Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.23.8

Verš

citraṁ tavehitam aho ’mita-yoga-māyā-
līlā-visṛṣṭa-bhuvanasya viśāradasya
sarvātmanaḥ samadṛśo ’viṣamaḥ svabhāvo
bhakta-priyo yad asi kalpataru-svabhāvaḥ

Synonyma

citram — velmi podivuhodné; tava īhitam — všechny Tvé činnosti; aho — běda; amita — neomezené; yogamāyā — Tvé duchovní energie; līlā — zábavami; visṛṣṭa-bhuvanasya — Tebe, který jsi stvořil všechny vesmíry; viśāradasya — Tebe, který jsi dovedný ve všech ohledech; sarva-ātmanaḥ — Tebe, který prostupuješ vším; sama-dṛśaḥ — a který hledíš na všechny stejně; aviṣamaḥ — bez diskriminace; svabhāvaḥ — to je Tvoje vlastnost; bhakta-priyaḥ — vzhledem k dané situaci přeješ oddaným; yat — protože; asi — jsi; kalpataru-svabhāvaḥ — mající vlastnosti stromu přání.

Překlad

Ó můj Pane, všechny Tvé zábavy podivuhodně provádí Tvá nepochopitelná duchovní energie a prostřednictvím jejího zvráceného odrazu, hmotné energie, vytváříš všechny vesmíry. Jako Nadduše všech živých bytostí jsi si vědom všeho, a proto bezpochyby hledíš na všechny stejně. Přesto pomáháš svým oddaným. Nejedná se však o nadržování, neboť máš stejné vlastnosti jako strom přání, který dá každému to, po čem kdo touží.

Význam

Pán říká v Bhagavad-gītě (9.29):

samo 'haṁ sarva-bhūteṣu
na me dveṣyo 'sti na priyaḥ
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā
mayi te teṣu cāpy aham

“Vůči nikomu necítím nenávist a nikomu nestraním. Jsem stejně nakloněný všem. Ale každý, kdo Mi s oddaností slouží, je Můj přítel, je ve Mně, a Já jsem také přítel jemu.” Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, hledí bezpochyby na všechny živé bytosti stejně, ale oddaný, který se plně odevzdává Jeho lotosovým nohám, se liší od neoddaného. Jinými slovy — každý se může uchýlit k Pánovým lotosovým nohám a těšit se Jeho nestranným požehnáním, ale neoddaní to nedělají, a proto trpí následky vytvořenými hmotnou energií. Tuto skutečnost lze pochopit na jednoduchém příkladě. Král či vláda jsou spravedliví ke všem občanům stejně. Jestliže tedy vláda nabídne určitému občanovi zvláštní výhody, a on ví, jak jich využít, není to známkou nadržování. Tomu, kdo ví, jak získat přízeň autority, se ji může podařit získat, ale ten, kdo to neví nebo o žádnou přízeň nestojí, žádnou nezíská. Existují dva druhy bytostí: démoni a polobozi. Polobozi si jsou plně vědomi postavení Nejvyššího Pána, a proto se Mu podřizují, ale démoni Jeho autoritě záměrně vzdorují, a to i v případě, že vědí o Jeho svrchovanosti. Pán tedy rozlišuje na základě postoje živé bytosti; jinak je ke všem stejně spravedlivý. Stejně jako strom přání plní touhy každého, kdo u Něj vyhledá útočiště. Ten však, kdo toto útočiště nehledá, se liší od odevzdané duše. Každému, kdo se uchýlí k Jeho lotosovým nohám, Pán projeví svou přízeň bez ohledu na to, zda se jedná o démona, či poloboha.