Skip to main content

KAPITOLA SEDMÁ

Pán Śiva zachraňuje vesmír vypitím jedu

Sedmá kapitola popisuje, jak se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který se zjevil v inkarnaci želvy, ponořil hluboko do oceánu, aby držel horu Mandara na svých zádech. Stloukáním oceánu nejprve vznikl jed kālakūṭa. Každý se ho bál, ale Pán Śiva všechny uspokojil tím, že ho vypil.

S představou, že stloukáním vzniklý nektar bude rozdělen rovným dílem, přivedli polobozi a démoni Vāsukiho, aby ho použili jako provaz při otáčení tloukem. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, chytře zařídil, aby démoni drželi tohoto velkého hada blízko tlamy, zatímco polobozi ho drželi za ocas. Pak ho začali usilovně tahat ze strany na stranu. Jelikož tlouk tvořený horou Mandara byl velice těžký a neměl se ve vodě o co opřít, potápěl se do oceánu, a tak se démoni i polobozi namáhali zbytečně. Nejvyšší Pán se pak zjevil v podobě želvy a podepřel horu Mandara svými zády. Stloukání tedy začalo s velkým úsilím nanovo. Jako jeho výsledek vzniklo velké množství jedu. Prajāpatiové neznali nikoho jiného, kdo by je mohl zachránit, než Pána Śivu, a proto šli za ním a přednesli mu modlitby plné pravdy. Pán Śiva se nazývá Āśutoṣa, protože ho velmi potěší, když vidí oddanost. Bez námitek tedy souhlasil, že vypije všechen jed vytvořený stloukáním. Bohyni Durgu neboli Bhavānī, Śivovu manželku, vůbec nerozrušilo, když její muž souhlasil, že jed vypije, protože znala jeho moc. Dokonce dala najevo radost z jeho rozhodnutí. Potom Pán Śiva shromáždil zhoubný jed, který byl všude, vzal ho do dlaně a vypil ho. Tím jeho krk zmodral. Malé množství jedu mu z dlaní ukáplo na zem, a proto na světě existují jedovaté rostliny, jedovatí hadi a štíři a jiná jedovatá stvoření.

Verš

śrī-śuka uvāca
te nāga-rājam āmantrya
phala-bhāgena vāsukim
parivīya girau tasmin
netram abdhiṁ mudānvitāḥ
ārebhire surā yattā
amṛtārthe kurūdvaha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; te — oni všichni (polobozi a démoni); nāga-rājam — krále Nāgů neboli hadů; āmantrya — když pozvali a požádali; phala-bhāgena — s příslibem podílu nektaru; vāsukim — hada Vāsukiho; parivīya — obtočili; girau — horu Mandara; tasmin — na ni; netram — stloukací provaz; abdhim — oceán mléka; mudā anvitāḥ — všichni plni velké radosti; ārebhire — začali jednat; surāḥ — polobozi; yattāḥ — s velkým úsilím; amṛta-arthe — s cílem získat nektar; kuru- udvaha — ó králi Parīkṣite, nejlepší z Kuruovců.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó nejlepší z Kuruovců, Mahārāji Parīkṣite, polobozi a démoni povolali Vāsukiho, krále hadů — požádali ho, aby přišel, a slíbili mu podíl na nektaru. Obtočili ho kolem hory Mandara jako provaz používaný ke stloukání a s velkou radostí se snažili vytvořit nektar stloukáním oceánu mléka.

Verš

hariḥ purastāj jagṛhe
pūrvaṁ devās tato ’bhavan

Synonyma

hariḥ — Ajita, Nejvyšší Osobnost Božství; purastāt — zepředu; jagṛhe — uchopil; pūrvam — nejprve; devāḥ — polobozi; tataḥ — potom; abhavan — uchopili za přední část těla Vāsukiho.

Překlad

Ajita, Osobnost Božství, uchopil přední část hadova těla a polobozi Ho následovali.

Verš

tan naicchan daitya-patayo
mahā-puruṣa-ceṣṭitam
na gṛhṇīmo vayaṁ puccham
aher aṅgam amaṅgalam
svādhyāya-śruta-sampannāḥ
prakhyātā janma-karmabhiḥ

Synonyma

tat — ten plán; na aicchan — nelíbil se; daitya-patayaḥ — vůdcům démonů; mahā-puruṣa — Nejvyšší Osobnosti Božství; ceṣṭitam — pokus; na — ne; gṛhṇīmaḥ — vezmeme; vayam — my všichni (Daityové); puccham — ocas; aheḥ — hada; aṅgam — část těla; amaṅgalam — nepříznivou, podřadnou; svādhyāya — studiem Véd; śruta — a védským poznáním; sampannāḥ — obdaření; prakhyātāḥ — významní; janma-karmabhiḥ — podle zrození a činností.

Překlad

Vůdci démonů nepovažovali za moudré držet ocas, který je nepříznivou částí hada. Místo toho chtěli držet předek, který již uchopili polobozi společně s Osobností Božství, jelikož tato část byla příznivá a slavná. Pod záminkou, že jsou pokročilí studenti védského poznání a proslulí svým zrozením a činnostmi, démoni protestovali, že chtějí držet předek hada.

Význam

Démoni si mysleli, že předek hada je příznivý a že chopit se této části by bylo vznešenější. Daityové navíc musejí dělat vždy opak toho, co polobozi. Je to v jejich povaze. Na vlastní oči to vidíme v souvislosti s naším hnutím pro vědomí Kṛṣṇy. Hlásáme ochranu krav a povzbuzujeme lidi, aby pili více mléka a jedli chutná mléčná jídla, ale démoni proti těmto tvrzením prohlašují, že mají pokročilé vědecké poznání, jak je zde uvedeno slovy svādhyāya-śruta-sampannāḥ, a podle jejich vědeckých poznatků je mléko nebezpečné, zatímco maso ze zabitých krav je velice výživné. Tyto názorové neshody budou trvat věčně. Ve skutečnosti existují již od pradávna. Již před mnoha milióny let probíhalo stejné soutěžení. Na základě svého takzvaného studia Véd chtěli démoni raději držet hada u tlamy. Nejvyšší Pán se rozhodl uchopit nebezpečnější část hada a nechat démony, aby drželi ocas, který byl nebezpečný daleko méně. Kvůli své soupeřivé touze si však démoni přáli držet hada u tlamy sami. Kdyby měli polobozi vypít jed, démoni by prohlásili: “Proč nemáme my dostat jed a zemřít slavně?”

S ohledem na tato slova svādhyāya-śruta-sampannāḥ prakhyātā janma- karmabhiḥ lze položit ještě i jinou otázku: Je-li někdo skutečně zběhlý ve védském poznání, proslulý plněním předepsaných činností a narozený ve vznešené, aristokratické rodině, proč má být nazýván démonem? Odpověď zní, že člověk může být vysoce vzdělaný a mít aristokratický původ, ale pokud je bezbožný a neposlouchá pokyny Boha, je to démon. V dějinách je mnoho příkladů osob, jako Hiraṇyakaśipu, Rāvaṇa a Kaṁsa, kteří měli dobré vzdělání, narodili se v aristokratických rodinách a byli velmi mocní a udatní v boji, ale jelikož se vysmívali Nejvyšší Osobnosti Božství, byli označováni jako Rākṣasové neboli démoni. Člověk sice může mít velmi dobré vzdělání, ale pokud nemá pochopení pro vědomí Kṛṣṇy a poslušnost vůči Nejvyššímu Pánu, je to démon. To Pán sám popisuje v Bhagavad-gītě (7.15):

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

“Ti bezvěrci, kteří jsou zcela hloupí, kteří jsou nejnižší z lidí, jež o poznání připravila iluze a kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.” Āsuraṁ bhāvam znamená nepřijímat existenci Boha nebo transcendentální pokyny Osobnosti Božství. Bhagavad-gītā evidentně sestává z transcendentálních pokynů, které přímo udělil Nejvyšší Pán. Avšak asurové, místo aby tyto pokyny bez výhrad přijali, vytvářejí komentáře podle vlastních rozmarů a matou každého, aniž by z toho sami měli nějaký prospěch. Proto je třeba si dávat velký pozor na démonské, bezbožné osoby. I když má bezbožný démon výborné vzdělání, podle slov Pána Kṛṣṇy musí být hodnocen jako mūḍha, narādhama a māyayāpahṛta-jñāna.

Verš

iti tūṣṇīṁ sthitān daityān
vilokya puruṣottamaḥ
smayamāno visṛjyāgraṁ
pucchaṁ jagrāha sāmaraḥ

Synonyma

iti — takto; tūṣṇīm — tiše; sthitān — stojící; daityān — démony; vilokya — když spatřil; puruṣa-uttamaḥ — Pán, Osobnost Božství; smayamānaḥ — usmívající se; visṛjya — pustil se; agram — přední části hada; puccham — zadní část; jagrāha — uchopil; sa-amaraḥ — s polobohy.

