Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

Polobozi a démoni vyhlašují příměří

Tato kapitola popisuje, jak se Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, zjevil před polobohy, kteří se k Němu modlili. Na Jeho radu uzavřeli polobozi s démony příměří, aby společným stloukáním získali z moře nektar.

Pán Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu byl s polobohy velice spokojen díky modlitbám, které Mu věnovali v minulé kapitole, a proto se před nimi zjevil. Polobozi téměř oslepli z transcendentální záře Jeho těla. Zpočátku proto neviděli z Jeho těla ani část. Když však Brahmā po čase Pána uviděl, společně s Pánem Śivou Mu začal přednášet modlitby.

Pán Brahmā řekl: “Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je věčný, neboť nepodléhá zrození a smrti. Nemá žádné hmotné vlastnosti, ale zároveň je oceánem nekonečných příznivých vlastností. Je subtilnější než ta nejjemnější věc, je neviditelný a Jeho podoba je nepochopitelná. Je hoden uctívání všech polobohů. Nespočetné vesmíry spočívají v Něm, a proto Ho od nich nedělí čas, prostor ani okolnosti. Je vládcem všech a je pradhānou. I když je počátkem, středem i koncem hmotného stvoření, nevztahuje se na Něj pojetí panteismu, které vymysleli māyāvādští filozofové. Nejvyšší Osobnost Božství ovládá celý hmotný projev prostřednictvím svého podřízeného zástupce, vnější energie. Díky svému nepochopitelnému transcendentálnímu postavení je vždy vládcem hmotné energie. Nejvyšší Pán je ve svých různých podobách neustále přítomný dokonce i v tomto hmotném světě, ale hmotné kvality se Ho nemohou ani dotknout. Jeho postavení lze pochopit jedině z Jeho pokynů, které dává například Bhagavad-gītā.” V Bhagavad-gītě (10.10) je uvedeno: dadāmi buddhi-yogaṁ tam. Buddhi- yoga znamená bhakti-yoga. Nejvyššího Pána lze pochopit jedině procesem bhakti-yogy.

Modlitby Pána Śivy a Pána Brahmy Nejvyššího Pána potěšily, a proto dal všem polobohům náležité pokyny. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je známý jako Ajita neboli Nepřemožitelný, poradil polobohům, aby nabídli démonům mír s tím, že jakmile uzavřou příměří, budou schopni společně stloukat oceán mléka. Provazem nechť je největší z hadů zvaný Vāsuki a tloukem hora Mandara. Stloukáním vznikne také jed, ale nebude třeba se ho bát, neboť se o něj postará Pán Śiva. Vznikne ještě mnoho jiných přitažlivých věcí, ale Pán varoval polobohy, aby se jimi nenechali zlákat. Rovněž se polobozi neměli hněvat, kdyby nastaly nějaké potíže. Poté, co dal polobohům tyto rady, Pán zmizel ze scény.

Polobozi na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství uzavřeli s Mahārājem Balim, králem démonů, mír. Poté démoni i polobozi uchopili horu Mandara a vydali se s ní k oceánu. Tíha hory je však unavila a někteří dokonce zemřeli. Tehdy se tam na svém přepravci Garuḍovi zjevil Nejvyšší Pán Viṣṇu a svou milostí je přivedl zpátky k životu. Potom jednou svojí rukou horu zvedl a umístil ji na Garuḍova záda. Sám na ni usedl a nechal se Garuḍou odnést k moři, na místo stloukání. Potom Garuḍu požádal, aby ono místo opustil, protože v jeho přítomnosti se tam nemohl objevit Vāsuki.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ stutaḥ sura-gaṇair
bhagavān harir īśvaraḥ
teṣām āvirabhūd rājan
sahasrārkodaya-dyutiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; stutaḥ — uctívaný modlitbami; sura-gaṇaiḥ — polobohy; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; hariḥ — který ničí vše nepříznivé; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; teṣām — před Pánem Brahmou a všemi polobohy; āvirabhūt — zjevil se tam; rājan — ó králi (Parīkṣite); sahasra — tisíců; arka — sluncí; udaya — jako východ; dyutiḥ — Jeho záře.

Překlad

Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil: Ó králi Parīkṣite! Nejvyšší Pán Hari, Osobnost Božství, takto uctívaný modlitbami polobohů a Pána Brahmy, se před nimi zjevil. Jeho tělo zářilo, jako kdyby vyšly tisíce sluncí najednou.

Verš

tenaiva sahasā sarve
devāḥ pratihatekṣaṇāḥ
nāpaśyan khaṁ diśaḥ kṣauṇīm
ātmānaṁ ca kuto vibhum

Synonyma

tena eva — kvůli tomu; sahasā — náhle; sarve — všichni; devāḥ — polobozi; pratihata-īkṣaṇāḥ — byli oslepeni; na — ne; apaśyan — viděli; kham — nebe; diśaḥ — světové strany; kṣauṇīm — zemi; ātmānam ca — a také sami sebe; kutaḥ — natož aby viděli; vibhum — Nejvyššího Pána.

Překlad

Pánova záře oslepila zraky všech polobohů. Neviděli nebe, světové strany, zemi ani sami sebe, natožpak Pána, který stál před nimi.

Verš

viriñco bhagavān dṛṣṭvā
saha śarveṇa tāṁ tanum
svacchāṁ marakata-śyāmāṁ
kañja-garbhāruṇekṣaṇām
tapta-hemāvadātena
lasat-kauśeya-vāsasā
prasanna-cāru-sarvāṅgīṁ
sumukhīṁ sundara-bhruvam
mahā-maṇi-kirīṭena
keyūrābhyāṁ ca bhūṣitām
karṇābharaṇa-nirbhāta-
kapola-śrī-mukhāmbujām
kāñcīkalāpa-valaya-
hāra-nūpura-śobhitām
kaustubhābharaṇāṁ lakṣmīṁ
bibhratīṁ vana-mālinīm
sudarśanādibhiḥ svāstrair
mūrtimadbhir upāsitām
tuṣṭāva deva-pravaraḥ
saśarvaḥ puruṣaṁ param
sarvāmara-gaṇaiḥ sākaṁ
sarvāṅgair avaniṁ gataiḥ

Synonyma

viriñcaḥ — Pán Brahmā; bhagavān — jehož pro jeho vlivné postavení také nazývají bhagavān; dṛṣṭvā — když spatřil; saha — s; śarveṇa — Pánem Śivou; tām — Nejvyššímu Pánu; tanum — Jeho transcendentální podobu; svacchām — bez hmotného znečištění; marakata-śyāmām — tělesným jasem podobným světlu modrého drahokamu; kañja-garbha-aruṇa-īkṣaṇām — s očima růžovýma jako lůno lotosového květu; tapta-hema-avadātena — lesknoucí se jako tekoucí zlato; lasat — třpytící se; kauśeya-vāsasā — oblečen do žlutých hedvábných šatů; prasanna-cāru-sarva-aṅgīm — všechny části Jeho těla byly půvabné a nádherné; su-mukhīm — se smějícím se obličejem; sundara-bhruvam — s překrásně posazeným obočím; mahā- maṇi-kirīṭena — s helmicí posázenou cennými drahokamy; keyūrābhyām ca bhūṣitām — ozdobený různými šperky; karṇa-ābharaṇa-nirbhāta — ozářený paprsky z drahokamů na Jeho uších; kapola — s tvářemi; śrī-mukha- ambujām — jehož nádherný obličej podobný lotosu; kāñcī-kalāpa-valaya — ozdoby jako pás kolem boků a náramky na rukách; hara-nūpura — s náhrdelníkem na hrudi a zvonky na kotnících; śobhitām — vše nádherně uspořádané; kaustubha-ābharaṇām — jehož hruď byla ozdobena drahokamem Kaustubha; lakṣmīm — bohyně štěstí; bibhratīm — pohybující; vana-mālinīm — s květinovými girlandami; sudarśana-ādibhiḥ — nesoucí Sudarśana cakru a další předměty; sva-astraiḥ — se svými zbraněmi; mūrtimadbhiḥ — ve své původní podobě; upāsitām — uctívaný; tuṣṭāva — spokojený; deva-pravaraḥ — hlavní z polobohů; sa-śarvaḥ — s Pánem Śivou; puruṣam param — Nejvyšší Osobnost; sarva-amara-gaṇaiḥ — doprovázený všemi polobohy; sākam — s; sarva-aṅgaiḥ — všemi částmi těla; avanim — na zem; gataiḥ — položil se.

