Skip to main content

KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ

Polobozi získávají zpět nebeské planety

Tato kapitola popisuje, jak se Bali Mahārāja společně se svým dědem Prahlādem Mahārājem vydal na planetu Sutala a jak Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, dovolil Indrovi vrátit se na nebeskou planetu.

Velká duše Bali Mahārāja pochopil, že oddaná služba pod ochranou lotosových nohou Pána ve stavu úplné odevzdanosti je tím nejvyšším, co lze v životě získat. Ujištěn o tomto závěru, se srdcem zaplaveným extatickou oddaností a očima plnýma slz se poklonil Osobnosti Božství a pak se odebral se svými společníky na planetu Sutala. Tak Nejvyšší Pán splnil touhu Aditi a dosadil Pána Indru do jeho původního postavení. Prahlāda Mahārāja, který si byl vědom Baliho propuštění, poté popsal transcendentální zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství v tomto hmotném světě. Velebil Nejvyššího Pána za to, že tvoří hmotný svět, na všechny hledí stejně a k oddaným je nesmírně štědrý, jako strom přání. Řekl dokonce, že Pán je laskavý nejen ke svým oddaným, ale i k démonům. Tak popsal Jeho neomezenou bezpříčinnou milost. Pak se sepjatýma rukama složil Pánu uctivé poklony, obřadně Ho obešel a ve shodě s Pánovým nařízením se rovněž odebral na planetu Sutala. Pán potom přikázal Śukrācāryovi, aby uvedl, jakých chyb a nedostatků se Bali Mahārāja při oběti dopustil. Śukrācārya se pronášením Pánova svatého jména zbavil ploduchtivého jednání a vysvětlil, jak může zpívání zbavit podmíněnou duši všech chyb. Potom Baliho oběť dokončil. Všichni velcí světci prohlásili Pána Vāmanadeva za příznivce Pána Indry, jelikož ho přivedl zpátky na jeho nebeskou planetu. Uznali, že Nejvyšší Osobnost Božství udržuje v chodu celý vesmír. Indra byl i se svými společníky nesmírně šťastný; posadil Pána Vāmanadeva před sebe a ve vlastním letadle se vrátili na nebeskou planetu. Všichni polobozi, světci, Pitové, Bhūtové a Siddhové Pána Viṣṇua po zhlédnutí Jeho úžasných činností v obětní aréně Baliho Mahārāje znovu a znovu oslavovali. Kapitola končí prohlášením, že opěvovat slavné činnosti Pána Viṣṇua a naslouchat o nich je nejpříznivějším úkolem podmíněné duše.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktavantaṁ puruṣaṁ purātanaṁ
mahānubhāvo ’khila-sādhu-sammataḥ
baddhāñjalir bāṣpa-kalākulekṣaṇo
bhakty-utkalo gadgadayā girābravīt

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti — takto; uktavantam — na nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství; puruṣam — k Nejvyšší Osobnosti Božství; purātanam — nejstaršímu ze všech; mahā-anubhāvaḥ — Bali Mahārāja, velká a vznešená duše; akhila-sādhu-sammataḥ — jak potvrzují všichni světci; baddha-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; bāṣpa-kala-ākula- īkṣaṇaḥ — jehož oči byly plné slz; bhakti-utkalaḥ — plný extatické oddanosti; gadgadayā — třesoucími se v extázi oddanosti; girā — těmito slovy; abravīt — promluvil.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Když nejvyšší, odvěký, věčný Pán, Osobnost Božství, takto promluvil k Balimu Mahārājovi, který je všude uznávaný jako Jeho čistý oddaný a tedy jako velká duše, Bali Mahārāja s očima plnýma slz, se sepjatýma rukama a hlasem rozechvělým v extázi oddanosti odpověděl.

Verš

śrī-balir uvāca
aho praṇāmāya kṛtaḥ samudyamaḥ
prapanna-bhaktārtha-vidhau samāhitaḥ
yal loka-pālais tvad-anugraho ’marair
alabdha-pūrvo ’pasade ’sure ’rpitaḥ

Synonyma

śrī-baliḥ uvāca — Bali Mahārāja řekl; aho — běda; praṇāmāya — složit uctivé poklony; kṛtaḥ — učinil jsem; samudyamaḥ — samotné snažení; prapanna-bhakta-artha-vidhau — podle usměrňujících zásad, které dodržují čistí oddaní; samāhitaḥ — dokáže; yat — to; loka-pālaiḥ — vládcové různých planet; tvat-anugrahaḥ — Tvoje bezpříčinná milost; amaraiḥ — polobohy; alabdha-pūrvaḥ — dříve nedosažená; apasade — pokleslé osobě, jako jsem já; asure — patřící mezi asury; arpitaḥ — udělená.

Překlad

Bali Mahārāja řekl: Jak úžasné výsledky přináší už jen pokus Ti složit uctivé poklony! Pouze jsem se Ti pokusil vzdát úctu, ale to samo stačilo k úspěchu, k jakému vedou snahy čistých oddaných. Bezpříčinné milosti, jakou jsi mně, pokleslému démonovi, projevil, nikdy nedosáhli ani polobozi či vládci různých planet.