Překlad

Démoni zůstali mlčky stát, a tím dali najevo svůj nesouhlas s přáním polobohů. Když Pán, Osobnost Božství, viděl démony a poznal jejich pohnutky, usmál se a bez dalších diskusí jejich návrh přijal. Vzal hada za ocas a polobozi Ho následovali.

Verš

kṛta-sthāna-vibhāgās ta
evaṁ kaśyapa-nandanāḥ
mamanthuḥ paramaṁ yattā
amṛtārthaṁ payo-nidhim

Synonyma

kṛta — když upravili; sthāna-vibhāgāḥ — rozdělení míst, která měli držet; te — oni; evam — takto; kaśyapa-nandanāḥ — Kaśyapovi synové (polobozi i démoni); mamanthuḥ — stloukali; paramam — s velkým; yattāḥ — úsilím; amṛta-artham — aby získali nektar; payaḥ-nidhim — oceán mléka.

Překlad

Poté, co se shodli na tom, jak budou hada držet, začali Kaśyapovi synové — polobozi i démoni — stloukat oceán mléka s touhou získat nektar.

Verš

mathyamāne ’rṇave so ’drir
anādhāro hy apo ’viśat
dhriyamāṇo ’pi balibhir
gauravāt pāṇḍu-nandana

Synonyma

mathyamāne — během stloukání; arṇave — v oceánu mléka; saḥ — ta; adriḥ — hora; anādhāraḥ — bez opory; hi — jistě; apaḥ — do vody; aviśat — potápěla se; dhriyamāṇaḥ — držená; api — i když; balibhiḥ — mocnými polobohy a démony; gauravāt — jelikož byla velice těžká; pāṇḍu-nandana — ó synu Pāṇḍua (Mahārāji Parīkṣite).

Překlad

Ó synu Pāṇḍuovské dynastie, když byla hora Mandara takto používána jako tlouk v oceánu mléka, neměla o co se opřít, a přestože ji držely silné ruce polobohů a démonů, zmizela pod hladinou.

Verš

te sunirviṇṇa-manasaḥ
parimlāna-mukha-śriyaḥ
āsan sva-pauruṣe naṣṭe
daivenātibalīyasā

Synonyma

te — všichni (polobozi a démoni); sunirviṇṇa-manasaḥ — v mysli velmi zklamaní; parimlāna — vyschlá; mukha-śriyaḥ — krása jejich tváří; āsan — stala se; sva-pauruṣe — s jejich udatností; naṣṭe — ztracená; daivena — řízením osudu; ati-balīyasā — který je vždy silnější než cokoliv jiného.

Překlad

Jelikož se řízením osudu hora potopila, polobozi a démoni byli zklamáni a měli svraštěné obličeje.

Verš

vilokya vighneśa-vidhiṁ tadeśvaro
duranta-vīryo ’vitathābhisandhiḥ
kṛtvā vapuḥ kacchapam adbhutam mahat
praviśya toyaṁ girim ujjahāra

Synonyma

vilokya — když spatřil; vighna — zádrhel (klesání hory ke dnu); īśa- vidhim — řízením osudu; tadā — tehdy; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; duranta-vīryaḥ — nepochopitelně mocný; avitatha — neselhávající; abhisandhiḥ — jehož odhodlání; kṛtvā — expandující; vapuḥ — tělo; kacchapam — želvy; adbhutam — úžasné; mahat — obrovské; praviśya — vstupující; toyam — do vody; girim — horu (Mandara); ujjahāra — zdvihl.

Překlad

Nekonečně mocný Pán, jehož odhodlání nikdy neselže, viděl, jaká situace vůlí Nejvyššího nastala. V úžasné podobě želvy proto vstoupil do vody a sám velkou horu Mandara zdvihl.

Význam

Zde je důkaz, že Nejvyšší Osobnost Božství je svrchovaným vládcem všech. Jak jsme se zmínili přetím, existují dva druhy lidí — démoni a polobozi — ale nikdo z nich není svrchovaně mocný. Každý má zkušenost s tím, že nám vyšší moc staví do cesty překážky. Démoni je považují za pouhou náhodu, ale oddaní je přijímají jako zásahy nejvyššího vládce. Když se oddaní setkají s překážkami, začnou se modlit k Pánu. Tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāṇo bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam. Oddaní překážky tolerují, protože vědí, že je způsobuje Nejvyšší Osobnost Božství, a považují je za požehnání. Démoni, kteří nechápou existenci nejvyššího vládce, však tyto překážky považují za náhodu. Zde byl však Nejvyšší Pán osobně přítomen. Jeho vůlí překážky přišly a Jeho vůlí byly odstraněny. Zjevil se v podobě želvy, aby mocnou horu podepřel. Kṣitir iha vipulatare tiṣṭhati tava pṛṣṭhe. Pán sám držel velkou horu na svých zádech. Keśava dhṛta-kūrma-śarīra jaya jagadīśa hare. Nejvyšší Osobnost Božství může vyvolat nebezpečí a může je také odstranit. Oddaným je to známé, ale démoni to nechápou.

Verš

tam utthitaṁ vīkṣya kulācalaṁ punaḥ
samudyatā nirmathituṁ surāsurāḥ
dadhāra pṛṣṭhena sa lakṣa-yojana-
prastāriṇā dvīpa ivāparo mahān

Synonyma

tam — tu horu; utthitam — vyzdviženou; vīkṣya — když viděli; kulācalam — zvanou Mandara; punaḥ — znovu; samudyatāḥ — oživeni; nirmathitum — stloukat oceán mléka; sura-asurāḥ — polobozi a démoni; dadhāra — nesl; pṛṣṭhena — na zádech; saḥ — Nejvyšší Pán; lakṣa-yojana — sto tisíc yojanů (1 280 000 kilometrů); prastāriṇā — rozpínající se; dvīpaḥ — velký ostrov; iva — jako; aparaḥ — další; mahān — veliký.

Překlad

Když polobozi a démoni spatřili, že hora Mandara byla vyzdvižena, vzchopili se a povzbudilo je to k tomu, aby začali stloukat nanovo. Hora spočívala na zádech velké želvy, připomínající rozlehlý ostrov o průměru 1 280 000 kilometrů.

Verš

surāsurendrair bhuja-vīrya-vepitaṁ
paribhramantaṁ girim aṅga pṛṣṭhataḥ
bibhrat tad-āvartanam ādi-kacchapo
mene ’ṅga-kaṇḍūyanam aprameyaḥ

Synonyma

sura-asura-indraiḥ — vůdci démonů i polobohů; bhuja-vīrya — silou jejich paží; vepitam — hýbající se; paribhramantam — otáčející se; girim — horu; aṅga — ó Mahārāji Parīkṣite; pṛṣṭhataḥ — na Jeho zádech; bibhrat — nesl; tat — té; āvartanam — otáčení; ādi-kacchapaḥ — jako nejvyšší původní želva; mene — považoval; aṅga-kaṇḍūyanam — za příjemné škrábání těla; aprameyaḥ — Neomezený.

Překlad

Ó králi, když polobozi a démoni silou svých paží točili horou Mandara na zádech neobyčejné želvy, Pán to přivítal jako poškrábání, které Mu dělalo dobře.

Význam

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je vždy neomezený. I když v želvím těle držel na zádech Mandara-parvatu, největší z hor, necítil se nijak špatně. Naopak — cítil svědění, a proto Mu otáčení hory bylo velmi příjemné.

Verš

tathāsurān āviśad āsureṇa
rūpeṇa teṣāṁ bala-vīryam īrayan
uddīpayan deva-gaṇāṁś ca viṣṇur
daivena nāgendram abodha-rūpaḥ

Synonyma

tathā — poté; asurān — do démonů; āviśat — vstoupil; āsureṇa — kvalitou vášně; rūpeṇa — v podobě; teṣām — jejich; bala-vīryam — sílu a energii; īrayan — zvětšující; uddīpayan — podporující; deva-gaṇān — polobohy; ca — také; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; daivena — projevem dobra; nāga-indram — do krále hadů, Vāsukiho; abodha-rūpaḥ — kvalitou nevědomosti.

Překlad

Poté Pán Viṣṇu vstoupil jako kvalita vášně do démonů, jako kvalita dobra do polobohů a jako kvalita nevědomosti do Vāsukiho, aby je podpořil a zvětšil jejich sílu a energii příslušného druhu.

Význam

Každý v tomto hmotném světě je pod vlivem různých kvalit hmotné přírody. Na stloukání horou Mandara se podílely tři různé strany: polobozi, kteří byli pod vlivem kvality dobra, démoni, kteří byli pod vlivem kvality vášně, a had Vāsuki, který byl pod vlivem kvality nevědomosti. Jelikož na všechny doléhala únava (na Vāsukiho natolik, že až umíral), Pán Viṣṇu do nich vstoupil příslušnou kvalitou, která jim náležela — jako dobro, vášeň a nevědomost — aby je podpořil v dalším stloukání oceánu.

