Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.8.6

Verš

kaustubhākhyam abhūd ratnaṁ
padmarāgo mahodadheḥ
tasmin maṇau spṛhāṁ cakre
vakṣo-’laṅkaraṇe hariḥ
tato ’bhavat pārijātaḥ
sura-loka-vibhūṣaṇam
pūrayaty arthino yo ’rthaiḥ
śaśvad bhuvi yathā bhavān

Synonyma

kaustubha-ākhyam — známý jako Kaustubha; abhūt — byl vytvořen; ratnam — cenný drahokam; padmarāgaḥ — další drahokam, jménem Padmarāga; mahā-udadheḥ — z onoho velkého oceánu mléka; tasmin — ten; maṇau — skvost; spṛhām cakre — přál si vlastnit; vakṣaḥ-alaṅkaraṇe — aby ozdobil svou hruď; hariḥ — Pán, Nejvyšší Osobnost Božství; tataḥ — poté; abhavat — byla vytvořena; pārijātaḥ — nebeská květina pārijāta; sura-loka- vibhūṣaṇam — jež zdobí nebeské planety; pūrayati — plní; arthinaḥ — dávající těm, kdo touží po hmotném bohatství; yaḥ — to, co; arthaiḥ — tím, po čem touží; śaśvat — vždy; bhuvi — na této planetě; yathā — jako; bhavān — ty (Mahārāji Parīkṣite).

Překlad

Dále byly z velkého oceánu vytvořeny slavné drahokamy Kaustubha- maṇi a Padmarāga-maṇi. Pán Viṣṇu si je přál vlastnit, aby s nimi ozdobil svou hruď. Jako další byla vytvořena květina pārijāta, jež zkrášluje nebeské planety. Ó králi, tak jako ty plníš touhy všech na této planetě tím, že jim dáváš, co si přejí, plní i pārijāta přání všech.