Skip to main content

KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ

Uctívání metodou payo-vrata

Tato kapitola popisuje, že Aditi, matka polobohů, byla velice zarmoucená, a její manžel Kaśyapa Muni jí proto řekl, jak má pro dobro svých synů dodržovat slib askeze.

Jelikož polobohy nebylo v nebeském království vidět, jejich matka Aditi byla z odloučení od nich velice smutná. Jednoho dne velký mudrc Kaśyapa po mnoha a mnoha letech procitl z meditačního transu a vrátil se do svého āśramu. Viděl, že āśram pozbyl na kráse a jeho žena je velmi nešťastná. Z celého āśramu čišel smutek. Mudrc se proto své ženy zeptal na situaci v āśramu a důvod, proč je tak smutná. Poté, co Aditi Kaśyapovi Munimu sdělila, v jakém je āśram stavu, řekla mu, že naříká kvůli svým nepřítomným synům. Poté ho požádala, aby jí vysvětlil, jak by se mohli opět vrátit a zaujmout své postavení. Přála jim jenom to nejlepší a Kaśyapa Muni byl její žádostí pohnutý. Objasnil jí filozofii seberealizace, rozdíl mezi hmotou a duší a jak nebýt ovlivněn hmotnou ztrátou. Když však viděl, že ani po vyslechnutí těchto pokynů není Aditi spokojená, poradil jí, aby uctívala Vāsudeva, Janārdanu. Ujistil ji, že jedině Pán Vāsudeva ji může uspokojit a splnit všechna její přání. Když pak Aditi vyjádřila touhu uctívat Pána Vāsudeva, Prajāpati Kaśyapa jí řekl o metodě zvané payo- vrata, která se provádí po dvanáct dní. Jak touto metodou uspokojit Pána Kṛṣṇu, mu dříve vysvětlil Pán Brahmā, a proto nyní poradil své ženě, aby dodržovala tento slib a usměrňující zásady, které se s ním pojí.

Verš

śrī-śuka uvāca
evaṁ putreṣu naṣṭeṣu
deva-mātāditis tadā
hṛte tri-viṣṭape daityaiḥ
paryatapyad anāthavat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; evam — takto; putreṣu — když její synové; naṣṭeṣu — opustili své postavení; deva-mātā — matka polobohů; aditiḥ — Aditi; tadā — tehdy; hṛte — jelikož bylo ztraceno; tri- viṣṭape — nebeské království; daityaiḥ — vlivem démonů; paryatapyat — propadla nářku; anātha-vat — jako kdyby neměla ochránce.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó králi, když polobozi, Aditini synové, takto opustili nebe a démoni zaujali jejich místa, Aditi propadla nářku, jako kdyby neměla ochránce.

Verš

ekadā kaśyapas tasyā
āśramaṁ bhagavān agāt
nirutsavaṁ nirānandaṁ
samādher virataś cirāt

Synonyma

ekadā — jednoho dne; kaśyapaḥ — velký mudrc Kaśyapa Muni; tasyāḥ — Aditina; āśramam — do útočiště; bhagavān — nesmírně mocný; agāt — vydal se; nirutsavam — bez nadšení; nirānandam — bez jásotu; samādheḥ — svůj trans; virataḥ — ukončující; cirāt — po dlouhé době.

Překlad

Nesmírně mocný mudrc Kaśyapa Muni po mnoha a mnoha dnech procitl z meditačního transu a vrátil se domů. V Aditině āśramu ho však nečekal jásot ani veselí.

Verš

sa patnīṁ dīna-vadanāṁ
kṛtāsana-parigrahaḥ
sabhājito yathā-nyāyam
idam āha kurūdvaha

Synonyma

saḥ — Kaśyapa Muni; patnīm — ke své ženě; dīna-vadanām — mající sklíčený obličej; kṛta-āsana-parigrahaḥ — poté, co přijal místo k sezení; sabhājitaḥ — uctěný Aditi; yathā-nyāyam — podle času a místa; idam āha — promluvil následovně; kuru-udvaha — ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Kuruovců.

Překlad

Ó nejlepší z Kuruovců, když byl Kaśyapa Muni náležitě přivítán, usedl a promluvil ke své manželce Aditi, která byla hluboce sklíčená.

Verš

apy abhadraṁ na viprāṇāṁ
bhadre loke ’dhunāgatam
na dharmasya na lokasya
mṛtyoś chandānuvartinaḥ

Synonyma

api — zdali; abhadram — neštěstí; na — ne; viprāṇām — brāhmaṇů; bhadre — ó ctihodná Aditi; loke — v tomto světě; adhunā — v této době; āgatam — nastalo; na — ne; dharmasya — náboženských zásad; na — ne; lokasya — obyčejných lidí; mṛtyoḥ — smrt; chanda-anuvartinaḥ — kteří podléhají rozmarům smrti.

Překlad

Ó ctihodná ženo, stalo se snad něco nepříznivého s náboženskými zásadami, brāhmaṇy a nebo s obyčejnými lidmi, kteří podléhají rozmarům smrti?

Význam

Všichni obyvatelé tohoto hmotného světa mají své předepsané povinnosti — platí to zvláště pro brāhmaṇy, ale týká se to i obyčejných lidí, kteří podléhají rozmarům smrti. Kaśyapa Muni uvažoval, zda došlo k porušení usměrňujících zásad, které jsou určeny pro dobro všech, a v sedmi sousledných verších položil několik otázek.

Verš

api vākuśalaṁ kiñcid
gṛheṣu gṛha-medhini
dharmasyārthasya kāmasya
yatra yogo hy ayoginām

Synonyma

api — přemýšlím; — buď; akuśalam — nepřízeň; kiñcit — nějaká; gṛheṣu — v domě; gṛha-medhini — ó má ženo, která jsi připoutaná k rodinnému životu; dharmasya — zásad náboženství; arthasya — hospodářské situace; kāmasya — uspokojování tužeb; yatra — doma; yogaḥ — výsledek meditace; hi — vskutku; ayoginām — dokonce i těch, kdo nejsou transcendentalisty.

Překlad

Ó má ženo, která jsi tolik připoutaná k rodinnému životu, pokud hospodář správně dodržuje zásady náboženství, hospodářského rozvoje a uspokojování smyslů, vyrovná se svými činnostmi jednání transcendentalisty. Porušila jsi snad nějakou z těchto zásad?

Význam

V tomto verši oslovil Aditi její manžel Kaśyapa Muni jako gṛha-medhini, což znamená “ta, jež je spokojena v rodinném životě zaměřeném na uspokojování smyslů”. Lidé žijící rodinným životem obvykle hledají smyslový požitek v činnostech konaných pro hmotný výsledek. Životní cíl gṛhamedhīch je jediný — smyslový požitek. Proto je řečeno: yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham — život hospodáře se zakládá na smyslovém požitku, a proto je štěstí v něm zažívané jen velmi skrovné. Védy však pamatují na všechny, a proto i hospodář může své jednání uzpůsobit podle usměrňujících zásad dharmy, arthy, kāmy a mokṣi. Cílem má být osvobození, ale jelikož se člověk nedokáže ihned vzdát smyslového požitku, śāstry předepisují následování zásad náboženství, hospodářského rozvoje a uspokojování smyslů. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.9) uvádí: dharmasya hy āpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate — “Veškeré předepsané činnosti jsou zajisté určeny ke konečnému osvobození. Nikdy by neměly být konány pro hmotný zisk.” Ti, kdo žijí životem hospodáře, by si neměli myslet, že cílem náboženství je dokonalejší uspokojení smyslů. I rodinný život je určen pro rozvoj duchovního poznání, díky kterému lze nakonec dosáhnout vysvobození z hmotného zajetí. Cílem hospodáře by mělo být pochopení konečného smyslu života (tattva-jijñāsā). Potom se jeho život vyrovná životu yogīna. Kaśyapa Muni se tedy ptal své ženy, zda podle pokynů śāster následovala zásady náboženství, hospodářského rozvoje a uspokojování smyslů. Jakmile se člověk odchýlí od pokynů śāstry, je okamžitě zmaten a ztratí pochopení smyslu rodinného života.

Verš

api vātithayo ’bhyetya
kuṭumbāsaktayā tvayā
gṛhād apūjitā yātāḥ
pratyutthānena vā kvacit

Synonyma

api — zdali; — nebo; atithayaḥ — hosté, kteří přijdou bez pozvání; abhyetya — poté, co přišli do domu; kuṭumba-āsaktayā — která jsi byla příliš připoutaná ke členům své rodiny; tvayā — tebou; gṛhāt — z domu; apūjitāḥ — aniž by byli náležitě uvítáni; yātāḥ — odešli; pratyutthānena — povstáním; — nebo; kvacit — někdy.

Překlad

Opomněla jsi snad z přehnané připoutanosti ke členům své rodiny náležitě přijmout nezvané hosty, kteří pak bez uvítání odešli?

Význam

Povinností hospodáře je přijmout hosty, i kdyby se jednalo o nepřítele. Když přijde host do domu, musí ho člověk náležitě uvítat tak, že vstane a nabídne mu místo k sezení. Písma přikazují: gṛhe śatrum api prāptaṁ viśvastam akutobhayam — dokonce i když do domu přijde nepřítel, je třeba ho přijmout tak, aby zapomněl na nepřátelství hostitele. Každý by měl s ohledem na své postavení náležitě přijmout kohokoliv, kdo přijde do jeho domu. Přinejmenším by mu měl nabídnout místo k sezení a sklenici vody, aby se host necítil nespokojen. Kaśyapa Muni se Aditi ptal, zda nebyli takoví (atithi) hosté zneuctěni. Slovo atithi se vztahuje na člověka, který přijde bez pozvání.

Verš

gṛheṣu yeṣv atithayo
nārcitāḥ salilair api
yadi niryānti te nūnaṁ
pherurāja-gṛhopamāḥ

Synonyma

gṛheṣu — v domově; yeṣu — kterém; atithayaḥ — nezvaní hosté; na — ne; arcitāḥ — uvítáni; salilaiḥ api — alespoň nabídnutím sklenice vody; yadi — jestliže; niryānti — odejdou; te — tato domácnost; nūnam — jistě; pheru- rāja — šakalů; gṛha — domovy; upamāḥ — jako.

Překlad

Domovy, z nichž hosté odejdou, aniž by dostali alespoň trochu vody na uvítanou, jsou jako díry v poli, které jsou domovem šakalů.

Význam

Na poli může být mnoho děr od hadů a myší, ale když jsou tam velké nory, lze předpokládat, že v nich žijí šakali. V takových domovech jistě nebude nikdo hledat útočiště. Lidské domovy, kde se nezvaným hostům (atithi) nedostane náležitého přijetí, jsou jako domovy šakalů.