Verš

upary agendraṁ giri-rāḍ ivānya
ākramya hastena sahasra-bāhuḥ
tasthau divi brahma-bhavendra-mukhyair
abhiṣṭuvadbhiḥ sumano-’bhivṛṣṭaḥ

Synonyma

upari — na vrcholku; agendram — obrovské hory; giri-rāṭ — král hor; iva — jako; anyaḥ — další; ākramya — přidržující; hastena — jen jednou rukou; sahasra-bāhuḥ — projevující tisíce rukou; tasthau — nacházející s1e; divi — na nebi; brahma — Pán Brahmā; bhava — Pán Śiva; indra — nebeský král; mukhyaiḥ — v čele; abhiṣṭuvadbhiḥ — přednášeli modlitby Pánu; sumanaḥ — květy; abhivṛṣṭaḥ — zasypávanému.

Překlad

Pán se potom zjevil s tisíci rukou na vrcholku hory Mandara jako další velká hora a jednou rukou horu Mandara přidržoval. Pán Brahmā a Pán Śiva společně s nebeským králem Indrou a dalšími polobohy na vyšších planetárních soustavách Pánu přednášeli modlitby a zasypávali Ho květy.

Význam

Zatímco za horu Mandara tahali z obou stran, Pán sám se zjevil na jejím vrcholku jako další velká hora, aby ji přidržoval. Pán Brahmā, Pán Śiva a král Indra se tehdy expandovali a zasypávali Pána květy.

Verš

upary adhaś cātmani gotra-netrayoḥ
pareṇa te prāviśatā samedhitāḥ
mamanthur abdhiṁ tarasā madotkaṭā
mahādriṇā kṣobhita-nakra-cakram

Synonyma

upari — nahoru; adhaḥ ca — a dolů; ātmani — do démonů a polobohů; gotra-netrayoḥ — do hory a Vāsukiho, který nahrazoval provaz; pareṇa — Nejvyšší Osobnost Božství; te — oni; prāviśatā — vstupující do nich; samedhitāḥ — dostatečně povzbuzeni; mamanthuḥ — stloukali; abdhim — oceán mléka; tarasā — s velkou silou; mada-utkaṭāḥ — šílení; mahā-adriṇā — velkou horou Mandara; kṣobhita — vzrušení; nakra-cakram — všichni aligátoři ve vodě.

Překlad

Polobozi a démoni kvůli nektaru pracovali jako šílení a byli povzbuzováni Pánem, který byl nad i pod horou a zároveň vstoupil do polobohů, démonů, Vāsukiho i samotné hory. Silou polobohů a démonů byl oceán mléka tak mocně rozbouřen, že byli všichni aligátoři ve vodě velmi rozrušení. Stloukání oceánu však pokračovalo dál.

Verš

ahīndra-sāhasra-kaṭhora-dṛṅ-mukha-
śvāsāgni-dhūmāhata-varcaso ’surāḥ
pauloma-kāleya-balīlvalādayo
davāgni-dagdhāḥ saralā ivābhavan

Synonyma

ahīndra — krále hadů; sāhasra — tisíci; kaṭhora — velmi hutný; dṛk — všechny strany; mukha — tlamami; śvāsa — vydechující; agni — vycházející oheň; dhūma — dým; āhata — zasaženi; varcasaḥ — paprsky; asurāḥ — démoni; pauloma — Pauloma; kāleya — Kāleya; bali — Bali; ilvala — Ilvala; ādayaḥ — v čele s; dava-agni — lesním požárem; dagdhāḥ — spálené; saralāḥ — stromy sarala; iva — jako; abhavan — všichni se stali.

Překlad

Vāsuki měl tisíce očí a tlam. Svými tlamami vydechoval dým a planoucí oheň, jenž zasahoval démony, vedené Paulomou, Kāleyou, Balim a Ilvalou. Démonům, kteří vypadali jako stromy sarala spalované lesním požárem, tak postupně ubývalo sil.

Verš

devāṁś ca tac-chvāsa-śikhā-hata-prabhān
dhūmrāmbara-srag-vara-kañcukānanān
samabhyavarṣan bhagavad-vaśā ghanā
vavuḥ samudrormy-upagūḍha-vāyavaḥ

Synonyma

devān — všichni polobozi; ca — také; tat — Vāsukiho; śvāsa — z dechu; śikhā — plameny; hata — postiženi; prabhān — lesk jejich těl; dhūmra — začouzené; ambara — šaty; srak-vara — skvělé girlandy; kañcuka — výzbroj; ānanān — a obličeje; samabhyavarṣan — dostatečně pršelo; bhagavat- vaśāḥ — pod vládou Nejvyšší Osobnosti Božství; ghanāḥ — mraky; vavuḥ — vanuly; samudra — oceánu mléka; ūrmi — z vln; upagūḍha — nesoucí kapičky vody; vāyavaḥ — vánky.

Překlad

Jelikož polobozi byli také postiženi planoucím dechem Vāsukiho, jejich těla ztrácela svůj lesk a jejich šaty, girlandy, zbraně a obličeje byly začerněné kouřem. Milostí Nejvyšší Osobnosti Božství se však nad mořem objevily mraky, z nichž vydatně zapršelo, a vánky nesoucí kapičky vody z mořských vln, aby poskytly polobohům úlevu.

Verš

mathyamānāt tathā sindhor
devāsura-varūtha-paiḥ
yadā sudhā na jāyeta
nirmamanthājitaḥ svayam

Synonyma

mathyamānāt — dostatečně stloukaného; tathā — tímto způsobem; sindhoḥ — z oceánu mléka; deva — z polobohů; asura — a démonů; varūtha- paiḥ — nejlepšími; yadā — když; sudhā — nektar; na jāyeta — neobjevil se; nirmamantha — stloukal; ajitaḥ — Ajita, Nejvyšší Osobnost Božství; svayam — osobně.

Překlad

Když se i přes všechnu snahu nejlepších z polobohů a démonů nektar z oceánu neobjevil, začal oceán stloukat sám Ajita, Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

megha-śyāmaḥ kanaka-paridhiḥ karṇa-vidyota-vidyun
mūrdhni bhrājad-vilulita-kacaḥ srag-dharo rakta-netraḥ
jaitrair dorbhir jagad-abhaya-dair dandaśūkaṁ gṛhītvā
mathnan mathnā pratigirir ivāśobhatātho dhṛtādriḥ

Synonyma

megha-śyāmaḥ — načernalý jako mrak; kanaka-paridhiḥ — ve žlutých šatech; karṇa — na uších; vidyota-vidyut — jehož náušnice zářily jako blesk; mūrdhni — na hlavě; bhrājat — se leskly; vilulita — rozcuchané; kacaḥ — jehož vlasy; srak-dharaḥ — s girlandou květin; rakta-netraḥ — s červenýma očima; jaitraiḥ — s vítěznými; dorbhiḥ — pažemi; jagat — vesmíru; abhaya- daiḥ — které udělují nebojácnost; dandaśūkam — hada (Vāsukiho); gṛhītvā — poté, co uchopil; mathnan — stloukající; mathnā — tloukem (horou Mandara); pratigiriḥ — jiná hora; iva — jako; aśobhata — vypadal; atho — potom; dhṛta-adriḥ — když vzal horu.

Překlad

Pán vypadal jako načernalý mrak. Byl oděn ve žlutých šatech, náušnice na Jeho uších zářily jako blesk a vlasy Mu splývaly na ramena. Na sobě měl květinovou girlandu a Jeho oči měly narůžovělou barvu. Svými silnými, náhernými pažemi, jež poskytují nebojácnost celému vesmíru, uchopil Vāsukiho a začal stloukat oceán s horou Mandara jako tloukem. Vypadal přitom jako nádherná hora Indranīla.

Verš

nirmathyamānād udadher abhūd viṣaṁ
maholbaṇaṁ hālahalāhvam agrataḥ
sambhrānta-mīnonmakarāhi-kacchapāt
timi-dvipa-grāha-timiṅgilākulāt

Synonyma

nirmathyamānāt — v průběhu dalšího stloukání; udadheḥ — z oceánu; abhūt — vznikl; viṣam — jed; mahā-ulbaṇam — velice prudký; hālahala- āhvam — jménem hālahala; agrataḥ — nejprve; sambhrānta — rozrušené, plavající z místa na místo; mīna — různé druhy ryb; unmakara — žraloci; ahi — různé druhy hadů; kacchapāt — a mnoho druhů želv; timi — velryby; dvipa — vodní sloni; grāha — krokodýli; timiṅgila — velryby, které dokáží spolknout menší velryby; ākulāt — velice znepokojené.