Význam

Když se Vāmanadeva zjevil před Balim Mahārājem, Bali Mu chtěl ihned složit uctivé poklony, ale v přítomnosti Śukrācāryi a dalších démonských společníků to nemohl udělat. Pán je však natolik milostivý, že ho požehnal větší milostí, než jakou by i polobozi mohli kdy očekávat, přestože se Bali Mahārāja ani nepoklonil, jen se o to pokusil v mysli. Bhagavad-gītā (2.40) potvrzuje: sv-alpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt — “Dokonce i malý pokrok na této cestě nás může zbavit strachu před tím největším nebezpečím.” Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je známý jako bhāva-grāhī janārdana, protože přijímá pouze esenci — postoj oddaného. Pokud se oddaný upřímně odevzdá, Pán jako Nadduše v srdci každého to okamžitě pozná. I když tedy navenek možná oddaný neslouží plně, ale v nitru je upřímný a myslí to vážně, Pán přesto jeho službu uvítá. Proto je známý jako bhāva-grāhī janārdana — přijímá esenci, kterou je mentalita oddanosti.

Verš

śrī-śuka uvāca
ity uktvā harim ānatya
brahmāṇaṁ sabhavaṁ tataḥ
viveśa sutalaṁ prīto
balir muktaḥ sahāsuraiḥ

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; iti uktvā — když toto řekl; harim — Nejvyšší Osobnosti Božství, Harimu; ānatya — když složil poklony; brahmāṇam — Pánu Brahmovi; sa-bhavam — s Pánem Śivou; tataḥ — poté; viveśa — odebral se; sutalam — na planetu Sutala; prītaḥ — zcela spokojený; baliḥ — Bali Mahārāja; muktaḥ — takto propuštěn; saha asuraiḥ — se svými démonskými společníky.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Poté, co Bali Mahārāja takto promluvil, poklonil se nejprve Nejvyšší Osobnosti Božství, Harimu, a pak Pánu Brahmovi s Pánem Śivou. Byl tedy propuštěn a zbaven Varuṇových provazů (nāga-pāśa) a spokojeně se odebral na planetu Sutala.

Verš

evam indrāya bhagavān
pratyānīya triviṣṭapam
pūrayitvāditeḥ kāmam
aśāsat sakalaṁ jagat

Synonyma

evam — takto; indrāya — králi Indrovi; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; pratyānīya — jelikož vrátil; tri-viṣṭapam — jeho svrchovanost na nebeských planetách; pūrayitvā — splnil; aditeḥ — Aditi; kāmam — touhu; aśāsat — vládl; sakalam — celému; jagat — vesmíru.

Překlad

Tak Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, řídil dění ve vesmíru, když předal Indrovi vlastnické právo na nebeské planety a splnil touhu Aditi, matky polobohů.

Verš

labdha-prasādaṁ nirmuktaṁ
pautraṁ vaṁśa-dharaṁ balim
niśāmya bhakti-pravaṇaḥ
prahrāda idam abravīt

Synonyma

labdha-prasādam — jenž dostal od Pána požehnání; nirmuktam — který byl propuštěn ze zajetí; pautram — jeho vnuk; vaṁśa-dharam — následovník; balim — Bali Mahārāja; niśāmya — když vyslechl; bhakti-pravaṇaḥ — s hluboce extatickou oddaností; prahrādaḥ — Prahlāda Mahārāja; idam — toto; abravīt — pravil.

Překlad

Když Prahlāda Mahārāja slyšel, jak byl Bali Mahārāja, jeho vnuk a následovník, propuštěn ze zajetí a jak dostal Pánovo požehnání, s extatickou oddaností promluvil.

Verš

śrī-prahrāda uvāca
nemaṁ viriñco labhate prasādaṁ
na śrīr na śarvaḥ kim utāpare ’nye
yan no ’surāṇām asi durga-pālo
viśvābhivandyair abhivanditāṅghriḥ

Synonyma

śrī-prahrādaḥ uvāca — Prahlāda Mahārāja řekl; na — ne; imam — toto; viriñcaḥ — dokonce Pán Brahmā; labhate — může získat; prasādam — požehnání; na — ani; śrīḥ — bohyně štěstí; na — ani; śarvaḥ — Pán Śiva; kim uta — co říci o; apare anye — jiní; yat — které požehnání; naḥ — nás; asurāṇām — démonů; asi — stal ses; durga-pālaḥ — ochránce; viśva- abhivandyaiḥ — osobnostmi, jako je Pán Brahmā a Pán Śiva, které jsou uctívané po celém vesmíru; abhivandita-aṅghriḥ — jehož lotosové nohy jsou uctívané.

Překlad

Prahlāda Mahārāja řekl: Ó Nejvyšší Osobnosti Božství, Tebe uctívá celý vesmír — dokonce i Pán Brahmā a Pán Śiva uctívají Tvé lotosové nohy. Přestože jsi však takovou velkou osobností, milostivě jsi nám, démonům, slíbil ochranu. Myslím, že ani Pán Brahmā, Pán Śiva či bohyně štěstí, Lakṣmī, nikdy nezískali takovou milost, o jiných polobozích či obyčejných lidech ani nemluvě.

Význam

Slovo durga-pāla je významné. Durga znamená “to, co nejde příliš snadno”. Obvykle se slovem durga označuje pevnost, do které se nelze příliš snadno dostat. Jiný význam tohoto slova je “potíž”. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, slíbil, že ochrání Baliho Mahārāje a jeho společníky před veškerým nebezpečím, a proto je zde osloven jako durga-pāla, Pán, který chrání před všemi útrapami.