Překlad

Pán Brahmā společně s Pánem Śivou viděli křišťálově jasnou osobní krásu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož načernalá barva pleti připomíná drahokam marakata, jehož oči jsou načervenalé jako nitro lotosu, jenž nosí šaty žluté jako roztavené zlato a jehož celé tělo je přitažlivě ozdobené. Viděli Jeho nádherný, usmívající se lotosový obličej, korunovaný helmicí posázenou cennými drahokamy. Pán má přitažlivé obočí a Jeho tváře zdobí náušnice. Pán Brahmā a Pán Śiva viděli pás kolem Jeho boků, náramky na Jeho rukách, náhrdelník na Jeho hrudi a zvonky na kotnících. Pán je ozdoben girlandami z květů, na krku má pověšen drahokam Kaustubha a nosí s sebou bohyni štěstí a své osobní zbraně, jako je disk a kyj. Když tedy Pán Brahmā, Pán Śiva a ostatní polobozi viděli Pánovu podobu, všichni okamžitě padli obličejem k zemi, aby Mu tak složili poklony.

Verš

śrī-brahmovāca
ajāta-janma-sthiti-saṁyamāyā-
guṇāya nirvāṇa-sukhārṇavāya
aṇor aṇimne ’parigaṇya-dhāmne
mahānubhāvāya namo namas te

Synonyma

śrī-brahmā uvāca — Pán Brahmā řekl; ajāta-janma-sthiti-saṁyamāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, jenž se nikdy nerodí, ale nepřestává se zjevovat v různých inkarnacích; aguṇāya — neovlivněnému kvalitami hmotné přírody (sattva-guṇou, rajo-guṇou a tamo-guṇou); nirvāṇa- sukha-arṇavāya — oceánu věčné blaženosti, přesahující hmotnou existenci; aṇoḥ aṇimne — menšímu než atom; aparigaṇya-dhāmne — o jehož tělesných rysech si nelze nikdy učinit představu pomocí mentální spekulace; mahā-anubhāvāya — jehož existence je nepochopitelná; namaḥ — klaníme se; namaḥ — znovu a znovu se klaníme; te — Tobě.

Překlad

Pán Brahmā řekl: I když se nikdy nerodíš, bez ustání přicházíš a odcházíš jako inkarnace. Nejsi nikdy dotčen hmotnými kvalitami a jsi útočištěm transcendentální blaženosti, která je jako oceán. Existuješ věčně ve své transcendentální podobě a jsi nejjemnější ze všeho nanejvýš subtilního. S úctou se Ti proto klaníme, ó Nejvyšší, jehož existence je nepochopitelná.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (4.6):

ajo 'pi sann avyayātmā
bhūtānām īśvaro 'pi san
prakṛtiṁ svām adhiṣṭhāya
sambhavāmy ātma-māyayā

“Ačkoliv jsem nezrozený a Mé transcendentální tělo nikdy nezaniká a ačkoliv jsem Pánem všech živých bytostí, přesto se zjevuji v každém věku ve své původní transcendentální podobě.” V následujícím verši Bhagavad- gīty (4.7) Pán říká:

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānaṁ sṛjāmy aham

“Kdykoliv a kdekoliv nastává úpadek náboženského života a začíná převládat bezbožnost, ó potomku Bharaty, v té době osobně sestoupím.” Vidíme, že i když je Nejvyšší Pán nezrozený, nikdy nepřestává přicházet na tento svět v různých podobách inkarnací, například jako Pán Kṛṣṇa a Pán Rāma. Jelikož jsou Jeho inkarnace věčné, jsou věčné i Jejich různé činnosti. Nejvyšší Osobnost Božství se nezjevuje proto, že by Ho k tomu nutila karma jako obyčejné živé bytosti, které jsou nuceny přijmout určitý druh těla. Z toho vyplývá, že Pánovo tělo a všechny Jeho činnosti jsou transcendentální, neznečištěné hmotnými kvalitami přírody. Tyto zábavy Pánu skýtají transcendentální blaženost. Důležitý význam zde má slovo aparigaṇya-dhāmne. Zjevení Pána v různých podobách nemá hranic a všechny tyto inkarnace jsou věčné, blažené a plné poznání.

Verš

rūpaṁ tavaitat puruṣarṣabhejyaṁ
śreyo ’rthibhir vaidika-tāntrikeṇa
yogena dhātaḥ saha nas tri-lokān
paśyāmy amuṣminn u ha viśva-mūrtau

Synonyma

rūpam — podoba; tava — Tvoje; etat — tato; puruṣa-ṛṣabha — ó nejlepší ze všech osobností; ijyam — hodná uctívání; śreyaḥ — nejvyšší dobro; arthibhiḥ — těmi, kdo chtějí; vaidika — pod vedením védských pokynů; tāntrikeṇa — realizované následovníky Tanter, jako je Nārada-pañcarātra; yogena — prováděním mystické yogy; dhātaḥ — ó nejvyšší vládce; saha — s; naḥ — námi (polobohy); tri-lokān — ovládající tři světy; paśyāmi — přímo vidíme; amuṣmin — v Tobě; u — ó; ha — zcela projevené; viśva-mūrtau — v Tobě, který máš vesmírnou podobu.

Překlad

Ó nejlepší z osob, nejvyšší vládce, ti, kdo si skutečně přejí nejvyšší dobro, uctívají Tvoji podobu podle védských Tanter. Všechny tři světy vidíme v Tobě, můj Pane.

Význam

Védské mantry uvádějí: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavati. Když oddaný vidí Nejvyšší Osobnost Božství prostřednictvím své meditace nebo když vidí Pána osobně, tváří v tvář, poznává vše v tomto vesmíru. Nic pro něj nezůstane neznámé. Oddanému, který spatřil Nejvyšší Osobnost Božství, je plně zjeveno vše o hmotném světě. Bhagavad- gītā (4.34) proto radí:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

“Snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a zároveň mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, jelikož vidí pravdu.” Pán Brahmā je jednou z těchto seberealizovaných autorit (svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ kumāraḥ kapilo manuḥ). Člověk tedy musí být přijat do učednické posloupnosti Pána Brahmy, a pak může plně pochopit Nejvyšší Osobnost Božství. Slovo viśva-mūrtau zde vyjadřuje, že vše existuje v podobě Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, kdo je schopen uctívat Nejvyššího Pána, může vidět vše v Něm a Jeho ve všem.

