Skip to main content

Sloka 14-19

ТЕКСТЫ 14-19

Verš

Текст

bilvaiḥ kapitthair jambīrair
vṛto bhallātakādibhiḥ
tasmin saraḥ suvipulaṁ
lasat-kāñcana-paṅkajam
bilvaiḥ kapitthair jambīrair
vṛto bhallātakādibhiḥ
tasmin saraḥ suvipulaṁ
lasat-kāñcana-paṅkajam
kumudotpala-kahlāra-
śatapatra-śriyorjitam
matta-ṣaṭ-pada-nirghuṣṭaṁ
śakuntaiś ca kala-svanaiḥ
kumudotpala-kahlāra-
śatapatra-śriyorjitam
matta-ṣaṭ-pada-nirghuṣṭaṁ
śakuntaiś ca kala-svanaiḥ
haṁsa-kāraṇḍavākīrṇaṁ
cakrāhvaiḥ sārasair api
jalakukkuṭa-koyaṣṭi-
dātyūha-kula-kūjitam
haṁsa-kāraṇḍavākīrṇaṁ
cakrāhvaiḥ sārasair api
jalakukkuṭa-koyaṣṭi-
dātyūha-kula-kūjitam
matsya-kacchapa-sañcāra-
calat-padma-rajaḥ-payaḥ
kadamba-vetasa-nala-
nīpa-vañjulakair vṛtam
matsya-kacchapa-sañcāra-
calat-padma-rajaḥ-payaḥ
kadamba-vetasa-nala-
nīpa-vañjulakair vṛtam
kundaiḥ kurubakāśokaiḥ
śirīṣaiḥ kūṭajeṅgudaiḥ
kubjakaiḥ svarṇa-yūthībhir
nāga-punnāga-jātibhiḥ
kundaiḥ kurubakāśokaiḥ
śirīṣaiḥ kūṭajeṅgudaiḥ
kubjakaiḥ svarṇa-yūthībhir
nāga-punnāga-jātibhiḥ
mallikā-śatapatraiś ca
mādhavī-jālakādibhiḥ
śobhitaṁ tīra-jaiś cānyair
nityartubhir alaṁ drumaiḥ
mallikā-śatapatraiś ca
mādhavī-jālakādibhiḥ
śobhitaṁ tīra-jaiś cānyair
nityartubhir alaṁ drumaiḥ

Synonyma

Пословный перевод

bilvaiḥ — stromy bilva; kapitthaiḥ — stromy kapittha; jambīraiḥ — stromy jambīra; vṛtaḥ — obklopené; bhallātaka-ādibhiḥ — stromy bhallātaka a jiné stromy; tasmin — v té zahradě; saraḥ — jezero; su-vipulam — velmi rozlehlé; lasat — zářící; kāñcana — zlaté; paṅka-jam — plné lotosů; kumuda — květin kumuda; utpala — květin utpala; kahlāra — květin kahlāra; śatapatra — a květin śatapatra; śriyā — krásou; ūrjitam — jedinečnou; matta — omámení; ṣaṭ-pada — čmeláci; nirghuṣṭam — bzučeli; śakuntaiḥ — za švitoření ptáků; ca — a; kala-svanaiḥ — zpívajících líbezné písně; haṁsa — labutě; kāraṇḍava — kāraṇḍavy; ākīrṇam — obývaly v hojném počtu; cakrāhvaiḥ — cakravākové; sārasaiḥ — jeřábi; api — jakož i; jalakukkuṭa — vodní kachny; koyaṣṭi — ptáci koyaṣṭi; dātyūha — ptáci dātyūha; kula — hejna; kūjitam — švitořící; matsya — ryb; kacchapa — a želv; sañcāra — kvůli pohybům; calat — způsobujícím vlnění; padma — lotosů; rajaḥ — pylem; payaḥ — voda (byla ozdobená); kadamba — kadamba; vetasa — vetasa; nala — nala; nīpa — nīpa; vañjulakaiḥ — vañjulaka; vṛtam — obklopené; kundaiḥ — kunda; kurubaka — kurubaka; aśokaiḥ — aśoka; śirīṣaiḥ — śirīṣa; kūṭaja — kūṭaja; iṅgudaiḥ — iṅguda; kubjakaiḥ — kubjaka; svarṇa- yūthībhiḥ — svarṇa-yūthī; nāga — nāga; punnāga — punnāga; jātibhiḥ — jātī; mallikā — mallikā; śatapatraiḥ — śatapatra; ca — také; mādhavī — mādhavī; jālakādibhiḥ — jālakā; śobhitam — krášlily; tīrajaiḥ — rostoucí na březích; ca — a; anyaiḥ — jiné; nitya-ṛtubhiḥ — ve všech ročních obdobích; alam — v hojnosti; drumaiḥ — stromy (nesoucími květy a plody).