Překlad

Ryby, žraloci, želvy a hadi byli nanejvýš znepokojeni a rozrušeni. Celý oceán se bouřil a dokonce i velcí vodní živočichové, jako jsou velryby, vodní sloni, krokodýli a timiṅgily (velké velryby, které dokáží spolknout menší velryby), vyplavali na povrch. Tímto stloukáním oceánu ze všeho nejdříve vznikl velmi nebezpečný jed zvaný hālahala.

Verš

tad ugra-vegaṁ diśi diśy upary adho
visarpad utsarpad asahyam aprati
bhītāḥ prajā dudruvur aṅga seśvarā
arakṣyamāṇāḥ śaraṇaṁ sadāśivam

Synonyma

tat — tento; ugra-vegam — velmi prudký a silný jed; diśi diśi — na všechny strany; upari — nahoru; adhaḥ — dolů; visarpat — vinoucí se; utsarpat — stoupající; asahyam — nesnesitelný; aprati — neovladatelný; bhītāḥ — velmi polekaní; prajāḥ — obyvatelé všech světů; dudruvuḥ — prchali z místa na místo; aṅga — ó Mahārāji Parīkṣite; sa-īśvarāḥ — s Nejvyšším Pánem; arakṣyamāṇāḥ — nechráněni; śaraṇam — útočiště; sadāśivam — k lotosovým nohám Pána Śivy.

Překlad

Ó králi, když se tento neovladatelný jed prudce šířil nahoru i dolů a na všechny strany, všichni polobozi se spolu se samotným Pánem obrátili na Pána Śivu (Sadāśivu). Jelikož se cítili nechráněni a měli velký strach, hledali útočiště u něho.

Význam

Někdo se může ptát, proč Nejvyšší Pán, jenž byl osobně přítomen, sám nezasáhl a místo toho doprovázel všechny polobohy a lidi, kteří hledali útočiště u Pána Sadāśivy. Śrīla Madhvācārya v této souvislosti upozorňuje:

rudrasya yaśaso 'rthāya
svayaṁ viṣṇur viṣaṁ vibhuḥ
na sañjahre samartho 'pi
vāyuṁ coce praśāntaye

Pán Viṣṇu byl plně schopen situaci napravit, avšak nepodnikl nic, protože chtěl, aby zásluhy připadly Pánu Śivovi, který později všechen jed vypil a podržel ho ve svém krku.

Verš

vilokya taṁ deva-varaṁ tri-lokyā
bhavāya devyābhimataṁ munīnām
āsīnam adrāv apavarga-hetos
tapo juṣāṇaṁ stutibhiḥ praṇemuḥ

Synonyma

vilokya — pozorující; tam — jeho; deva-varam — nejlepšího z polobohů; tri-lokyāḥ — tří světů; bhavāya — pro rozvoj; devyā — s jeho manželkou Bhavānī; abhimatam — přijímaného; munīnām — velkými světci; āsīnam — sedící společně; adrau — z vrcholu hory Kailās; apavarga-hetoḥ — toužícími po osvobození; tapaḥ — podstupující askezi; juṣāṇam — jimi obsluhovaného; stutibhiḥ — modlitbami; praṇemuḥ — složili uctivé poklony.

Překlad

Polobozi spatřili Pána Śivu, jak sedí na vrcholu hory Kailās se svou manželkou Bhavānī a dbá na příznivý rozvoj tří světů. Byl uctíván velkými světci toužícími po vysvobození. Polobozi mu s velkou úctou složili poklony a přednesli své modlitby.

Verš

śrī-prajāpataya ūcuḥ
deva-deva mahā-deva
bhūtātman bhūta-bhāvana
trāhi naḥ śaraṇāpannāṁs
trailokya-dahanād viṣāt

Synonyma

śrī-prajāpatayaḥ ūcuḥ — Prajāpatiové řekli; deva-deva — ó Pane Mahādevo, nejlepší z polobohů; mahā-deva — ó velký polobože; bhūta-ātman — ó duše všech v tomto světě; bhūta-bhāvana — ty, jenž jsi příčinou štěstí a blahobytu každého; trāhi — osvoboď; naḥ — nás; śaraṇa-āpannān — kteří přijímáme útočiště u tvých lotosových nohou; trailokya — tři světy; dahanāt — pálícího; viṣāt — od tohoto jedu.

Překlad

Prajāpatiové řekli: Ó nejpřednější z polobohů, Mahādevo, Nadduše všech živých bytostí a příčino jejich blahobytu a štěstí, hledáme útočiště u tvých lotosových nohou. Zachraň nás prosím před tímto pálivým jedem, který se šíří po všech třech světech.

Význam

Pán Śiva má na starosti zničení — proč se u něho má člověk tedy dovolávat ochrany, kterou poskytuje Pán Viṣṇu? Pán Brahmā tvoří a Pán Śiva ničí, avšak oba dva jsou inkarnacemi Pána Viṣṇua a jsou známí jako śaktyāveśa-avatārové. Jsou obdařeni zvláštní mocí, která se podobá moci Pána Viṣṇua, jenž je přítomen ve všech jejich činnostech. Modlitby o ochranu, přednesené Pánu Śivovi, jsou ve skutečnosti určeny Pánovi Viṣṇuovi, jelikož Pán Śiva se stará o zničení. Je jedním z īśvarů neboli vládců známých jako śaktyāveśa-avatārové; proto je možné ho oslovovat tak, jako kdyby měl vlastnosti Pána Viṣṇua.

Verš

tvam ekaḥ sarva-jagata
īśvaro bandha-mokṣayoḥ
taṁ tvām arcanti kuśalāḥ
prapannārti-haraṁ gurum

Synonyma

tvam ekaḥ — ty jsi jistě; sarva-jagataḥ — tří světů; īśvaraḥ — vládce; bandha-mokṣayoḥ — zajetí i osvobození; tam — toho vládce; tvām arcanti — tebe uctívají; kuśalāḥ — ti, kdo usilují o štěstí; prapanna-ārti-haram — který můžeš zmírnit všechno utrpení odevzdaného oddaného; gurum — tebe, který jednáš jako dobrý rádce všech pokleslých duší.

Překlad

Ó pane, jsi příčinou otroctví i osvobození v celém vesmíru, protože jsi jeho vládce. Ti, kdo jsou pokročilí v duchovním chápání, se odevzdávají tobě. Jsi tedy tím, kdo zmírňuje jejich utrpení, a také jsi příčinou jejich vysvobození. Proto uctíváme tebe.

Význam

Veškeré štěstí ve skutečnosti zajišťuje Pán Viṣṇu. Jestliže se každý musí odevzdat Pánu Viṣṇuovi, proč se polobozi odevzdávali Pánu Śivovi? Dělali to proto, že Pán Viṣṇu používá Śivu ke stvoření hmotného světa. Pán Śiva zastupuje Pána Viṣṇua. Když Pán říká v Bhagavad-gītě (14.4), že je otcem všech živých bytostí (ahaṁ bīja-pradaḥ pitā), vztahuje se to na činnosti, které Pán Viṣṇu koná skrze Pána Śivu. Pán Viṣṇu je odpoutaný od hmotných činností, a když je jich třeba, koná je prostřednictvím Pána Šivy, jenž je proto uctíván na úrovni Pána Viṣṇua. Pán Viṣṇu, nedotčený vnější energií, je i nadále Pánem Viṣṇuem, ale ve styku s vnější energií se zjevuje ve své podobě Pána Śivy.

Verš

guṇa-mayyā sva-śaktyāsya
sarga-sthity-apyayān vibho
dhatse yadā sva-dṛg bhūman
brahma-viṣṇu-śivābhidhām

Synonyma

guṇa-mayyā — jednající třemi způsoby činností; sva-śaktyā — svou vnější energií Pána; asya — tohoto materiálního světa; sarga-sthiti-apyayān — stvoření, udržování a zničení; vibho — ó pane; dhatse — provádíš; yadā — když; sva-dṛk — projevuješ se; bhūman — ó vznešený; brahma-viṣṇu-śiva- abhidhām — jako Pán Brahmā, Pán Viṣṇu nebo Pán Śiva.

Překlad

Ó Pane, jsi soběstačný a nejvyšší. Svou osobní energií tvoříš tento hmotný svět, a když působíš při stvoření, udržování a zničení, přijímáš jména Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara.

Význam

Tato modlitba je ve skutečnosti určena Pánu Viṣṇuovi, puruṣovi, který se v podobě guṇa-avatārů jmenuje Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara.