Verš

apy agnayas tu velāyāṁ
na hutā haviṣā sati
tvayodvigna-dhiyā bhadre
proṣite mayi karhicit

Synonyma

api — zdali; agnayaḥ — ohně; tu — vskutku; velāyām — v ohnivé oběti; na — ne; hutāḥ — obětované; haviṣā — ghí; sati — ó cnostná ženo; tvayā — tebou; udvigna-dhiyā — kvůli nějaké úzkosti; bhadre — ó šťastná ženo; proṣite — byl mimo domov; mayi — když já; karhicit — někdy.

Překlad

Ó počestná a šťastná ženo, naplnila tě snad po mém odchodu z domova taková úzkost, že jsi neobětovala ghí do ohně?

Verš

yat-pūjayā kāma-dughān
yāti lokān gṛhānvitaḥ
brāhmaṇo ’gniś ca vai viṣṇoḥ
sarva-devātmano mukham

Synonyma

yat-pūjayā — díky uctívání ohně a brāhmaṇů; kāma-dughān — jež naplní touhy; yāti — živá bytost spěje; lokān — na vyšší planetární soustavu; gṛha- anvitaḥ — ten, kdo je připoutaný k životu hospodáře; brāhmaṇaḥ — brāhmaṇové; agniḥ ca — a oheň; vai — vskutku; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; sarva- deva-ātmanaḥ — duše všech polobohů; mukham — ústa.

Překlad

Uctíváním ohně a brāhmaṇů může hospodář dosáhnout vytouženého cíle, pobytu na vyšších planetách, neboť obětní oheň a brāhmaṇové jsou považováni za ústa Pána Viṣṇua, jenž je Nadduší všech polobohů.

Význam

Podle védského systému se pořádá ohnivá oběť, při níž je obětováno ghí, obilí, ovoce, květy a tak dále, aby se Pán Viṣṇu najedl a byl spokojen. V Bhagavad-gītě (9.26) Pán říká:

patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam
aśnāmi prayatātmanaḥ

“Jestliže Mi někdo s láskou a oddaností obětuje lístek, květ, ovoce či vodu, přijmu to.” Toto vše lze tedy nabízet obětnímu ohni, a Pán Viṣṇu bude spokojen. Doporučuje se také brāhmaṇa-bhojana, nabízet jídlo brāhmaṇům, protože když se brāhmaṇové dosyta najedí zbytků jídla obětovaného v yajñi, je to další způsob, jak jí samotný Pán Viṣṇu. Podle védských zásad se tedy mají při každé slavnosti nabízet obětiny ohni a podávat dostatek jídla brāhmaṇům. Tak může hospodář dosáhnout přemístění na nebeské planety a podobná místa ve vyšších planetárních soustavách.

Verš

api sarve kuśalinas
tava putrā manasvini
lakṣaye ’svastham ātmānaṁ
bhavatyā lakṣaṇair aham

Synonyma

api — zdali; sarve — všichni; kuśalinaḥ — prospívající; tava — tvoji; putrāḥ — synové; manasvini — ó velkomyslná ženo; lakṣaye — vidím; asvastham — neklidná; ātmānam — mysl; bhavatyāḥ — tvá; lakṣaṇaiḥ — podle příznaků; aham — já.

Překlad

Ó velkomyslná ženo, daří se všem tvým synům dobře? Když vidím tvůj povadlý obličej, je mi jasné, že tvá mysl není klidná. Čím to je?

Verš

śrī-aditir uvāca
bhadraṁ dvija-gavāṁ brahman
dharmasyāsya janasya ca
tri-vargasya paraṁ kṣetraṁ
gṛhamedhin gṛhā ime

Synonyma

śrī-aditiḥ uvāca — Śrīmatī Aditi řekla; bhadram — vše dobré; dvija- gavām — brāhmaṇů a krav; brahman — ó brāhmaṇo; dharmasya asya — náboženských zásad uvedených v śāstrách; janasya — obyčejných lidí; ca — a; tri-vargasya — tří stádií pokroku (dharma, artha a kāma); param — nejvyšší; kṣetram — pole; gṛhamedhin — ó můj manželi, který jsi připoutaný k životu hospodáře; gṛhāḥ — tvůj domov; ime — všechny tyto věci.

Překlad

Aditi řekla: Ó můj manželi, ctěný brāhmaṇo, co se týče brāhmaṇů, krav, náboženství a blahobytu ostatních lidí je vše v pořádku. Ó pane domu, v životě hospodáře šťastně vzkvétají principy dharmy, arthy a kāmy, a je tudíž plný štěstí.

Význam

V rodinném životě může člověk podle usměrnění śāster kultivovat zásady náboženství, hospodářského rozvoje a smyslového požitku, ale pokud chce dosáhnout osvobození, musí rodinného života zanechat a vstoupit do transcendentálního stavu odříkání. Kaśyapa Muni stav odříkání nepřijal, a proto je zde jednou osloven jako brahman a podruhé jako gṛhamedhin. Jeho žena Aditi ho ujistila, že v jejich domácnosti probíhalo vše bez problémů a brāhmaṇové a krávy byli ctěni a ochraňováni. Jinými slovy — řád nebyl narušen a domácnost fungovala bez potíží.

Verš

agnayo ’tithayo bhṛtyā
bhikṣavo ye ca lipsavaḥ
sarvaṁ bhagavato brahmann
anudhyānān na riṣyati

Synonyma

agnayaḥ — uctívání ohňů; atithayaḥ — přijímání hostů; bhṛtyāḥ — uspokojování služebníků; bhikṣavaḥ — péče o žebráky; ye — ti všichni, kteří; ca — a; lipsavaḥ — jak si přejí (je o ně postaráno); sarvam — oni všichni; bhagavataḥ — na tebe, můj pane; brahman — ó brāhmaṇo; anudhyānāt — díky neustálému myšlení; na riṣyati — nic nechybí (vše je náležitě vykonáno).

Překlad

Náležitě si hledím ohňů, hostů, služebníků i žebráků, můj milovaný muži. Jelikož neustále myslím na tebe, nemůže se stát, že by byla kterákoliv náboženská zásada zanedbána.

Verš

ko nu me bhagavan kāmo
na sampadyeta mānasaḥ
yasyā bhavān prajādhyakṣa
evaṁ dharmān prabhāṣate

Synonyma

kaḥ — která; nu — jistě; me — moje; bhagavan — ó pane; kāmaḥ — touha; na — ne; sampadyeta — lze splnit; mānasaḥ — v mé mysli; yasyāḥ — mně; bhavān — tvá vznešenost; prajā-adhyakṣaḥ — Prajāpati; evam — tímto způsobem; dharmān — náboženské zásady; prabhāṣate — hovoří.

Překlad

Ó můj pane, jsi Prajāpati a osobně mě poučuješ o zásadách náboženství. Jak by tedy mé touhy mohly zůstat nesplněné?

Verš

tavaiva mārīca manaḥ-śarīrajāḥ
prajā imāḥ sattva-rajas-tamo-juṣaḥ
samo bhavāṁs tāsv asurādiṣu prabho
tathāpi bhaktaṁ bhajate maheśvaraḥ

Synonyma

tava — tvoji; eva — vskutku; mārīca — ó synu Marīciho; manaḥ-śarīra-jāḥ — zrození buď z tvého těla, nebo z tvé mysli (všichni démoni a polobozi); prajāḥ — zrození z tebe; imāḥ — oni všichni; sattva-rajaḥ-tamaḥ-juṣaḥ — ovlivnění sattva-guṇou, rajo-guṇou nebo tamo-guṇou; samaḥ — stejně spravedlivý; bhavān — ty; tāsu — vůči každému z nich; asura-ādiṣu — počínaje asury; prabho — ó můj pane; tathā api — přesto; bhaktam — o oddané; bhajate — stará se; mahā-īśvaraḥ — nejvyšší vládce, Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Ó synu Marīciho, jsi vznešená osobnost, a proto jsi stejně spravedlivý ke všem démonům i polobohům, kteří se zrodili buď ze tvého těla, nebo ze tvé mysli a vyznačují se některou ze tří hmotných kvalit — sattva- guṇou, rajo-guṇou nebo tamo-guṇou. Avšak i nejvyšší vládce, Nejvyšší Osobnost Božství, je zvláště nakloněný oddaným, přestože je vůči všem živým bytostem nestranný.

Význam

V Bhagavad-gītě (9.29) Pán říká:

samo 'haṁ sarva-bhūteṣu
na me dveṣyo 'sti na priyaḥ
ye bhajanti tu māṁ bhaktyā
mayi te teṣu cāpy aham

I když je Nejvyšší Pán stejně nakloněný všem, zvláště tíhne k těm, kdo Mu oddaně slouží. Říká: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati—“Milý synu Kuntī, vyhlas prosím, že Můj oddaný nikdy nezanikne.” Na jiném místě Kṛṣṇa prohlašuje:

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

Všichni se svým způsobem snaží potěšit Nejvyšší Osobnost Božství, ale Pán jim dává různá požehnání, jež odpovídají jejich přístupu. Aditi proto naléhala na svého muže se slovy, že i nejvyšší vládce přeje svým oddaným, a Kaśyapa by tedy měl projevit přízeň svému oddanému synu Indrovi, který se ocitl v nesnázích.

Verš

tasmād īśa bhajantyā me
śreyaś cintaya suvrata
hṛta-śriyo hṛta-sthānān
sapatnaiḥ pāhi naḥ prabho

Synonyma

tasmāt — proto; īśa — ó mocný vládce; bhajantyāḥ — tvé služebné; me — mě; śreyaḥ — štěstí; cintaya — vezmi v úvahu; su-vrata — ó vznešený; hṛta- śriyaḥ — zbavené všeho bohatství; hṛta-sthānān — zbavené obydlí; sapatnaiḥ — soupeři; pāhi — prosím ochraň; naḥ — nás; prabho — ó můj pane.

Překlad

Proto tě prosím, můj vznešený pane, uděl své služebné svoji přízeň. Naši soupeři, démoni, nás nyní připravili o naše bohatství i obydlí. Prosím, poskytni nám ochranu.

Význam

Aditi, matka polobohů, naléhala na Kaśyapu Muniho, aby zajistil polobohům ochranu. Když mluvíme o polobozích, týká se to i jejich matky.

Verš

parair vivāsitā sāhaṁ
magnā vyasana-sāgare
aiśvaryaṁ śrīr yaśaḥ sthānaṁ
hṛtāni prabalair mama

Synonyma

paraiḥ — našimi nepřáteli; vivāsitā — vyhnaná ze svého obydlí; — tatáž; aham — já; magnā — utopená; vyasana-sāgare — v oceánu potíží; aiśvaryam — bohatství; śrīḥ — krása; yaśaḥ — sláva; sthānam — obydlí; hṛtāni — všechno odňato; prabalaiḥ — velice mocnými; mama — moje.