Verš

tvayy agra āsīt tvayi madhya āsīt
tvayy anta āsīd idam ātma-tantre
tvam ādir anto jagato ’sya madhyaṁ
ghaṭasya mṛtsneva paraḥ parasmāt

Synonyma

tvayi — Tobě, Nejvyšší Osobnosti Božství; agre — na začátku; āsīt — byl; tvayi — Tobě; madhye — uprostřed; āsīt — byl; tvayi — Tobě; ante — na konci; āsīt — byl; idam — celý tento vesmírný projev; ātma-tantre — zcela pod Tvou vládou; tvam — Ty, Pane; ādiḥ — počátek; antaḥ — konec; jagataḥ — vesmírného projevu; asya — tohoto; madhyam — střed; ghaṭasya — hliněné nádoby; mṛtsnā iva — jako země; paraḥ — transcendentální; parasmāt — jelikož jsi Nejvyšší.

Překlad

Můj milý Pane, který jsi vždy zcela nezávislý, celý tento vesmírný projev vzniká z Tebe, spočívá na Tobě a končí v Tobě. Jsi počátkem, trváním a koncem všeho, tak jako země, která tvoří hliněnou nádobu, na které tato nádoba stojí a do níž se nakonec po rozbití vrací.

Verš

tvaṁ māyayātmāśrayayā svayedaṁ
nirmāya viśvaṁ tad-anupraviṣṭaḥ
paśyanti yuktā manasā manīṣiṇo
guṇa-vyavāye ’py aguṇaṁ vipaścitaḥ

Synonyma

tvam — Ty, Pane; māyayā — svou vnější energií; ātma-āśrayayā — která existuje pod Tvou ochranou; svayā — vycházející z Tebe; idam — tohoto; nirmāya — za účelem stvoření; viśvam — celého vesmíru; tat — do něj; anupraviṣṭaḥ — vstupuješ; paśyanti — vidí; yuktāḥ — ti, kdo jsou s Tebou ve styku; manasā — díky vyvinuté mysli; manīṣiṇaḥ — lidé s pokročilým vědomím; guṇa — hmotných kvalit; vyavāye — v přeměně; api — ačkoliv; aguṇam — přesto nedotčený hmotnými kvalitami; vipaścitaḥ — ti, kdo plně chápou pravdu śāster.

Překlad

Ó Nejvyšší, jsi plně nezávislý a nevyžaduješ pomoc druhých. Pomocí své vlastní energie vytváříš tento vesmírný projev a vstupuješ do něj. Ti, kteří dosáhli pokročilého vědomí Kṛṣṇy, kteří již mají úplné poznání autoritativních śāster a jsou praktikováním bhakti-yogy zbaveni všeho hmotného znečištění, mohou s jasnou myslí vidět, že i když existuješ v proměnách hmotných kvalit, Tvá existence je těmito kvalitami nedotčená.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (9.10):

mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ
sūyate sa-carācaram
hetunānena kaunteya
jagad viparivartate

“Tato hmotná příroda, která je jednou z Mých energií, jedná pod Mým vedením, ó synu Kuntī, a vydává všechny pohyblivé a nehybné bytosti. Podle jejích zákonů je tento projev znovu a znovu tvořen a ničen.” Hmotná energie tvoří, udržuje a ničí veškerý vesmírný projev podle pokynů Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který do tohoto vesmíru vstupuje jako Garbhodakaśāyī Viṣṇu, ale zároveň zůstává nedotčený hmotnými kvalitami. V Bhagavad-gītě Pán označuje tuto māyu — vnější energii, jež tvoří hmotný svět — slovy mama māyā, “Moje energie”, neboť jedná zcela pod Jeho kontrolou. Tyto skutečnosti mohou realizovat pouze ti, kdo jsou dobře obeznámeni s védským poznáním a pokročilí ve vědomí Kṛṣṇy.

Verš

yathāgnim edhasy amṛtaṁ ca goṣu
bhuvy annam ambūdyamane ca vṛttim
yogair manuṣyā adhiyanti hi tvāṁ
guṇeṣu buddhyā kavayo vadanti

Synonyma

yathā — jako; agnim — oheň; edhasi — ve dřevě; amṛtam — mléko, které je jako nektar; ca — a; goṣu — od krav; bhuvi — na zemi; annam — obilniny; ambu — voda; udyamane — v podnikání; ca — také; vṛttim — živobytí; yogaiḥ — praktikováním bhakti-yogy; manuṣyāḥ — lidské bytosti; adhiyanti — získávají; hi — vskutku; tvām — Tebe; guṇeṣu — v hmotných kvalitách přírody; buddhyā — inteligencí; kavayaḥ — velké osobnosti; vadanti — říkají.

Překlad

Tak jako lze získat oheň ze dřeva, mléko z kravského vemene, obilniny a vodu ze země a prospívající živobytí z průmyslového podnikání, lze také praktikováním bhakti-yogy získat dokonce i v hmotném světě Tvoji přízeň nebo se na Tebe moudře obrátit. Všichni zbožní lidé to potvrzují.

Význam

I když je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, nirguṇa — nelze Ho nalézt v hmotném světě — zároveň celým hmotným světem prostupuje, jak uvádí Bhagavad-gīta (mayā tatam idaṁ sarvam). Hmotný svět není nic jiného než expanze Pánovy hmotné energie a celý vesmírný projev spočívá na Něm (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Přesto zde Nejvyššího Pána není možné nalézt (na cāhaṁ teṣv avasthitaḥ). Oddaný však může spatřit Nejvyšší Osobnost Božství díky praktikování bhakti-yogy. Člověk se obvykle nezačíná věnovat bhakti-yoze, aniž by se jí zabýval již v minulých životech. Navíc s ní může začít jedině milostí duchovního mistra a Kṛṣṇy. Guru- kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja. Semeno oddané služby lze získat milostí gurua, duchovního mistra, a Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Pouze praktikováním bhakti-yogy se dá získat přízeň Nejvyššího Pána a uvidět Ho tváří v tvář (premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti). Pána není možné spatřit prostřednictvím jiných metod, jakými jsou karma, jñāna nebo yoga. Oddaný musí rozvíjet bhakti-yogu pod vedením duchovního učitele (śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam). Pak může Pána vidět dokonce i v tomto hmotném světě, kde je Pán neviditelný. To potvrzuje Bhagavad-gītā (bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ) i Śrīmad-Bhāgavatam (bhaktyāham ekayā grāhyaḥ). Oddanou službou lze tedy získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství, přestože materialisté Pána nevidí a nedokáží Mu porozumět.

V tomto verši je rozvíjení bhakti-yogy přirovnáno k mnoha hmotným činnostem. Třením můžeme ze dřeva získat oheň, kopáním ze země obilniny a vodu a z kravského vemene dojením nektarové mléko. Mléko se přirovnává k nektaru, který může člověk pít, aby byl nesmrtelný. Samotné pití mléka samozřejmě nikomu nesmrtelnost nezaručí, ale může prodloužit jeho život. V moderní civilizaci lidé nepovažují mléko za důležité, a proto nežijí příliš dlouho. I když se v současném věku mohou dožít až sta let, jejich život se zkracuje tím, že nepijí dostatek mléka. To je známka Kali-yugy. V Kali-yuze lidé místo pití mléka raději zabíjejí zvířata a jedí jejich maso. Nejvyšší Pán svými pokyny v Bhagavad-gītě (go-rakṣya) nabádá k ochraně krav. Krávu je třeba chránit, brát si od ní mléko a různými způsoby ho zpracovávat. Člověk by měl požívat mléko v hojnosti, a tak si prodlužovat život, rozvíjet mozek, vykonávat oddanou službu a nakonec získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak jako je nezbytné obděláváním země získávat obilniny a vodu, je rovněž nezbytné ochraňovat krávy a z jejich vemen získávat nektarové mléko.

