai veda mahā-bhāga
bhavān kāma-vaśaṁ gataḥ
tejo ’nubhāvaṁ sītāyā
yena nīto daśām imām

Synonyma

na — ne; vai — vskutku; veda — věděl; mahā-bhāga — ó šťastlivý; bhavān — ty; kāma-vaśam — ovlivněný chtíčem; gataḥ — stal se; tejaḥ — mocí; anubhāvam — jako výsledek tohoto vlivu; sītāyāḥ — matky Sīty; yena — kterou; nītaḥ — přiveden do; daśām — stavu; imām — tohoto (záhuby).

Překlad

“Ó šťastlivý, podlehl jsi vlivu chtíče, a proto jsi nechápal, jak mocná je matka Sītā. Nyní jsi kvůli jejímu prokletí takto neslavně skončil, zabitý Pánem Rāmacandrou.”

Význam

Matka Sītā byla mocná, ale podobně mocná může být i každá žena, která kráčí v jejích stopách. V dějinách doložených védskými písmy najdeme mnoho takových příkladů. Vždy, když se píše o ideálních počestných ženách, je matka Sītā uvedena mezi nimi. Mandodarī, manželka Rāvaṇy, byla rovněž velmi ctnostná. Rovněž Draupadī je řazena mezi pět vznešených počestných žen. Tak jako muž musí následovat velké osobnosti, jako například Brahmu či Nāradu, žena musí kráčet cestou ideálních žen, jako jsou Sītā, Mandodarī a Draupadī. Pokud zůstává žena počestná a věrná svému muži, získává tím nadpřirozenou moc. Je morální zásadou, že muž nemá propadat chtivým touhám po manželce někoho jiného. Mātṛvat para-dāreṣu-inteligentní muž musí pohlížet na cizí manželku jako na svou matku. To je morální pokyn z Cāṇakya-śloky (10).

mātṛvat para-dāreṣu
para-dravyeṣu loṣṭravat
ātmavat sarva-bhūteṣu
yaḥ paśyati sa paṇḍitaḥ

“Ten, kdo pokládá cizí manželku za svou matku, cizí vlastnictví za kus hlíny a ke všem ostatním živým bytostem se chová tak, jako sám k sobě, je skutečně učený.” Rāvaṇu tedy zatratil nejen Pán Rāmacandra, ale i jeho vlastní žena Mandodarī. Jelikož byla sama ctnostnou ženou, znala moc jiné počestné ženy; zvláště pak takové manželky, jako je matka Sītādevī.

Verš

kṛtaiṣā vidhavā laṅkā
vayaṁ ca kula-nandana
dehaḥ kṛto ’nnaṁ gṛdhrāṇām
ātmā naraka-hetave

Synonyma

kṛtā — učiněno tebou; eṣā — to všechno; vidhavā — bez ochránce; laṅkā — stát Laṅkā; vayam ca — a my; kula-nandana — ó radosti Rākṣasů; dehaḥ — tělo; kṛtaḥ — učiněné tebou; annam — potrava; gṛdhrāṇām — supů; ātmā — a tvoje duše; naraka-hetave — na cestu do pekla.

Překlad

“Ó radosti dynastie Rākṣasů, kvůli tobě teď stát Laṅkā ani my samy nemáme žádného ochránce. Svým jednáním jsi ze svého těla učinil potravu supů a svou duši jsi vypravil na cestu do pekla.”

Význam

Ten, kdo následuje cestu Rāvaṇy, je odsouzen dvojím způsobem: jeho tělo se stane potravou psů a supů a duše půjde do pekla. Pán sám uvádí v Bhagavad-gītě (16.19):

tān ahaṁ dviṣataḥ krūrān
saṁsāreṣu narādhamān
kṣipāmy ajasram aśubhān
āsurīṣv eva yoniṣu

“Tyto záštiplné a zlomyslné, nejnižší z lidí, věčně vrhám do oceánu hmotné existence, do různých démonských druhů.” Osudem bezbožných ateistů, jako byli Rāvaṇa, Hiraṇyakaśipu, Kaṁsa a Dantavakra, je tedy život v pekle. Mandodarī, Rāvaṇova manželka, to chápala, neboť byla počestnou ženou. Ačkoliv naříkala nad smrtí svého manžela, věděla, co se stane jeho tělu a duši. I když něco člověk nevidí přímo svýma hmotnýma očima, může to vidět očima poznání (paśyanti jñāna-cakṣuṣaḥ). Ve védských dějinách najdeme mnoho příkladů toho, jak se někdo vydal cestou bezbožnosti a byl podle zákonů přírody odsouzen.