Překlad

Démoni, naši strašlivě mocní nepřátelé, nás připravili o bohatství, krásu, slávu a dokonce i o obydlí. Teď jsme ve vyhnanství a topíme se v oceánu těžkostí.

Verš

yathā tāni punaḥ sādho
prapadyeran mamātmajāḥ
tathā vidhehi kalyāṇaṁ
dhiyā kalyāṇa-kṛttama

Synonyma

yathā — jak; tāni — vše, co jsme ztratili; punaḥ — znovu; sādho — ó velký světče; prapadyeran — mohou znovu získat; mama — moji; ātmajāḥ — potomci (synové); tathā — tak; vidhehi — laskavě učiň; kalyāṇam — příznivost; dhiyā — když zvážíš; kalyāṇa-kṛt-tama — ó ty, jenž jsi tou nejlepší osobou, která může jednat pro naše blaho.

Překlad

Ó nejlepší z mudrců, nejlepší z těch, kdo udělují příznivá požehnání, prosím, zvaž naši situaci a dej mým synům požehnání, díky kterým budou moci získat zpátky to, co ztratili.

Verš

śrī-śuka uvāca
evam abhyarthito ’dityā
kas tām āha smayann iva
aho māyā-balaṁ viṣṇoḥ
sneha-baddham idaṁ jagat

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī pravil; evam — takto; abhyarthitaḥ — požádán; adityā — Aditi; kaḥ — Kaśyapa Muni; tām — jí; āha — řekl; smayan — s úsměvem; iva — jako; aho — běda; māyā-balam — vliv matoucí energie; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; sneha-baddham — ovlivněný touto citovou náklonností; idam — tento; jagat — celý svět.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Když Kaśyapa Muni vyslechl Aditinu žádost, mírně se usmál. “Běda,” řekl, “jak mocná je matoucí energie Pána Viṣṇua, která celý svět poutá citovou náklonností k dětem!”

Význam

Kaśyapa Muni cítil účast se soužením své ženy, ale přesto ho překvapovalo, jak je celý svět ovlivněný citovou náklonností.

Verš

kva deho bhautiko ’nātmā
kva cātmā prakṛteḥ paraḥ
kasya ke pati-putrādyā
moha eva hi kāraṇam

Synonyma

kva — kde je; dehaḥ — toto hmotné tělo; bhautikaḥ — tvořené pěti prvky; anātmā — nikoliv duše; kva — kde je; ca — také; ātmā — duše; prakṛteḥ — vůči hmotnému světu; paraḥ — transcendentální; kasya — koho; ke — kdo je; pati — manžel; putra-ādyāḥ — nebo syn a tak dále; mohaḥ — iluze; eva — vskutku; hi — jistě; kāraṇam — příčina.

Překlad

Kaśyapa Muni pokračoval: Co je toto hmotné tělo, tvořené pěti prvky? Je odlišné od duše. Duše se naprosto liší od hmotných prvků, jež tvoří tělo. Pod vlivem tělesné připoutanosti je však živá bytost považována za manžela či syna. Tyto iluzorní vztahy mají příčinu v nepochopení.

Význam

Duše (ātmā neboli jīva) se liší od těla, které je kombinací pěti hmotných prvků. To je prostá skutečnost, ale člověk ji nechápe, dokud nezíská duchovní vzdělání. Kaśyapa Muni a jeho žena Aditi se setkali na nebeských planetách, ale stejné nepochopení existuje po celém vesmíru a je běžné i zde na Zemi. Živé bytosti se sice nacházejí na různých úrovních, ale všechny jsou více či méně ovlivněné tělesným pojetím života. Všem živým bytostem v hmotném světě v té či oné míře chybí duchovní vzdělání. Védská civilizace se však zakládá na duchovním vzdělání, a na jeho základě byla také Arjunovi sdělena Bhagavad-gītā. Kṛṣṇa hned na začátku Bhagavad-gīty Arjunu nabádal, aby pochopil, že se duše od těla liší.

dehino 'smin yathā dehe
kaumāraṁ yauvanaṁ jarā
tathā dehāntara-prāptir
dhīras tatra na muhyati

“Tak jako vtělená duše přechází v tomto těle z dětství do mládí a do stáří, přechází také v okamžiku smrti do jiného těla. Moudrý člověk se touto změnou nedá zmást.” (Bg. 2.13) V dnešní civilizaci se toto duchovní vzdělání bohužel zcela vytratilo. Nikdo nechápe, co je jeho skutečným zájmem, který se týká duše, a nikoliv hmotného těla. Vzdělání znamená duchovní vzdělání. Těžce pracovat s tělesným pojetím života, bez duchovního vzdělání, znamená žít jako zvíře. Nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛ-loke kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye (Bhāg. 5.5.1). Lidé tak těžce pracují jen pro pohodlí těla, aniž by měli ponětí o duši. Žijí tedy ve velice nebezpečné civilizaci, neboť to, že se duše musí převtělit, je skutečnost (tathā dehāntara-prāptiḥ). Bez duchovního vzdělání jsou lidé udržováni v temnotě nevědomosti a nevědí, co se s nimi po zničení současného těla stane. Slepě pracují pod vedením slepých vůdců. Andhā yathāndhair upanīyamānās te 'pīśa-tantryām uru-dāmni baddhāḥ (Bhāg. 7.5.31). Pošetilá živá bytost neví, že je zcela v područí hmotné přírody, a ta jí po smrti vnutí určité tělo, které bude muset přijmout. Neví, že i když v současném těle je možná velice důležitou osobou, kvůli svým nevědomým činnostem pod vlivem kvalit hmotné přírody může v příštím životě dostat tělo zvířete nebo stromu. Proto se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy snaží předat všem živým bytostem pravé světlo duchovní existence. Tomuto hnutí není příliš těžké porozumět a lidé ho musí využít, neboť to je zachrání před nebezpečným životem plným nezodpovědnosti.

Verš

upatiṣṭhasva puruṣaṁ
bhagavantaṁ janārdanam
sarva-bhūta-guhā-vāsaṁ
vāsudevaṁ jagad-gurum

Synonyma

upatiṣṭhasva — snaž se uctívat; puruṣam — Nejvyšší Osobu; bhagavantam — Osobnost Božství; janārdanam — jež může zabít všechny nepřátele; sarva-bhūta-guhā-vāsam — žijící v srdci každého; vāsudevam — Vāsudeva, Kṛṣṇu, který je všudypřítomný a je synem Vasudeva; jagat-gurum — duchovního mistra a učitele celého světa.

Překlad

Moje milá Aditi, zaměstnej se oddanou službou Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který je vládcem všeho, je schopen porazit číkoliv nepřátele a sídlí v srdci každého. Jedině tato Nejvyšší Osoba — Kṛṣṇa neboli Vāsudeva — může každému udělit všechna příznivá požehnání, neboť je duchovním mistrem celého vesmíru.

Význam

Těmito slovy se Kaśyapa Muni snažil svou manželku uklidnit. Aditi se obrátila se svou žádostí na toho, kdo byl z hmotného hlediska jejím manželem. To je samozřejmě v pořádku, ale ve skutečnosti hmotný příbuzný nikomu nepomůže. Je-li jakákoliv pomoc možná, přijde jedině od Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudeva. Proto Kaśyapa Muni své ženě Aditi poradil, aby začala uctívat Pána Vāsudeva, jenž sídlí v srdci každého. Je přítelem všech, a je známý jako Janārdana, jelikož může zabít všechny nepřátele. V hmotné přírodě působí tři kvality — dobro, vášeň a nevědomost — a nad touto hmotnou přírodou existuje ještě jiná příroda, která je transcendentální a nazývá se śuddha-sattva. V hmotném světě je kvalita dobra pokládána za nejlepší, ale i ta je někdy vlivem hmotného znečištění potlačena kvalitami vášně a nevědomosti. Když ale živá bytost transcenduje soupeření mezi těmito kvalitami a zaměstná se oddanou službou, jejich vliv překoná. V tomto transcendentálním postavení je její vědomí čisté. Sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditam (Bhāg. 4.3.23). Postavení, které je transcendentální vůči hmotné přírodě, se nazývá vasudeva — stav bez hmotného znečištění. Pouze v něm dokáže živá bytost vnímat Nejvyššího Pána, Vāsudeva. Stav vasudeva naplňuje předpoklady pro duchovní život. Vāsudevaḥ sarvam iti sa mahātmā su-durlabhaḥ. Ten, kdo realizuje Vāsudeva, Nejvyšší Osobnost Božství, se stává velmi vznešenou osobou.

Paramātmā (Vāsudeva) sídlí v srdci každého. To potvrzuje Bhagavad- gītā, kde Pán říká:

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

“Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.” (Bg. 10.10)

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati

“Nejvyšší Pán sídlí v srdci každého, ó Arjuno.” (Bg. 18.61)

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram
suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ
jñātvā māṁ śāntim ṛcchati

“Ten, kdo si Mě je plně vědom a ví, že jsem konečným příjemcem veškerých obětí a askeze, Nejvyšším Pánem všech planet a polobohů a dobrodincem všech živých bytostí, se zbaví hmotných strastí a dosáhne míru.” (Bg. 5.29)

Nechť se oddaný, který je zmaten, uchýlí k lotosovým nohám Vāsudeva, Kṛṣṇy. Ten mu dá inteligenci, jež mu pomůže překonat všechny těžkosti a vrátit se domů, zpátky k Bohu. Kaśyapa Muni poradil své ženě, ať vyhledá útočiště u lotosových nohou Vāsudeva, Kṛṣṇy, protože to vyřeší její problémy. Z toho vyplývá, že Kaśyapa Muni byl ideální duchovní mistr. Nebyl tak pošetilý, aby se vydával za vznešenou osobnost, která se vyrovná Bohu. Byl pravým guruem, protože své ženě doporučil vyhledat útočiště u lotosových nohou Vāsudeva. Ten, kdo svého svěřence či žáka učí uctívat Vāsudeva, je pravý duchovní mistr. Slovo jagad-gurum je v této souvislosti velice důležité. Kaśyapa Muni se nevydával za jagad-gurua, přestože jím ve opravdu byl, neboť zastával uctívání Vāsudeva. Skutečným jagad- guruem je Vāsudeva, jak je zde jasně uvedeno (vāsudevaṁ jagad-gurum). Ten, kdo učí pokyny Vāsudeva, Bhagavad-gītu, je stejně dobrý jako vāsudevaṁ jagad-gurum. Ten, kdo však neučí tyto pokyny v jejich pravé podobě, a přitom se prohlašuje za jagad-gurua, pouze podvádí veřejnost. Kṛṣṇa je jagad-guru a za jagad-gurua lze přijmout i toho, kdo jménem Kṛṣṇy učí Kṛṣṇovy pokyny takové, jaké jsou. Toho, kdo vymýšlí vlastní teorie, nelze přijmout; takový jagad-guru je falešný.