Verš

yat-pāda-padma-makaranda-niṣevaṇena
brahmādayaḥ śaraṇadāśnuvate vibhūtīḥ
kasmād vayaṁ kusṛtayaḥ khala-yonayas te
dākṣiṇya-dṛṣṭi-padavīṁ bhavataḥ praṇītāḥ

Synonyma

yat — jehož; pāda-padma — lotosových nohou; makaranda — medu; niṣevaṇena — vychutnáváním sladkosti služby; brahma-ādayaḥ — velké osobnosti, jako je Pán Brahmā; śaraṇa-da — ó můj Pane, nejvyšší útočiště všech; aśnuvate — užívají; vibhūtīḥ — Tebou daná požehnání; kasmāt — jak; vayam — my; ku-sṛtayaḥ — všichni darebáci a zloději; khala-yonayaḥ — narození v dynastii zlých bytostí, démonů; te — ti asurové; dākṣiṇya-dṛṣṭi- padavīm — postavení přidělené milostivým pohledem; bhavataḥ — Tebe; praṇītāḥ — získali.

Překlad

Ó nejvyšší útočiště všech, velké osobnosti, jako je Brahmā, se těší své dokonalosti jednoduše díky tomu, že vychutnávají med služby Tvým lotosovým nohám. Jak jsme ale Tvou milost získali my, darebáci a zvrhlíci narození v rodině zlých démonů? To je možné jedině proto, že Tvá milost je bezpříčinná.

Verš

citraṁ tavehitam aho ’mita-yoga-māyā-
līlā-visṛṣṭa-bhuvanasya viśāradasya
sarvātmanaḥ samadṛśo ’viṣamaḥ svabhāvo
bhakta-priyo yad asi kalpataru-svabhāvaḥ

Synonyma

citram — velmi podivuhodné; tava īhitam — všechny Tvé činnosti; aho — běda; amita — neomezené; yogamāyā — Tvé duchovní energie; līlā — zábavami; visṛṣṭa-bhuvanasya — Tebe, který jsi stvořil všechny vesmíry; viśāradasya — Tebe, který jsi dovedný ve všech ohledech; sarva-ātmanaḥ — Tebe, který prostupuješ vším; sama-dṛśaḥ — a který hledíš na všechny stejně; aviṣamaḥ — bez diskriminace; svabhāvaḥ — to je Tvoje vlastnost; bhakta-priyaḥ — vzhledem k dané situaci přeješ oddaným; yat — protože; asi — jsi; kalpataru-svabhāvaḥ — mající vlastnosti stromu přání.

Překlad

Ó můj Pane, všechny Tvé zábavy podivuhodně provádí Tvá nepochopitelná duchovní energie a prostřednictvím jejího zvráceného odrazu, hmotné energie, vytváříš všechny vesmíry. Jako Nadduše všech živých bytostí jsi si vědom všeho, a proto bezpochyby hledíš na všechny stejně. Přesto pomáháš svým oddaným. Nejedná se však o nadržování, neboť máš stejné vlastnosti jako strom přání, který dá každému to, po čem kdo touží.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (9.29):

samo 'haṁ sarva-bhūteṣu
na me dveṣyo 'sti na priyaḥ
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā
mayi te teṣu cāpy aham

“Vůči nikomu necítím nenávist a nikomu nestraním. Jsem stejně nakloněný všem. Ale každý, kdo Mi s oddaností slouží, je Můj přítel, je ve Mně, a Já jsem také přítel jemu.” Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, hledí bezpochyby na všechny živé bytosti stejně, ale oddaný, který se plně odevzdává Jeho lotosovým nohám, se liší od neoddaného. Jinými slovy — každý se může uchýlit k Pánovým lotosovým nohám a těšit se Jeho nestranným požehnáním, ale neoddaní to nedělají, a proto trpí následky vytvořenými hmotnou energií. Tuto skutečnost lze pochopit na jednoduchém příkladě. Král či vláda jsou spravedliví ke všem občanům stejně. Jestliže tedy vláda nabídne určitému občanovi zvláštní výhody, a on ví, jak jich využít, není to známkou nadržování. Tomu, kdo ví, jak získat přízeň autority, se ji může podařit získat, ale ten, kdo to neví nebo o žádnou přízeň nestojí, žádnou nezíská. Existují dva druhy bytostí: démoni a polobozi. Polobozi si jsou plně vědomi postavení Nejvyššího Pána, a proto se Mu podřizují, ale démoni Jeho autoritě záměrně vzdorují, a to i v případě, že vědí o Jeho svrchovanosti. Pán tedy rozlišuje na základě postoje živé bytosti; jinak je ke všem stejně spravedlivý. Stejně jako strom přání plní touhy každého, kdo u Něj vyhledá útočiště. Ten však, kdo toto útočiště nehledá, se liší od odevzdané duše. Každému, kdo se uchýlí k Jeho lotosovým nohám, Pán projeví svou přízeň bez ohledu na to, zda se jedná o démona, či poloboha.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
vatsa prahrāda bhadraṁ te
prayāhi sutalālayam
modamānaḥ sva-pautreṇa
jñātīnāṁ sukham āvaha

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Pán, Osobnost Božství, pravil; vatsa — ó Můj milý synu; prahrāda — ó Prahlāde Mahārāji; bhadram te — přeji ti vše dobré; prayāhi — prosím jdi; sutala-ālayam — na místo zvané Sutala; modamānaḥ — v radostné náladě; sva-pautreṇa — se svým vnukem (Mahārājem Balim); jñātīnām — svých příbuzných a přátel; sukham — štěstí; āvaha — vychutnávej.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Můj milý synu Prahlāde, přeji ti vše dobré. Prozatím prosím odejdi na místo zvané Sutala a žij tam šťastně se svým vnukem a dalšími příbuznými a přáteli.