Lidé tohoto věku tíhnou k průmyslovému podnikání, aby si zajistili pohodlný život, ale odmítají vynakládat úsilí na oddanou službu, jejíž pomocí mohou dosáhnout konečného cíle života, návratu domů, zpět k Bohu. Bohužel, jak je řečeno: na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇuṁ durāśayā ye bahir- artha-māninaḥ. Lidé bez duchovního vzdělání nevědí, že konečným cílem života je vrátit se domů, zpátky k Bohu. Jelikož na to zapomínají, musí těžce pracovat, i když jim to přináší zklamání (moghāśā mogha-karmāṇo mogha-jñānā vicetasaḥ). Takzvaní vaiśyové — průmyslníci či obchodníci — se angažují ve velkých průmyslových podnicích, ale obilniny a mléko je nezajímají. Jak je však naznačeno zde, vykopeme-li vodu, můžeme i na poušti pěstovat obilniny; pěstujeme-li obilniny a zeleninu, můžeme chránit krávy; ochráníme-li krávy, můžeme od nich získat velké množství mléka, a budeme-li mít dostatek mléka, obilnin a zeleniny, můžeme připravit stovky chutných jídel. Toto jídlo můžeme šťastně jíst, a tak se vyvarovat průmyslových podniků a nezaměstnanosti.

Zemědělství a ochrana krav jsou cestou, jak se zbavit hříchů a následně vyvinout pouto k oddané službě. Hříšní lidé nemohou být k oddané službě přitahováni. V Bhagavad-gītě (7.28) je uvedeno:

yeṣāṁ tv anta-gataṁ pāpaṁ
janānāṁ puṇya-karmaṇām
te dvandva-moha-nirmuktā
bhajante māṁ dṛḍha-vratāḥ

“Ti, kdo jednali zbožně v tomto i dřívějších životech a jejichž hříšné činy jsou zcela vymazány, jsou osvobozeni od dualit iluze a s odhodláním Mi slouží.” Většina lidí v tomto věku Kali žije krátce, hříšně, je nešťastná a podléhá stresu (mandāḥ sumanda-matayo manda-bhāgyā hy upadrutāḥ). Jim Caitanya Mahāprabhu poradil:

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

“Jediným způsobem osvobození v tomto věku hádek a pokrytectví je zpívání svatého jména Pána. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta.”

Verš

taṁ tvāṁ vayaṁ nātha samujjihānaṁ
saroja-nābhāticirepsitārtham
dṛṣṭvā gatā nirvṛtam adya sarve
gajā davārtā iva gāṅgam ambhaḥ

Synonyma

tam — ó Pane; tvām — Tebe; vayam — my všichni; nātha — ó vládce; samujjihānam — jež ses před námi nyní zjevil v celé své slávě; saroja- nābha — ó Pane, jehož pupek připomíná lotosový květ či z jehož pupku vyrůstá lotos; ati-cira — po nesmírně dlouhou dobu; īpsita — toužící; artham — po konečném cíli života; dṛṣṭvā — vidící; gatāḥ — v našich očích; nirvṛtam — transcendentální štěstí; adya — dnes; sarve — my všichni; gajāḥ — sloni; dava-artāḥ — soužení v lesním požáru; iva — jako; gāṅgam ambhaḥ — s vodou z Gangy.

Překlad

Sloni sužovaní lesním požárem jsou velice šťastní, když dostanou vodu z Gangy. Ó můj Pane, z jehož pupku vyrůstá lotosový květ, my jsme také transcendentálně šťastní, když ses nám teď zjevil. Tím, že vidíme Tebe, jehož jsme si velice dlouho přáli vidět, jsme dosáhli konečného životního cíle.

Význam

Oddaní Pána si neustále velice přejí spatřit Nejvyššího Pána tváří v tvář, ale nevyžadují od Něho, aby se jim zjevil. Pro čistého oddaného by tento požadavek byl v rozporu s oddanou službou. Śrī Caitanya Mahāprabhu tuto lekci učí ve své Śikṣāṣṭace. Adarśanān marma-hatāṁ karotu vā. Oddaný vždy touží spatřit Pána tváří v tvář, ale i když je zoufalý, že Pána nevidí — byť i život za životem — nikdy Pánovi nebude přikazovat, aby se zjevil. To je známka čisté oddanosti. Proto v tomto verši nacházíme slovo ati-cira-īpsita-artham, což znamená, že oddaný se velice dlouho uchází o možnost vidět Pána. Pokud se Pán oddanému zjeví proto, že si to sám přeje, oddaný je nesmírně šťastný; jako Dhruva Mahārāja, když osobně spatřil Nejvyšší Osobnost Božství. Když Dhruva Mahārāja uviděl Pána, nechtěl Ho žádat o žádné požehnání. Pouhým pohledem na Pána se cítil tak uspokojen, že Ho nechtěl o nic prosit (svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāce). Čistý oddaný je neustále zaměstnán oddanou službou Pánu — bez ohledu na to, zda Pána vidí nebo ne — a vždy doufá, že jednou se mu Pán bude chtít zjevit, a že Ho tedy bude moci spatřit tváří v tvář.

Verš

sa tvaṁ vidhatsvākhila-loka-pālā
vayaṁ yad arthās tava pāda-mūlam
samāgatās te bahir-antar-ātman
kiṁ vānya-vijñāpyam aśeṣa-sākṣiṇaḥ

Synonyma

saḥ — to; tvam — Ty; vidhatsva — laskavě udělej, co je třeba; akhila-loka- pālāḥ — polobozi, vládci různých oblastí tohoto vesmíru; vayam — my všichni; yat — to, co; arthāḥ — účel; tava — ke Tvým; pāda-mūlam — lotosovým nohám; samāgatāḥ — přišli jsme; te — k Tobě; bahiḥ-antaḥ-ātman — ó Nadduše každého, Jež jsi neustále svědkem uvnitř i vně; kim — co; — také; anya-vijñāpyam — musíme Ti říkat; aśeṣa-sākṣiṇaḥ — svědek a znalec všeho.

Překlad

Můj Pane, my, nejrůznější polobozi, správci tohoto vesmíru, jsme přišli k Tvým lotosovým nohám. Prosím splň záměr, kvůli kterému přicházíme. Jsi svědkem všeho, uvnitř i vně. Nic Ti není neznámé, a proto je zbytečné, abychom Tě znovu o čemkoliv informovali.

Význam

V Bhagavad-gītě (13.3) se uvádí: kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata. Individuální duše jsou vlastníky individuálních těl, ale Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je vlastníkem všech těl. Jelikož je svědkem v těle každého, nic Mu není neznámé. Ví, co potřebujeme. Naší povinností proto je upřímně vykonávat oddanou službu pod vedením duchovního mistra. Kṛṣṇa nám pak ze své milosti dá, cokoliv budeme k vykonávání oddané služby potřebovat. V hnutí pro vědomí Kṛṣṇy musíme jednoduše plnit nařízení Kṛṣṇy a gurua. Kṛṣṇa pak zajistí všechny nezbytnosti, i když o ně nebudeme žádat.

Verš

ahaṁ giritraś ca surādayo ye
dakṣādayo ’gner iva ketavas te
kiṁ vā vidāmeśa pṛthag-vibhātā
vidhatsva śaṁ no dvija-deva-mantram

Synonyma

aham — já (Pán Brahmā); giritraḥ — Pán Śiva; ca — také; sura-ādayaḥ — všichni polobozi; ye — jako jsme my; dakṣa-ādayaḥ — v čele s Mahārājem Dakṣou; agneḥ — ohně; iva — jako; ketavaḥ — jiskry; te — Tebe; kim — co; — nebo; vidāma — můžeme vědět; īśa — ó můj Pane; pṛthak-vibhātāḥ — nezávisle na Tobě; vidhatsva — prosím obdař nás; śam — štěstím; naḥ — náš; dvija-deva-mantram — prostředek vysvobození vhodný pro brāhmaṇy a polobohy.

