Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Text

ity upāmantrito daityair
māyā-yoṣid-vapur hariḥ
prahasya rucirāpāṅgair
nirīkṣann idam abravīt
ity upāmantrito daityair
māyā-yoṣid-vapur hariḥ
prahasya rucirāpāṅgair
nirīkṣann idam abravīt

Synonyma

Synonyms

iti — takto; upāmantritaḥ — naléhavě žádaná; daityaiḥ — démony; māyā- yoṣit — klamná žena; vapuḥ hariḥ — inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; prahasya — usmívající se; rucira — půvabná; apāṅgaiḥ — tím, jak stavěla na odiv své ženské rysy; nirīkṣan — hledící na ně; idam — tato slova; abravīt — pronesla.

iti — thus; upāmantritaḥ — being fervently requested; daityaiḥ — by the demons; māyā-yoṣit — the illusory woman; vapuḥ hariḥ — the incarnation of the Supreme Personality of Godhead; prahasya — smiling; rucira — beautiful; apāṅgaiḥ — by exhibiting attractive feminine features; nirīkṣan — looking at them; idam — these words; abravīt — said.

Překlad

Translation

Na tuto žádost démonů se Nejvyšší Osobnost Božství, jež přijala podobu nádherné ženy, začala usmívat. Hleděla na ně a s přitažlivými ženskými gesty pak promluvila.

Having thus been requested by the demons, the Supreme Personality of Godhead, who had assumed the form of a beautiful woman, began to smile. Looking at them with attractive feminine gestures, She spoke as follows.