Verš

nityaṁ draṣṭāsi māṁ tatra
gadā-pāṇim avasthitam
mad-darśana-mahāhlāda-
dhvasta-karma-nibandhanaḥ

Synonyma

nityam — neustále; draṣṭā — vidící; asi — budeš; mām — Mě; tatra — tam (na Sutalaloce); gadā-pāṇim — s kyjem v ruce; avasthitam — setrvávajícího; mat-darśana — pohledem na Mě v této podobě; mahā-āhlāda — velikou transcendentální blažeností; dhvasta — budou zničena; karma- nibandhanaḥ — pouta k plodonosnému jednání.

Překlad

Nejvyšší Pán Prahlāda Mahārāje ujistil: Budeš Mě tam moci spatřit v Mé obvyklé podobě s lasturou, diskem, kyjem a lotosem v ruce. Díky transcendentální blaženosti z toho, že Mě vždy osobně vidíš, již nebudeš poután k plodonosnému jednání.

Význam

Karma-bandha, pouta k plodonosným činnostem, jsou příčinou opakovaného zrození a smrt. Těmito činnostmi si člověk vytváří další tělo pro příští život a dokud lpí na takovém jednání, musí přijímat stále nová hmotná těla. To se nazývá saṁsāra-bandhana. Aby s tím oddaný mohl skončit, doporučuje se mu neustále hledět na Nejvyššího Pána. Proto by měl kaniṣṭha-adhikārī neboli začínající oddaný každý den navštěvovat chrám a pravidelně zhlížet Pánovu podobu. Tak se může z pout plodonosných činů vysvobodit.

Verš

śrī-śuka uvāca
ājñāṁ bhagavato rājan
prahrādo balinā saha
bāḍham ity amala-prajño
mūrdhny ādhāya kṛtāñjaliḥ
parikramyādi-puruṣaṁ
sarvāsura-camūpatiḥ
praṇatas tad-anujñātaḥ
praviveśa mahā-bilam

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; ājñām — nařízení; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; rājan — ó králi (Mahārāji Parīkṣite); prahrādaḥ — Mahārāja Prahlāda; balinā saha — v doprovodu Baliho Mahārāje; bāḍham — ano, Pane, co říkáš je správné; iti — takto; amala- prajñaḥ — Prahlāda Mahārāja, který měl čistou inteligenci; mūrdhni — na svou hlavu; ādhāya — přijímající; kṛta-añjaliḥ — se sepjatýma rukama; parikramya — poté, co obřadně obešel; ādi-puruṣam — nejvyšší původní osobu, Bhagavāna; sarva-asura-camūpatiḥ — pán všech démonských vůdců; praṇataḥ — poté, co složil poklony; tat-anujñātaḥ — s Jeho (Vāmanadevovým) svolením; praviveśa — odebral se; mahā-bilam — na planetu Sutala.

Překlad

Śrīla Śukadeva Gosvāmī pravil: Můj milý králi Parīkṣite, Prahlāda Mahārāja, pán všech démonských vůdců, v doprovodu Baliho Mahārāje přijal se sepjatýma rukama nařízení Nejvyššího Pána na svou hlavu. Poté, co řekl Pánovi ano, Ho obřadně obešel, složil Mu uctivé poklony a odebral se do nižší planetární soustavy zvané Sutala.

Verš

athāhośanasaṁ rājan
harir nārāyaṇo ’ntike
āsīnam ṛtvijāṁ madhye
sadasi brahma-vādinām

Synonyma

atha — poté; āha — řekl; uśanasam — Śukrācāryovi; rājan — ó králi; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; nārāyaṇaḥ — Pán; antike — poblíž; āsīnam — který seděl; ṛtvijām madhye — uprostřed všech knězů; sadasi — ve shromáždění; brahma-vādinām — následovníků védských zásad.

Překlad

Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa, poté oslovil Śukrācāryu, který seděl uprostřed shromáždění spolu s knězi (brahma, hotā, udgātā a adhvaryu). Ó Mahārāji Parīkṣite, všichni tito knězi byli brahma-vādīni, konající oběti podle védských zásad.

Verš

brahman santanu śiṣyasya
karma-cchidraṁ vitanvataḥ
yat tat karmasu vaiṣamyaṁ
brahma-dṛṣṭaṁ samaṁ bhavet

Synonyma

brahman — ó brāhmaṇo; santanu — prosím popiš; śiṣyasya — svého žáka; karma-chidram — nedostatky v obřadu; vitanvataḥ — toho, který prováděl oběti; yat tat — to, co; karmasu — při plodonosných obřadech; vaiṣamyam — nesrovnalost; brahma-dṛṣṭam — když to posoudí brāhmaṇové; samam — urovnaná; bhavet — stává se.

Překlad

Ó nejlepší z brāhmaṇů, Śukrācāryo, prosím popiš, jaké chyby se tvůj žák Bali Mahārāja dopustil při provádění obětí. Když bude posouzena v přítomnosti kvalifikovaných brāhmaṇů, povede to k její nápravě.