Verš

śrī-śuka uvāca
svānāṁ vibhīṣaṇaś cakre
kosalendrānumoditaḥ
pitṛ-medha-vidhānena
yad uktaṁ sāmparāyikam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; svānām — pro členy své rodiny; vibhīṣaṇaḥ — Vibhīṣaṇa, bratr Rāvaṇy a oddaný Pána Rāmacandry; cakre — vykonal; kosala-indra-anumoditaḥ — schválené Pánem Rāmacandrou, králem Kosaly; pitṛ-medha-vidhānena — v podobě pohřebního obřadu, který pořádá syn po smrti svého otce nebo jiného člena rodiny; yat uktam — které jsou předepsány; sāmparāyikam — povinnosti, jež mají zemřelého zachránit před peklem.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Vibhīṣaṇa, zbožný bratr Rāvaṇy a oddaný Pána Rāmacandry, vykonal se souhlasem Pána, krále Kosaly, pohřební obřad pro členy své rodiny, aby je zachránil před peklem.

Význam

Ten, kdo opustí tělo, je přemístěn do jiného, ale pokud byl příliš hříšný, je mu v převtělení zabráněno a stává se duchem. Pro záchranu choré osoby před životem ducha je v autorizovaných śāstrách předepsán pohřební obřad zvaný śrāddha. Rāvaṇa zahynul rukou Pána Rāmacandry a bylo mu souzeno peklo, ale Vibhīṣaṇa, Rāvaṇův bratr, vykonal na Pánovu radu všechny předepsané povinnosti týkající se zemřelého. Z toho vidíme, že Pán Rāmacandra byl k Rāvaṇovi laskavý dokonce i po jeho smrti.

Verš

tato dadarśa bhagavān
aśoka-vanikāśrame
kṣāmāṁ sva-viraha-vyādhiṁ
śiṁśapā-mūlam-āśritām

Synonyma

tataḥ — poté; dadarśa — zpozoroval; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; aśoka-vanika-āśrame — v malé chýši v ašókovém lese; kṣāmām — hubená a slabá; sva-viraha-vyādhim — trpící chorobou odloučení od Pána Rāmacandry; śiṁśapā — stromu zvaného Śiṁśapā; mūlam — u kořene; āśritām — přijímající útočiště.

Překlad

Poté Pán Rāmacandra nalezl Sītādevī, jak sedí v malé chýši pod stromem zvaným Śiṁśapā v ašókovém lese. Byla pohublá a zesláblá zármutkem způsobeným odloučením od Něj.

Verš

rāmaḥ priyatamāṁ bhāryāṁ
dīnāṁ vīkṣyānvakampata
ātma-sandarśanāhlāda-
vikasan-mukha-paṅkajām

Synonyma

rāmaḥ — Pán Rāmacandra; priya-tamām — na svou nejmilejší; bhāryām — manželku; dīnām — v tak ubohém stavu; vīkṣya — díval se; anvakampata — probudil se v Něm soucit; ātma-sandarśana — když někdo vidí svého milovaného; āhlāda — extáze radosti; vikasat — projevující; mukha — ústa; paṅkajām — jako lotos.

Překlad

Když Pán Rāmacandra uviděl svou ženu v tomto stavu, pocítil velký soucit. Jakmile se před ní objevil, naplnilo ji dokonalé štěstí z toho, že vidí svého milého, a na jejích lotosových ústech se zračila radost.

Verš

āropyāruruhe yānaṁ
bhrātṛbhyāṁ hanumad-yutaḥ
vibhīṣaṇāya bhagavān
dattvā rakṣo-gaṇeśatām
laṅkām āyuś ca kalpāntaṁ
yayau cīrṇa-vrataḥ purīm

Synonyma

āropya — když naložil; āruruhe — nastoupil; yānam — do letadla; bhrātṛbhyām — s bratrem Lakṣmaṇem a velitelem Sugrīvou; hanumat-yutaḥ — doprovázen Hanumānem; vibhīṣaṇāya — Vibhīṣaṇovi, bratru Rāvaṇy; bhagavān — Nejvyšší Pán; dattvā — svěřil; rakṣaḥ-gaṇa-īśatām — vládu nad Rākṣasy obývajícími Laṅku; laṅkām — stát Laṅkā; āyuḥ ca — a celou délku života; kalpa-antam — na mnoho let, až do konce jedné kalpy; yayau — vrátil se domů; cīrṇa-vrataḥ — končící období života v lese; purīm — do Ayodhyā-purī.

Překlad

Poté, co Pán Rāmacandra, Nejvyšší Osobnost Božství (Bhagavān), svěřil Vibhīṣaṇovi vládu nad Rākṣasy v Laṅce po dobu jedné kalpy, usadil Sītādevī do letadla ozdobeného květy a pak do něho nastoupil sám. Jelikož doba jeho pobytu v lese skončila, vrátil se v doprovodu Hanumāna, Sugrīvy a svého bratra Lakṣmaṇa zpátky do Ayodhyi.

Verš

avakīryamāṇaḥ sukusumair
lokapālārpitaiḥ pathi
upagīyamāna-caritaḥ
śatadhṛty-ādibhir mudā

Synonyma

avakīryamāṇaḥ — zasypávaný; su-kusumaiḥ — voňavými a nádhernými květy; loka-pāla-arpitaiḥ — z rukou příslušníků královského rodu; pathi — na cestě; upagīyamāna-caritaḥ — oslavovaný pro své neobyčejné skutky; śatadhṛti-ādibhiḥ — osobnostmi, jako je Pán Brahmā a další polobozi; mudā — s velkým jásotem.

