Skip to main content

Sloka 4

ТЕКСТ 4

Verš

Текст

puṁsāṁ ślāghyatamaṁ manye
daṇḍam arhattamārpitam
yaṁ na mātā pitā bhrātā
suhṛdaś cādiśanti hi
пус лгхйатама манйе
даам архаттамрпитам
йа на мт пит бхрт
сухда чдианти хи

Synonyma

Пословный перевод

puṁsām — lidí; ślāghya-tamam — nejvznešenější; manye — považuji; daṇḍam — trest; arhattama-arpitam — vyměřený Tebou, Nejvyšším Pánem hodným uctívání; yam — co; na — ani; mātā — matka; pitā — otec; bhrātā — bratr; suhṛdaḥ — přátelé; ca — také; ādiśanti — dávají; hi — vskutku.

пусм — людей; лгхйа-тамам — самое почетное; манйе — я считаю; даам — наказание; архаттама-арпитам — то, что послано Тобой, Господом, высшим объектом поклонения; йам — которое; на — ни; мт — мать; пит — отец; бхрт — брат; сухда — друзья; ча — также; дианти — предлагают; хи — поистине.

Překlad

Перевод

Otec, matka, bratr či přítel sice někdy člověka trestají pro jeho dobro, ale nikdy by ho netrestali tímto způsobem. Ty jsi však Pán hodný nejvyššího uctívání, a proto pokládám trest, který jsi mi vyměřil, za velmi vznešený.

Бывает, что отец, мать, брат или друг, желая зависящему от них человеку добра, наказывают его, однако они никогда не поступают с ним так, как это сделал Ты. Но поскольку Ты — Господь, достойный всеобщего поклонения, я считаю ниспосланное Тобой наказание проявлением высшей справедливости.

Význam

Комментарий

Trest vyměřený Nejvyšší Osobností Božství přijímá oddaný jako tu největší milost.

Преданный принимает наказание, уготованное ему Верховной Личностью Бога, как величайшую милость.

tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk
тат те ’нукамп сусамӣкшамо
бхуджна эвтма-кта випкам
хд-вг-вапурбхир видадхан намас те
джӣвета йо мукти-паде са дйа-бхк

“Ten, kdo se uchází o Tvůj soucit a snáší všemožné nepříznivé podmínky způsobené karmou jeho minulých činů, kdo neustále zaměstnává svou mysl, slova a tělo oddanou službou Tobě a neustále se Ti klaní, je bezesporu oprávněným kandidátem vysvobození.” (Bhāg. 10.14.8) Oddaný ví, že takzvaný trest od Nejvyššího Pána je pouze projevem Jeho přízně, kterým chce svého oddaného napravit a přivést ho na správnou cestu. Trest udělený Nejvyšší Osobností Božství tedy nelze srovnávat ani s tou největší přízní tělesného otce, matky, bratra či přítele.

«О Господь, кто, уповая на Твое сострадание, терпеливо сносит любые невзгоды, вызванные его прошлыми поступками, кто с преданностью неустанно служит Тебе умом, телом и речью и кто всегда склоняется перед Тобой, тот, безусловно, достоин освобождения» (Бхаг., 10.14.8). Преданный хорошо знает, что любое наказание, посланное ему Верховной Личностью Бога, есть не что иное, как милость Господа: с его помощью Господь помогает преданному исправиться и выйти на верный путь. Стало быть, наказание, полученное от Верховной Личности Бога, несравнимо ценнее любых похвал и наград, которые можно получить в этом мире от отца, матери, брата или друга.