Překlad

Já (Pán Brahmā), Pán Śiva a všichni polobozi v doprovodu Prajāpatiů, jako je Dakṣa, nejsme nic než jiskry zářící díky Tobě, který jsi původním ohněm. Jelikož jsme Tvé částečky, jak můžeme vědět, co je pro nás dobré? Ó Nejvyšší Pane, dej nám prosím prostředek vysvobození vhodný pro brāhmaṇy a polobohy.

Význam

V tomto verši má veliký význam slovo dvija-deva-mantram. Slovo mantra znamená “to, co nás vysvobozuje z hmotného světa”. Jedině dvijové (brāhmaṇové) a devové (polobozi) mohou být díky pokynům Nejvyšší Osobnosti Božství vysvobozeni z hmotné existence. Cokoliv Nejvyšší Osobnost Božství řekne, je mantra vhodná pro to, aby podmíněné duše vyprostila z mentální spekulace. Všechny podmíněné duše zápasí o přežití (manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati). Vysvobození z tohoto zápasu představuje ten nejvyšší prospěch, ale není možné, dokud člověk nedostane mantru od Nejvyšší Osobnosti Božství. Počáteční mantrou je Gāyatrī mantra. Tu člověk dostane poté, co se očistí a kvalifikuje na brāhmaṇu neboli dviju, a pouhým pronášením této mantry může být vysvobozen. Gāyatrī mantra je však vhodná pouze pro brāhmaṇy a polobohy. V Kali-yuze jsme všichni v nesmírně těžkém postavení a potřebujeme vhodnou mantru, která by nás vysvobodila z nebezpečí tohoto věku. Proto nám Nejvyšší Osobnost Božství ve své inkarnaci jako Pán Caitanya dává mantru Hare Kṛṣṇa.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

“Jediným způsobem osvobození v tomto věku hádek a pokrytectví je zpívání svatého jména Pána. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta.” Ve své Śikṣāṣṭace Pán Caitanya říká: paraṁ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam — “Sláva zpívání śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanu!” Mahā- mantru Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare zpívá přímo samotný Pán, který nám ji dává pro naše vysvobození.

Prostředky, jak se vysvobodit z nebezpečí hmotné existence, si nemůžeme vymýšlet sami. Dokonce i polobozi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, a Prajāpatiové, jako je Dakṣa, jsou zde popsáni jako jiskry v zářící přítomnosti Nejvyššího Pána, který je přirovnán k velkému ohni. Jiskry jsou krásné tak dlouho, dokud jsou v ohni. Stejně tak my musíme zůstávat ve styku s Nejvyšší Osobností Božství a neustále se zaměstnávat oddanou službou, neboť pak budeme stále jasně zářit a svítit. Jakmile odpadneme od služby Pánu, naše záře a světlo ihned vyhasnou nebo se alespoň na nějaký čas přeruší. Když my, živé bytosti, které jsme jako jiskry původního ohně, Nejvyššího Pána, poklesneme do hmotných podmínek, musíme přijmout mantru od Nejvyšší Osobnosti Božství, jak ji nabízí Śrī Caitanya Mahāprabhu. Zpíváním této mantry Hare Kṛṣṇa se zbavíme všech těžkostí v hmotném světě.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ viriñcādibhir īḍitas tad
vijñāya teṣāṁ hṛdayaṁ yathaiva
jagāda jīmūta-gabhīrayā girā
baddhāñjalīn saṁvṛta-sarva-kārakān

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; viriñca- ādibhiḥ — všemi polobohy vedenými Pánem Brahmou; īḍitaḥ — uctívaný; tat vijñāya — který chápal očekávání; teṣām — jich všech; hṛdayam — nitro srdce; yathā — jako; eva — jistě; jagāda — odpověděl; jīmūta-gabhīrayā — jako hřmění mraků; girā — slovy; baddha-añjalīn — polobohům, kteří stáli se sepjatýma rukama; saṁvṛta — ovládnuté; sarva — všechny; kārakān — smysly.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když Pán vyslechl modlitby polobohů vedených Pánem Brahmou, pochopil, proč se na Něho obrátili. Hlasem hlubokým jako hřmění mraků proto odpověděl polobohům, kteří tam soustředěně stáli se sepjatýma rukama.

Verš

eka eveśvaras tasmin
sura-kārye sureśvaraḥ
vihartu-kāmas tān āha
samudronmathanādibhiḥ

Synonyma

ekaḥ — sám; eva — vskutku; īśvaraḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; tasmin — v tom ohledu; sura-kārye — činnosti polobohů; sura-īśvaraḥ — vládce polobohů, Nejvyšší Osobnost Božství; vihartu — užívat si zábav; kāmaḥ — toužící; tān — polobohům; āha — řekl; samudra-unmathana- ādibhiḥ — stloukáním oceánu.

Překlad

I když byl Nejvyšší Pán, Osobnost Božství a vládce polobohů, schopen vykonat činnosti polobohů sám, chtěl si užívat zábav při stloukání oceánu. Proto promluvil následovně.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
hanta brahmann aho śambho
he devā mama bhāṣitam
śṛṇutāvahitāḥ sarve
śreyo vaḥ syād yathā surāḥ

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil; hanta — oslovující je; brahman aho — ó Pane Brahmo; śambho — ó Pane Śivo; he — ó; devāḥ — polobozi; mama — Moje; bhāṣitam — prohlášení; śṛṇuta — slyšte; avahitāḥ — s napjatou pozorností; sarve — vy všichni; śreyaḥ — štěstí; vaḥ — pro vás všechny; syāt — bude; yathā — jako; surāḥ — pro polobohy.

Překlad

Nejvyšší Pán pravil: Ó Pane Brahmo, Pane Śivo a ostatní polobozi, slyšte Mě prosím s napjatou pozorností, neboť to, co řeknu, bude zdrojem štěstí pro vás pro všechny.

Verš

yāta dānava-daiteyais
tāvat sandhir vidhīyatām
kālenānugṛhītais tair
yāvad vo bhava ātmanaḥ

Synonyma

yāta — udělejte; dānava — s démony; daiteyaiḥ — a asury; tāvat — dokud; sandhiḥ — příměří; vidhīyatām — uzavřete; kālena — příznivým časem (nebo kāvyena–Śukrācāryou); anugṛhītaiḥ — obdarovanými požehnáním; taiḥ — s nimi; yāvat — dokud; vaḥ — vaše; bhavaḥ — štěstí; ātmanaḥ — vás samotných.

Překlad

Dokud se vám nebude dařit lépe, měli byste uzavřít příměří s démony a asury, kterým teď přeje čas.

Význam

Jedno slovo v tomto verši má dvě podání — kālena a kāvyena. Kālena znamená “obdarováni přízní času” a kāvyena znamená “obdařeni přízní Śukrācāryi (duchovního mistra Daityů)”. Démoni a Daityové byli obdařeni oběma druhy přízně, a proto Nejvyšší Pán poradil polobohům, aby na nějakou dobu uzavřeli příměří, dokud nebude čas přát jim.

Verš

arayo ’pi hi sandheyāḥ
sati kāryārtha-gaurave
ahi-mūṣikavad devā
hy arthasya padavīṁ gataiḥ

Synonyma

arayaḥ — nepřátelé; api — ačkoliv; hi — jistě; sandheyāḥ — vhodní pro příměří; sati — jsou; kārya-artha-gaurave — v zájmu důležité povinnosti; ahi — had; mūṣika — myš; vat — jako; devāḥ — ó polobozi; hi — vskutku; arthasya — zájmu; padavīm — postavení; gataiḥ — jsoucí.

