Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.8.41-46

Verš

etasminn antare viṣṇuḥ
sarvopāya-vid īśvaraḥ
yoṣid-rūpam anirdeśyaṁ
dadhāra-paramādbhutam
prekṣaṇīyotpala-śyāmaṁ
sarvāvayava-sundaram
samāna-karṇābharaṇaṁ
sukapolonnasānanam
nava-yauvana-nirvṛtta-
stana-bhāra-kṛśodaram
mukhāmodānuraktāli-
jhaṅkārodvigna-locanam
bibhrat sukeśa-bhāreṇa
mālām utphulla-mallikām
sugrīva-kaṇṭhābharaṇaṁ
su-bhujāṅgada-bhūṣitam
virajāmbara-saṁvīta-
nitamba-dvīpa-śobhayā
kāñcyā pravilasad-valgu-
calac-caraṇa-nūpuram
savrīḍa-smita-vikṣipta-
bhrū-vilāsāvalokanaiḥ
daitya-yūtha-pa-cetaḥsu
kāmam uddīpayan muhuḥ

Synonyma

etasmin antare — po této události; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; sarva-upāya-vit — ten, který ví, jak jednat v různých situacích; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; yoṣit-rūpam — podobu nádherné ženy; anirdeśyam — o níž nikdo nemohl říci, kdo to je; dadhāra — přijal; parama — nanejvýš; adbhutam — skvělou; prekṣaṇīya — příjemnou na pohled; utpala-śyāmam — načernalé barvy čerstvého lotosu; sarva — všechny; avayava — části těla; sundaram — velice krásné; samāna — upravené stejným způsobem; karṇa-ābharaṇam — šperky na uších; su-kapola — půvabné tváře; unnasa-ānanam — zdvižený nos; nava-yauvana — svěže mladá; nirvṛtta-stana — pevná prsa; bhāra — tíha; kṛśa — velice útlý; udaram — pas; mukha — tvář; āmoda — vzbuzující příjemné pocity; anurakta — přitahoval; ali — čmeláky; jhaṅkāra — bzučící; udvigna — úzkostí; locanam — Její oči; bibhrat — pohybující se; su-keśa- bhāreṇa — pod tíhou překrásných vlasů; mālām — s květinovou girlandou; utphulla-mallikām — z plně rozvitých květů mallikā; su-grīva — hezký krk; kaṇṭha-ābharaṇam — ozdobený nádhernými šperky; su-bhuja — půvabné paže; aṅgada-bhūṣitam — ozdobené náramky; viraja-ambara — dokonale čisté šaty; saṁvīta — pokrývající; nitamba — boky; dvīpa — připomínající ostrov; śobhayā — takovou krásou; kāñcyā — pás kolem těla; pravilasat — dopnutý; valgu — ladné; calat-caraṇa-nūpuram — pohybující se zvonky na kotnících; sa-vrīḍa-smita — s plachým úsměvem; vikṣipta — hledící; bhrū- vilāsa — pohyby obočí; avalokanaiḥ — s pohledem na; daitya-yūtha-pa — vůdce démonů; cetaḥsu — v hloubi srdce; kāmam — chtíč; uddīpayat — probouzející se; muhuḥ — neustále.

Překlad

Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, jenž dokáže zvrátit každou nepříznivou situaci, tehdy přijal podobu nesmírně krásné ženy. Tato inkarnace s ženskou podobou, Mohinī-mūrti, vyvolávala v mysli velmi příjemné pocity. Načernalou barvou pleti připomínala čerstvý lotos a každá část Jejího těla měla dokonalý tvar. Obě uši Jí rovněž zdobily náušnice, měla půvabné tváře, zdvižený nos a obličej zářící mládím. Její pas se zdál být příliš útlý k tíze jejích velkých prsou. Okolo Ní bzučeli čmeláci, které přitahovala vůně Jejího obličeje a těla, a proto byly Její oči neklidné. Její nádherné vlasy byly ověnčeny květy mallikā. Ladnou šíji krášlil náhrdelník a další šperky, Její paže zdobily náramky, tělo pokrývalo čisté sárí a Její boky připomínaly dva ostrovy v oceánu krásy. Její nohy na kotnících zdobily zvonky. To, jak hýbala obočím, když se stydlivě usmívala a pohlížela na démony, naplnilo všechny démony smyslnými touhami a každý z nich se Jí chtěl zmocnit.

Význam

Nejvyšší Pán přijal podobu krásné ženy, aby v démonech probudil smyslné touhy, a proto je zde uveden úplný popis Její krásy.

Tímto způsobem končí Bhaktivedantovy výklady k osmé kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Stloukání oceánu mléka”.