Verš

tvaṁ brahma paramaṁ guhyaṁ
sad-asad-bhāva-bhāvanam
nānā-śaktibhir ābhātas
tvam ātmā jagad-īśvaraḥ

Synonyma

tvam — ty; brahma — neosobní Brahman; paramam — nejvyšší; guhyam — tajemný; sat-asat-bhāva-bhāvanam — příčina mnohotvárnosti stvoření, příčina i důsledek stvoření; nānā-śaktibhiḥ — s různými silami; ābhātaḥ — projevený; tvam — ty jsi; ātmā — Nadduše; jagat-īśvaraḥ — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Jsi příčina všech příčin, zářící, nepochopitelný, neosobní Brahman, který je původně Parabrahmanem. Projevuješ v tomto vesmíru různé energie.

Význam

Tato modlitba je směřována k neosobnímu Brahmanu, který se skládá ze zářících paprsků Parabrahmanu. Parabrahman je Nejvyšší Osobnost Božství (paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān). Když je Pán Śiva uctíván jako Parabrahman, uctívání je určeno Pánu Viṣṇuovi.

Verš

tvaṁ śabda-yonir jagad-ādir ātmā
prāṇendriya-dravya-guṇaḥ svabhāvaḥ
kālaḥ kratuḥ satyam ṛtaṁ ca dharmas
tvayy akṣaraṁ yat tri-vṛd-āmananti

Synonyma

tvam — ty; śabda-yoniḥ — původ a zdroj védské literatury; jagat-ādiḥ — původní příčina hmotného stvoření; ātmā — duše; prāṇa — životní síla; indriya — smysly; dravya — hmotné prvky; guṇaḥ — tři kvality; sva-bhāvaḥ — hmotná příroda; kālaḥ — věčný čas; kratuḥ — oběť; satyam — pravda; ṛtam — opravdovost; ca — a; dharmaḥ — dva odlišné druhy náboženství; tvayi — tobě; akṣaram — původní slabika, oṁkāra; yat — ta, která; tri-vṛt — skládající se z písmen a, u a m; āmananti — říkají.

Překlad

Ó pane, jsi původním zdrojem védské literatury. Jsi původní příčina hmotného stvoření, životní síla, smysly, pět prvků, tři kvality a mahat- tattva. Jsi věčný čas, odhodlání a dva náboženské systémy zvané satya (pravda) a ṛta (pravdivost). Jsi útočištěm slabiky oṁ, která se skládá ze tří písmen: “a-u-m”.

Verš

agnir mukhaṁ te ’khila-devatātmā
kṣitiṁ vidur loka-bhavāṅghri-paṅkajam
kālaṁ gatiṁ te ’khila-devatātmano
diśaś ca karṇau rasanaṁ jaleśam

Synonyma

agniḥ — oheň; mukham — ústa; te — tvá; akhila-devatā-ātmā — původce všech polobohů; kṣitim — zemský povrch; viduḥ — znají; loka-bhava — ó zdroji všech planet; aṅghri-paṅkajam — tvé lotosové nohy; kālam — věčný čas; gatim — pohyb; te — tvůj; akhila-devatā-ātmanaḥ — ve kterém jsou zahrnuti všichni polobozi; diśaḥ — všechny strany; ca — a; karṇau — tvoje uši; rasanam — chuť; jala-īśam — polobůh vládnoucí vodě.

Překlad

Ó otče všech planet, učenci vědí, že oheň jsou tvá ústa, povrch Země jsou tvé lotosové nohy, věčný čas je tvůj pohyb, všechny strany jsou tvoje uši a Varuṇa, vládce vod, je tvůj jazyk.

Význam

Ve śruti-mantrách se říká: agniḥ sarva-devatāḥ — “Oheň je souhrnem všech polobohů.” Agni představuje ústa Nejvyšší Osobnosti Božství a právě skrze Agniho, oheň, Pán přijímá všechny obětiny.

Verš

nābhir nabhas te śvasanaṁ nabhasvān
sūryaś ca cakṣūṁṣi jalaṁ sma retaḥ
parāvarātmāśrayaṇaṁ tavātmā
somo mano dyaur bhagavan śiras te

Synonyma

nābhiḥ — pupek; nabhaḥ — nebe; te — tvůj; śvasanam — dech; nabhasvān — vzduch; sūryaḥ ca — a planeta Slunce; cakṣūṁṣi — tvoje oči; jalam — voda; sma — vskutku; retaḥ — semeno; para-avara-ātma-āśrayaṇam — útočiště všech živých bytostí, vyvinutých i primitivních; tava — tvoje; ātmā — vlastní já; somaḥ — Měsíc; manaḥ — mysl; dyauḥ — vyšší planetární soustavy; bhagavan — ó pane; śiraḥ — hlava; te — tvá.

Překlad

Ó pane, nebe je tvůj pupek, vzduch je tvůj dech, Slunce jsou tvé oči a voda tvoje semeno. Jsi útočištěm veškerých živých bytostí, vyvinutých i nízkých. Bůh Měsíce je tvá mysl a vyšší planetární systém tvá hlava.

Verš

kukṣiḥ samudrā girayo ’sthi-saṅghā
romāṇi sarvauṣadhi-vīrudhas te
chandāṁsi sākṣāt tava sapta dhātavas
trayī-mayātman hṛdayaṁ sarva-dharmaḥ

Synonyma

kukṣiḥ — břicho; samudrāḥ — oceány; girayaḥ — hory; asthi — kosti; saṅghāḥ — kombinace; romāṇi — chlupy na těle; sarva — všechny; auṣadhi — léčivé byliny; vīrudhaḥ — popínavé a jiné rostliny; te — tvoje; chandāṁsi — védské mantry; sākṣāt — přímo; tava — tvé; sapta — sedm; dhātavaḥ — složek těla; trayī-maya-ātman — ó zosobnění tří Véd; hṛdayam — nitro srdce; sarva-dharmaḥ — všechny druhy náboženství.

Překlad

Ó pane, jsi zosobněné tři Védy. Sedm moří je tvoje břicho a hory jsou tvé kosti. Všechny léčivé, popínavé a jiné rostliny jsou chlupy na tvém těle, védské mantry jako například Gāyatrī jsou sedmi složkami tvého těla a védský náboženský systém je nitro tvého srdce.

Verš

mukhāni pañcopaniṣadas taveśa
yais triṁśad-aṣṭottara-mantra-vargaḥ
yat tac chivākhyaṁ paramātma-tattvaṁ
deva svayaṁ-jyotir avasthitis te

Synonyma

mukhāni — tvářemi; pañca — pěti; upaniṣadaḥ — védské texty; tava — tvými; īśa — ó pane; yaiḥ — kterými; triṁśat-aṣṭa-uttara-mantra-vargaḥ — v kategorii třiceti osmi důležitých védských manter; yat — to; tat — takové, jaké je; śiva-ākhyam — oslavovaný pod jménem Śiva; paramātma- tattvam — určující pravdu o Paramātmě; deva — ó pane; svayam-jyotiḥ — sebeozařující; avasthitiḥ — postavení; te — tvoje.

Překlad

Ó pane, pět důležitých védských manter je představováno tvými pěti obličeji, z nichž vzešlo třicet osm nejslavnějších védských manter. Ty, jenž jsi oslavován jako Pán Śiva, vydáváš vlastní záři. Jsi přímo nejvyšší pravdou, zvanou Paramātmā.

Význam

Pěti mantrami, uvedenými v této souvislosti, jsou: (1) Puruṣa, (2) Aghora, (3) Sadyojāta, (4) Vāmadeva a (5) Īśāna. Těchto pět manter patří do kategorie třiceti osmi zvláštních manter, jež pronáší Pán Śiva, a proto je známý jako Śiva či Mahādeva. Další důvod, proč je nazýván Śiva, což znamená “dokonale příznivý”, je to, že vydává vlastní záři, tak jako Pán Viṣṇu, který je Paramātmou. Jelikož je Pán Śiva přímo inkarnací Pána Viṣṇua, je v postavení Jeho přímého zástupce. Tuto skutečnost dosvědčuje védská mantra: patiṁ viśvasyātmeśvaraṁ śāśvataṁ śivam acyutam. Nadduše má mnoho jmen, mezi nimiž jsou výslovně uvedena jména Maheśvara, Śiva a Acyuta.

Verš

chāyā tv adharmormiṣu yair visargo
netra-trayaṁ sattva-rajas-tamāṁsi
sāṅkhyātmanaḥ śāstra-kṛtas tavekṣā
chandomayo deva ṛṣiḥ purāṇaḥ

Synonyma

chāyā — stín; tu — ale; adharma-ūrmiṣu — ve vlnách bezbožnosti, jako je kāma, krodha, lobha a moha; yaiḥ — jimiž; visargaḥ — mnoho různých stvoření; netra-trayam — tři oči; sattva — dobro; rajaḥ — vášeň; tamāṁsi — a nevědomost; sāṅkhya-ātmanaḥ — původ veškeré védské literatury; śāstra — písma; kṛtaḥ — vytvořená; tava — tebou; īkṣā — pouhým pohledem; chandaḥ-mayaḥ — plné védských veršů; deva — ó pane; ṛṣiḥ — všechny védské texty; purāṇaḥ — a Purāṇy, doplňky Véd.