Překlad

Ó polobozi, naplnění vlastních zájmů je natolik důležité, že někdy je dokonce třeba i uzavřít příměří s nepřítelem. Kvůli vlastnímu zájmu se někdy musí jednat podle logiky hada a myši.

Význam

Had a myš byli jednou společně polapeni v koši. Had obvykle myši žere, a byla to pro něho tedy dobrá příležitost. Oba však byli zavřeni v koši a had by se z něho nedostal, i kdyby myš sežral. Proto se rozhodl uzavřít s myší příměří a vyzvat ji, aby v koši vyhryzala díru, kterou budou moci oba utéct. Měl v plánu, až bude díra hotová, myš sežrat a z koše utéci. To se nazývá logika hada a myši.

Verš

amṛtotpādane yatnaḥ
kriyatām avilambitam
yasya pītasya vai jantur
mṛtyu-grasto ’maro bhavet

Synonyma

amṛta-utpādane — při vytváření nektaru; yatnaḥ — úsilí; kriyatām — konejte; avilambitam — neprodleně; yasya — jehož (tohoto nektaru); pītasya — každý, kdo se napije; vai — vskutku; jantuḥ — živá bytost; mṛtyu- grastaḥ — ačkoliv bezprostředně ohrožena smrtí; amaraḥ — nesmrtelnou; bhavet — může se stát.

Překlad

Okamžitě začněte usilovat o vytvoření nektaru, jehož se může umírající napít, a stát se nesmrtelným.

Verš

kṣiptvā kṣīrodadhau sarvā
vīrut-tṛṇa-latauṣadhīḥ
manthānaṁ mandaraṁ kṛtvā
netraṁ kṛtvā tu vāsukim
sahāyena mayā devā
nirmanthadhvam atandritāḥ
kleśa-bhājo bhaviṣyanti
daityā yūyaṁ phala-grahāḥ

Synonyma

kṣiptvā — dodávající; kṣīra-udadhau — do oceánu mléka; sarvāḥ — všechny druhy; vīrut — popínavé rostliny; tṛṇa — traviny; latā — rostliny; auṣadhīḥ — a léčivé byliny; manthānam — tloukem; mandaram — horu Mandara; kṛtvā — činící; netram — provazem určeným ke stloukání; kṛtvā — činící; tu — ale; vāsukim — hada Vāsukiho; sahāyena — s pomocí; mayā — Mojí; devāḥ — všichni polobozi; nirmanthadhvam — pokračujte ve stloukání; atandritāḥ — velmi pečlivě, bez rozptýlení; kleśa-bhājaḥ — ti, jež sdílejí utrpení; bhaviṣyanti — budou; daityāḥ — démoni; yūyam — ale vy všichni; phala-grahāḥ — ti, kdo získají skutečný výsledek.

Překlad

Ó polobozi, naházejte do oceánu mléka různé druhy rostlin, travin, popínavých rostlin a léčivých bylin. Pak učiňte horu Mandara tloukem a Vāsukiho provazem a s Mojí pomocí stloukejte oceán mléka, aniž byste se nechali čímkoliv rozptýlit. Démoni budou zaměstnáni těžkou dřinou, ale vy, polobozi, získáte skutečný výsledek — nektar vytvořený z oceánu.

Význam

Zde je zřejmé, že když se do mléka přidají různé druhy bylin, popínavých a ostatních rostlin a travin a mléko se stlouká stejně jako při stloukání másla, aktivní složky rostlin se smíchají s mlékem a výsledkem je nektar.

Verš

yūyaṁ tad anumodadhvaṁ
yad icchanty asurāḥ surāḥ
na saṁrambheṇa sidhyanti
sarvārthāḥ sāntvayā yathā

Synonyma

yūyam — vy všichni; tat — to; anumodadhvam — měli byste přijmout; yat — cokoliv; icchanti — přejí si; asurāḥ — démoni; surāḥ — ó polobozi; na — ne; saṁrambheṇa — hněvivým vzrušením; sidhyanti — jsou úspěšné; sarva-arthāḥ — všechny vytoužené cíle; sāntvayā — poklidným vykonáváním; yathā — jako.

Překlad

Moji milí polobozi, všeho lze dosáhnout trpělivostí a klidem, ale ten, kdo je rozrušený zlobou, svého cíle nedosáhne. Proto souhlaste se vším, co budou démoni požadovat.

Verš

na bhetavyaṁ kālakūṭād
viṣāj jaladhi-sambhavāt
lobhaḥ kāryo na vo jātu
roṣaḥ kāmas tu vastuṣu

Synonyma

na — ne; bhetavyam — měli byste se bát; kālakūṭāt — kālakūṭa; viṣāt — jedu; jaladhi — z oceánu mléka; sambhavāt — které vzniknou; lobhaḥ — chamtivost; kāryaḥ — vykonávání; na — ne; vaḥ — na vás; jātu — kdykoliv; roṣaḥ — hněv; kāmaḥ — chtivá touha; tu — a; vastuṣu — po výtvorech.

Překlad

Z oceánu mléka vznikne jed zvaný kālakūṭa, ale toho byste se neměli bát. Také byste neměli být chamtiví a dychtit po různých výtvorech, které vzniknou stloukáním oceánu, a neměli byste se hněvat.

Význam

Je vidět, že stloukáním oceánu mléka z něj mělo vzniknout mnoho věcí — například jed, cenné drahokamy, nektar a mnoho krásných žen. Pán však polobohům radí, aby nedychtili po drahokamech či krásných ženách, ale trpělivě čekali na nektar. Opravdovým záměrem bylo získat nektar.

Verš

śrī-śuka uvāca
iti devān samādiśya
bhagavān puruṣottamaḥ
teṣām antardadhe rājan
svacchanda-gatir īśvaraḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; iti — takto; devān — všem polobohům; samādiśya — když poradil; bhagavān — Nejvyšší Pán; puruṣa- uttamaḥ — nejlepší ze všech osob; teṣām — od nich; antardadhe — zmizel; rājan — ó králi; svacchanda — svobodné; gatiḥ — jehož pohyby; īśvaraḥ — Osobnost Božství.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó králi Parīkṣite, poté, co polobohům takto poradil, Nejvyšší Pán, který je nezávislý a nejlepší ze všech živých bytostí, zmizel.

Verš

atha tasmai bhagavate
namaskṛtya pitāmahaḥ
bhavaś ca jagmatuḥ svaṁ svaṁ
dhāmopeyur baliṁ surāḥ

Synonyma

atha — poté; tasmai — Jemu; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; namaskṛtya — když složili poklony; pitā-mahaḥ — Pán Brahmā; bhavaḥ ca — a rovněž Pán Śiva; jagmatuḥ — vrátili se; svam svam — do svých; dhāma — sídel; upeyuḥ — vyhledali; balim — krále Baliho; surāḥ — všichni ostatní polobozi.

Překlad

Poté Pán Brahmā a Pán Śiva složili Pánu uctivé poklony a vrátili se do svých sídel. Všichni ostatní polobozi šli za Mahārājem Balim.

Verš

dṛṣṭvārīn apy asaṁyattāñ
jāta-kṣobhān sva-nāyakān
nyaṣedhad daitya-rāṭ ślokyaḥ
sandhi-vigraha-kālavit

Synonyma

dṛṣṭvā — když viděl; arīn — nepřátele; api — ač; asaṁyattān — bez snahy bojovat; jāta-kṣobhān — kteří byli vzrušení; sva-nāyakān — své vlastní velitele; nyaṣedhat — zastavil; daitya-rāṭ — král Daityů, Mahārāja Bali; ślokyaḥ — velice uctivý a vynikající; sandhi — ve vyjednávání; vigraha — jakož i v boji; kāla — času; vit — zcela si vědom.