Překlad

Když se Pán Rāmacandra vracel do svého sídelního města Ayodhyi, na cestě Ho zdravili členové královského rodu, kteří zasypávali Jeho tělo krásnými voňavými květy, zatímco vznešené osobnosti jako Pán Brahmā a další polobozi s jásotem opěvovaly Jeho činy.

Verš

go-mūtra-yāvakaṁ śrutvā
bhrātaraṁ valkalāmbaram
mahā-kāruṇiko ’tapyaj
jaṭilaṁ sthaṇḍile-śayam

Synonyma

go-mūtra-yāvakam — jedl krupici vařenou v kravské moči; śrutvā — když zaslechl; bhrātaram — Jeho bratr Bharata; valkala-ambaram — oděný do kůry stromů; mahā-kāruṇikaḥ — svrchovaně milostivý Pán Rāmacandra; atapyat — trpce bědoval; jaṭilam — nosil rozcuchané vlasy; sthaṇḍile- śayam — spal na rohoži z trávy, na kuśāsaně.

Překlad

V Ayodhyi se Pán Rāmacandra doslechl, že Jeho bratr Bharata jedl po celou dobu Jeho nepřítomnosti krupici vařenou v kravské moči, odíval se kůrou stromů, nosil rozcuchané vlasy a spal na rohoži z trávy kuśa. Svrchovaně milostivý Pán kvůli tomu trpce naříkal.

Verš

bharataḥ prāptam ākarṇya
paurāmātya-purohitaiḥ
pāduke śirasi nyasya
rāmaṁ pratyudyato ’grajam
nandigrāmāt sva-śibirād
gīta-vāditra-niḥsvanaiḥ
brahma-ghoṣeṇa ca muhuḥ
paṭhadbhir brahmavādibhiḥ
svarṇa-kakṣa-patākābhir
haimaiś citra-dhvajai rathaiḥ
sad-aśvai rukma-sannāhair
bhaṭaiḥ puraṭa-varmabhiḥ
śreṇībhir vāra-mukhyābhir
bhṛtyaiś caiva padānugaiḥ
pārameṣṭhyāny upādāya
paṇyāny uccāvacāni ca
pādayor nyapatat premṇā
praklinna-hṛdayekṣaṇaḥ

Synonyma

bharataḥ — Pán Bharata; prāptam — vracející se domů; ākarṇya — když slyšel; paura — všemožní občané; amātya — všichni ministři; purohitaiḥ — doprovázen všemi knězi; pāduke — dva dřevěné sandály; śirasi — na hlavě; nyasya — držící; rāmam — Pánu Rāmovi; pratyudyataḥ — vycházející vstříc na uvítanou; agrajam — svého nejstaršího bratra; nandigrāmāt — ze svého sídla zvaného Nandigrām; sva-śibirāt — ze svého tábora; gīta-vāditra — písně a hra bubnů a jiných hudebních nástrojů; niḥsvanaiḥ — doprovázený těmito melodiemi; brahma-ghoṣeṇa — recitováním védských manter; ca — a; muhuḥ — neustále; paṭhadbhiḥ — recitujícími z Véd; brahma-vādibhiḥ — prvotřídními brāhmaṇy; svarṇa-kakṣa-patākābhiḥ — ozdobenými zlatě vyšívanými vlajkami; haimaiḥ — zlatými; citra-dhvajaiḥ — s ozdobenými prapory; rathaiḥ — s vozy; sat-aśvaiḥ — s nádhernými koňmi; rukma — zlatými; sannāhaiḥ — s postroji; bhaṭaiḥ — vojáky; puraṭa-varmabhiḥ — ve zlatém brnění; śreṇībhiḥ — takovým průvodem; vāra-mukhyābhiḥ — doprovázený půvabnými, krásně oblečenými kurtizánami; bhṛtyaiḥ — služebníky; ca — také; eva — jistě; pada-anugaiḥ — pěšáky; pārameṣṭhyāni — další nezbytnosti odpovídající královskému přijetí; upādāya — beroucí vše dohromady; paṇyāni — drahocenné šperky a tak dále; ucca-avacāni — různých hodnot; ca — rovněž; pādayoḥ — k lotosovým nohám Pána; nyapatat — padl; premṇā — s pocity extatické lásky; praklinna — jihnoucí, vlhké; hṛdaya — nitro srdce; īkṣaṇaḥ — jehož oči.