Verš

sa vidhāsyati te kāmān
harir dīnānukampanaḥ
amoghā bhagavad-bhaktir
netareti matir mama

Synonyma

saḥ — On (Vāsudeva); vidhāsyati — bezpochyb splní; te — tvoje; kāmān — touhy; hariḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; dīna — k ubohým; anukampanaḥ — velice milostivý; amoghā — neselhávající; bhagavat-bhaktiḥ — oddaná služba Nejvyšší Osobnosti Božství; na — ne; itarā — cokoliv jiného než bhagavat-bhakti; iti — takto; matiḥ — mínění; mama — moje.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který je velice milostivý k ubohým, ti splní všechna přání, protože oddaná služba Jemu nikdy neselhává. Jakákoliv jiná metoda než oddaná služba je marná. To je mé mínění.

Význam

Existují tři druhy lidí: akāma, mokṣa-kāma a sarva-kāma. Ten, kdo usiluje o vysvobození z tohoto hmotného světa, se nazývá mokṣa- kāma, ten, kdo si chce naplno užívat hmotného světa, se nazývá sarva- kāma a ten, komu se všechna přání splnila a již nemá další hmotné touhy, se nazývá akāma. Bhakta je prostý všech tužeb. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam. Je očištěný a zbavený hmotných přání. Mokṣa- kāmī touží získat osvobození splynutím s existencí Nejvyššího Brahmanu, a jelikož má tuto touhu splynout s Pánem, není ještě čistý. Jsou-li ti, kdo touží po osvobození, nečistí, co pak říci o karmīch, kteří mají tolik různých tužeb? Śāstra však říká:

akāmaḥ sarva-kāmo vā
mokṣa-kāma udāra-dhīḥ
tīvreṇa bhakti-yogena
yajeta puruṣaṁ param

“Ať už člověk touží po všem, nebo netouží po ničem, anebo si přeje splynout s Pánem, inteligentní je jedině tehdy, když transcendentální láskyplnou službou uctívá Pána Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství.” (Bhāg. 2.3.10)

Kaśyapa Muni viděl, že jeho žena Aditi měla jisté hmotné touhy — přála si blaho svých synů, ale přesto jí poradil, aby se věnovala oddané službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Každý, ať je karmī, jñānī, yogī, nebo bhakta, by měl pro patřičné splnění všech svých tužeb vyhledat útočiště u lotosových nohou Vāsudeva a prokazovat Mu transcendentální láskyplnou službu. Kṛṣṇa je dīna-anukampana, velice milostivý ke všem, a pomůže tomu, kdo chce splnit své hmotné touhy. Někdy se ale stane — pokud je oddaný velice upřímný — že mu Pán projeví zvláštní přízeň nevyplněním jeho hmotné touhy a požehná mu přímo čistou oddanou službou. V Caitanya- caritāmṛtě (Madhya 22.38-39) je řečeno:

kṛṣṇa kahe, — ‘āmā bhaje, māge viṣaya-sukha
amṛta chāḍi’ viṣa māge — ei baḍa mūrkha
āmi — vijña, ei mūrkhe ‘viṣaya’ kene diba?
sva-caraṇāmṛta diyā ‘viṣaya’ bhulāiba

“Kṛṣṇa říká: ,Když Mi někdo prokazuje transcendentální láskyplnou službu, ale zároveň touží po hmotném požitku, je to veliký hlupák. Jako by se vzdával nektaru, aby mohl pít jed. Já jsem však velice inteligentní. Proč bych mu tedy dával hmotné bohatství? Místo toho ho donutím přijmout nektar v podobě útočiště u Mých lotosových nohou a zapomenout na iluzorní hmotný požitek.’” Jestliže si oddaný udržuje nějakou hmotnou touhu a zároveň upřímně touží sloužit lotosovým nohou Kṛṣṇy, může se stát, že mu Kṛṣṇa poskytne přímo čistou oddanou službu a že mu všechna hmotná přání a vlastnictví odebere. To je projev Pánovy zvláštní přízně oddaným. Ten, kdo začne s oddanou službou Kṛṣṇovi, ale přesto má ještě hmotné touhy, se může od všech hmotných tužeb oprostit — tak jako Dhruva Mahārāja — ale může to nějaký čas trvat. Touží-li však velmi upřímný oddaný jen po Kṛṣṇových lotosových nohách, Kṛṣṇa mu udělí přímo śuddha-bhakti, čistou oddanou službu.

Verš

śrī-aditir uvāca
kenāhaṁ vidhinā brahmann
upasthāsye jagat-patim
yathā me satya-saṅkalpo
vidadhyāt sa manoratham

Synonyma

śrī-aditiḥ uvāca — Śrīmatī Aditi prosila; kena — jakými; aham — já; vidhinā — usměrňujícími zásadami; brahman — ó brāhmaṇo; upasthāsye — mohu potěšit; jagat-patim — Pána vesmíru, Jagannātha; yathā — pomocí jakých; me — moje; satya-saṅkalpaḥ — touha může být skutečně splněna; vidadhyāt — kéž splní; saḥ — On (Nejvyšší Pán); manoratham — ambice či touhy.

Překlad

Śrīmatī Aditi řekla: Ó brāhmaṇo, vylož mi prosím usměrňující zásady, podle kterých mohu uctívat nejvyššího vládce světa, aby byl se mnou spokojen a splnil mi má přání.

Význam

Říká se: “Člověk míní, Bůh mění.” Člověk si může přát mnoho věcí, ale jeho touhy se nenaplní, dokud mu je nesplní Nejvyšší Osobnost Božství. Splnění touhy se nazývá satya-saṅkalpa. Toto slovo je zde velmi důležité. Aditi se vydala na milost svému manželovi, aby jí dal pokyny, podle nichž by mohla uctívat Nejvyšší Osobnost Božství a tím dosáhnout splnění všech svých přání. Žák musí nejprve učinit rozhodnutí, že je nutné, aby uctíval Nejvyššího Pána, a pak mu duchovní mistr dá patřičné pokyny. Nikdo nemůže duchovnímu mistrovi nic nakazovat, tak jako pacient nemůže od svého lékaře vyžadovat, aby mu předepsal určitý lék. Zde je popsán začátek uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství. Bhagavad-gītā (7.16) potvrzuje:

catur-vidhā bhajante māṁ
janāḥ sukṛtino 'rjuna
ārto jijñāsur arthārthī
jñānī ca bharatarṣabha

“Ó nejlepší z Bhāratovců, čtyři druhy zbožných lidí Mi začínají oddaně sloužit — soužený, toužící po bohatství, zvídavý a hledající poznání Absolutní Pravdy.” Aditi byla ārtha, soužená. Velice se rmoutila kvůli tomu, že její synové, polobozi, o vše přišli. Proto chtěla podle pokynů svého manžela Kaśyapy Muniho přijmout útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

ādiśa tvaṁ dvija-śreṣṭha
vidhiṁ tad-upadhāvanam
āśu tuṣyati me devaḥ
sīdantyāḥ saha putrakaiḥ

Synonyma

ādiśa — pouč mě; tvam — ó můj muži; dvija-śreṣṭha — ó nejlepší z brāhmaṇů; vidhim — usměrňující zásady; tat — Pána; upadhāvanam — proces uctívání; āśu — velice brzy; tuṣyati — bude spokojen; me — se mnou; devaḥ — Pán; sīdantyāḥ — nyní naříkající; saha — se; putrakaiḥ — všemi mými syny, polobohy.

Překlad

Ó nejlepší z brāhmaṇů, pouč mě prosím o dokonalé metodě uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství oddanou službou, díky níž by se mnou Pán mohl být brzy spokojen a zachránil mě i s mými syny z této nebezpečné situace.

Význam

Někdy se méně inteligentní lidé ptají, zda člověk skutečně musí vyhledat gurua, aby dostal pokyny o oddané službě a mohl udělat duchovní pokrok. Zde je odpověď — a nejen zde, ale i v Bhagavad-gītě, kde Arjuna přijal Kṛṣṇu za svého gurua (śiṣyas te 'haṁ śādhi māṁ tvāṁ prapannam). Také Védy nás nabádají: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet — ten, kdo má vážný zájem o pokrok v duchovním životě, musí přijmout gurua, který mu poskytne správné vedení. Pán říká, že je třeba uctívat ācāryu, který je zástupcem Nejvyšší Osobnosti Božství (ācāryaṁ māṁ vijānīyāt). To by měl každý jasně pochopit. V Caitanya-caritāmṛtě je řečeno, že guru je projevem Nejvyšší Osobnosti Božství. Podle všech důkazů ze śāster a podle praktického příkladu oddaných je tedy nezbytné přijmout gurua. Aditi přijala za gurua svého manžela, aby jí dal pokyny, jak uctíváním Nejvyššího Pána rozvíjet duchovní vědomí, oddanou službu.

Verš

śrī-kaśyapa uvāca
etan me bhagavān pṛṣṭaḥ
prajā-kāmasya padmajaḥ
yad āha te pravakṣyāmi
vrataṁ keśava-toṣaṇam

Synonyma

śrī-kaśyapaḥ uvāca — Kaśyapa Muni řekl; etat — toto; me — mnou; bhagavān — nejmocnější; pṛṣṭaḥ — když byl požádán; prajā-kāmasya — s touhou po potomstvu; padma-jaḥ — Pán Brahmā, který se narodil z lotosového květu; yat — cokoliv; āha — řekl; te — tobě; pravakṣyāmi — vyložím; vratam — ve formě uctívání; keśava-toṣaṇam — kterým je uspokojen Keśava, Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Śrī Kaśyapa Muni pravil: Když jsem si přál mít potomstvo, položil jsem Pánu Brahmovi, který se narodil z lotosového květu, různé otázky. Nyní ti vyložím tentýž způsob uspokojení Keśavy, Nejvyšší Osobnosti Božství, jaký mě naučil Pán Brahmā.

