Skip to main content

Sloka 6

Text 6

Verš

Texto

yatra saṅgīta-sannādair
nadad-guham amarṣayā
abhigarjanti harayaḥ
ślāghinaḥ para-śaṅkayā
yatra saṅgīta-sannādair
nadad-guham amarṣayā
abhigarjanti harayaḥ
ślāghinaḥ para-śaṅkayā

Synonyma

Synonyms

yatra — na té hoře (Trikūṭa); saṅgīta — zpěvu; sannādaiḥ — vibracemi; nadat — znějící; guham — jeskyně; amarṣayā — z nesnesitelné zloby či závisti; abhigarjanti — řvou; harayaḥ — lvi; ślāghinaḥ — velice pyšní na svou sílu; para-śaṅkayā — jelikož se domnívají, že jde o jiného lva.

yatra — en esa montaña (Trikūṭa); saṅgīta — del canto; sannādaiḥ — con las vibraciones; nadat — resonando; guham — las cuevas; amarṣayā — debido a una ira o envidia incontenibles; abhigarjanti — rugen; harayaḥ — los leones; ślāghinaḥ — muy orgullosos de su fuerza; para-śaṅkayā — sospechando la existencia de otro león.

Překlad

Translation

V jeskyních se rozléhá zpěv nebeských obyvatel, a proto lvi, kteří tam žijí a jsou velmi pyšní na svou sílu, řvou s nesnesitelnou závistí, neboť si myslí, že takto řve jiný lev.

Al cantar en esas cuevas, los habitantes del cielo emiten una vibración tan resonante que los leones, muy orgullosos de su fuerza, rugen con envidia incontenible, pensando que es otro león quien ruge de ese modo.

Význam

Purport

Na vyšších planetárních soustavách žijí nejen různé druhy lidských bytostí, ale i zvířata, jako jsou lvi a sloni. Rostou tam stromy a země je ze smaragdů. Tak vypadá stvoření Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v této souvislosti zpíval: keśava! tuyā jagata vicitra — “Můj Pane Keśavo, Tvé stvoření je pestré a plné rozmanitosti.” Geologové, botanici a další takzvaní vědci spekulují o jiných planetárních soustavách, ale jelikož nedokáží odhadnout rozmanitost na jiných planetách, bláhově si představují, že všechny planety kromě této jsou pusté, neobydlené a pokryté prachem. Přestože nedokáží ani odhadnout, co vše ve vesmíru existuje, jsou velmi pyšní na své poznání a lidé podobného ražení je považují za učence. O tom hovoří Śrīmad-Bhāgavatam (2.3.19): śva-viḍ- varāhoṣṭra-kharaiḥ saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ — materialističtí vůdci se těší uznání psů, prasat, velbloudů a oslů a sami jsou také pouze velkými zvířaty. Člověk by se neměl spokojit s poznáním, kterého se mu dostalo od nějakého velkého zvířete. Musí přijmout poznání od dokonalé osoby, jako je Śukadeva Gosvāmī. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ — naší povinností je řídit se pokyny mahājanů. Mahājanů je dvanáct a Śukadeva Gosvāmī je jedním z nich.

SIGNIFICADO: En los sistemas planetarios superiores, además de distintos tipos de seres humanos, también hay animales, como leones y elefantes. Hay árboles, y la tierra está hecha de esmeraldas. Así es la creación de la Suprema Personalidad de Dios. En relación con esto, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura dice en una canción:keśava! tuyā jagata vicitra: «Mi Señor Keśava, Tu creación está llena de colorido y diversidad». Los geólogos, los botánicos y los demás supuestos científicos especulan acerca de otros sistemas planetarios, pero, como no pueden percibir las diversidades de otros planetas, caen en la falsedad de imaginar que todos los planetas, con excepción de este, están vacíos, deshabitados y llenos de polvo. Aunque no pueden ni percibir las diversidades que existen por todo el universo, están muy orgullosos de su conocimiento, y son tenidos por grandes eruditos entre personas de su mismo calibre. Como se explica en el Śrīmad-Bhāgavatam (2.3.19):śva-viḍ-varāhoṣṭra-kharaiḥ saṁstutaḥ puruṣaḥ paśuḥ: Los líderes materialistas son alabados por perros, cerdos, camellos y asnos, y ellos mismos son también grandes animales. No debemos conformarnos con el conocimiento que pueda darnos un gran animal. Por el contrario, debemos recibir conocimiento de una persona perfecta como Śukadeva Gosvāmī. Mahājano yena gataḥ sa panthāḥ: Nuestro deber es seguir las instrucciones de los mahājanas. Los mahājanas son doce, y uno de ellos es Śukadeva Gosvāmī:

svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam
svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ
kumāraḥ kapilo manuḥ
prahlādo janako bhīṣmo
balir vaiyāsakir vayam

(Bhāg. 6.3.20)

(Bhāg. 6.3.20)

Vaiyāsaki je Śukadeva Gosvāmī. Vše, co říká, přijímáme jako skutečnost. To je dokonalé poznání.

Vaiyāsaki es Śukadeva Gosvāmī. Todo lo que él dice lo consideramos cierto. Eso es conocimiento perfecto.