Význam

Když se Bali Mahārāja a Prahlāda Mahārāja odebrali na planetu Sutala, Pán Viṣṇu se zeptal Śukrācāryi, za jakou chybu Baliho Mahārāje ho Śukrācārya proklel. Někdo může namítat, že Bali Mahārāja již odešel, a jak tedy mohli posuzovat jeho chyby? Na to Pán Viṣṇu Śukrācāryovi odpověděl, že Baliho přítomnost nebyla zapotřebí, protože posouzením před brāhmaṇy mohly být jeho chyby a nesrovnalosti urovnány. Jak uvidíme v dalším verši, Bali Mahārāja žádné chyby neudělal; Śukrācārya ho proklel bezdůvodně. Pro Baliho Mahārāje to však bylo prospěšné. Následkem Śukrācāryova prokletí přišel o všechno své vlastnictví, a díky své silné víře v oddanou službu získal přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Po oddaném se samozřejmě nežádá, aby prováděl plodonosné činnosti. Śāstra uvádí: sarvārhaṇam acyutejyā (Bhāg. 4.31.14). Uctívání Acyuty, Nejvyšší Osobnosti Božství, uspokojí každého. Jelikož Bali Mahārāja uspokojil Nejvyšší Osobnost Božství, jeho oběti proběhly bez jakýchkoliv nedostatků.

Verš

śrī-śukra uvāca
kutas tat-karma-vaiṣamyaṁ
yasya karmeśvaro bhavān
yajñeśo yajña-puruṣaḥ
sarva-bhāvena pūjitaḥ

Synonyma

śrī-śukraḥ uvāca — Śrī Śukrācārya řekl; kutaḥ — kde by byla; tat — jeho (Baliho Mahārāje); karma-vaiṣamyam — chyba v provádění plodonosných činností; yasya — jehož (Baliho Mahārāje); karma-īśvaraḥ — vládce všech plodonosných činností; bhavān — Ty; yajña-īśaḥ — jsi Pánem všech obětí; yajña-puruṣaḥ — jsi osobou, pro jejíž potěšení se konají všechny oběti; sarva-bhāvena — ve všech ohledech; pūjitaḥ — uctíval.

Překlad

Śukrācārya řekl: Můj Pane, Ty přijímáš všechny oběti a udáváš jejich pravidla a jsi také yajña-puruṣa — osoba, které jsou všechny oběti určeny. Pokud Tě někdo plně uspokojil, jak by mohly být v jeho oběti nějaké nesrovnalosti či chyby?

Význam

V Bhagavad-gītě (5.29) Nejvyšší Pán říká: bhoktāraṁ yajña- tapasāṁ sarva-loka-maheśvaram — Pán, svrchovaný vlastník, je tím, kdo má být prováděním obětí uspokojen. Viṣṇu Purāṇa (3.8.9) uvádí:

varṇāśramācāravatā
puruṣeṇa paraḥ pumān
viṣṇur ārādhyate panthā
nanyat tat-toṣa-kāraṇam

Všechny védské obřadní oběti jsou vykonávány pro uspokojení yajña- puruṣi, Pána Viṣṇua. Úkolem všech tříd a stavů ve společnosti — brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra, brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa — je uspokojit Nejvyššího Pána, Viṣṇua. Následování této zásady varṇāśramy se nazývá varṇāśramācaraṇa. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.13) Sūta Gosvāmī říká:

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam

“Ó nejlepší z dvojzrozených, závěr je proto ten, že nejvyšší dokonalostí, které lze dosáhnout plněním předepsaných povinností dané společenské třídy a životního stavu, je potěšit Osobnost Božství.” Vše je určeno pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož tedy Bali Mahārāja Pána uspokojil, jeho jednání bylo bez chyb a Śukrācārya přiznal, že nebylo správné ho proklínat.

Verš

mantratas tantrataś chidraṁ
deśa-kālārha-vastutaḥ
sarvaṁ karoti niśchidram
anusaṅkīrtanaṁ tava

Synonyma

mantrataḥ — co se týče nesprávného vyslovování védských manter; tantrataḥ — co se týče nedostatečného poznání usměrňujících zásad; chidram — chyba; deśa — co se týče místa; kāla — a času; arha — a příjemce; vastutaḥ — a obětního příslušenství; sarvam — to vše; karoti — činí; niśchidram — bezchybným; anusaṅkīrtanam — neustálé zpívání svatého jména; tava — Tebe.

Překlad

Při vyslovování manter a dodržování usměrňujících zásad může dojít k chybám a navíc se mohou vyskytnout i nedostatky co se týče času, místa, osoby a příslušenství. Když však zní Tvé svaté jméno, vše je bezchybné.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučoval:

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

“V tomto věku hádek a pokrytectví je zpívání svatého jména Pána jediným způsobem osvobození. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta. Není žádná jiná cesta.” (Bṛhan-nārādīya Purāṇa 38.126) V tomto věku Kali je nesmírně obtížné dokonale vykonávat védské obřady či oběti. Stěží se najde někdo, kdo by uměl recitovat védské mantry s dokonalou výslovností nebo dokázal shromáždit potřebné příslušenství. Proto je v tomto věku doporučenou obětí saṅkīrtan, neustálé zpívání svatého jména Pána. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ (Bhāg. 11.5.32) Ti, kdo jsou inteligentní, kdo mají dobrý mozek, by měli zpívat svaté jméno Pána, a tak provádět dokonalou oběť. Viděl jsem, že mnoho náboženských vůdců lpí na vykonávání yajñí a utrácí stovky a tisíce rupií na nedokonalé obětní obřady. Zde je ponaučení pro ty, kdo úplně zbytečně provádějí tyto nedokonalé oběti. Měli bychom přijmout radu Śrī Caitanyi Mahāprabhua (yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ). Śukrācārya byl striktním brāhmaṇou, který lpěl na rituálních obřadech, ale i on připustil: niśchidram anusaṅkīrtanaṁ tava — “Můj Pane, pokud se neustále zpívá Tvé svaté jméno, je vše dokonalé.” V Kali-yuze nelze provádět védské obřady tak dokonale jako dříve. Proto Śrīla Jīva Gosvāmī doporučuje, že bychom se sice měli snažit dodržovat všechny zásady pro veškeré duchovní činnosti—zvláště uctívání Božstev — ale přesto se může stát, že se dopustíme chyb, a ty bychom měli napravit zpíváním svatého jména Nejvyšší Osobnosti Božství. V našem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto zvláště klademe důraz na zpívání Hare Kṛṣṇa mantry při všech činnostech.