Překlad

Když Pán Bharata zjistil, že se Pán Rāmacandra vrací do města Ayodhyi, ihned si na hlavu položil Jeho dřevěné sandály a vyšel ze svého tábora v Nandigrāmu. Doprovázeli Ho ministři, kněží a další ctihodní občané, profesionální hudebníci hrající líbezné melodie a učení brāhmaṇové hlasitě přednášející védské hymny. V průvodu za nimi jely vozy tažené nádhernými koňmi s postroji ze zlatých provazů ozdobené vlajkami se zlatými výšivkami a dalšími prapory různých velikostí a vzorů. Byli tam vojáci ve zlatém brnění, služebníci nesoucí betel s arekovými oříšky a mnoho vyhlášených půvabných kurtizán. Za nimi kráčela pěšky spousta dalších služebníků, kteří nesli slunečníky, vějíře, vzácné drahokamy různých hodnot a další předměty odpovídající královskému přijetí. S tímto doprovodem Pán Bharata přistoupil k Pánu Rāmacandrovi a s pocity hluboké extatické lásky padl k Jeho lotosovým nohám. Srdce Mu zjihlo extází a oči měl plné slz.

Verš

pāduke nyasya purataḥ
prāñjalir bāṣpa-locanaḥ
tam āśliṣya ciraṁ dorbhyāṁ
snāpayan netrajair jalaiḥ
rāmo lakṣmaṇa-sītābhyāṁ
viprebhyo ye ’rha-sattamāḥ
tebhyaḥ svayaṁ namaścakre
prajābhiś ca namaskṛtaḥ

Synonyma

pāduke — dva dřevěné sandály; nyasya — poté, co položil; purataḥ — před Nejvyššího Pána, Rāmacandru; prāñjaliḥ — se sepjatýma rukama; bāṣpa-locanaḥ — se slzami v očích; tam — Jeho, Bharatu; āśliṣya — objímající; ciram — dlouho; dorbhyām — svými dvěma pažemi; snāpayan — koupající; netra-jaiḥ — řinoucí se Mu z očí; jalaiḥ — vodou; rāmaḥ — Pán Rāmacandra; lakṣmaṇa-sītābhyām — s Lakṣmaṇem a matkou Sītou; viprebhyaḥ — učeným brāhmaṇům; ye — i dalším, kteří; arha-sattamāḥ — zasluhovali uctívání; tebhyaḥ — jim; svayam — osobně; namaḥ-cakre — vzdal uctivé poklony; prajābhiḥ — občany; ca — a; namaḥ-kṛtaḥ — byl uctěn.

Překlad

Poté, co Pán Bharata položil před Pána Rāmacandru Jeho sandály ze dřeva, stál před Ním se sepjatýma rukama a slzami v očích. Pán Rāmacandra Ho oběma pažemi dlouze objal a přitom Ho koupal ve svých slzách. V doprovodu matky Sīty a Lakṣmaṇa pak Pán Rāmacandra vzdal uctivé poklony učeným brāhmaṇům a starším členům rodiny a všichni obyvatelé Ayodhyi se Mu s úctou klaněli.

Verš

dhunvanta uttarāsaṅgān
patiṁ vīkṣya cirāgatam
uttarāḥ kosalā mālyaiḥ
kiranto nanṛtur mudā

Synonyma

dhunvantaḥ — mávající; uttara-āsaṅgān — svrchní oděvy zakrývající tělo; patim — Pána; vīkṣya — když spatřili; cira-āgatam — který se navrátil po mnoha letech vyhnanství; uttarāḥ kosalāḥ — obyvatelé Ayodhyi; mālyaiḥ kirantaḥ — předávající Mu girlandy; nanṛtuḥ — začali tančit; mudā — s velkou radostí.

Překlad

Když občané Ayodhyi viděli, že se jejich král po dlouhé nepřítomnosti vrací, dávali Mu květinové girlandy, mávali svrchními oděvy a s velkou radostí tančili.

Verš

pāduke bharato ’gṛhṇāc
cāmara-vyajanottame
vibhīṣaṇaḥ sasugrīvaḥ
śveta-cchatraṁ marut-sutaḥ
dhanur-niṣaṅgāñ chatrughnaḥ
sītā tīrtha-kamaṇḍalum
abibhrad aṅgadaḥ khaḍgaṁ
haimaṁ carmarkṣa-rāṇ nṛpa

Synonyma

pāduke — dva dřevěné sandály; bharataḥ — Pán Bharata; agṛhṇāt — nesl; cāmara — ovívadlo; vyajana — vějíř; uttame — velice honosný; vibhīṣaṇaḥ — Rāvaṇův bratr; sa-sugrīvaḥ — se Sugrīvou; śveta-chatram — bílý slunečník; marut-sutaḥ — Hanumān, syn boha větru; dhanuḥ — luk; niṣaṅgān — se dvěma toulci; śatrughnaḥ — jeden z bratrů Pána Rāmacandry; sītā — matka Sītā; tīrtha-kamaṇḍalum — nádobu s vodou ze svatých míst; abibhrat — nesl; aṅgadaḥ — opičí velitel jménem Aṅgada; khaḍgam — meč; haimam — ze zlata; carma — štít; ṛkṣa-rāṭ — král Ṛkṣů, Jāmbavān; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi, Pán Bharata nesl Jeho dřevěné sandály, Sugrīva a Vibhīṣaṇa nesli ovívadlo a skvělý vějíř, Hanumān bílý slunečník, Śatrughna luk se dvěma toulci a Sītādevī nádobu s vodou ze svatých míst. Aṅgada nesl meč a Jāmbavān, král Ṛkṣů, zlatý štít.