Překlad

Ó pane, tvůj stín je možno vidět v bezbožnosti, jež vytváří různá bezbožná stvoření. Tři kvality přírody — dobro, vášeň a nevědomost — jsou tvé tři oči. Všechny védské texty, plné veršů, vycházejí z tebe, neboť jejich tvůrci sepsali různá písma poté, co jsi na ně pohlédl svým zrakem.

Verš

na te giri-trākhila-loka-pāla-
viriñca-vaikuṇṭha-surendra-gamyam
jyotiḥ paraṁ yatra rajas tamaś ca
sattvaṁ na yad brahma nirasta-bhedam

Synonyma

na — ne; te — tebe; giri-tra — ó králi hor; akhila-loka-pāla — všichni vládcové různých oblastí hmotného dění; viriñca — Pán Brahmā; vaikuṇṭha — Pán Viṣṇu; sura-indra — nebeský král; gamyam — mohou znát; jyotiḥ — záře; param — transcendentální; yatra — v níž; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ ca — a kvalita nevědomosti; sattvam — kvalita dobra; na — ne; yat brahma — která je neosobním Brahmanem; nirasta-bhedam — bez rozdílu mezi polobohy a lidskými bytostmi.

Překlad

Ó pane Girīśo, jelikož neosobní záře Brahmanu je transcendentální vůči hmotným kvalitám dobra, vášně a nevědomosti, nedovedou ji různí vládci tohoto hmotného světa vnímat a nevědí ani, kde se nachází. Nezná ji dokonce ani Pán Brahmā, Pán Viṣṇu či nebeský král Mahendra.

Význam

Brahmajyoti je záře Nejvyšší Osobnosti Božství. V Brahma- saṁhitě (5.40) stojí:

yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-
koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam
tad brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

“Uctívám Govindu, prvotního Pána, který má nesmírnou moc. Záře Jeho transcendentální podoby tvoří neosobní Brahman, který je absolutní, úplný a neomezený a který projevuje v mnoha miliónech vesmírů nesčetné planety s rozličným bohatstvím.” Ačkoliv je neosobní aspekt Absolutního expanzí paprsků Nejvyšší Osobnosti Božství, o impersonalisty, kteří do brahmajyoti vstupují, se Pán nemusí starat. V Bhagavad-gītě (9.4) Kṛṣṇa říká: mayā tatam idaṁ sarvaṁ jagad avyakta-mūrtinā — “Svou neosobní podobou prostupuji celý tento vesmír.” Avyakta-mūrti, neosobní aspekt, je tedy bez pochyby expanzí Kṛṣṇovy energie. Māyāvādīni, kteří chtějí s touto září Brahmanu splynout, uctívají Pána Śivu. Mantry, o nichž se zmiňuje text 29, se nazývají mukhāni pañcopaniṣadas taveśa. Māyāvādīni je se vší vážností používají k uctívání Pána Śivy. Jedná se o následující mantry: (1) tat puruṣāya vidmahe śāntyai, (2) mahā-devāya dhīmahi vidyāyai, (3) tan no rudraḥ pratiṣṭhāyai, (4) pracodayāt dhṛtyai, (5) aghorebhyas tamā..., (6) atha ghorebhyo mohā..., (7) aghorebhyo rakṣā..., (8) aghoratarebhyo nidrā..., (9) sarvebhyaḥ sarva-vyādhyai, (10) sarva-sarvebhyo mṛtyave, (11) namas te 'stu kṣudhā..., (12) rudra-rūpebhyas tṛṣṇā..., (13) vāmadevāya rajā..., (14) jyeṣṭhāya svāhā..., (15) śreṣṭhāya ratyai, (16) rudrāya kalyāṇyai, (17) kālāya kāmā..., (18) kala-vikaraṇāya sandhinyai, (19) bala-vikaraṇāya kriyā..., (20) balāya vṛddhyai, (21) balacchāyā..., (22) pramathanāya dhātryai, (23) sarva-bhūta-damanāya bhrāmaṇyai, (24) manaḥ-śoṣiṇyai, (25) unmanāya jvarā..., (26) sadyojātaṁ prapadyāmi siddhyai, (27) sadyojātāya vai namaḥ ṛddhyai, (28) bhave dityai, (29) abhave lakṣmyai, (30) nātibhave medhā..., (31) bhajasva māṁ kāntyai, (32) bhava svadhā..., (33) udbhavāya prabhā..., (34) īśānaḥ sarva-vidyānāṁ śaśinyai, (35) īśvaraḥ sarva- bhūtānām abhaya-dā..., (36) brahmādhipatir brahmaṇodhipatir brahman brahmeṣṭa-dā..., (37) śivo me astu marīcyai, (38) sadāśivaḥ jvālinyai.

Neosobní Brahman není známý dokonce ani ostatním vládcům hmotného stvoření, včetně Pána Brahmy, Pána Indry a dokonce i Pána Viṣṇua. To však neznamená, že Pán Viṣṇu není vševědoucí. Pán Viṣṇu je vševědoucí, ale nemusí vědět, co se děje v Jeho všeprostupujícím projevu. Pán proto v Bhagavad-gītě říká, že i když je vše Jeho expanzí (mayā tatam idaṁ sarvam), sám se nemusí o všechno starat (na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ), protože od toho jsou tu různí vládci, jako Pán Brahmā, Pán Śiva a Indra.

Verš

kāmādhvara-tripura-kālagarādy-aneka-
bhūta-druhaḥ kṣapayataḥ stutaye na tat te
yas tv anta-kāla idam ātma-kṛtaṁ sva-netra-
vahni-sphuliṅga-śikhayā bhasitaṁ na veda

Synonyma

kāma-adhvara — oběti pro smyslový požitek (jako například Dakṣa- yajña, Dakṣovy oběti); tripura — démon jménem Tripurāsura; kālagara — Kālagara; ādi — a další; aneka — mnozí; bhūta-druhaḥ — způsobující těžkosti živým bytostem; kṣapayataḥ — to, že je ničíš; stutaye — tvoje modlitba; na — ne; tat — to; te — proslov k tobě; yaḥ tu — protože; anta-kāle — v době zničení; idam — v tomto hmotném světě; ātma-kṛtam — vykonané tebou; sva-netra — svýma očima; vahni-sphuliṅga-śikhayā — jiskrami ohně; bhasitam — spálené na popel; na veda — nevím, jak se to děje.

Překlad

Když plameny a jiskry šlehající z tvých očí ničí svět, je celé stvoření spáleno na popel. Ty však ani nevíš, jak se to děje. Co potom říci o tvém zničení Dakṣa-yajñi, Tripurāsury a jedu kālakūṭa? O těchto činnostech modlitby, určené na tvoji oslavu, nemohou pojednávat.

Význam

Jestliže i úžasné činy, které Pán Śiva provádí, jsou pro něj bezvýznamné, co potom říci o zničení silného jedu vytvořeného stloukáním oceánu? Polobozi se nepřímo modlili, aby Pán Śiva něco učinil s jedem kālakūṭa, který se rozšiřoval po celém vesmíru.

Verš

ye tv ātma-rāma-gurubhir hṛdi cintitāṅghri-
dvandvaṁ carantam umayā tapasābhitaptam
katthanta ugra-paruṣaṁ nirataṁ śmaśāne
te nūnam ūtim avidaṁs tava hāta-lajjāḥ

Synonyma

ye — ti, kdo; tu — jistě; ātma-rāma-gurubhiḥ — těmi, jež jsou vnitřně spokojeni a jsou považováni za duchovní učitele celého světa; hṛdi — v srdci; cintita-aṅghri-dvandvam — myslící na tvé lotosové nohy; carantam — pohybující se; umayā — se svou manželkou, Umou; tapasā abhitaptam — vysoce pokročilý díky askezi; katthante — kritizují tvé činy; ugra-paruṣam — divoká osoba; niratam — vždy; śmaśāne — v krematoriu; te — tito lidé; nūnam — vskutku; ūtim — tyto činnosti; avidan — neznající; tava — tvé jednání; hāta-lajjāḥ — nestydatí.

Překlad

Vznešené, vnitřně spokojené osoby, jež kážou celému světu, v srdci neustále myslí na tvé lotosové nohy. Když tě však lidé, kteří neznají tvou askezi, vidí s Umou, mylně se domnívají, že jsi posedlý chtíčem. Když tě vidí v krematoriu, mylně tě považují za zuřivého a plného zášti. Tito lidé jsou nestydatí. Nemohou chápat tvé jednání.