Překlad

Mahārāja Bali, nejslavnější král démonů, dobře věděl, kdy se má uzavírat mír a kdy bojovat. Ačkoliv jeho velitelé byli vzrušení a chystali se polobohy zabít, zakázal jim to, když viděl, že k němu nepřicházejí v bojovné náladě.

Význam

Védská etiketa přikazuje: gṛhe śatrum api prāptaṁ viśvastam akutobhayam. Když nepřátelé přijdou do domu protivníka, měli by být přivítáni takovým způsobem, aby zapomněli na veškeré nepřátelství. Bali Mahārāja byl dobře obeznámen s uměním boje a uzavírání míru. Přijal proto polobohy velice vstřícně, i když jeho velitelé byli rozrušení. Toto jednání bylo běžné rovněž v průběhu boje mezi Pāṇḍuovci a Kuruovci. Ve dne Pāṇḍuovci a Kuruovci bojovali ze všech sil, ale když skončil den, navzájem se navštěvovali ve svých táborech jako přátelé a byli tak také přijímáni. V průběhu těchto přátelských setkání poskytoval nepřítel svému protivníkovi cokoliv si přál. To byla tehdejší pravidla.

Verš

te vairocanim āsīnaṁ
guptaṁ cāsura-yūtha-paiḥ
śriyā paramayā juṣṭaṁ
jitāśeṣam upāgaman

Synonyma

te — všichni polobozi; vairocanim — k Balirājovi, synovi Virocana; āsīnam — usedli; guptam — dobře chráněnému; ca — a; asura-yūtha-paiḥ — veliteli asurů; śriyā — bohatstvím; paramayā — největším; juṣṭam — požehnanému; jita-aśeṣam — který se stal majitelem všech světů; upāgaman — přišli.

Překlad

Polobozi přišli až k Balimu Mahārājovi, synovi Virocana, a usedli blízko něho. Bali Mahārāja byl pod ochranou démonských velitelů a oplýval vším bohatstvím, neboť dobyl celý vesmír.

Verš

mahendraḥ ślakṣṇayā vācā
sāntvayitvā mahā-matiḥ
abhyabhāṣata tat sarvaṁ
śikṣitaṁ puruṣottamāt

Synonyma

mahā-indraḥ — král nebes Indra; ślakṣṇayā — velice uhlazenými; vācā — slovy; sāntvayitvā — když potěšil Baliho Mahārāje; mahā-matiḥ — nejinteligentnější osoba; abhyabhāṣata — oslovil; tat — to; sarvam — vše; śikṣitam — co se naučil; puruṣa-uttamāt — od Pána Viṣṇua.

Překlad

Poté, co Pán Indra, král polobohů, který byl nanejvýš inteligentní, potěšil Baliho Mahārāje vybranými slovy, zdvořile představil všechny návrhy, které vyslechl od Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua.

Verš

tat tv arocata daityasya
tatrānye ye ’surādhipāḥ
śambaro ’riṣṭanemiś ca
ye ca tripura-vāsinaḥ

Synonyma

tat — všechna tato slova; tu — ale; arocata — byla velice příjemná; daityasya — Balimu Mahārājovi; tatra — jakož i; anye — ostatní; ye — kteří byli; asura-adhipāḥ — vůdci asurů; śambaraḥ — Śambara; ariṣṭanemiḥ — Ariṣṭanemi; ca — také; ye — další, kteří; ca — a; tripura-vāsinaḥ — všichni obyvatelé Tripury.

Překlad

Bali Mahārāja a jeho pomocníci v čele se Śambarou a Ariṣṭanemim, jakož i všichni ostatní obyvatelé Tripury okamžitě přijali návrhy, které král Indra předložil.

Význam

Z tohoto verše se plyne, že politika, diplomacie, sklon k podvádění a všechno, s čím se setkáváme v tomto světě při individuálních a společenských opatřeních mezi dvěma stranami, existuje i na vyšších planetárních soustavách. Polobozi šli za Balim Mahārājem s návrhem vytvořit nektar a Daityové, démoni, návrh okamžitě přijali — mysleli si, že polobozi jsou již zesláblí, a až bude nektar k dispozici, vezmou jim ho a použijí jej pro své vlastní účely. Polobozi měli nepochybně podobné úmysly. Jediný rozdíl spočívá v tom, že Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Viṣṇu, byl na straně polobohů, protože byli Jeho oddaní, zatímco démonům byl Pán Viṣṇu lhostejný. Po celém vesmíru existují dvě strany — strana Viṣṇua neboli stoupenců vědomí Boha a strana bezbožných. Bezbožná strana není nikdy šťastná či vítězná, ale strana vědomá si Boha je šťastná a vítězná vždy.

Verš

tato devāsurāḥ kṛtvā
saṁvidaṁ kṛta-sauhṛdāḥ
udyamaṁ paramaṁ cakrur
amṛtārthe parantapa

Synonyma

tataḥ — pak; deva-asurāḥ — polobozi i démoni; kṛtvā — učinili; saṁvidam — naznačující; kṛta-sauhṛdāḥ — příměří mezi nimi; udyamam — úsilí; paramam — nejvyšší; cakruḥ — udělali; amṛta-arthe — aby získali nektar; parantapa — ó Mahārāji Parīkṣite, pokořiteli nepřátel.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, pokořiteli nepřátel, polobozi a démoni pak uzavřeli příměří a s velkým elánem se připravili vyrobit nektar podle návrhu Pána Indry.

Význam

Slovo saṁvidam je v tomto verši významné. Jak polobozi, tak démoni přistoupili na to, že alespoň na nějaký čas přestanou bojovat a pokusí se vytvořit nektar. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává:

saṁvid yuddhe pratijñāyām
ācāre nāmni toṣaṇe
sambhāṣaṇe kriyākāre
saṅketa-jñānayor api

Slovo saṁvit se používá různými způsoby ve významu “v boji”, “ve slibech”, “pro uspokojení”, “k oslovení”, “praktickým činem”, “náznak” a “poznání”.

Verš

tatas te mandara-girim
ojasotpāṭya durmadāḥ
nadanta udadhiṁ ninyuḥ
śaktāḥ parigha-bāhavaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; te — všichni polobozi i démoni; mandara-girim — horu Mandara; ojasā — s velikou silou; utpāṭya — když vytrhli; durmadāḥ — mocní a schopní; nadanta — hlasitě řvali; udadhim — k oceánu; ninyuḥ — nesli; śaktāḥ — velice silní; parigha-bāhavaḥ — s dlouhými, silnými pažemi.

Překlad

Poté démoni a polobozi, kteří byli všichni velice mocní a měli dlouhé, silné paže, s velkým úsilím vyvrátili horu Mandara a s hlasitým řevem ji nesli k oceánu mléka.

Verš

dūra-bhārodvaha-śrāntāḥ
śakra-vairocanādayaḥ
apārayantas taṁ voḍhuṁ
vivaśā vijahuḥ pathi

Synonyma

dūra — na velkou vzdálenost; bhāra-udvaha — přenášením velikého břemena; śrāntāḥ — unaveni; śakra — král nebes Indra; vairocana-ādayaḥ — a Mahārāja Bali (syn Virocana) a další; apārayantaḥ — neschopni; tam — horu; voḍhum — nést; vivaśāḥ — neschopni; vijahuḥ — zanechali; pathi — na cestě.