Verš

tathāpi vadato bhūman
kariṣyāmy anuśāsanam
etac chreyaḥ paraṁ puṁsāṁ
yat tavājñānupālanam

Synonyma

tathāpi — ačkoliv Bali Mahārāja neudělal žádnou chybu; vadataḥ — na základě Tvého nařízení; bhūman — ó Nejvyšší; kariṣyāmi — musím vykonat; anuśāsanam — jelikož je to Tvůj příkaz; etat — to je; śreyaḥ — to nejpříznivější; param — nejvyšší; puṁsām — všech osob; yat — protože; tava ājñā-anupālanam — uposlechnout Tvůj příkaz.

Překlad

Nicméně musím jednat podle Tvého nařízení, ó Viṣṇu, neboť uposlechnout Tvůj příkaz je nanejvýš příznivé a je to prvořadá povinnost každého.

Verš

śrī-śuka uvāca
pratinandya harer ājñām
uśanā bhagavān iti
yajña-cchidraṁ samādhatta
baler viprarṣibhiḥ saha

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; pratinandya — s poklonami; hareḥ — Osobnosti Božství; ājñām — nařízení; uśanāḥ — Śukrācārya; bhagavān — nejmocnější; iti — takto; yajña-chidram — nedostatků v provádění obětí; samādhatta — ujal se nápravy; baleḥ — Baliho Mahārāje; vipra- ṛṣibhiḥ — nejlepšími brāhmaṇy; saha — společně s.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Nejmocnější Śukrācārya přijal nařízení Nejvyšší Osobnosti Božství s veškerou úctou a spolu s nejlepšími brāhmaṇy začal odčiňovat nedostatky v obětech, které Bali Mahārāja vykonal.

Verš

evaṁ baler mahīṁ rājan
bhikṣitvā vāmano hariḥ
dadau bhrātre mahendrāya
tridivaṁ yat parair hṛtam

Synonyma

evam — takto; baleḥ — od Baliho Mahārāje; mahīm — zemi; rājan — ó králi Parīkṣite; bhikṣitvā — poté, co vyžebral; vāmanaḥ — Pán Vāmana; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; dadau — dal; bhrātre — svému bratrovi; mahā-indrāya — Indrovi, nebeskému králi; tridivam — planetární soustavu polobohů; yat — která; paraiḥ — jinými; hṛtam — byla odebrána.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, když takto Pán Vāmanadeva, Nejvyšší Osobnost Božství, vyžebral od Baliho Mahārāje všechnu zemi, vrátil svému bratrovi Indrovi zemi, kterou mu vzali jeho nepřátelé.

Verš

prajāpati-patir brahmā
devarṣi-pitṛ-bhūmipaiḥ
dakṣa-bhṛgv-aṅgiro-mukhyaiḥ
kumāreṇa bhavena ca
kaśyapasyāditeḥ prītyai
sarva-bhūta-bhavāya ca
lokānāṁ loka-pālānām
akarod vāmanaṁ patim

Synonyma

prajāpati-patiḥ — pán všech Prajāpatiů; brahmā — Pán Brahmā; deva — spolu s polobohy; ṛṣi — s významnými světci; pitṛ — s obyvateli Pitṛloky; bhūmipaiḥ — s Manuy; dakṣa — s Dakṣou; bhṛgu — s Bhṛguem Munim; aṅgiraḥ — s Aṅgirou Munim; mukhyaiḥ — se všemi vládci planetárních soustav; kumāreṇa — s Kārttikeyou; bhavena — s Pánem Śivou; ca — také; kaśyapasya — Kaśyapy Muniho; aditeḥ — Aditi; prītyai — pro radost; sarva- bhūta-bhavāya — pro blaho všech živých bytostí; ca — také; lokānām — všech planetárních soustav; loka-pālānām — vládců všech planet; akarot — učinil; vāmanam — Pána Vāmanadeva; patim — nejvyšším vůdcem.

Překlad

Pán Brahmā (pán krále Dakṣi a všech ostatních Prajāpatiů), doprovázen všemi polobohy, velkými světci, obyvateli Pitṛloky, Manuy, mudrci a vůdci, jako je Dakṣa, Bhṛgu, Aṅgirā či Kārttikeya a Pán Śiva, uznal Pána Vāmanadeva za ochránce všech. Učinil tak pro radost Kaśyapy Muniho a jeho ženy Aditi, jakož i pro blaho všech obyvatel vesmíru spolu s jejich různými vládci.