билваих̣ — деревьями билва; капиттхаих̣ — деревьями капиттха; джамбӣраих̣ — деревьями джамбира; вр̣тах̣ — окруженные; бхалла̄така-а̄дибхих̣бхаллатаками и другими (деревьями); тасмин — в нем (в этом саду); сарах̣ — озеро; су-випулам — очень большое; ласат — сияющих; ка̄н̃чана — золотых; пан̇ка-джам — полное лотосов; кумуда — цветов кумуда; утпала — цветов утпала; кахла̄ра — цветов кахлара; ш́атапатра — цветов шатапатра; ш́рийа̄ — красотой; ӯрджитам — замечательное; матта — опьяненных; шат̣- пада — шмелей; ниргхушт̣ам — полное гудения; ш́акунтаих̣ — с птицами; ча — и; кала-сванаих̣ — издающими мелодичные звуки; хам̇са — лебедей; ка̄ран̣д̣ава — и птиц карандава; а̄кӣрн̣ам — полное; чакра̄хваих̣ — с чакраваками; са̄расаих̣ — с журавлями; апи — а также; джала-куккут̣а — водяных курочек; койашт̣и — птиц кояшти; да̄тйӯха — птиц датьюха; кула — стай; кӯджитам — полное звучания; матсйа — рыб; каччхапа — черепах; сан̃ча̄ра — от движений; чалат — колеблющееся; падма — лотосов; раджах̣ — с пыльцой; пайах̣ — то, воды которого; кадамбакадамбами; ветасаветасами; наланалами; нӣпанипами; ван̃джулакаих̣ванджулаками; вр̣там — окруженное; кундаих̣кундами; курубакакурубаками; аш́окаих̣ашоками; ш́ирӣшаих̣ширишами; кӯт̣аджакутаджами; ин̇гудаих̣ингудами; кубджакаих̣кубджаками; сварн̣а-йӯтхӣбхих̣сварна-ютхи; на̄ганагами; пунна̄гапуннагами; джа̄тибхих̣джати; маллика̄малликами; ш́атапатраих̣шатапатрами; ча — и; ма̄дхавӣмадхави; джа̄лака̄дибхих̣джалаками и прочими; ш́обхитам — украшенное; тӣраджаих̣ — растущими по берегам; ча — и; анйаих̣ — другими; нитйа- р̣тубхих̣ — (плодоносящими) в любое время года; алам — в достаточном количестве; друмаих̣ — деревьями.

Překlad

Перевод

V té zahradě bylo velké jezero plné zářících zlatých lotosů a květin zvaných kumuda, kahlāra, utpala a śatapatra, které hoře dodávaly jedinečný půvab. Rostly tam také stromy bilva, kapittha, jambīra a bhallātaka. Omámení čmeláci pili med a bzučeli do líbezného švitoření ptáků. Jezero obývaly v hojném počtu labutě, kāraṇḍavy, cakravākové, jeřábi a hejna vodních kachen, ptáků dātyūha, koyaṣṭi a dalších švitořících ptáků. Kvůli vlnám, které svými pohyby vytvářely ryby a želvy, byla voda ozdobená pylem z lotosových květů. V okolí jezera rostly ještě další stromy a rostliny: kadamba, vetasa, nala, nīpa, vañjulaka, kunda, kurubaka, aśoka, śirīṣa, kūṭaja, iṅguda, kubjaka, svarṇa-yūthī, nāga, punnāga, jātī, mallikā, śatapatra, jālakā a mādhavī-latā. Jeho břehy také krášlilo mnoho stromů různých druhů, které měly květy a plody ve všech ročních obdobích. Celá hora tak byla nádherně ozdobená.

Было в том саду большое озеро, заросшее золотыми лотосами и другими цветами — лилиями кумуда, кахлара, утпала и шатапатра. Озеро это придавало горе особую красоту. Вокруг него росли деревья билва, капиттха, джамбира и бхаллатака. Мелодичное пение птиц сливалось с жужжанием пчел, опьяненных медом. На озере жили лебеди, карандавы, чакраваки, журавли. Водились там также стаи водяных кур, датьюх, кояшт и других птиц, наполнявших воздух своими криками. Плававшие в воде рыбы и черепахи задевали стебли лотосов, и пыльца с цветов рассыпалась, украшая собой поверхность воды. На берегах озера росли цветы кадамбы, ветасы, налы, нипы, ванджулаки, кунды, курубаки, ашоки, шириши, кутаджи, ингуды, кубджаки, сварна-ютхи, наги, пуннаги, джати, маллики, шатапатры, джалаки и лианы мадхави. Кроме них вокруг озера росли разные деревья, цветущие и плодоносящие круглый год. Таково было убранство горы Трикута.

Význam

Комментарий

Z podrobného popisu jezer a řek hory Trikūṭa můžeme soudit, že jejich nádhera nemá na Zemi obdoby. Zato na jiných planetách je mnoho takových divů. Víme například, že existují dva milióny různých druhů stromů, a ne všechny z nich jsou zastoupené na Zemi. Śrīmad- Bhāgavatam předkládá poznání týkající se celého vesmíru. Nejen tohoto vesmíru — zabývá se i duchovním světem za jeho hranicemi. Popisy hmotného a duchovního světa ve Śrīmad-Bhāgavatamu nemůže nikdo zpochybňovat. Pokusy o cestu ze Země na Měsíc selhaly, ale lidé na Zemi mohou poznat, jak to vypadá na jiných planetách. Nemusí si nic představovat—stačí, když přijmou skutečné poznání ze Śrīmad-Bhāgavatamu, a to je uspokojí.

Судя по детальному описанию озер и рек горы Трикута, на Земле нет мест, которые могли бы сравниться по красоте с этой горой. На других планетах, однако, есть немало подобных чудес. Так, например, из писаний известно, что существует два миллиона видов деревьев и далеко не все из них растут на Земле. «Шримад-Бхагаватам» содержит полное знание обо всем, что находится во вселенной, и не только в этой вселенной, но и в духовном мире, который лежит за ее пределами. Никто не может оспорить описания материального и духовного мира, приведенные в «Шримад-Бхагаватам». Попытки людей отправиться с Земли на Луну ни к чему не привели, но земляне все же могут узнать, что происходит на других планетах. Для этого не нужно ничего выдумывать. Достаточно просто прочитать «Шримад-Бхагаватам», чтобы получить все необходимые сведения.