Skip to main content

Sloka 14

Text 14

Verš

Text

brahman santanu śiṣyasya
karma-cchidraṁ vitanvataḥ
yat tat karmasu vaiṣamyaṁ
brahma-dṛṣṭaṁ samaṁ bhavet
brahman santanu śiṣyasya
karma-cchidraṁ vitanvataḥ
yat tat karmasu vaiṣamyaṁ
brahma-dṛṣṭaṁ samaṁ bhavet

Synonyma

Synonyms

brahman — ó brāhmaṇo; santanu — prosím popiš; śiṣyasya — svého žáka; karma-chidram — nedostatky v obřadu; vitanvataḥ — toho, který prováděl oběti; yat tat — to, co; karmasu — při plodonosných obřadech; vaiṣamyam — nesrovnalost; brahma-dṛṣṭam — když to posoudí brāhmaṇové; samam — urovnaná; bhavet — stává se.

brahman — O brāhmaṇa; santanu — please describe; śiṣyasya — of your disciple; karma-chidram — the discrepancies in the fruitive activities; vitanvataḥ — of he who was performing sacrifices; yat tat — that which; karmasu — in the fruitive activities; vaiṣamyam — discrepancy; brahma-dṛṣṭam — when it is judged by the brāhmaṇas; samam — equipoised; bhavet — it so becomes.

Překlad

Translation

Ó nejlepší z brāhmaṇů, Śukrācāryo, prosím popiš, jaké chyby se tvůj žák Bali Mahārāja dopustil při provádění obětí. Když bude posouzena v přítomnosti kvalifikovaných brāhmaṇů, povede to k její nápravě.

O best of the brāhmaṇas, Śukrācārya, please describe the fault or discrepancy in your disciple Bali Mahārāja, who engaged in performing sacrifices. This fault will be nullified when judged in the presence of qualified brāhmaṇas.

Význam

Purport

Když se Bali Mahārāja a Prahlāda Mahārāja odebrali na planetu Sutala, Pán Viṣṇu se zeptal Śukrācāryi, za jakou chybu Baliho Mahārāje ho Śukrācārya proklel. Někdo může namítat, že Bali Mahārāja již odešel, a jak tedy mohli posuzovat jeho chyby? Na to Pán Viṣṇu Śukrācāryovi odpověděl, že Baliho přítomnost nebyla zapotřebí, protože posouzením před brāhmaṇy mohly být jeho chyby a nesrovnalosti urovnány. Jak uvidíme v dalším verši, Bali Mahārāja žádné chyby neudělal; Śukrācārya ho proklel bezdůvodně. Pro Baliho Mahārāje to však bylo prospěšné. Následkem Śukrācāryova prokletí přišel o všechno své vlastnictví, a díky své silné víře v oddanou službu získal přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Po oddaném se samozřejmě nežádá, aby prováděl plodonosné činnosti. Śāstra uvádí: sarvārhaṇam acyutejyā (Bhāg. 4.31.14). Uctívání Acyuty, Nejvyšší Osobnosti Božství, uspokojí každého. Jelikož Bali Mahārāja uspokojil Nejvyšší Osobnost Božství, jeho oběti proběhly bez jakýchkoliv nedostatků.

When Bali Mahārāja and Prahlāda Mahārāja had departed for the planet Sutala, Lord Viṣṇu asked Śukrācārya what the fault was in Bali Mahārāja for which Śukrācārya had cursed him. It might be argued that since Bali Mahārāja had now left the scene, how could his faults be judged? In reply to this, Lord Viṣṇu informed Śukrācārya that there was no need for Bali Mahārāja’s presence, for his faults and discrepancies could be nullified if judged before the brāhmaṇas. As will be seen in the next verse, Bali Mahārāja had no faults; Śukrācārya had unnecessarily cursed him. Nonetheless, this was better for Bali Mahārāja. Being cursed by Śukrācārya, Bali Mahārāja was deprived of all his possessions, with the result that the Supreme Personality of Godhead favored him for his strong faith in devotional service. Of course, a devotee is not required to engage in fruitive activities. As stated in the śāstra, sarvārhaṇam acyutejyā (Bhāg. 4.31.14). By worshiping Acyuta, the Supreme Personality of Godhead, one satisfies everyone. Because Bali Mahārāja had satisfied the Supreme Personality of Godhead, there were no discrepancies in his performance of sacrifices.