Skip to main content

Sloka 28

Text 28

Verš

Texto

namas te puruṣa-śreṣṭha
sthity-utpatty-apyayeśvara
bhaktānāṁ naḥ prapannānāṁ
mukhyo hy ātma-gatir vibho
namas te puruṣa-śreṣṭha
sthity-utpatty-apyayeśvara
bhaktānāṁ naḥ prapannānāṁ
mukhyo hy ātma-gatir vibho

Synonyma

Palabra por palabra

namaḥ — skládám uctivé poklony; te — Tobě; puruṣa-śreṣṭha — nejlepší ze všech živých bytostí, nejlepší ze všech, kteří si užívají; sthiti — udržování v chodu; utpatti — stvoření; apyaya — a zničení; īśvara — Nejvyšší Pán; bhaktānām — Tvých oddaných; naḥ — jako jsme my; prapannānām — těch, kteří se odevzdali; mukhyaḥ — nejvyšší; hi — vskutku; ātma-gatiḥ — nejvyšší cíl; vibho — Pán Viṣṇu.

namaḥ — yo ofrezco respetuosas reverencias; te — a Ti; puruṣa-śreṣṭha — la mejor de todas las entidades vivientes, el mejor de los disfrutadores; sthiti — del mantenimiento; utpatti — la creación; apyaya — y la destrucción; īśvara — el Señor Supremo; bhaktānām — de Tus devotos; naḥ — como nosotros; prapannānām — aquellos que son sumisos; mukhyaḥ — el supremo; hi — en verdad; ātma-gatiḥ — el destino supremo; vibho — el Señor Viṣṇu.

Překlad

Traducción

Ó můj Pane, jsi vládcem stvoření, udržování a zničení. Ó Ty, jenž jsi nejlepší ze všech, kteří si užívají, Śrī Viṣṇu, jsi vůdcem a cílem odevzdaných oddaných, jako jsme my. Skládám Ti proto uctivé poklony.

¡Oh, mi Señor, amo de la creación, el mantenimiento y la aniquilación!, ¡oh, Señor Viṣṇu, el mejor de los disfrutadores!, Tú eres el líder y el destino de los devotos sumisos como nosotros. Por ello, permite que Te ofrezca respetuosas reverencias.