Verš

puṣpaka-stho nutaḥ strībhiḥ
stūyamānaś ca vandibhiḥ
vireje bhagavān rājan
grahaiś candra ivoditaḥ

Synonyma

puṣpaka-sthaḥ — usazený v letadle z květů; nutaḥ — uctíván; strībhiḥ — ženami; stūyamānaḥ — opěvován modlitbami; ca — a; vandibhiḥ — recitátory; vireje — zkrášlený; bhagavān — Nejvyšší Pán Rāmacandra, Osobnost Božství; rājan — ó králi Parīkṣite; grahaiḥ — mezi planetami; candraḥ — měsíc; iva — jako; uditaḥ — vyšlý.

Překlad

Když Pán seděl ve svém letadle z květů, zatímco Mu ženy přednášely své modlitby a recitátoři opěvovali Jeho vlastnosti, vypadal jako Měsíc uprostřed planet a hvězd.

Verš

bhrātrābhinanditaḥ so ’tha
sotsavāṁ prāviśat purīm
praviśya rāja-bhavanaṁ
guru-patnīḥ sva-mātaram
gurūn vayasyāvarajān
pūjitaḥ pratyapūjayat
vaidehī lakṣmaṇaś caiva
yathāvat samupeyatuḥ

Synonyma

bhrātrā — svým bratrem (Bharatou); abhinanditaḥ — náležitě uvítaný; saḥ — On, Pán Rāmacandra; atha — poté; sa-utsavām — do středu oslav; prāviśat — vstoupil; purīm — do města Ayodhyi; praviśya — potom, co vešel; rāja-bhavanam — do královského paláce; guru-patnīḥ — Kaikeyī a další nevlastní matky; sva-mātaram — svou vlastní matku (Kauśalyu); gurūn — duchovní mistry (Śrī Vasiṣṭhu a další); vayasya — přátelům stejného věku; avara-jān — a těm, jež byli mladší než On; pūjitaḥ — jimiž byl uctíván; pratyapūjayat — opětoval poklony; vaidehī — matka Sītā; lakṣmaṇaḥ — Lakṣmaṇa; ca eva — a; yathā-vat — patřičně; samupeyatuḥ — vítáni, vstoupili do paláce.

Překlad

Poté, co Ho uvítal Jeho bratr Bharata, vstoupil Pán Rāmacandra do města Ayodhyi přímo do středu oslav. Když vešel do paláce, poklonil se všem matkám, včetně Kaikeyī a ostatních manželek Mahārāje Daśarathy, a zvláště své vlastní matce Kauśalye. Vzdal úctu také duchovním učitelům v čele s Vasiṣṭhou. Přátelé v Jeho věku a mladší Ho uctívali a On jejich uctivé poklony opětoval, stejně jako Lakṣmaṇa a matka Sītā. Tak vešli do paláce.

Verš

putrān sva-mātaras tās tu
prāṇāṁs tanva ivotthitāḥ
āropyāṅke ’bhiṣiñcantyo
bāṣpaughair vijahuḥ śucaḥ

Synonyma

putrān — syny; sva-mātaraḥ — Jejich matky; tāḥ — ony, v čele s Kauśalyou a Kaikeyī; tu — ale; prāṇān — život; tanvaḥ — těla; iva — jako; utthitāḥ — povstaly; āropya — držící; aṅke — na klíně; abhiṣiñcantyaḥ — smáčející (těla svých synů); bāṣpa — slzami; oghaiḥ — neustále ronící; vijahuḥ — zanechaly; śucaḥ — nářek z odloučení od svých synů.

Překlad

Jakmile matky Rāmy, Lakṣmaṇa, Bharaty a Śatrughny spatřily své syny, okamžitě vstaly, jako když se do omráčených těl navrátí vědomí. Posadily si Je na klín a smáčely Je slzami, čímž si ulevily od zármutku z dlouhého odloučení.

Verš

jaṭā nirmucya vidhivat
kula-vṛddhaiḥ samaṁ guruḥ
abhyaṣiñcad yathaivendraṁ
catuḥ-sindhu-jalādibhiḥ

Synonyma

jaṭāḥ — rozcuchané vlasy na hlavě; nirmucya — když zcela oholil; vidhi- vat — podle usměrňujících zásad; kula-vṛddhaiḥ — starší členové rodiny; samam — s; guruḥ — rodinný kněz či duchovní učitel, Vasiṣṭha; abhyaṣiñcat — vykonal pro Pána Rāmacandru obřad zvaný abhiṣek; yathā — stejně; eva — jako; indram — pro krále Indru; catuḥ-sindhu-jala — s vodou ze čtyř oceánů; ādibhiḥ — a dalších náležitostí pro koupel.

Překlad

Rodinný kněz či duchovní učitel Vasiṣṭha nechal Pána Rāmacandru čistě oholit, a tak Ho zbavil Jeho rozcuchaných vlasů. Potom pro Něj s pomocí starších členů rodiny vykonal obřad zvaný abhiṣek, při kterém Ho omýval vodou ze čtyř moří a dalšími látkami, úplně stejně, jako tomu bylo při obřadu krále Indry.