Význam

Zde je další vysvětlení procesu oddané služby. Kaśyapa Muni se rozhodl naučit Aditi stejnou metodu, jakou mu pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství doporučil Brahmā. To je správný postup. Guru neučí svého žáka nějakou novou metodu, kterou by si sám vymyslel. Žák od gurua přijímá autorizovanou metodu, kterou guru obdržel od svého gurua. To je systém učednické posloupnosti (evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ), pravý védský způsob, jak přijmout oddanou službu, která těší Nejvyšší Osobnost Božství. Vyhledat pravého gurua, duchovního mistra, je tedy nezbytné. Pravý duchovní mistr je ten, kdo získal milost svého gurua, který je pravý díky tomu, že také získal milost svého gurua. To se nazývá paramparā. Dokud člověk nepřijme tento systém parampary, nepřinese mu pronášení mantry, kterou dostal, žádný prospěch. V dnešní době se objevuje mnoho falešných guruů, kteří si vymýšlejí vlastní mantry jako prostředek pro hmotný, nikoliv duchovní pokrok. Je-li však mantra vymyšlená, nemůže být účinná. Mantry a metoda oddané služby mají zvláštní moc, ale pouze za předpokladu, že jsou získány od autorizované osoby.

Verš

phālgunasyāmale pakṣe
dvādaśāhaṁ payo-vratam
arcayed aravindākṣaṁ
bhaktyā paramayānvitaḥ

Synonyma

phālgunasya — měsíce Phālguna (únor a březen); amale — během jasných; pakṣe — čtrnácti dnů; dvādaśa-aham — po dvanáct dní, konče Dvādaśīm, dnem po Ekādaśī; payaḥ-vratam — se slibem přijímat pouze mléko; arcayet — je třeba uctívat; aravinda-akṣam — Nejvyšší Osobnost Božství s lotosovýma očima; bhaktyā — oddaností; paramayā — čistou; anvitaḥ — prostoupený.

Překlad

Po dvanáct dní v jasné polovině měsíce Phālguna (únor a březen), konče Dvādaśīm, je třeba dodržovat slib, že budeš žít pouze z mléka, a s veškerou oddaností uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, Pána s lotosovýma očima.

Význam

Uctívat s oddaností Nejvyššího Pána Viṣṇua znamená následovat arcana-mārgu.

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

Oddaný by měl instalovat Božstvo Pána Viṣṇua či Kṛṣṇy a pečlivě Ho uctívat — oblékat Ho, zdobit květinovými girlandami a obětovat Mu různé ovoce, květy a vařená jídla, chutně připravená s použitím ghí, cukru a obilnin. Také by měl podle pokynů písem za zvonění zvonkem obětovat lampu, vonné tyčinky a tak dále. Tomu se říká uctívání Pána. Zde je doporučeno, aby oddaný dodržoval slib, že se bude živit pouze mlékem, což se nazývá payo-vrata. Tak jako je na Ekādaśī oddanou službou vynechat obilniny, na Dvādaśī se doporučuje nepožívat nic než mléko. Payo-vrata a oddaná služba Nejvyššímu Pánu formou arcana se má vykonávat s postojem čisté oddanosti (bhaktyā). Bez bhakti nelze Nejvyšší Osobnost Božství uctívat. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ. Ten, kdo chce poznat Nejvyšší Osobnost Božství, vědět, co si Pán přeje jíst a co Ho uspokojí, a být s Ním v přímém styku, musí přijmout proces bhakti. To je doporučeno i v tomto verši: bhaktyā paramayānvitaḥ — člověk má být prostoupen čistou oddanou službou.

Verš

sinīvālyāṁ mṛdālipya
snāyāt kroḍa-vidīrṇayā
yadi labhyeta vai srotasy
etaṁ mantram udīrayet

Synonyma

sinīvālyām — během dne, kdy je měsíc v novu; mṛdā — hlínou; ālipya — když si potře tělo; snāyāt — má se vykoupat; kroḍa-vidīrṇayā — kterou vyryl kanec svým klem; yadi — jestliže; labhyeta — je dostupná; vai — vskutku; srotasi — v tekoucí řece; etam mantram — tuto mantru; udīrayet — má recitovat.

Překlad

Je-li dostupná hlína, kterou vyryl kanec, oddaný by si ji měl během novu rozetřít po těle a pak se vykoupat v tekoucí řece. Během koupele by měl recitovat následující mantru.

Verš

tvaṁ devy ādi-varāheṇa
rasāyāḥ sthānam icchatā
uddhṛtāsi namas tubhyaṁ
pāpmānaṁ me praṇāśaya

Synonyma

tvam — ty; devi — ó matko Země; ādi-varāheṇa — Nejvyšší Osobností Božství v podobě kance; rasāyāḥ — ze dna vesmíru; sthānam — místo; icchatā — přející si; uddhṛtā asi — byla jsi vyzdvižena; namaḥ tubhyam — s úctou se ti klaním; pāpmānam — všechny hříšné činy a reakce za ně; me — moje; praṇāśaya — prosím odčiň.

Překlad

Ó matko Země, byla jsi vyzdvižena Nejvyšší Osobností Božství v podobě kance, protože sis přála místo, kde bys mohla zůstat. Modlím se, abys milostivě zničila všechny reakce mého hříšného života. Skládám ti uctivé poklony.

Verš

nirvartitātma-niyamo
devam arcet samāhitaḥ
arcāyāṁ sthaṇḍile sūrye
jale vahnau gurāv api

Synonyma

nirvartita — skončeny; ātma-niyamaḥ — běžné denní povinnosti oddaného, jako mytí, recitování dalších manter a tak dále; devam — Nejvyšší Osobnost Božství; arcet — má uctívat; samāhitaḥ — soustředěně; arcāyām — Božstva; sthaṇḍile — oltář; sūrye — slunce; jale — vodu; vahnau — oheň; gurau — duchovního mistra; api — vskutku.

Překlad

Pak má člověk vykonat své každodenní duchovní povinnosti a s upřenou pozorností uctívat Božstvo Nejvyššího Pána a také oltář, slunce, vodu, oheň a duchovního mistra.

Verš

namas tubhyaṁ bhagavate
puruṣāya mahīyase
sarva-bhūta-nivāsāya
vāsudevāya sākṣiṇe

Synonyma

namaḥ tubhyam — skládám Ti své uctivé poklony; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; puruṣāya — Nejvyšší Osobo; mahīyase — nejlepší ze všech osobností; sarva-bhūta-nivāsāya — osobo, která přebýváš v srdci každého; vāsudevāya — Pane, který žiješ všude; sākṣiṇe — svědku všeho.

Překlad

Ó Nejvyšší Pane, největší ze všech, který žiješ v srdci každého a ve kterém žije každý, ó svědku všeho, Vāsudeve, nejvyšší a všeprostupující osobo, s úctou se Ti klaním.

Verš

namo ’vyaktāya sūkṣmāya
pradhāna-puruṣāya ca
catur-viṁśad-guṇa-jñāya
guṇa-saṅkhyāna-hetave

Synonyma

namaḥ — skládám Ti uctivé poklony; avyaktāya — který nejsi nikdy viděn hmotnýma očima; sūkṣmāya — transcendentální; pradhāna-puruṣāya — Nejvyšší Osobo; ca — také; catuḥ-viṁśat — dvaceti čtyř; guṇa-jñāya — znalče prvků; guṇa-saṅkhyāna — systému sāṅkhya-yogy; hetave — původní příčino.

Překlad

S úctou se Ti klaním, Nejvyšší Osobo. Jelikož jsi velice subtilní, není možné Tě spatřit hmotnýma očima. Jsi znalcem dvaceti čtyř prvků a zakladatelem systému sāṅkhya-yogy.

Význam

Catur-viṁśad-guṇa, dvacet čtyři prvků, představuje pět hrubohmotných prvků (země, voda, oheň, vzduch a éter), tři jemnohmotné (mysl, inteligence a falešné ego), deset smyslů (pět činných a pět poznávacích), pět smyslových předmětů a znečištěné vědomí. Všechny tyto prvky studuje sāṅkhya-yoga zavedená Pánem Kapiladevou. Podobnou sāṅkhya- yogu později učil ještě jiný Kapila, který však byl ateistou, a jeho systém není uznáván za autorizovaný.

Verš

namo dvi-śīrṣṇe tri-pade
catuḥ-śṛṅgāya tantave
sapta-hastāya yajñāya
trayī-vidyātmane namaḥ

Synonyma

namaḥ — skládám Ti uctivé poklony; dvi-śīrṣṇe — který máš dvě hlavy; tri-pade — který máš tři nohy; catuḥ-śṛṅgāya — který máš čtyři rohy; tantave — který šíříš; sapta-hastāya — který máš sedm rukou; yajñāya — yajña- puruṣovi, svrchovanému poživateli; trayī — tři druhy védských obřadů; vidyā-ātmane — Osobnosti Božství, ztělesnění všeho poznání; namaḥ — skládám Ti uctivé poklony.

Překlad

S úctou se Ti klaním, Nejvyšší Pane, Osobnosti Božství, který máš dvě hlavy (prāyaṇīya a udāyanīya), tři nohy (savana-traya), čtyři rohy (čtyři Védy) a sedm rukou (sedm védských hymnů zvaných čandy, jako je například Gāyatrī). Klaním se Tobě, jehož duší jsou tři druhy védských obřadů (karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa a upāsanā-kāṇḍa) a jenž tyto obřady šíříš v podobě oběti.

Verš

namaḥ śivāya rudrāya
namaḥ śakti-dharāya ca
sarva-vidyādhipataye
bhūtānāṁ pataye namaḥ

Synonyma

namaḥ — skládám Ti uctivé poklony; śivāya — inkarnaci jménem Pán Śiva; rudrāya — expanzi jménem Rudra; namaḥ — poklony; śakti-dharāya — zdroji všech energií; ca — a; sarva-vidyā-adhipataye — zdroji všeho poznání; bhūtānām — živých bytostí; pataye — nejvyššímu vládci; namaḥ — skládám uctivé poklony.

Překlad

S úctou se Ti klaním, Pane Śivo či Rudro, jenž jsi zdrojem všech energií a veškerého poznání a vládcem všech bytostí.

Význam

Je obvyklé klanět se expanzi či inkarnaci Pána. Pán Śiva je inkarnací nevědomosti, jedné z kvalit hmotné přírody.

Verš

namo hiraṇyagarbhāya
prāṇāya jagad-ātmane
yogaiśvarya-śarīrāya
namas te yoga-hetave

Synonyma

namaḥ — skládám Ti uctivé poklony; hiraṇyagarbhāya — který zaujímáš postavení čtyřhlavého Hiraṇyagarbhy neboli Brahmy; prāṇāya — zdroji života každého; jagat-ātmane — Nadduši celého vesmíru; yoga-aiśvarya- śarīrāya — jehož tělo oplývá bohatstvím a mystickými silami; namaḥ te — skládám Ti uctivé poklony; yoga-hetave — původnímu vládci všech mystických sil.

