Skip to main content

Sloka 13

Text 13

Verš

Text

taṁ tvāṁ vayaṁ nātha samujjihānaṁ
saroja-nābhāticirepsitārtham
dṛṣṭvā gatā nirvṛtam adya sarve
gajā davārtā iva gāṅgam ambhaḥ
taṁ tvāṁ vayaṁ nātha samujjihānaṁ
saroja-nābhāticirepsitārtham
dṛṣṭvā gatā nirvṛtam adya sarve
gajā davārtā iva gāṅgam ambhaḥ

Synonyma

Synonyms

tam — ó Pane; tvām — Tebe; vayam — my všichni; nātha — ó vládce; samujjihānam — jež ses před námi nyní zjevil v celé své slávě; saroja- nābha — ó Pane, jehož pupek připomíná lotosový květ či z jehož pupku vyrůstá lotos; ati-cira — po nesmírně dlouhou dobu; īpsita — toužící; artham — po konečném cíli života; dṛṣṭvā — vidící; gatāḥ — v našich očích; nirvṛtam — transcendentální štěstí; adya — dnes; sarve — my všichni; gajāḥ — sloni; dava-artāḥ — soužení v lesním požáru; iva — jako; gāṅgam ambhaḥ — s vodou z Gangy.

tam — O Lord; tvām — Your Lordship; vayam — all of us; nātha — O master; samujjihānam — now appearing before us with all glories; saroja-nābha — O Lord, whose navel resembles a lotus flower, or from whose navel grows a lotus flower; ati-cira — for an extremely long time; īpsita — desiring; artham — for the ultimate goal of life; dṛṣṭvā — seeing; gatāḥ — in our vision; nirvṛtam — transcendental happiness; adya — today; sarve — all of us; gajāḥ — elephants; dava-artāḥ — being afflicted in a forest fire; iva — like; gāṅgam ambhaḥ — with water from the Ganges.

Překlad

Translation

Sloni sužovaní lesním požárem jsou velice šťastní, když dostanou vodu z Gangy. Ó můj Pane, z jehož pupku vyrůstá lotosový květ, my jsme také transcendentálně šťastní, když ses nám teď zjevil. Tím, že vidíme Tebe, jehož jsme si velice dlouho přáli vidět, jsme dosáhli konečného životního cíle.

Elephants afflicted by a forest fire become very happy when they get water from the Ganges. Similarly, O my Lord, from whose navel grows a lotus flower, since You have now appeared before us, we have become transcendentally happy. By seeing Your Lordship, whom we have desired to see for a very long time, we have achieved our ultimate goal in life.

Význam

Purport

Oddaní Pána si neustále velice přejí spatřit Nejvyššího Pána tváří v tvář, ale nevyžadují od Něho, aby se jim zjevil. Pro čistého oddaného by tento požadavek byl v rozporu s oddanou službou. Śrī Caitanya Mahāprabhu tuto lekci učí ve své Śikṣāṣṭace. Adarśanān marma-hatāṁ karotu vā. Oddaný vždy touží spatřit Pána tváří v tvář, ale i když je zoufalý, že Pána nevidí — byť i život za životem — nikdy Pánovi nebude přikazovat, aby se zjevil. To je známka čisté oddanosti. Proto v tomto verši nacházíme slovo ati-cira-īpsita-artham, což znamená, že oddaný se velice dlouho uchází o možnost vidět Pána. Pokud se Pán oddanému zjeví proto, že si to sám přeje, oddaný je nesmírně šťastný; jako Dhruva Mahārāja, když osobně spatřil Nejvyšší Osobnost Božství. Když Dhruva Mahārāja uviděl Pána, nechtěl Ho žádat o žádné požehnání. Pouhým pohledem na Pána se cítil tak uspokojen, že Ho nechtěl o nic prosit (svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāce). Čistý oddaný je neustále zaměstnán oddanou službou Pánu — bez ohledu na to, zda Pána vidí nebo ne — a vždy doufá, že jednou se mu Pán bude chtít zjevit, a že Ho tedy bude moci spatřit tváří v tvář.

The devotees of the Lord are always very eager to see the Supreme Lord face to face, but they do not demand that the Lord come before them, for a pure devotee considers such a demand to be contrary to devotional service. Śrī Caitanya Mahāprabhu teaches this lesson in His Śikṣāṣṭaka. Adarśanān marma-hatāṁ karotu vā. The devotee is always eager to see the Lord face to face, but if he is brokenhearted because he cannot see the Lord, even life after life, he will never command the Lord to appear. This is a sign of pure devotion. Therefore in this verse we find the word ati-cira-īpsita-artham, meaning that the devotee aspires for a long, long time to see the Lord. If the Lord, by His own pleasure, appears before the devotee, the devotee feels extremely happy, as Dhruva Mahārāja felt when he personally saw the Supreme Personality of Godhead. When Dhruva Mahārāja saw the Lord, he had no desire to ask the Lord for any benediction. Indeed, simply by seeing the Lord, Dhruva Mahārāja felt so satisfied that he did not want to ask the Lord for any benediction (svāmin kṛtārtho ’smi varaṁ na yāce). A pure devotee, whether able or unable to see the Lord, always engages in the Lord’s devotional service, always hoping that at some time the Lord may be pleased to appear before him so that he can see the Lord face to face.