Verš

evaṁ kṛta-śiraḥ-snānaḥ
suvāsāḥ sragvy-alaṅkṛtaḥ
svalaṅkṛtaiḥ suvāsobhir
bhrātṛbhir bhāryayā babhau

Synonyma

evam — takto; kṛta-śiraḥ-snānaḥ — celý vykoupaný, s umytou hlavou; su-vāsāḥ — pěkně oblečený; sragvi-alaṅkṛtaḥ — ozdobený girlandou; su- alaṅkṛtaiḥ — krásně ozdobenými; su-vāsobhiḥ — hezky oblečenými; bhrātṛbhiḥ — se svými bratry; bhāryayā — a svou manželkou Sītou; babhau — Pán jasně zářil.

Překlad

Pán Rāmacandra, vykoupaný a s čistě oholenou hlavou, se krásně oblékl a ozdobil se girlandou a šperky. Mezi svými bratry a manželkou, kteří byli podobně oblečeni a ozdobeni, jasně zářil.

Verš

agrahīd āsanaṁ bhrātrā
praṇipatya prasāditaḥ
prajāḥ sva-dharma-niratā
varṇāśrama-guṇānvitāḥ
jugopa pitṛvad rāmo
menire pitaraṁ ca tam

Synonyma

agrahīt — přijal; āsanam — státní trůn; bhrātrā — svým bratrem (Bharatou); praṇipatya — který se Mu zcela odevzdal; prasāditaḥ — potěšen; prajāḥ — a občané; sva-dharma-niratāḥ — plně zaměstnáni příslušnými povinnostmi; varṇāśrama — podle svojí varṇy a āśramu; guṇa-anvitāḥ — všichni tak způsobilí; jugopa — chránil je; pitṛ-vat — jako otec; rāmaḥ — Pán Rāmacandra; menire — považovali; pitaram — za otce; ca — také; tam — Jeho, Pána Rāmacandru.

Překlad

Pán Rāmacandra, potěšen naprostou odevzdaností a pokorou Pána Bharaty, pak usedl na trůn státu. Staral se o všechny občany jako jejich otec a občané, plně zaměstnaní svými povinnostmi podle své varṇy a āśramu, Ho za svého otce také pokládali.

Význam

Lidem se velmi líbí model vlády Pána Rāmacandry a ještě dodnes se stává, že politici nazvou svoji novou stranu Rāma-rājya, ale bohužel se vůbec nechtějí Pánu Rāmovi podvolit. Někdy se říká, že lidé chtějí Boží království bez Boha. Tento záměr se jim však nikdy nepodaří uskutečnit. Vláda může být dobrá jedině tehdy, když mezi ní a občany panuje takový vztah, jaký svým příkladem ukázal Pán Rāmacandra a jeho občané. Vládl svému království stejně, jako se otec stará o své děti, a občané, kteří Mu byli za Jeho dobrou vládu zavázáni, Ho jako otce přijímali. Vztah mezi občany a vládou tedy má být stejný jako vztah mezi otcem a synem. Když jsou synové dobře vychovaní, pak své rodiče poslouchají, a když je otec způsobilý, řádně se o své děti stará. Jak je zde vyjádřeno slovy sva-dharma-niratā varṇāśrama-guṇānvitāḥ, lidé byli dobrými občany proto, že přijali systém varṇāśramy, které rozděluje společnost do vareṇ (brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra) a āśramů (brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa). To je pravá civilizace. Lidé mají být vychováváni pro vykonávání svých nejrůznějších povinností, které jim podle varṇāśramy náleží. Bhagavad-gītā (4.13) potvrzuje (cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa- karma-vibhāgaśaḥ), že čtyři varṇy musejí být zavedeny na základě odlišných vlastností a činností. Ustanovit systém varṇāśramy je první povinností dobré vlády. Účelem varṇāśramy je umožnit lidem, aby vyvinuli vědomí Boha. Varṇāśramācāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān viṣṇur ārādhyate. Celý program varṇāśramy poskytuje lidem možnost stát se vaiṣṇavy. Viṣṇur asya devatā. Lidé se stávají vaiṣṇavy, když uctívají Pána Viṣṇua jako Nejvyššího Pána. Měli by tedy být vychováváni ve vaiṣṇavy prostřednictvím systému vareṇ a āśramů, jako tomu bylo za vlády Pána Rāmacandry, kdy byl každý dokonale vychován k dodržování zásad varṇāśramy.