Překlad

Krále Indru, Mahārāje Baliho a ostatní polobohy a démony přenášení velké hory na tak velkou vzdálenost unavilo. Nebyli schopni dále pokračovat, a proto ji nechali na cestě.

Verš

nipatan sa giris tatra
bahūn amara-dānavān
cūrṇayām āsa mahatā
bhāreṇa kanakācalaḥ

Synonyma

nipatan — padající; saḥ — ta; giriḥ — hora; tatra — tam; bahūn — mnoho; amara-dānavān — polobohů a démonů; cūrṇayām āsa — bylo rozdrceno; mahatā — obrovskou; bhāreṇa — tíhou; kanaka-acalaḥ — zlaté hory zvané Mandara.

Překlad

Hora zvaná Mandara, která je ze zlata, a tudíž nesmírně těžká, spadla a rozdrtila mnoho polobohů a démonů.

Význam

Zlato je přirozeně daleko těžší než kámen. Jelikož hora Mandara byla ze zlata, a proto těžší než kámen, polobozi a démoni ji nedokázali k oceánu mléka donést.

Verš

tāṁs tathā bhagna-manaso
bhagna-bāhūru-kandharān
vijñāya bhagavāṁs tatra
babhūva garuḍa-dhvajaḥ

Synonyma

tān — všichni polobozi a démoni; tathā — poté; bhagna-manasaḥ — zoufalí; bhagna-bāhu — s polámanými pažemi; ūru — stehny; kandharān — a bedry; vijñāya — vědoucí; bhagavān — Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství; tatra — tam; babhūva — zjevil se; garuḍa-dhvajaḥ — nesený Garuḍou.

Překlad

Polobozi a démoni byli zoufalí a měli polámané paže, stehna a bedra. Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, jenž ví vše, se tam proto zjevil na svém přepravci Garuḍovi.

Verš

giri-pāta-viniṣpiṣṭān
vilokyāmara-dānavān
īkṣayā jīvayām āsa
nirjarān nirvraṇān yathā

Synonyma

giri-pāta — pádem hory Mandara; viniṣpiṣṭān — rozmačkané; vilokya — když viděl; amara — polobohy; dānavān — a démony; īkṣayā — pouhým svým pohledem; jīvayām āsa — přivedl zpátky k životu; nirjarān — beze smutku; nirvraṇān — bez pohmožděnin; yathā — jako.

Překlad

Když Pán viděl, že většina démonů a polobohů byla rozmačkána spadlou horou, pohlédl na ně a přivedl je zpátky k životu. Tak je přešel zármutek a neměli dokonce ani pohmožděná těla.

Verš

giriṁ cāropya garuḍe
hastenaikena līlayā
āruhya prayayāv abdhiṁ
surāsura-gaṇair vṛtaḥ

Synonyma

girim — horu; ca — také; āropya — umísťující; garuḍe — na záda Garuḍy; hastena — rukou; ekena — jednou; līlayā — velice snadno, jako svou zábavu; āruhya — usedající; prayayau — vydal se; abdhim — k oceánu mléka; sura-asura-gaṇaiḥ — polobohy a asury; vṛtaḥ — obklopen.

Překlad

Pán jednou rukou zvedl bez sebemenších potíží horu a položil ji na Garudova záda. Sám potom usedl na Garuḍu a obklopen polobohy a démony vydal se k oceánu mléka.

Význam

Zde je důkaz všemocnosti Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž stojí nade všemi. Existují dva druhy živých bytostí — démoni a polobozi — a Nejvyšší Osobnost Božství je nad oběma. Démoni věří v teorii “náhodného” stvoření, zatímco polobozi věří ve stvoření vykonané rukou Nejvyšší Osobnosti Božství. Všemocnost Nejvyššího Pána je v tomto verši dokázána tím, že jen jednou rukou zvedl horu Mandara spolu s polobohy i démony, umístil je na záda Garuḍy a přenesl k oceánu mléka. Polobozi neboli oddaní tento popis okamžitě přijmou, protože vědí, že Pán může zvednout cokoliv, bez ohledu na to, jak je to těžké. Když ale o této události uslyší démoni — i když i ti byli přepraveni společně s polobohy—řeknou, že je to mytologie. Je-li však Bůh všemohoucí, proč by pro Něho mělo být obtížné zvednout horu? Když Bůh udrží v prostoru nespočetně mnoho planet se stovkami a tisíci hor, jako je Mandara, proč by nemohl jednu z nich zvednout ve své ruce? To není mytologie. Rozdíl mezi věřícími a bezvěrci spočívá v tom, že oddaní uznávají události popsané ve védské literatuře, zatímco démoni si pouze vymýšlejí různé námitky a všechny tyto historické události označují za mytologii. Nejraději by interpretovali vše, co se ve vesmíru děje, jako náhodu, ale polobozi neboli oddaní nikdy nepokládají nic za náhodu — vědí, že vše je řízeno Nejvyšší Osobností Božství. To je rozdíl mezi polobohy a démony.

Verš

avaropya giriṁ skandhāt
suparṇaḥ patatāṁ varaḥ
yayau jalānta utsṛjya
hariṇā sa visarjitaḥ

Synonyma

avaropya — když složil; girim — horu; skandhāt — ze svých beder; suparṇaḥ — Garuḍa; patatām — ze všech ptáků; varaḥ — největší a nejmocnější; yayau — odebral se; jala-ante — k vodě; utsṛjya — umísťující; hariṇā — na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství; saḥ — on (Garuḍa); visarjitaḥ — opustil ono místo.

Překlad

Poté Garuḍa, král ptáků, sňal horu Mandara ze svých beder a položil ji poblíž vody. Na žádost Pána pak ono místo opustil.

Význam

Pán požádal Garuḍu, aby místo opustil, protože had Vāsuki, který měl při stloukání sloužit jako provaz, se tam nemohl v jeho přítomnosti objevit. Garuḍa, přepravce Pána Viṣṇua, není vegetarián — pojídá velké hady. Vāsuki by jako velký had byl pro Garuḍu, nejlepšího z ptáků, přirozenou potravou. Pán Viṣṇu ho proto požádal, aby se vzdálil a umožnil tak přivést Vāsukiho ke stloukání oceánu horou Mandara, jež měla sloužit jako tlouk. Tyto úžasné činnosti řídí Nejvyšší Osobnost Božství. Nic se neděje náhodou. Přenést horu Mandara na zádech ptáka a uložit ji na správné místo by pro kohokoliv — ať už poloboha, či démona — bylo nejspíš obtížné, ale pro Nejvyšší Osobnost Božství je možné všechno, jak ukazuje tato zábava. Pro Pána není těžké zvednout horu jednou rukou a Garuḍa, Jeho přepravce, nesl všechny démony a polobohy společně Jeho milostí. Nejvyšší Pán je pro svoji všemohoucnost znám jako Yogeśvara, vládce všech mystických sil. Jestliže chce, může cokoliv udělat lehčím než bavlna nebo těžším než vesmír. Ti, kdo nevěří v Pánovy činnosti, nedovedou vysvětlit, jak se věci dějí. Používají slova jako “náhoda”, a tak se uchylují k neuvěřitelným představám. Nic není náhoda — vše zařizuje Nejvyšší Pán. Sám to potvrzuje v Bhagavad-gītě (9.10): mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram. Veškeré akce a reakce, ke kterým dochází ve vesmíru, se odehrávají pod dozorem Nejvyšší Osobnosti Božství. Démoni však nechápou Pánovu moc, a proto pokud se stane něco úžasného, považují to za náhodu.

Tímto způsobem končí Bhaktivedantovy výklady k šesté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, která se jmenuje “Polobozi a démoni vyhlašují příměří”.