Verš

vedānāṁ sarva-devānāṁ
dharmasya yaśasaḥ śriyaḥ
maṅgalānāṁ vratānāṁ ca
kalpaṁ svargāpavargayoḥ
upendraṁ kalpayāṁ cakre
patiṁ sarva-vibhūtaye
tadā sarvāṇi bhūtāni
bhṛśaṁ mumudire nṛpa

Synonyma

vedānām — (pro ochranu) všech Véd; sarva-devānām — všech polobohů; dharmasya — všech náboženských zásad; yaśasaḥ — veškeré slávy; śriyaḥ — veškerého bohatství; maṅgalānām — všeho příznivého; vratānām ca — a všech slibů; kalpam — nejschopnější; svarga-apavargayoḥ — dosažení nebeských planet či vysvobození z hmotného otroctví; upendram — Pán Vāmanadeva; kalpayām cakre — naplánovali; patim — vládce; sarva-vibhūtaye — pro všechny účely; tadā — tehdy; sarvāṇi — všechny; bhūtāni — živé bytosti; bhṛśam — nesmírně; mumudire — byly šťastné; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, za krále celého vesmíru byl považován Indra, ale polobozi v čele s Pánem Brahmou chtěli Upendru, Pána Vāmanadeva, jako ochránce Véd, náboženských zásad, slávy, bohatství, všeho příznivého, všech slibů, dosažení vyššího planetárního systému a osvobození. Přijali tedy Upendru, Pána Vāmanadeva, jako nejvyššího vládce všeho. Všechny živé bytosti se z tohoto rozhodnutí nesmírně radovaly.

Verš

tatas tv indraḥ puraskṛtya
deva-yānena vāmanam
loka-pālair divaṁ ninye
brahmaṇā cānumoditaḥ

Synonyma

tataḥ — poté; tu — ale; indraḥ — nebeský král; puraskṛtya — posadil před sebe; deva-yānena — v letadle polobohů; vāmanam — Pána Vāmanadeva; loka-pālaiḥ — s vládci všech ostatních planet; divam — na nebeské planety; ninye — vzal; brahmaṇā — Pánem Brahmou; ca — také; anumoditaḥ — schváleno.

Překlad

Nebeský král Indra se všemi vládci nebeských planet poté posadil Pána Vāmanadeva před sebe a se souhlasem Pána Brahmy Ho v letadle polobohů vzal na nebeskou planetu.

Verš

prāpya tri-bhuvanaṁ cendra
upendra-bhuja-pālitaḥ
śriyā paramayā juṣṭo
mumude gata-sādhvasaḥ

Synonyma

prāpya — poté, co získal; tri-bhuvanam — tři světy; ca — také; indraḥ — nebeský král; upendra-bhuja-pālitaḥ — ochraňován pažemi Vāmanadeva, Upendry; śriyā — bohatstvím; paramayā — svrchovaným; juṣṭaḥ — disponující; mumude — užíval si; gata-sādhvasaḥ — beze strachu z démonů.

Překlad

Tak získal nebeský král Indra, chráněný pažemi Vāmanadeva, Nejvyšší Osobnosti Božství, znovu vládu nad třemi světy a byl dosazen do svého původního postavení se svrchovaným bohatstvím. Byl zbaven strachu a plně uspokojen.

Verš

brahmā śarvaḥ kumāraś ca
bhṛgv-ādyā munayo nṛpa
pitaraḥ sarva-bhūtāni
siddhā vaimānikāś ca ye
sumahat karma tad viṣṇor
gāyantaḥ param adbhutam
dhiṣṇyāni svāni te jagmur
aditiṁ ca śaśaṁsire

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; śarvaḥ — Pán Śiva; kumāraḥ ca — rovněž Pán Kārttikeya; bhṛgu-ādyāḥ — v čele s Bhṛguem Munim, jedním ze sedmi ṛṣiů; munayaḥ — světci; nṛpa — ó králi; pitaraḥ — obyvatelé Pitṛloky; sarva- bhūtāni — ostatní živé bytosti; siddhāḥ — obyvatelé Siddhaloky; vaimānikāḥ ca — lidské bytosti, jež letadly cestují celým meziplanetárním prostorem; ye — tyto osoby; sumahat — vysoce chvályhodné; karma — činnosti; tat — všechny ty (činnosti); viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; gāyantaḥ — oslavující; param adbhutam — neobyčejné a úžasné; dhiṣṇyāni — na své planety; svāni — vlastní; te — všichni; jagmuḥ — odebrali se; aditim ca — rovněž Aditi; śaśaṁsire — chválící všechny tyto Pánovy skutky.

Překlad

Pán Brahmā, Pán Śiva, Pán Kārttikeya, velký mudrc Bhṛgu, další světci, obyvatelé Pitṛloky a všechny ostatní přítomné živé bytosti, včetně obyvatel Siddhaloky a živých bytostí, jež cestují letadly v meziplanetárním prostoru, oslavovali neobyčejné skutky Pána Vāmanadeva, ó králi, a opěvujíce Pána se vrátili na své nebeské planety. Velebili také postavení Aditi.

Verš

sarvam etan mayākhyātaṁ
bhavataḥ kula-nandana
urukramasya caritaṁ
śrotṝṇām agha-mocanam

Synonyma

sarvam — všechny; etat — tyto události; mayā — mnou; ākhyātam — byly vylíčeny; bhavataḥ — tobě; kula-nandana — ó Mahārāji Parīkṣite, radosti své dynastie; urukramasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; caritam — činnosti; śrotṝṇām — posluchačů; agha-mocanam — naslouchání o činnostech Pána zničí následky hříšných činů.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, radosti své dynastie, nyní jsem ti zevrubně vylíčil úžasné činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství Vāmanadeva. Ti, kdo o nich naslouchají, jsou zbaveni všech následků hříšného jednání.

