Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.8.25

Verš

tasyāḥ śriyas tri-jagato janako jananyā
vakṣo nivāsam akarot paramaṁ vibhūteḥ
śrīḥ svāḥ prajāḥ sakaruṇena nirīkṣaṇena
yatra sthitaidhayata sādhipatīṁs tri-lokān

Synonyma

tasyāḥ — její; śriyaḥ — bohyně štěstí; tri-jagataḥ — tří světů; janakaḥ — otec; jananyāḥ — matky; vakṣaḥ — hruď; nivāsam — sídlo; akarot — učinil; paramam — nejvyšší; vibhūteḥ — vlastnící bohatství; śrīḥ — bohyně štěstí; svāḥ — vlastní; prajāḥ — potomci; sa-karuṇena — s příznivým soucitem; nirīkṣaṇena — pohledem; yatra — v nichž; sthitā — zůstávající; aidhayata — zvětšené; sa-adhipatīn — s velkými vládci a vůdci; tri-lokān — tři světy.

Překlad

Nejvyšší Pán je otcem tří světů a Jeho hruď je sídlem matky Lakṣmī, bohyně štěstí, jíž patří všechno bohatství. Svým příznivým a milostivým pohledem může bohyně štěstí zvětšit bohatství tří světů i jejich obyvatel a jejich vládců, polobohů.

Význam

Na přání bohyně štěstí, Lakṣmīdevī, učinil Nejvyšší Pán svou hruď jejím sídlem — aby mohla každému, včetně polobohů i obyčejných lidských bytostí, žehnat svým milostivým pohledem. Jelikož bohyně štěstí pobývá na hrudi Nārāyaṇa, přirozeně vidí každého oddaného, který Nārāyaṇa uctívá. Jakmile pozná, že určitý oddaný tíhne k oddané službě Nārāyaṇovi, přirozeně si přeje ho požehnat všemi druhy bohatství. Karmī se snaží získat přízeň a milost Lakṣmī, ale nejsou oddanými Nārāyaṇa, a proto je jejich bohatství pomíjivé. Bohatství oddaných, kteří jsou připoutáni k oddané službě Nārāyaṇovi, se však liší od bohatství karmīch; je stejně trvalé jako bohatství samotného Nārāyaṇa.