Pouhé vynucování dodržování zákonů a nařízení nezajistí, aby byli občané poslušní a jednali, jak zákon stanoví. To není možné. Na celém světě je tolik států, zákonodárných shromáždění a parlamentů, ale občané jsou i nadále darebáci a zloději. K tomu, aby se chovali jako dobří občané, je nelze přinutit; musejí k tomu být vychováni. Stejně jako školy a univerzity vychovávají studenty, aby se stali chemickými inženýry, právníky či odborníky v mnoha jiných oborech poznání, musejí existovat školy a univerzity, které budou ze studentů vychovávat brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi, śūdry, brahmacārīny, gṛhasthy, vānaprasthy a sannyāsīny. Tím budou vytvořeny předběžné podmínky dobré občanské morálky (varṇāśrama-guṇānvitāḥ). Obecně platí, že je-li král či prezident rājarṣi, budou vztahy mezi občany a hlavou státu jasné a nebude docházet k nepokojům, jelikož poklesne počet zlodějů a darebáků. V Kali-yuze je však většina lidí zloději a darebáky, jelikož se systém vareṇ a āśramů zanedbává. V demokratickém zřízení tito zloději a darebáci přirozeně vybírají peníze od jiných zlodějů a darebáků, a proto v každé vládě panuje chaos a nikdo není šťastný. Zde však v kralování Pána Rāmacandry nacházíme příklad dobré vlády. Pokud budou lidé tento příklad následovat, bude dobrá vláda existovat na celém světě.

Verš

tretāyāṁ vartamānāyāṁ
kālaḥ kṛta-samo ’bhavat
rāme rājani dharma-jñe
sarva-bhūta-sukhāvahe

Synonyma

tretāyām — v Tretā-yuze; vartamānāyām — přestože žijící v tomto období; kālaḥ — období; kṛta — se Satya-yugou; samaḥ — rovnocenné; abhavat — stalo se; rāme — díky přítomnosti Pána Rāmacandry; rājani — jako vládnoucího krále; dharma-jñe — jelikož byl dokonale zbožný; sarva-bhūta — všech živých bytostí; sukha-āvahe — zajišťující úplné štěstí.

Překlad

Pán Rāmacandra se stal králem v Tretā-yuze, ale díky Jeho dobré vládě byl tento věk stejný jako Satya-yuga. Každý byl zbožný a dokonale šťastný.

Význam

Kali-yuga je nejhorší ze všech čtyř yug (Satya, Tretā, Dvāpara a Kali), ale uplatněním varṇāśrama-dharmy lze i v tomto věku Kali navodit atmosféru, jaká vládla v Satya-yuze. Hnutí Hare Kṛṣṇa neboli hnutí pro vědomí Kṛṣṇy sleduje tento cíl.

kaler doṣa-nidhe rājann
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet

“Můj milý králi, Kali-yuga je sice věk plný chyb, ale přesto má jednu dobrou vlastnost-pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa se může každý vysvobodit z hmotného zajetí a dospět do transcendentálního království.” (Bhāg. 12.3.51). Jestliže se lidé připojí k tomuto saṅkīrtanovému hnutí, které šíří zpívání Hare Kṛṣṇa, Hare Rāma, jistě se zbaví znečištění Kali-yugy a budou i v tomto věku stejně šťastní, jako byli lidé v Satya-yuze neboli zlatém věku. Kdokoliv se může k tomuto Hare Kṛṣṇa hnutí snadno připojit-musí jen zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru, dodržovat usměrňující zásady a vyhýbat se znečištění hříšného života. Dokonce i ten, kdo je hříšný a nedovede se ihned hříšného života vzdát, bude nepochybně od všech hříšných činností oproštěn a jeho život bude úspěšný, bude-li s oddaností a vírou zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru. Paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam. To je požehnání Pána Rāmacandry, který se zjevil v tomto věku Kali jako Pán Gaurasundara.

Verš

vanāni nadyo girayo
varṣāṇi dvīpa-sindhavaḥ
sarve kāma-dughā āsan
prajānāṁ bharatarṣabha

Synonyma

vanāni — lesy; nadyaḥ — řeky; girayaḥ — kopce a hory; varṣāṇi — různé části států či území na povrchu Země; dvīpa — ostrovy; sindhavaḥ — oceány a moře; sarve — všechny; kāma-dughāḥ — oplývající svým příslušným bohatstvím; āsan — tak existovaly; prajānām — všech živých bytostí; bharata-ṛṣabha — ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Bharatovské dynastie.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z dynastie Bharatovců, lesy, řeky, kopce a hory, státy, sedm ostrovů a sedm moří poskytovaly za vlády Pána Rāmacandry všem živým bytostem hojnost všeho potřebného k životu.

Verš

nādhi-vyādhi-jarā-glāni-
duḥkha-śoka-bhaya-klamāḥ
mṛtyuś cānicchatāṁ nāsīd
rāme rājany adhokṣaje

Synonyma

na — ne; ādhi — utrpení adhyātmika, adhibhautika a adhidaivika (pocházející z vlastní mysli a těla, od jiných živých bytostí a od přírody); vyādhi — nemoci; jarā — stáří; glāni — zármutek; duḥkha — neštěstí; śoka — bědování; bhaya — strach; klamāḥ — a únava; mṛtyuḥ — smrt; ca — také; anicchatām — těch, kdo o ni nestáli; na āsīt — nebylo; rāme — za vlády Pána Rāmacandry; rājani — díky tomu, že byl králem; adhokṣaje — Nejvyšší Osobnosti Božství, přesahující tento hmotný svět.