Překlad

Klaním se Tobě, jenž zaujímáš postavení Hiraṇyagarbhy, zdroje života, Nadduše každé živé bytosti. Tvé tělo je zdrojem bohatství v podobě všech mystických sil. S úctou se Ti klaním.

Verš

namas ta ādi-devāya
sākṣi-bhūtāya te namaḥ
nārāyaṇāya ṛṣaye
narāya haraye namaḥ

Synonyma

namaḥ te — skládám Ti uctivé poklony; ādi-devāya — který jsi původní Osobnost Božství; sākṣi-bhūtāya — svědkovi všeho v srdci každého; te — Tobě; namaḥ — skládám uctivé poklony; nārāyaṇāya — který přijímáš inkarnaci Nārāyaṇa; ṛṣaye — mudrce; narāya — inkarnaci lidské bytosti; haraye — Nejvyšší Osobnosti Božství; namaḥ — skládám uctivé poklony.

Překlad

Klaním se Tobě, který jsi původní Osobností Božství, svědkem v srdci každého a inkarnací Nara-Nārāyaṇa Ṛṣiho v podobě lidské bytosti. Ó Osobnosti Božství, skládám Ti uctivé poklony.

Verš

namo marakata-śyāma-
vapuṣe ’dhigata-śriye
keśavāya namas tubhyaṁ
namas te pīta-vāsase

Synonyma

namaḥ — skládám Ti uctivé poklony; marakata-śyāma-vapuṣe — jehož barva pleti je načernalá jako drahokam marakata; adhigata-śriye — jemuž je podřízena matka Lakṣmī, bohyně štěstí; keśavāya — Pánu Keśavovi, jenž zabil démona Keśīho; namaḥ tubhyam — skládám Ti uctivé poklony; namaḥ te — znovu Ti skládám uctivé poklony; pīta-vāsase — jehož šaty jsou žluté.

Překlad

Můj Pane, klaním se Tobě, jenž jsi oblečen ve žlutých šatech a barvou pleti připomínáš drahokam marakata a jemuž je plně podřízena bohyně štěstí. Ó můj Pane, Keśavo, s úctou se Ti klaním.

Verš

tvaṁ sarva-varadaḥ puṁsāṁ
vareṇya varadarṣabha
atas te śreyase dhīrāḥ
pāda-reṇum upāsate

Synonyma

tvam — Ty; sarva-vara-daḥ — který můžeš udělit požehnání všeho druhu; puṁsām — všem živým bytostem; vareṇya — ó Ty, který jsi nanejvýš hoden uctívání; vara-da-ṛṣabha — ó nejmocnější ze všech, kdo dávají požehnání; ataḥ — z toho důvodu; te — Tvých; śreyase — zdroj všeho příznivého; dhīrāḥ — ti nejrozvážnější; pāda-reṇum upāsate — uctívají prach z lotosových nohou.

Překlad

Ó Pane, který jsi nanejvýš vznešený a hoden uctívání, Ty dokážeš splnit touhy všech, a proto ti, kdo jsou rozvážní, uctívají v zájmu vlastního dobra prach z Tvých lotosových nohou.

Verš

anvavartanta yaṁ devāḥ
śrīś ca tat-pāda-padmayoḥ
spṛhayanta ivāmodaṁ
bhagavān me prasīdatām

Synonyma

anvavartanta — oddaně slouží; yam — jemuž; devāḥ — všichni polobozi; śrīḥ ca — a bohyně štěstí; tat-pāda-padmayoḥ — Jeho lotosových nohou; spṛhayantaḥ — toužící; iva — přesně; āmodam — nebeskou blaženost; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; me — se mnou; prasīdatām — kéž je spokojen.

Překlad

Všichni polobozi i bohyně štěstí slouží Jeho lotosovým nohám a ctí jejich vůni. Kéž je se mnou tento Nejvyšší Pán spokojen.

Verš

etair mantrair hṛṣīkeśam
āvāhana-puraskṛtam
arcayec chraddhayā yuktaḥ
pādyopasparśanādibhiḥ

Synonyma

etaiḥ mantraiḥ — recitováním všech těchto manter; hṛṣīkeśam — Nejvyšší Osobnost Božství, Pána všech smyslů; āvāhana — volající; puraskṛtam — projevující Mu úctu ve všech ohledech; arcayet — oddaný by měl uctívat; śraddhayā — s vírou a oddaností; yuktaḥ — zaměstnaný; pādya- upasparśana-ādibhiḥ — s předměty uctívání (jako je pādya, arghya atd.).

Překlad

Kaśyapa Muni pokračoval: Recitací všech těchto manter je třeba uctívat Keśavu, Hṛṣīkeśu neboli Kṛṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, vítat Ho s vírou a oddaností a obětovat předměty pro Jeho uctívání (jako je pādya a arghya).

Verš

arcitvā gandha-mālyādyaiḥ
payasā snapayed vibhum
vastropavītābharaṇa-
pādyopasparśanais tataḥ
gandha-dhūpādibhiś cārced
dvādaśākṣara-vidyayā

Synonyma

arcitvā — takto uctívající; gandha-mālya-ādyaiḥ — vonnými tyčinkami, květinovými girlandami a tak dále; payasā — mlékem; snapayet — má koupat; vibhum — Pána; vastra — šaty; upavīta — posvátná šňůra; ābharaṇa — ozdoby; pādya — voda na omytí lotosových nohou; upasparśanaiḥ — dotýkající se; tataḥ — potom; gandha — vůně; dhūpa — vonné tyčinky; ādibhiḥ — s těmito všemi; ca — a; arcet — má uctívat; dvādaśa-akṣara-vidyayāmantrou o dvanácti slabikách.

Překlad

Na začátku by měl oddaný recitovat dvādaśākṣara-mantru a obětovat květinové girlandy, vonné tyčinky a tak dále. Poté, co takto Pána uctí, by Ho měl koupat v mléce, obléci do vhodných šatů a dát Mu posvátnou šňůru a ozdoby. Má nabídnout vodu na omytí Pánových nohou a znovu Ho uctívat vonnými květy, tyčinkami a dalšími předměty.

Význam

Dvādaśākṣara-mantrou je oṁ namo bhagavate vāsudevāya. Při uctívání Božstva má oddaný levou rukou zvonit zvonkem a pravou rukou obětovat předměty, jako je pādya, arghya, vastra, gandha, mālā, ābharaṇa, bhūṣaṇa a další. Pak je třeba Pána vykoupat v mléce, obléci Ho a znovu Ho uctívat všemi předměty.

Verš

śṛtaṁ payasi naivedyaṁ
śāly-annaṁ vibhave sati
sasarpiḥ saguḍaṁ dattvā
juhuyān mūla-vidyayā

Synonyma

śṛtam — vařená; payasi — v mléce; naivedyam — oběť Božstvu; śāli- annam — kvalitní rýže; vibhave — je-li dostupná; sati — tak; sa-sarpiḥ — s ghí (přepuštěným máslem); sa-guḍam — se zahuštěnou šťávou s cukrové třtiny; dattvā — obětující Jemu; juhuyāt — má vložit obětiny do plamene; mūla-vidyayā — za recitování téže dvādaśākṣara-mantry.

Překlad

Pokud si to oddaný může dovolit, měl by Božstvu obětovat kvalitní rýži vařenou v mléce s přepuštěným máslem a zahuštěnou šťávou z cukrové třtiny. Za recitace téže původní mantry má to vše obětovat ohni.

Verš

niveditaṁ tad-bhaktāya
dadyād bhuñjīta vā svayam
dattvācamanam arcitvā
tāmbūlaṁ ca nivedayet

Synonyma

niveditam — toto obětované prasādam; tat-bhaktāya — Jeho oddanému; dadyāt — má být nabídnuto; bhuñjīta — nechť přijme; — nebo; svayam — sám; dattvā ācamanam — poskytující vodu na omytí rukou a úst; arcitvā — takto uctívající Božstvo; tāmbūlam — arekové oříšky s kořením; ca — také; nivedayet — nechť nabídne.

Překlad

Potom ať nabídne všechno prasādam vaiṣṇavovi, nebo ať nabídne část a zbytek přijme sám. Poté nechť Božstvu obětuje ācaman, pak arekový oříšek a znovu Ho uctívá.

Verš

japed aṣṭottara-śataṁ
stuvīta stutibhiḥ prabhum
kṛtvā pradakṣiṇaṁ bhūmau
praṇamed daṇḍavan mudā

Synonyma

japet — měl by tiše odříkávat; aṣṭottara-śatam — stoosmkrát; stuvīta — měl by se modlit; stutibhiḥ — různými oslavnými modlitbami; prabhum — k Pánovi; kṛtvā — poté, co provede; pradakṣiṇam — obřadné obcházení; bhūmau — na zem; praṇamet — měl by složit poklony; daṇḍavat — celým tělem; mudā — s velkým uspokojením.

Překlad

Poté ať tiše stoosmkrát pronese mantru a modlí se k Pánu modlitbami, které Ho oslavují. Potom nechť Pána obřadně obejde a nakonec s velkou radostí a uspokojením složí poklony tím, že padne na zem jako tyč (daṇḍavat).

Verš

kṛtvā śirasi tac-cheṣāṁ
devam udvāsayet tataḥ
dvy-avarān bhojayed viprān
pāyasena yathocitam

Synonyma

kṛtvā — přijímaje; śirasi — na hlavu; tat-śeṣām — všechny zbytky (vodu a květy obětované Božstvu); devam — Božstvu; udvāsayet — mají být zanechány na posvátném místě; tataḥ — poté; dvi-avarān — minimálně dva; bhojayet — měl by nasytit; viprān — brāhmaṇy; pāyasena — sladkou rýží; yathā-ucitam — jak si každý zasluhuje.

Překlad

Poté, co se všemi květy a vodou obětovanou Božstvu dotkne své hlavy, ať je zanechá na posvátném místě a také ať sladkou rýží nasytí alespoň dva brāhmaṇy.

Verš

bhuñjīta tair anujñātaḥ
seṣṭaḥ śeṣaṁ sabhājitaiḥ
brahmacāry atha tad-rātryāṁ
śvo bhūte prathame ’hani
snātaḥ śucir yathoktena
vidhinā susamāhitaḥ
payasā snāpayitvārced
yāvad vrata-samāpanam

Synonyma

bhuñjīta — ať přijme prasādam; taiḥ — brāhmaṇů; anujñātaḥ — se svolením; sa-iṣṭaḥ — s přáteli a příbuznými; śeṣam — zbytky; sabhājitaiḥ — náležitě uctěných; brahmacārī — dodržování celibátu; atha — samozřejmě; tat- rātryām — v noci; śvaḥ bhūte — za úsvitu; prathame ahani — prvního dne; snātaḥ — koupel; śuciḥ — očišťující se; yathā-uktena — jak bylo popsáno výše; vidhinā — dodržováním usměrňujících zásad; su-samāhitaḥ — s bedlivou pozorností; payasā — mlékem; snāpayitvā — když Božstvo vykoupe; arcet — nechť uctívá; yāvat — dokud; vrata-samāpanam — neskončí období uctívání.