Verš

pāraṁ mahimna uruvikramato gṛṇāno
yaḥ pārthivāni vimame sa rajāṁsi martyaḥ
kiṁ jāyamāna uta jāta upaiti martya
ity āha mantra-dṛg ṛṣiḥ puruṣasya yasya

Synonyma

pāram — velikost; mahimnaḥ — slávy; uruvikramataḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož činy jsou podivuhodné; gṛṇānaḥ — dovede spočítat; yaḥ — ten, kdo; pārthivāni — celé planety Země; vimame — dovede spočítat; saḥ — on; rajāṁsi — atomy; martyaḥ — smrtelník; kim — co; jāyamānaḥ — ten, kdo se teprve narodí; uta — nebo; jātaḥ — ten, kdo se už narodil; upaiti — je schopen; martyaḥ — smrtelník; iti — tak; āha — pravil; mantra-dṛk — chápající účinky védských manter; ṛṣiḥ — velký světec Vasiṣṭha Muni; puruṣasya — nejvyšší osoby; yasya — Jeho.

Překlad

Žádný smrtelník nedokáže změřit slávu Nejvyšší Osobnosti Božství, Trivikramy, Pána Viṣṇua, tak jako nedokáže spočítat atomy na celé planetě Zemi. Nikdo z těch, kdo už se narodili, ani z těch, kdo se teprve mají narodit, to nesvede. To pravil velký mudrc Vasiṣṭha.

Význam

Vasiṣṭha Muni pronesl mantru o Pánu Viṣṇuovi: na te viṣṇor jāyamāno na jāto mahimnaḥ pāram anantam āpa. Nikdo neodhadne rozsah neobyčejně slavných činností Pána Viṣṇua. Existují však takzvaní vědci, kterým hrozí smrt na každém kroku, ale kteří se přesto snaží pochopit podivuhodné vesmírné stvoření pomocí spekulace. To je bláhovost. Vasiṣṭha Muni před dávnou dobou řekl, že nikdo v minulosti nedovedl změřit slávu Pána a v budoucnosti to také nikdo nesvede. Člověk se musí spokojit s tím, že je svědkem úžasného dění v Pánově stvoření. Nejvyšší Pán říká v Bhagavad-gītě (10.42): viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam ekāṁśena sthito jagat — “Jedinou svou částí prostupuji a udržuji celý tento vesmír.” Hmotný svět se skládá z nespočetně mnoha vesmírů a každý z nich obsahuje nespočetně mnoho planet, které jsou všechny pokládány za výtvory hmotné energie Nejvyšší Osobnosti Božství. To vše je ovšem pouze jedna čtvrtina Božího stvoření. Zbývající tři čtvrtiny představuje duchovní svět. Z nespočetného množství planet v pouhém jednom vesmíru nemají takzvaní vědci poznání ani o Měsíci a Marsu, ale snaží se popřít, že se jedná o stvoření Nejvyššího Pána a Jeho neobyčejné energie. Takové lidi písma označují jako blázny. Nūnaṁ pramattaḥ kurute vikarma (Bhāg. 5.5.4). Tito blázni zbytečně plýtvají časem, energií a penězi ve snaze popřít úžasné činy Urukramy, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

ya idaṁ deva-devasya
harer adbhuta-karmaṇaḥ
avatārānucaritaṁ
śṛṇvan yāti parāṁ gatim

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; idam — toto; deva-devasya — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, kterého uctívají polobozi; hareḥ — Pána Kṛṣṇy, Hariho; adbhuta-karmaṇaḥ — jehož všechny činy jsou úžasné; avatāra-anucaritam — skutky Jeho nejrůznějších inkarnací; śṛṇvan — když člověk stále naslouchá; yāti — dospěje; parām gatim — k nejvyšší dokonalosti, návratu domů, zpátky k Bohu.

Překlad

Pokud člověk naslouchá vyprávěním o neobyčejných činech Nejvyššího Pána v Jeho různých inkarnacích, dospěje do vyššího planetárního systému, nebo dokonce půjde zpátky domů, zpátky k Bohu.

Verš

kriyamāṇe karmaṇīdaṁ
daive pitrye ’tha mānuṣe
yatra yatrānukīrtyeta
tat teṣāṁ sukṛtaṁ viduḥ

Synonyma

kriyamāṇe — při konání; karmaṇi — obřadu; idam — tento popis vlastností Pána Vāmanadeva; daive — pro potěšení polobohů; pitrye — nebo pro potěšení předků, jako při obřadu śrāddha; atha — nebo; mānuṣe — pro potěšení lidské společnosti, jako při svatbách; yatra — kdekoliv; yatra — kdykoliv; anukīrtyeta — vypráví se; tat — to; teṣām — pro ně; sukṛtam — příznivé; viduḥ — každý by měl vědět.

Překlad

Je třeba vědět, že každý obřad, při kterém jsou popisovány skutky Pána Vāmanadeva — ať je prováděn pro potěšení polobohů či předků na Pitṛloce, nebo na oslavu nějaké společenské události, jako je svatba — je nesmírně příznivý.

Význam

Obřady jsou trojího druhu: pro potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství či polobohů, na oslavu společenských událostí, jako jsou svatby a narozeniny, a pro potěšení předků, jako například obřad śrāddha. Při všech těchto obřadech se utrácí velké množství peněz na různé účely, ale zde je uvedeno, že pokud budou doprovázeny přednášením o úžasných činnostech Pána Vāmanadeva, budou úspěšné a bezchybné.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke dvacáté třetí kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, která se jmenuje “Polobozi získávají zpět nebeské planety”.