Význam

Pán Śiva je nejlepší vaiṣṇava (vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ). Proto je řečeno: vaiṣṇavera kriyā-mudrā vijñe nā bujhaya. Ani ten nejinteligentnější člověk nemůže pochopit, co vaiṣṇava, jako je Pán Śiva, dělá nebo jak jedná. Ti, kdo podléhají chtíči a hněvu, nedovedou odhadnout slávu Pána Śivy, který je neustále v transcendentálním postavení. Ve všech činnostech souvisejících s chtíčem je Pán Śiva ātma-rāmou. Obyčejní lidé by si proto neměli myslet, že chápou Pána Śivu a jeho jednání. Ten, kdo se snaží kritizovat činnosti Pána Śivy, je nestydatý opovážlivec.

Verš

tat tasya te sad-asatoḥ parataḥ parasya
nāñjaḥ svarūpa-gamane prabhavanti bhūmnaḥ
brahmādayaḥ kim uta saṁstavane vayaṁ tu
tat-sarga-sarga-viṣayā api śakti-mātram

Synonyma

tat — proto; tasya — toho; te — tebe; sat-asatoḥ — živých bytostí, pohyblivých a nehybných; parataḥ — transcendentální; parasya — velice těžké pochopit; na — ani; añjaḥ — takové, jaká je; svarūpa-gamane — přiblížit se tvé podstatě; prabhavanti — je možné; bhūmnaḥ — ó vznešený; brahma- ādayaḥ — dokonce i takové osoby, jako je Pán Brahmā; kim uta — co říci o jiných; saṁstavane — co se týče přednesu modliteb; vayam tu — pokud jde o nás; tat — tebe; sarga-sarga-viṣayāḥ — výtvory stvoření; api — ačkoliv; śakti-mātram — podle svých schopností.

Překlad

Ani osobnosti, jako je Pán Brahmā a další polobozi, nechápou tvé postavení, neboť stojíš nad pohyblivým a nehybným stvořením. Jelikož tě nikdo nezná v pravdě, jak ti někdo může přednést modlitby? To není možné. Pokud jde o nás, jsme produkty stvoření Pána Brahmy. Za těchto okolností nejsme schopni přednést náležité modlitby, ale podle svých schopností jsme alespoň vyjádřili své pocity.

Verš

etat paraṁ prapaśyāmo
na paraṁ te maheśvara
mṛḍanāya hi lokasya
vyaktis te ’vyakta-karmaṇaḥ

Synonyma

etat — všechny tyto věci; param — transcendentální; prapaśyāmaḥ — vidíme; na — ne; param — skutečné transcendentální postavení; te — tebe; mahā-īśvara — ó velký vládce; mṛḍanāya — pro štěstí; hi — vskutku; lokasya — celého světa; vyaktiḥ — projevené; te — tebe; avyakta-karmaṇaḥ — jehož činnosti nikdo nezná.

Překlad

Ó největší ze všech vládců, nedokážeme pochopit tvou skutečnou totožnost. Vidíme jen to, že tvá přítomnost skýtá zdar a štěstí všem. Mimo to nikdo nedokáže ocenit tvé činnosti. Vidíme jen tolik, nic víc.

Význam

Když polobozi přednášeli tyto modlitby Pánu Śivovi, jejich skrytým cílem bylo ho potěšit, aby napravil znepokojivou situaci vytvořenou vznikem jedu hālahala. Bhagavad-gītā (7.20) uvádí: kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ prapadyante 'nya-devatāḥ — když někdo uctívá polobohy, dělá to kvůli svým hluboce zakořeněným touhám, které chce splnit s požehnáním polobohů. Lidé obvykle mají svůj motiv, proč lpí na uctívání polobohů.

Verš

śrī-śuka uvāca
tad-vīkṣya vyasanaṁ tāsāṁ
kṛpayā bhṛśa-pīḍitaḥ
sarva-bhūta-suhṛd deva
idam āha satīṁ priyām

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; tat — tuto situaci; vīkṣya — když viděl; vyasanam — nebezpečnou; tāsām — všech polobohů; kṛpayā — ze soucitu; bhṛśa-pīḍitaḥ — velice zarmoucený; sarva-bhūta-suhṛt — přítel všech živých bytostí; devaḥ — Mahādeva; idam — toto; āha — řekl; satīm — Satīdevī; priyām — své nadmíru drahé manželce.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Pán Śiva je vždy laskavý ke všem živým bytostem. Když viděl, že jsou velmi znepokojené jedem, který se všude šířil, měl s nimi soucit. Promluvil tedy ke své věčné choti Satī.

Verš

śrī-śiva uvāca
aho bata bhavāny etat
prajānāṁ paśya vaiśasam
kṣīroda-mathanodbhūtāt
kālakūṭād upasthitam

Synonyma

śrī-śivaḥ uvāca — Śrī Śiva pravil; aho bata — ó běda; bhavāni — má milá ženo, Bhavānī; etat — tato situace; prajānām — všech živých bytostí; paśya — jen se podívej; vaiśasam — velmi nebezpečná; kṣīra-uda — oceánu mléka; mathana-udbhūtāt — stvořený stloukáním; kālakūṭāt — kvůli vzniklému jedu; upasthitam — současná situace.

Překlad

Pán Śiva pravil: Milá Bhavānī, jen se podívej, do jakého nebezpečí se dostaly všechny živé bytosti kvůli jedu, který vznikl při stloukání oceánu mléka!

Verš

āsāṁ prāṇa-parīpsūnāṁ
vidheyam abhayaṁ hi me
etāvān hi prabhor artho
yad dīna-paripālanam

Synonyma

āsām — všechny tyto živé bytosti; prāṇa-parīpsūnām — se silnou touhou ochránit své životy; vidheyam — něco musí být uděláno; abhayam — bezpečí; hi — jistě; me — mnou; etāvān — tolik; hi — vskutku; prabhoḥ — pána; arthaḥ — povinnost; yat — to, co; dīna-paripālanam — poskytnout ochranu trpícímu lidstvu.

Překlad

Mou povinností je poskytnout ochranu a bezpečí všem živým bytostem, bojujícím o přežití. Pán je nepochybně povinen chránit své trpící poddané.

Verš

prāṇaiḥ svaiḥ prāṇinaḥ pānti
sādhavaḥ kṣaṇa-bhaṅguraiḥ
baddha-vaireṣu bhūteṣu
mohiteṣv ātma-māyayā

Synonyma

prāṇaiḥ — životy; svaiḥ — svými vlastními; prāṇinaḥ — jiné živé bytosti; pānti — chrání; sādhavaḥ — oddaní; kṣaṇa-bhaṅguraiḥ — dočasnými; baddha-vaireṣu — zbytečně nepřátelské; bhūteṣu — vůči živým bytostem; mohiteṣu — zmatené; ātma-māyayā — vnější energií Pána.

Překlad

Obyčejní lidé, zmatení iluzorní energií Nejvyšší Osobnosti Božství, mezi sebou neustále udržují nepřátelství. Oddaní se je však snaží zachránit i za cenu svých vlastních dočasných životů.

Význam

Tím se vyznačuje vaiṣṇava. Para-duḥkha-duḥkhī — vaiṣṇava je pokaždé nešťastný, když vidí, jak zoufalé jsou podmíněné duše. Nemá jiný důvod, proč je učit, jak dosáhnout štěstí. V materialistickém životě se lidé k sobě nevyhnutelně chovají nepřátelsky. Proto je materialistický život přirovnáván k lesnímu požáru (saṁsāra-dāvānala), který vypukne sám od sebe. Pán Śiva a jeho následovníci v systému parampary se snaží lidi z tohoto nebezpečného stavu materialismu zachránit. To je povinností oddaných, kteří se řídí zásadami Pána Śivy a patří do Rudra-sampradāyi. Existují čtyři vaiṣṇavské sampradāyi a Rudra-sampradāya je jednou z nich, protože Pán Śiva (Rudra) je nejlepším z vaiṣṇavů (vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ). Zanedlouho se dozvíme, že Pán Śiva pro dobro lidstva všechen jed vypil.

Verš

puṁsaḥ kṛpayato bhadre
sarvātmā prīyate hariḥ
prīte harau bhagavati
prīye ’haṁ sacarācaraḥ
tasmād idaṁ garaṁ bhuñje
prajānāṁ svastir astu me

Synonyma

puṁsaḥ — s osobou; kṛpayataḥ — jednající pro dobro druhých; bhadre — ó laskavá Bhavānī; sarva-ātmā — Nadduše; prīyate — je spokojena; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; prīte — díky Jeho spokojenosti; harau — Nejvyšší Pán, Hari; bhagavati — Osobnost Božství; prīye — jsem také spokojen; aham — já; sa-cara-acaraḥ — společně se všemi ostatními, pohyblivými a nehybnými; tasmāt — proto; idam — tento; garam — jed; bhuñje — chci vypít; prajānām — živých bytostí; svastiḥ — blaho; astu — nechť nastane; me — díky mně.

