Skip to main content

Sloka 14

ТЕКСТ 14

Verš

Текст

brahman santanu śiṣyasya
karma-cchidraṁ vitanvataḥ
yat tat karmasu vaiṣamyaṁ
brahma-dṛṣṭaṁ samaṁ bhavet
брахман сантану ишйасйа
карма-ччхидра витанвата
йат тат кармасу ваишамйа
брахма-дша сама бхавет

Synonyma

Пословный перевод

brahman — ó brāhmaṇo; santanu — prosím popiš; śiṣyasya — svého žáka; karma-chidram — nedostatky v obřadu; vitanvataḥ — toho, který prováděl oběti; yat tat — to, co; karmasu — při plodonosných obřadech; vaiṣamyam — nesrovnalost; brahma-dṛṣṭam — když to posoudí brāhmaṇové; samam — urovnaná; bhavet — stává se.

брахман — о брахман; сантану — опиши же; ишйасйа — ученика; карма-чхидрам — погрешности в кармической деятельности; витанвата — того, кто совершал жертвоприношения; йат тат — то, которое; кармасу — в кармической деятельности; ваишамйам — отклонение; брахма-дшам — то, о чем высказали суждение брахманы; самам — выровненное; бхавет — станет.

Překlad

Перевод

Ó nejlepší z brāhmaṇů, Śukrācāryo, prosím popiš, jaké chyby se tvůj žák Bali Mahārāja dopustil při provádění obětí. Když bude posouzena v přítomnosti kvalifikovaných brāhmaṇů, povede to k její nápravě.

О лучший из брахманов, Шукрачарья, пожалуйста, объясни, какую ошибку или погрешность допустил твой ученик, Махараджа Бали, совершая жертвоприношения. Эту ошибку можно исправить, если обсудить ее в присутствии достойных брахманов.

Význam

Комментарий

Když se Bali Mahārāja a Prahlāda Mahārāja odebrali na planetu Sutala, Pán Viṣṇu se zeptal Śukrācāryi, za jakou chybu Baliho Mahārāje ho Śukrācārya proklel. Někdo může namítat, že Bali Mahārāja již odešel, a jak tedy mohli posuzovat jeho chyby? Na to Pán Viṣṇu Śukrācāryovi odpověděl, že Baliho přítomnost nebyla zapotřebí, protože posouzením před brāhmaṇy mohly být jeho chyby a nesrovnalosti urovnány. Jak uvidíme v dalším verši, Bali Mahārāja žádné chyby neudělal; Śukrācārya ho proklel bezdůvodně. Pro Baliho Mahārāje to však bylo prospěšné. Následkem Śukrācāryova prokletí přišel o všechno své vlastnictví, a díky své silné víře v oddanou službu získal přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Po oddaném se samozřejmě nežádá, aby prováděl plodonosné činnosti. Śāstra uvádí: sarvārhaṇam acyutejyā (Bhāg. 4.31.14). Uctívání Acyuty, Nejvyšší Osobnosti Božství, uspokojí každého. Jelikož Bali Mahārāja uspokojil Nejvyšší Osobnost Božství, jeho oběti proběhly bez jakýchkoliv nedostatků.

Когда царь Бали и Махараджа Прахлада удалились на планету Сутала, Господь Вишну спросил Шукрачарью, в чем заключалась ошибка Махараджи Бали, за которую Шукрачарья проклял его. Кто-то может удивиться: можно ли обсуждать ошибки Махараджи Бали в его отсутствие? Объясняя это, Господь Вишну говорит Шукрачарье, что присутствие Бали необязательно, ибо все его ошибки и погрешности будут сведены на нет, если их обсудят собравшиеся брахманы. Как станет ясно из следующего стиха, Махараджа Бали не совершал никаких ошибок. Шукрачарья проклял его напрасно. Впрочем, для Махараджи Бали это было к лучшему. Проклятый Шукрачарьей, царь Бали лишился всех своих владений, а его твердая вера в преданное служение была вознаграждена, и Сам Верховный Господь пролил на него Свою милость. Преданному нет никакой надобности совершать ведические жертвоприношения. В шастрах сказано: сарврхаам ачйутеджй (Бхаг., 4.31.14). Поклоняясь Ачьюте, Верховной Личности Бога, человек удовлетворяет и всех остальных. Поскольку Махараджа Бали удовлетворил Верховную Личность Бога, не может быть и речи о его ошибках в совершении жертвоприношений.