Překlad

Nechť dokonale uctí vážené brāhmaṇy, které nasytil, a s jejich svolením přijme se svými přáteli a příbuznými prasādam. Tu noc ať dodržuje přísný celibát a dalšího rána po koupeli čistě a pozorně omyje Božstvo Viṣṇua mlékem a uctívá Ho postupem, který již byl podrobně popsán.

Verš

payo-bhakṣo vratam idaṁ
cared viṣṇv-arcanādṛtaḥ
pūrvavaj juhuyād agniṁ
brāhmaṇāṁś cāpi bhojayet

Synonyma

payaḥ-bhakṣaḥ — ten, kdo pouze pije mléko; vratam idam — uctívání touto metodou spojenou se slibem; caret — měl by vykonat; viṣṇu-arcana- ādṛtaḥ — uctívání Pána Viṣṇua s velkou vírou a oddaností; pūrva-vat — jak bylo uvedeno dříve; juhuyāt — má vložit obětiny; agnim — do ohně; brāhmaṇān — brāhmaṇy; ca api — rovněž; bhojayet — nasytit.

Překlad

Nechť oddaný dodržuje tento slib, s velkou vírou a oddaností uctívá Pána Viṣṇua a živí se pouze mlékem. Rovněž by měl obětovat do ohně a nasytit brāhmaṇy, jak bylo uvedeno dříve.

Verš

evaṁ tv ahar ahaḥ kuryād
dvādaśāhaṁ payo-vratam
harer ārādhanaṁ homam
arhaṇaṁ dvija-tarpaṇam

Synonyma

evam — tak; tu — jistě; ahaḥ ahaḥ — den za dnem; kuryāt — nechť koná; dvādaśa-aham — dokud neuplyne dvanáct dní; payaḥ-vratam — dodržování slibu zvaného payo-vrata; hareḥ ārādhanam — uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství; homam — prováděním ohnivé oběti; arhaṇam — uctíváním Božstva; dvija-tarpaṇam — a uspokojováním brāhmaṇů podáváním jídla.

Překlad

Tímto způsobem ať dodržuje tuto payo-vratu po dobu dvanácti dnů: každý den uctívá Pána, provádí běžné povinnosti, koná oběti a podává jídlo brāhmaṇům.

Verš

pratipad-dinam ārabhya
yāvac chukla-trayodaśīm
brahmacaryam adhaḥ-svapnaṁ
snānaṁ tri-ṣavaṇaṁ caret

Synonyma

pratipat-dinam — dnem zvaným Pratipat; ārabhya — počínaje; yāvat — až do; śukla — jasné poloviny měsíce; trayodaśīm — třináctého dne měsíce (druhý den po Ekādaśī); brahmacaryam — dodržování úplného celibátu; adhaḥ-svapnam — spaní na zemi; snānam — koupání se; tri-ṣavanam — třikrát (ráno, večer a v poledne); caret — má konat.

Překlad

Počínaje dnem Pratipat až do třináctého dne dalšího jasného měsíce (do śukla Trayodaśī) ať dodržuje naprostý celibát, spí na zemi, koupe se třikrát denně a tak plní svůj slib.

Verš

varjayed asad-ālāpaṁ
bhogān uccāvacāṁs tathā
ahiṁsraḥ sarva-bhūtānāṁ
vāsudeva-parāyaṇaḥ

Synonyma

varjayet — nechť upustí od; asat-ālāpam — zbytečných hovorů na hmotná témata; bhogān — uspokojování smyslů; ucca-avacān — vyšší či nižší; tathā — jakož i; ahiṁsraḥ — neubližující; sarva-bhūtānām — všem živým bytostem; vāsudeva-parāyaṇaḥ — být jednoduše oddaným Pána Vāsudeva.

Překlad

Během tohoto období nechť zbytečně nemluví o hmotných záležitostech či smyslovém požitku, je prostý jakýchkoliv špatných úmyslů vůči všem živým bytostem a je čistým a upřímným oddaným Pána Vāsudeva.

Verš

trayodaśyām atho viṣṇoḥ
snapanaṁ pañcakair vibhoḥ
kārayec chāstra-dṛṣṭena
vidhinā vidhi-kovidaiḥ

Synonyma

trayodaśyām — třináctého dne v měsíci; atho — potom; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; snapanam — koupel; pañcakaiḥ — pañcāmṛtou, pěti látkami; vibhoḥ — Pán; kārayet — nechť vykoná; śāstra-dṛṣṭena — daných písmy; vidhinā — podle usměrňujících zásad; vidhi-kovidaiḥ — za pomoci knězů, kteří znají usměrňující zásady.

Překlad

Poté nechť třináctého dne měsíce podle pokynů śāster a za pomoci brāhmaṇů śāster znalých vykoupe Pána Viṣṇua v pěti látkách (mléku, jogurtu, ghí, cukru a medu).

Verš

pūjāṁ ca mahatīṁ kuryād
vitta-śāṭhya-vivarjitaḥ
caruṁ nirūpya payasi
śipiviṣṭāya viṣṇave
sūktena tena puruṣaṁ
yajeta susamāhitaḥ
naivedyaṁ cātiguṇavad
dadyāt puruṣa-tuṣṭidam

Synonyma

pūjām — uctívání; ca — také; mahatīm — velkolepé; kuryāt — nechť vykoná; vitta-śāṭhya — uvažování lakomce (neutrácet dostatečné množství peněz); vivarjitaḥ — vzdá se; carum — obilí obětované při yajñi; nirūpya — náležitě prohlížející; payasi — s mlékem; śipiviṣṭāya — Nadduši, která sídlí v srdci každé živé bytosti; viṣṇave — Pánu Viṣṇuovi; sūktena — recitováním védské mantry známé jako Puruṣa-sūkta; tena — tím; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; yajeta — nechť uctívá; su-samāhitaḥ — se soustředěnou pozorností; naivedyam — jídlo obětované Božstvu; ca — a; ati-guṇa-vat — honosně připravené a oplývající rozmanitými chutěmi; dadyāt — nechť obětuje; puruṣa-tuṣṭi-dam — vše má být Nejvyšší Osobnosti Božství velice příjemné.

Překlad

Nechť se oddaný vzdá lakotného zvyku schraňovat peníze a zařídí velkolepé uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua, jenž sídlí v srdci každé živé bytosti. Se soustředěnou pozorností musí k obětování připravit obiloviny vařené v ghí a mléce a recitovat mantru zvanou Puruṣa- sūkta. Obětované jídlo má mít rozmanité chutě. Takto má vypadat jeho uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

ācāryaṁ jñāna-sampannaṁ
vastrābharaṇa-dhenubhiḥ
toṣayed ṛtvijaś caiva
tad viddhy ārādhanaṁ hareḥ

Synonyma

ācāryam — duchovního mistra; jñāna-sampannam — velice pokročilého v duchovním poznání; vastra-ābharaṇa-dhenubhiḥ — oděvy, ozdobami a mnoha kravami; toṣayet — ať uspokojí; ṛtvijaḥ — kněze doporučené duchovním mistrem; ca eva — rovněž; tat viddhi — to se snaž pochopit; ārādhanam — uctívání; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Ať uspokojí duchovního mistra (ācāryu), který je znalý védské literatury, a kněze, kteří mu pomáhají (zvané hotā, udgātā, adhvaryu a brahma), nabídnutím šatů, ozdob a krav. Toto je obřad, který se nazývá viṣṇu-ārādhana neboli uctívání Pána Viṣṇua.

Verš

bhojayet tān guṇavatā
sad-annena śuci-smite
anyāṁś ca brāhmaṇāñ chaktyā
ye ca tatra samāgatāḥ

Synonyma

bhojayet — nechť rozdá prasādam; tān — jim všem; guṇa-vatā — bohatými pokrmy; sat-annena — s jídlem připraveným za použití ghí a mléka, které je pokládáno za velice čisté; śuci-smite — ó zbožná ženo; anyān ca — také další; brāhmaṇān — brāhmaṇy; śaktyā — jak je to jen možné; ye — všechny, kteří; ca — také; tatra — tam (při obřadech); samāgatāḥ — shromážděni.

Překlad

Ó šťastná ženo, všechny obřady ať koná pod vedením učených ācāryů, a ty ať i s jejich knězi uspokojí. Rozdáním prasādam ať také uspokojí brāhmaṇy a ostatní shromážděné.

Verš

dakṣiṇāṁ gurave dadyād
ṛtvigbhyaś ca yathārhataḥ
annādyenāśva-pākāṁś ca
prīṇayet samupāgatān

Synonyma

dakṣiṇām — příspěvek penězi či zlatem; gurave — duchovnímu mistrovi; dadyāt — má dát; ṛtvigbhyaḥ ca — a knězům, které zaměstnal duchovní mistr; yathā-arhataḥ — jak je to jen možné; anna-adyena — rozdáváním prasādam; āśva-pākān — dokonce i caṇḍālům, lidem zvyklým jíst psí maso; ca — také; prīṇayet — je třeba potěšit; samupāgatān — protože se zúčastnili obřadu.

Překlad

Nechť uspokojí duchovního mistra a asistující kněze tím, že jim rozdá šaty, ozdoby, krávy a také nějaké peněžní dary. Pak ať rozdáváním prasādam uspokojí všechny přítomné, dokonce i nejnižší z lidí — caṇḍāly (kteří jsou zvyklí jíst psí maso).

Význam

Védským obyčejem je rozdávat prasādam, jak je doporučeno zde, bez rozlišování, kdo je způsobilý ho přijmout, a kdo ne. Každý — ať už brāhmaṇa, śūdra, vaiśya, kṣatriya, nebo i nejnižší z lidí, caṇḍāla — má být pozván na prasādam. Když ale caṇḍālové, nejnižší či nejchudší třída, přijímají prasādam, neznamená to, že se stali Nārāyaṇem či Viṣṇuem. Nārāyaṇa sídlí v srdci každého, ale to neznamená, že je caṇḍālou či chudákem. Māyāvādská filozofie, podle níž je chudý člověk Nārāyaṇem, představuje to nejzhoubnější ateistické hnutí ve védské kultuře. Tohoto uvažování je třeba se naprosto vzdát. Každý má dostat příležitost přijmout prasādam, ale to neznamená, že každý má právo stát se Nārāyaṇem.