Překlad

Má drahá, laskavá ženo Bhavānī, Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, je velice potěšen, když někdo jedná pro dobro druhých. A je-li Pán spokojen, jsem spokojen i já a také všechny ostatní živé bytosti. Proto vypiji tento jed, neboť tak mohou být díky mně všichni živí tvorové šťastní.

Verš

śrī-śuka uvāca
evam āmantrya bhagavān
bhavānīṁ viśva-bhāvanaḥ
tad viṣaṁ jagdhum ārebhe
prabhāva-jñānvamodata

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; āmantrya — když oslovil; bhagavān — Pán Śiva; bhavānīm — Bhavānī; viśva- bhāvanaḥ — dobrodinec celého vesmíru; tat viṣam — ten jed; jagdhum — pít; ārebhe — začal; prabhāva-jñā — matka Bhavānī, která dobře znala schopnosti Pána Šivy; anvamodata — dala své svolení.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Poté, co Pán Śiva takto zpravil Bhavānī o vzniklé situaci, začal pít jed a Bhavānī, která dobře znala jeho schopnosti, mu dala své svolení.

Verš

tataḥ karatalī-kṛtya
vyāpi hālāhalaṁ viṣam
abhakṣayan mahā-devaḥ
kṛpayā bhūta-bhāvanaḥ

Synonyma

tataḥ — poté; karatalī-kṛtya — beroucí do ruky; vyāpi — rozšířený; hālāhalam — zvaný hālahala; viṣam — jed; abhakṣayat — vypil; mahā-devaḥ — Pán Śiva; kṛpayā — ze soucitu; bhūta-bhāvanaḥ — pro blaho všech živých bytostí.

Překlad

Pán Śiva, jenž se věnuje příznivým činnostem pro blaho lidstva, soucitně vzal všechen jed do dlaně a vypil ho.

Význam

Přestože bylo jedu tolik, že se rozšířil po celém vesmíru, Pán Śiva měl takovou moc, že jeho množství omezil tak, že se mu vešel do dlaně. Nikdo by se neměl snažit Pána Śivu napodobovat. Pán Śiva může dělat cokoliv chce, ale ty, kdo se ho snaží napodobovat kouřením gañji a jiných jedovatých věcí, jejich jednání zničí.

Verš

tasyāpi darśayām āsa
sva-vīryaṁ jala-kalmaṣaḥ
yac cakāra gale nīlaṁ
tac ca sādhor vibhūṣaṇam

Synonyma

tasya — Pána Śivy; api — také; darśayām āsa — projevil; sva-vīryam — svou sílu; jala-kalmaṣaḥ — ten jed vytvořený z vody; yat — který; cakāra — zanechal; gale — na krku; nīlam — modrou čáru; tat — ta; ca — také; sādhoḥ — světce; vibhūṣaṇam — ozdoba.

Překlad

Jed vytvořený z oceánu mléka projevil takovou intenzitu, že poznamenal krk Pána Śivy modrou čarou, jako kdyby ho chtěl zneuctít. Nyní je však tato čára přijímána jako Pánova ozdoba.

Verš

tapyante loka-tāpena
sādhavaḥ prāyaśo janāḥ
paramārādhanaṁ tad dhi
puruṣasyākhilātmanaḥ

Synonyma

tapyante — dobrovolně trpí; loka-tāpena — kvůli utrpení všech lidí; sādhavaḥ — světci; prāyaśaḥ — téměř vždy; janāḥ — takoví lidé; parama- ārādhanam — dokonalá metoda uctívání; tat — tato činnost; hi — vskutku; puruṣasya — Nejvyšší Osoby; akhila-ātmanaḥ — která je Nadduší všech.

Překlad

Je řečeno, že velké osobnosti téměř vždy souhlasí s tím, že budou dobrovolně trpět kvůli utrpení obyčejných lidí. To je dokonalá metoda uctívání Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž je přítomný v srdci každého.

Význam

Zde je vysvětleno, že ti, kdo jednají pro dobro druhých, si velice rychle získají uznání Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán v Bhagavad-gītě (18.68-69) říká: ya idaṁ paramaṁ guhyaṁ mad-bhakteṣv abhidhāsyati... na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ — “Ten, kdo káže poselství Bhagavad-gīty Mým oddaným, je Mi ze všech nejdražší. Nikdo Mě svým uctíváním neuspokojí lépe.” V tomto hmotném světě existují různé způsoby dobročinného jednání, ale nejlepší z nich je šířit vědomí Kṛṣṇy. Ostatní pokusy o pomoc nemohou být účinné, neboť zákony přírody a výsledky karmy nelze odvrátit. Člověk si musí užívat, nebo trpět podle svého osudu neboli zákona karmy. Když například dostane soudní nařízení, musí ho uposlechnout, ať mu to přinese utrpení, či zisk. Stejně tak každý podléhá své karmě a jejím reakcím. Nikdo to nemůže změnit. Proto śāstra říká:

tasyaiva hetoḥ prayateta kovido
na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ

Člověk má usilovat o to, co nelze nezískat putováním vesmírem nahoru a dolů podle výsledků své karmy. Co je tím míněno? Měl by se snažit vyvinout vědomí Kṛṣṇy. Ten, kdo se snaží šířit vědomí Kṛṣṇy po celém světě, dělá tu nejlepší činnost pro dobro druhých a Pán je s ním okamžitě velmi spokojen. Čeho mu zbývá dosáhnout, je-li s ním spokojen Nejvyšší Pán? Jestliže se Pán, který je v srdci každého, začne k někomu znát, pak mu dá vše, co si takový člověk přeje, dokonce aniž by byl o cokoliv žádán. To je rovněž potvrzeno v Bhagavad-gītě (teṣāṁ nityābhiyuktānāṁ yoga-kṣemaṁ vahāmy aham). Zde je opět uvedeno: tapyante loka-tāpena sādhavaḥ prāyaśo janāḥ. Nejlepším dobročinným jednáním je pomáhat lidem dostat se na úroveň vědomí Kṛṣṇy, neboť podmíněné duše trpí jedině z nedostatku vědomí Kṛṣṇy. Také Pán sám přichází, aby utrpení lidstva zmírnil.

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham
paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

“Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženského života a začíná převládat bezbožnost, ó potomku Bharaty, v takové době osobně sestoupím. Abych osvobodil zbožné a vyhladil bezvěrce a abych znovu ustanovil zásady náboženství, přicházím věk za věkem.” (Bg. 4.7-8) Všechny śāstry tedy docházejí k závěru, že šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je tím nejlepším dobročinným jednáním na světě. Jelikož přináší lidem nejvyšší prospěch, Pán tuto službu oddaného velmi rychle uzná.

Verš

niśamya karma tac chambhor
deva-devasya mīḍhuṣaḥ
prajā dākṣāyaṇī brahmā
vaikuṇṭhaś ca śaśaṁsire

Synonyma

niśamya — poté, co slyšeli; karma — o činu; tat — tomto; śambhoḥ — Pána Śivy; deva-devasya — který je hoden uctívání i pro polobohy; mīḍhuṣaḥ — ten, kdo dává lidem velká požehnání; prajāḥ — obyčejní lidé; dākṣāyaṇī — Bhavānī, dcera Dakṣi; brahmā — Pán Brahmā; vaikuṇṭhaḥ ca — také Pán Viṣṇu; śaśaṁsire — velmi chválili.

Překlad

Poté, co slyšeli o tomto činu, začali všichni — jak Bhavānī (dcera Mahārāje Dakṣi), tak Pán Brahmā, Pán Viṣṇu i obyčejní lidé — vysoce chválit skutek Pána Śivy, jehož uctívají i polobozi a jenž dává lidem požehnání.

Verš

praskannaṁ pibataḥ pāṇer
yat kiñcij jagṛhuḥ sma tat
vṛścikāhi-viṣauṣadhyo
dandaśūkāś ca ye ’pare

Synonyma

praskannam — roztroušený; pibataḥ — Pána Śivy, když pil; pāṇeḥ — ze dlaně; yat — který; kiñcit — trocha; jagṛhuḥ — využili příležitosti, aby se napili; sma — vskutku; tat — toho; vṛścika — štíři; ahi — kobry; viṣa- auṣadhyaḥ — jedovaté rostliny; dandaśūkāḥ ca — a tvorové, jejichž kousnutí je jedovaté; ye — které; apare — jiné živé bytosti.

Překlad

Štíři, kobry, jedovaté rostliny a jiní tvorové, jejichž kousnutí je jedovaté, využili příležitosti a vypili nepatrné množství jedu, které ukáplo Pánu Śivovi z ruky, když pil.

Význam

Moskyti, šakali, psi a ostatní druhy zvířat dandaśūka (s jedovatým kousnutím), vypili jed ze stloukaného oceánu (samudra-manthana), který byl dostupný poté, co ukápl z dlaní Pána Śivy.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k sedmé kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Pán Śiva zachraňuje vesmír vypitím jedu”.