Skip to main content

Sloka 28

Text 28

Verš

Text

namas te puruṣa-śreṣṭha
sthity-utpatty-apyayeśvara
bhaktānāṁ naḥ prapannānāṁ
mukhyo hy ātma-gatir vibho
namas te puruṣa-śreṣṭha
sthity-utpatty-apyayeśvara
bhaktānāṁ naḥ prapannānāṁ
mukhyo hy ātma-gatir vibho

Synonyma

Synonyms

namaḥ — skládám uctivé poklony; te — Tobě; puruṣa-śreṣṭha — nejlepší ze všech živých bytostí, nejlepší ze všech, kteří si užívají; sthiti — udržování v chodu; utpatti — stvoření; apyaya — a zničení; īśvara — Nejvyšší Pán; bhaktānām — Tvých oddaných; naḥ — jako jsme my; prapannānām — těch, kteří se odevzdali; mukhyaḥ — nejvyšší; hi — vskutku; ātma-gatiḥ — nejvyšší cíl; vibho — Pán Viṣṇu.

namaḥ — I offer my respectful obeisances; te — unto You; puruṣa-śreṣṭha — the best of all living entities, the best of all enjoyers; sthiti — of maintenance; utpatti — creation; apyaya — and destruction; īśvara — the Supreme Lord; bhaktānām — of Your devotees; naḥ — like us; prapannānām — those who are surrendered; mukhyaḥ — the supreme; hi — indeed; ātma-gatiḥ — the supreme destination; vibho — Lord Viṣṇu.

Překlad

Translation

Ó můj Pane, jsi vládcem stvoření, udržování a zničení. Ó Ty, jenž jsi nejlepší ze všech, kteří si užívají, Śrī Viṣṇu, jsi vůdcem a cílem odevzdaných oddaných, jako jsme my. Skládám Ti proto uctivé poklony.

O my Lord, master of creation, maintenance and annihilation, O best of enjoyers, Lord Viṣṇu, You are the leader and destination of surrendered devotees like us. Therefore let me offer my respectful obeisances unto You.