Překlad

Když byl Pán Rāmacandra, Nejvyšší Osobnost Božství, králem tohoto světa, vytratilo se všechno tělesné i duševní utrpení, nemoci, stáří, zármutek, bědování, neštěstí, strach a únava. Pro ty, kdo o ni nestáli, neexistovala ani smrt.

Význam

Tyto podmínky existovaly díky přítomnosti Pána Rāmacandry jako krále celého světa. Podobnou situaci lze vytvořit okamžitě dokonce i v tomto věku zvaném Kali, nejhorším ze všech věků. Je řečeno: kali- kāle nāma-rūpe kṛṣṇa-avatāra-Kṛṣṇa sestupuje během Kali-yugy v podobě svého svatého jména: Hare Kṛṣṇa, Hare Rāma. Pokud zpíváme bez přestupků, jsou Rāma a Kṛṣṇa přítomni i v tomto věku. Rāmovo království bylo nesmírně oblíbené a prospěšné, a šíření hnutí Hare Kṛṣṇa může dokonce i v současné Kali-yuze navodit podobnou situaci.

Verš

eka-patnī-vrata-dharo
rājarṣi-caritaḥ śuciḥ
sva-dharmaṁ gṛha-medhīyaṁ
śikṣayan svayam ācarat

Synonyma

eka-patnī-vrata-dharaḥ — skládající slib, že nepřijme druhou manželku a nebude udržovat jakékoliv styky s jinou ženou; rāja-ṛṣi — jako svatý král; caritaḥ — jehož charakter; śuciḥ — čistý; sva-dharmam — svou předepsanou povinnost; gṛha-medhīyam — zvláště těch, kdo žijí rodinným životem; śikṣayan — učící (vlastním chováním); svayam — osobně; ācarat — konal svou povinnost.

Překlad

Pán Rāmacandra složil slib, že přijme pouze jednu manželku a nebude udržovat styky s jinými ženami. Byl to svatý král a Jeho charakter byl čistý, nedotčený hněvem a podobnými vlivy. Každého, a zvláště hospodáře, učil dobrému chování v rámci varṇāśrama-dharmy svým osobním jednáním.

Význam

Eka-patnī-vrata, přijetí pouze jedné manželky, byl slavný příklad, který Pán Rāmacandra stanovil. Nikdo by neměl mít více než jednu ženu. V oněch dobách se muži běžně ženili s více manželkami. Dokonce i otec Pána Rāmacandry měl více žen. Pán Rāmacandra však jako ideální král přijal jedinou manželku, matku Sītu. Když ji Rāvaṇa spolu s Rākṣasy unesl, Pán Rāmacandra si jako Nejvyšší Osobnost Božství mohl vzít statisíce jiných, ale aby nám ukázal, jak být věrný své ženě, bojoval s Rāvaṇou a nakonec ho zabil. Potrestání Rāvaṇy a záchrana jeho ženy sloužily jako ponaučení, že muži mají přijmout pouze jednu manželku. Pán Rāmacandra přijal jedinou ženu a projevil vznešený charakter, čímž stanovil příklad pro muže v rodinném životě. Každý hospodář by měl následovat příklad Pána Rāmacandry, vzor dokonalosti. Na životě v domácnosti s manželkou a dětmi není nic špatného, pokud jsou dodržovány usměrňující zásady varṇāśrama-dharmy. Každý, kdo žije v souladu s těmito zásadami, je stejně důležitý-ať je to gṛhastha, brahmacārī či vānaprastha.

Verš

premṇānuvṛttyā śīlena
praśrayāvanatā satī
bhiyā hriyā ca bhāva-jñā
bhartuḥ sītāharan manaḥ

Synonyma

premṇā anuvṛttyā — díky službě, kterou poskytovala svému muži s láskou a vírou; śīlena — svým dobrým charakterem; praśraya-avanatā — vždy velice pokorná a připravená uspokojit manžela; satī — počestná; bhiyā — bojácností; hriyā — studem; ca — také; bhāva-jñā — chápající rozpoložení (manžela); bhartuḥ — svého muže, Pána Rāmacandry; sītā — matka Sītā; aharat — jednoduše uchvátila; manaḥ — mysl.

Překlad

Matka Sītā byla velice pokorná, věrná, stydlivá a počestná a vždy chápala rozpoložení svého muže. Svým charakterem, láskou a službou tak zcela upoutala Pánovu mysl.

Význam

Tak jako je Pán Rāma dokonalým manželem (eka-patnī-vrata), je matka Sītā ideální manželkou. Takové spojení umožňuje velice šťastný rodinný život. Yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ-obyčejní lidé následují příkladu, který velký člověk stanoví. Kdyby králové, vůdčí osobnosti a brāhmaṇové neboli učitelé dávali takový příklad, jaký nacházíme ve védské literatuře, celý svět by se stal nebem a pekelné podmínky by se z hmotného světa vytratily.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole devátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zábavy Nejvyššího Pána, Rāmacandry”.