Verš

bhuktavatsu ca sarveṣu
dīnāndha-kṛpaṇādiṣu
viṣṇos tat prīṇanaṁ vidvān
bhuñjīta saha bandhubhiḥ

Synonyma

bhuktavatsu — poté, co nasytí; ca — také; sarveṣu — všechny přítomné; dīna — velmi chudé; andha — slepé; kṛpaṇa — ty, kdo nejsou brāhmaṇy; ādiṣu — a tak dále; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua, jenž sídlí v srdci každého; tat — to (prasādam); prīṇanam — těšící; vidvān — ten, kdo rozumí této filozofii; bhuñjīta — nechť sám přijme prasādam; saha — s; bandhubhiḥ — přáteli a příbuznými.

Překlad

Nechť rozdá viṣṇu-prasādam všem, včetně chudých, slepých, neoddaných a těch, kdo nejsou brāhmaṇy. S vědomím, že Pána Viṣṇua velmi těší, když každý dostane dostatek viṣṇu-prasādam, ať potom konatel oběti sám přijme prasādam spolu se svými přáteli a příbuznými.

Verš

nṛtya-vāditra-gītaiś ca
stutibhiḥ svasti-vācakaiḥ
kārayet tat-kathābhiś ca
pūjāṁ bhagavato ’nvaham

Synonyma

nṛtya — tancem; vāditra — hrou na buben; gītaiḥ — a zpěvem; ca — také; stutibhiḥ — recitací příznivých manter; svasti-vācakaiḥ — pronášením modliteb; kārayet — nechť koná; tat-kathābhiḥ — přednášením Bhāgavatamu, Bhagavad-gīty a podobných písem; ca — také; pūjām — uctívání; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua; anvaham — každý den (ode dne Pratipat až po Trayodaśī).

Překlad

Ode dne Pratipat až po Trayodaśī ať každý den pokračuje v obřadu za doprovodu tance, zpěvu, hry na buben, pronášení modliteb a příznivých manter a recitace Śrīmad-Bhāgavatamu. Takto ať uctívá Nejvyšší Osobnost Božství.

Verš

etat payo-vrataṁ nāma
puruṣārādhanaṁ param
pitāmahenābhihitaṁ
mayā te samudāhṛtam

Synonyma

etat — toto; payaḥ-vratam — obřad známý jako payo-vrata; nāma — pod tímto jménem; puruṣa-ārādhanam — uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství; param — nejlepší; pitāmahena — mým dědem, Pánem Brahmou; abhihitam — popsaný; mayā — mnou; te — tobě; samudāhṛtam — popsáno dopodrobna.

Překlad

Toto je náboženský obřad zvaný payo-vrata, kterým lze uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. Poučil mě o něm můj děd Brahmā a nyní jsem ti ho popsal se všemi podrobnostmi.

Verš

tvaṁ cānena mahā-bhāge
samyak cīrṇena keśavam
ātmanā śuddha-bhāvena
niyatātmā bhajāvyayam

Synonyma

tvam ca — ty také; anena — tímto obřadem; mahā-bhāge — ó ženo obdařená velkým štěstím; samyak cīrṇena — náležitě vykonaným; keśavam — pro Pána Keśavu; ātmanā — sama; śuddha-bhāvena — v čistém rozpoložení mysli; niyata-ātmā — ovládající se; bhaja — pokračuj v uctívání; avyayam — Nejvyššího Pána, který nemá konce.

Překlad

Ó požehnaná ženo, se soustředěnou myslí vykonej tento obřad payo- vrata, a tak uctívej Nejvyšší Osobnost Božství, Keśavu, který je nevyčerpatelný.

Verš

ayaṁ vai sarva-yajñākhyaḥ
sarva-vratam iti smṛtam
tapaḥ-sāram idaṁ bhadre
dānaṁ ceśvara-tarpaṇam

Synonyma

ayam — toto; vai — vskutku; sarva-yajña — všechny druhy náboženských obřadů a obětí; ākhyaḥ — nazvané; sarva-vratam — všechny náboženské procedury; iti — takto; smṛtam — chápána; tapaḥ-sāram — esence veškeré askeze; idam — toto; bhadre — ó ctnostná ženo; dānam — rozdávání milodarů; ca — a; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; tarpaṇam — způsob, jak potěšit.

Překlad

Tato payo-vrata je také známá jako sarva-yajña. To znamená, že touto obětí lze automaticky vykonat všechny ostatní oběti. Je rovněž uznávána za nejlepší ze všech náboženských obřadů. Ó vznešená ženo, je to esence veškeré askeze a ideální způsob, jak rozdávat milodary a potěšit nejvyššího vládce.

Význam

Ārādhanānāṁ sarveṣāṁ viṣṇor ārādhanaṁ param. To řekl Pán Śiva Pārvatī. Uctívání Pána Viṣṇua je nejvyšší metodou uctívání a nyní bylo podrobně popsáno, jak je uctíván obřadem payo-vrata. Konečným cílem života je potěšit Pána Viṣṇua prostřednictvím varṇāśrama-dharmy. Védská pravidla pro čtyři varṇy a čtyři āśramy směřují k uctívání Viṣṇua (viṣṇur ārādhyate puṁsāṁ nānyat tat-toṣa-kāraṇam). Rozvoj hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je také viṣṇu-ārādhanam, uctíváním Pána Viṣṇua, s ohledem na současný věk. Metodu payo-vrata pro viṣṇu-ārādhanam vyložil Kaśyapa Muni své manželce Aditi na nebeských planetách před dávnou dobou, a ta samá metoda platí i dnes na této Zemi. Zvláště ve věku Kali je metodou hnutí pro vědomí Kṛṣṇy otvírat stovky a tisíce chrámů Viṣṇua (chrámy Rādhā-Kṛṣṇy, Jagannātha, Balarāma, Sītā-Rāmy, Gaura-Nitāie a tak dále). Uctívání Pána Višnua předepsaným způsobem v těchto chrámech se vyrovná provádění zde doporučeného obřadu payo-vrata. Obřad payo-vrata se provádí od prvního do třináctého dne jasné poloviny měsíce, ale naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy uctívá Pána Viṣṇua v každém chrámu dvacet čtyři hodin denně programem složeným z kīrtanu, zpívání Hare Kṛṣṇa mahā- mantry, obětování chutného jídla Pánu Viṣṇuovi a rozdáváním těchto pokrmů vaiṣṇavům a ostatním. To vše jsou autorizované činnosti, a budou-li členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy věrni těmto zásadám, dosáhnou stejného výsledku, jaký má provádění obřadu payo-vrata. V hnutí pro vědomí Kṛṣṇy je tedy obsažena esence všech příznivých činností, jako je konání yajñi, rozdávání milodarů, dodržování různých slibů a podstupování askeze. Členové tohoto hnutí by tedy měli doporučené metody upřímně praktikovat. Cílem oběti je ovšem potěšení Pána Viṣṇua. Yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ — v Kali-yuze inteligentní osoby provádějí saṅkīrtana- yajñu. Tento proces je třeba svědomitě následovat.

Verš

ta eva niyamāḥ sākṣāt
ta eva ca yamottamāḥ
tapo dānaṁ vrataṁ yajño
yena tuṣyaty adhokṣajaḥ

Synonyma

te — to je; eva — vskutku; niyamāḥ — všechny usměrňující zásady; sākṣāt — přímo; te — to je; eva — vskutku; ca — také; yama-uttamāḥ — nejlepší metoda ovládání smyslů; tapaḥ — askeze; dānam — rozdávání milodarů; vratam — dodržování slibů; yajñaḥ — oběť; yena — tímto obřadem; tuṣyati — je velice potěšen; adhokṣajaḥ — Nejvyšší Pán, jehož nelze vnímat hmotnými smysly.

Překlad

Je to nejlepší způsob, jak potěšit transcendentální Nejvyšší Osobnost Božství, Pána Adhokṣaju. Nejlepší ze všech usměrňujících zásad, nejlepší askeze, nejlepší metoda rozdávání milodarů a nejlepší forma oběti.

Význam

Nejvyšší Pán říká v Bhagavad-gītě (18.66):

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

“Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Já tě zbavím všech reakcí za hříšné jednání. Neboj se.” Dokud člověk nepotěší Nejvyššího Pána tím, co On sám vyžaduje, nepřinesou jeho činnosti žádný dobrý výsledek.

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

“Povinnosti, které člověk koná v souladu se svým postavením, jsou jen zbytečnou námahou, nevzbudí-li v něm zájem o poselství Osobnosti Božství.” (Bhāg. 1.2.8) Pokud člověku nejde o uspokojení Pána Viṣṇua neboli Vāsudeva, jsou všechny jeho takzvaně příznivé činnosti bezvýsledné. Moghāśā mogha-karmāṇo mogha-jñānā vicetasaḥ — je zmaten, a proto jsou jeho naděje, činnosti i poznání zmařeny. V této souvislosti Śrīla Viśvanātha Cakravartī podotýká: napuṁsakam anapuṁsakenety-ādinaikatvam. Potentního a impotentního muže nelze stavět na stejnou úroveň. Moderní māyāvādīni mají v oblibě říkat, že ať člověk dělá cokoliv a následuje jakoukoliv cestu, tak že je to v pořádku. To jsou však výroky hlupáků. Zde je zdůrazněno, že toto je jediná metoda, jak v životě dosáhnout úspěchu. Īśvara-tarpaṇaṁ vinā sarvam eva viphalam. Není-li uspokojen Pán Viṣṇu, jsou všechny zbožné činnosti, obřady a yajñi konány pouze pro vnější efekt a nemají žádnou cenu. Pošetilí lidé bohužel neznají tajemství úspěchu. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum. Nevědí, že skutečný zájem všech spočívá v potěšení Pána Viṣṇua.

Verš

tasmād etad vrataṁ bhadre
prayatā śraddhayācara
bhagavān parituṣṭas te
varān āśu vidhāsyati

Synonyma

tasmāt — proto; etat — tento; vratam — obřadní slib; bhadre — má milá vznešená ženo; prayatā — dodržováním zásad; śraddhayā — s vírou; ācara — plň; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; parituṣṭaḥ — jelikož bude velmi spokojen; te — tobě; varān — požehnání; āśu — velice brzy; vidhāsyati — udělí.

Překlad

Proto dodržuj tento obřadní slib, má milá vznešená ženo, a přísně zachovávej usměrňující zásady. Tak s tebou bude Nejvyšší Pán velice brzy spokojen a splní ti všechna přání.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šestnácté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Uctívání metodou payo-vrata”.