Skip to main content

Sloka 13

ТЕКСТ 13

Verš

Текст

taṁ tvāṁ vayaṁ nātha samujjihānaṁ
saroja-nābhāticirepsitārtham
dṛṣṭvā gatā nirvṛtam adya sarve
gajā davārtā iva gāṅgam ambhaḥ
та тв вайа нтха самуджджихна
сароджа-нбхтичирепситртхам
дшв гат нирвтам адйа сарве
гадж даврт ива ггам амбха

Synonyma

Пословный перевод

tam — ó Pane; tvām — Tebe; vayam — my všichni; nātha — ó vládce; samujjihānam — jež ses před námi nyní zjevil v celé své slávě; saroja- nābha — ó Pane, jehož pupek připomíná lotosový květ či z jehož pupku vyrůstá lotos; ati-cira — po nesmírně dlouhou dobu; īpsita — toužící; artham — po konečném cíli života; dṛṣṭvā — vidící; gatāḥ — v našich očích; nirvṛtam — transcendentální štěstí; adya — dnes; sarve — my všichni; gajāḥ — sloni; dava-artāḥ — soužení v lesním požáru; iva — jako; gāṅgam ambhaḥ — s vodou z Gangy.

там — Ты, (о Господь); твм — Тебя; вайам — мы; нтха — о владыка; самуджджихнам — явившегося (нам) во всей Своей славе; сароджа-нбха — (о Господь) о тот, чей пупок напоминает цветок лотоса (или тот, из чьего пупка вырастает лотос); ати-чира — очень долго; ӣпсита — желаемой; артхам — ради достижения цели жизни; дшв — увидев; гат — обретшие; нирвтам — трансцендентное блаженство; адйа — сегодня; сарве — все; гадж — слоны; дава-арт — напуганные лесным пожаром; ива — как; ггам амбха — воды Ганги.

Překlad

Перевод

Sloni sužovaní lesním požárem jsou velice šťastní, když dostanou vodu z Gangy. Ó můj Pane, z jehož pupku vyrůstá lotosový květ, my jsme také transcendentálně šťastní, když ses nám teď zjevil. Tím, že vidíme Tebe, jehož jsme si velice dlouho přáli vidět, jsme dosáhli konečného životního cíle.

Слоны, гонимые лесным пожаром, испытывают радостное облегчение, когда окунаются в воды Ганги. Подобно им, и мы ощутили духовное блаженство, когда Ты, о Господь, из чьего пупка растет лотос, предстал перед нами. Мы так давно и долго мечтали увидеть Тебя. Теперь наше желание исполнилось, и мы достигли высшей цели жизни.

Význam

Комментарий

Oddaní Pána si neustále velice přejí spatřit Nejvyššího Pána tváří v tvář, ale nevyžadují od Něho, aby se jim zjevil. Pro čistého oddaného by tento požadavek byl v rozporu s oddanou službou. Śrī Caitanya Mahāprabhu tuto lekci učí ve své Śikṣāṣṭace. Adarśanān marma-hatāṁ karotu vā. Oddaný vždy touží spatřit Pána tváří v tvář, ale i když je zoufalý, že Pána nevidí — byť i život za životem — nikdy Pánovi nebude přikazovat, aby se zjevil. To je známka čisté oddanosti. Proto v tomto verši nacházíme slovo ati-cira-īpsita-artham, což znamená, že oddaný se velice dlouho uchází o možnost vidět Pána. Pokud se Pán oddanému zjeví proto, že si to sám přeje, oddaný je nesmírně šťastný; jako Dhruva Mahārāja, když osobně spatřil Nejvyšší Osobnost Božství. Když Dhruva Mahārāja uviděl Pána, nechtěl Ho žádat o žádné požehnání. Pouhým pohledem na Pána se cítil tak uspokojen, že Ho nechtěl o nic prosit (svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāce). Čistý oddaný je neustále zaměstnán oddanou službou Pánu — bez ohledu na to, zda Pána vidí nebo ne — a vždy doufá, že jednou se mu Pán bude chtít zjevit, a že Ho tedy bude moci spatřit tváří v tvář.

Преданные всегда стремятся увидеть Господа, но они не требуют, чтобы Он предстал перед ними, ибо истинный преданный считает, что подобное требование противоречит природе бхакти. Шри Чайтанья Махапрабху учит этому в Своей «Шикшаштаке»: адаранн марма-хат кароту в. Преданный всегда жаждет лицезреть Господа, но, даже если Господь не явит Себя его взорам и преданный жизнь за жизнью будет страдать от разлуки, он никогда не потребует, чтобы Господь предстал перед ним. Это признак чистой преданности. Вот почему в данном стихе использовано слово ати-чира-ӣпсита-артхам: оно означает, что преданный в течение очень долгого времени стремится увидеть Господа. И когда Господь по Своему желанию появляется перед преданным, тот испытывает огромное счастье, как был счастлив Махараджа Дхрува, когда увидел Верховную Личность Бога. Увидев Господа, он почувствовал, что не хочет просить Его об исполнении своих желаний. Сам облик Господа приносил Дхруве такое удовлетворение, что он забыл о своих прежних желаниях (свмин ктртхо ’сми вара на йаче). Чистый преданный, независимо от того, может он увидеть Господа или нет, всегда занимается преданным служением и просто надеется, что когда-нибудь Господь соблаговолит предстать перед ним и он увидит Его своими глазами.