Skip to main content

Sloka 5

ТЕКСТ 5

Verš

Текст

api vākuśalaṁ kiñcid
gṛheṣu gṛha-medhini
dharmasyārthasya kāmasya
yatra yogo hy ayoginām
апи вкуала кичид
гхешу гха-медхини
дхармасйртхасйа кмасйа
йатра його хй айогинм

Synonyma

Пословный перевод

api — přemýšlím; — buď; akuśalam — nepřízeň; kiñcit — nějaká; gṛheṣu — v domě; gṛha-medhini — ó má ženo, která jsi připoutaná k rodinnému životu; dharmasya — zásad náboženství; arthasya — hospodářské situace; kāmasya — uspokojování tužeb; yatra — doma; yogaḥ — výsledek meditace; hi — vskutku; ayoginām — dokonce i těch, kdo nejsou transcendentalisty.

апи — же; в — или; акуалам — неблагополучие; кичит — какое-то; гхешу — дома; гха-медхини — о моя жена, привязанная к семейной жизни; дхармасйа — принципов религии; артхасйа — экономического положения; кмасйа — удовлетворения желаний; йатра — где; йога — результат медитации; хи — поистине; айогинм — тех, кто не является трансценденталистом.

Překlad

Перевод

Ó má ženo, která jsi tolik připoutaná k rodinnému životu, pokud hospodář správně dodržuje zásady náboženství, hospodářského rozvoje a uspokojování smyslů, vyrovná se svými činnostmi jednání transcendentalisty. Porušila jsi snad nějakou z těchto zásad?

Жена моя, столь привязанная к семейной жизни, если, живя в семье, человек добросовестно соблюдает все предписания, касающиеся религиозных обрядов, материального процветания и удовлетворения чувств, его поступки ничем не хуже поступков йога-отшельника. Может быть, какие-то из этих предписаний нарушались?

Význam

Комментарий

V tomto verši oslovil Aditi její manžel Kaśyapa Muni jako gṛha-medhini, což znamená “ta, jež je spokojena v rodinném životě zaměřeném na uspokojování smyslů”. Lidé žijící rodinným životem obvykle hledají smyslový požitek v činnostech konaných pro hmotný výsledek. Životní cíl gṛhamedhīch je jediný — smyslový požitek. Proto je řečeno: yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham — život hospodáře se zakládá na smyslovém požitku, a proto je štěstí v něm zažívané jen velmi skrovné. Védy však pamatují na všechny, a proto i hospodář může své jednání uzpůsobit podle usměrňujících zásad dharmy, arthy, kāmy a mokṣi. Cílem má být osvobození, ale jelikož se člověk nedokáže ihned vzdát smyslového požitku, śāstry předepisují následování zásad náboženství, hospodářského rozvoje a uspokojování smyslů. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.9) uvádí: dharmasya hy āpavargyasya nārtho 'rthāyopakalpate — “Veškeré předepsané činnosti jsou zajisté určeny ke konečnému osvobození. Nikdy by neměly být konány pro hmotný zisk.” Ti, kdo žijí životem hospodáře, by si neměli myslet, že cílem náboženství je dokonalejší uspokojení smyslů. I rodinný život je určen pro rozvoj duchovního poznání, díky kterému lze nakonec dosáhnout vysvobození z hmotného zajetí. Cílem hospodáře by mělo být pochopení konečného smyslu života (tattva-jijñāsā). Potom se jeho život vyrovná životu yogīna. Kaśyapa Muni se tedy ptal své ženy, zda podle pokynů śāster následovala zásady náboženství, hospodářského rozvoje a uspokojování smyslů. Jakmile se člověk odchýlí od pokynů śāstry, je okamžitě zmaten a ztratí pochopení smyslu rodinného života.

В этом стихе Кашьяпа Муни называет свою жену Адити гха-медхини, что значит «находящая удовлетворение в семейной жизни, основанной на чувственных наслаждениях». Как правило, семейные люди, стремясь к чувственным удовольствиям, занимаются деятельностью, приносящей материальные блага. У таких людей, которых называют грихамедхи, одна цель жизни — удовлетворение чувств, поэтому про них говорится: йан маитхунди- гхамедхи-сукха хи туччхам — семейная жизнь, основанная на чувственных удовольствиях, приносит мизерное счастье. Однако ведическая культура настолько всеобъемлюща, что даже семейный человек может упорядочить свою жизнь, следуя принципам дхармы, артхи, камы и мокши. Человек должен стремиться к освобождению, но, поскольку он не может сразу отказаться от чувственных удовольствий, в шастрах содержатся указания о том, как следует исполнять религиозные обряды, обеспечить себе материальное благополучие и удовлетворять чувства. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.9) объясняется: дхармасйа хй паваргйасйа нртхо ’ртхйопакалпате — «Смысл всей деятельности, предписанной человеку, — обрести окончательное освобождение. Ни в коем случае не следует заниматься ею ради материальной выгоды». Семейные люди не должны относиться к религии как к способу получить больше возможностей для удовлетворения чувств. Семейная жизнь тоже предназначена для углубления духовного знания, благодаря которому человек в конце концов освободится из плена материи. Человек, живущий в семье, всегда должен стремиться постичь высшую цель жизни — таттва-джигьяса. Тогда его семейная жизнь будет ничем не хуже жизни йога. Вот почему Кашьяпа Муни спросил свою жену, соблюдаются ли в ашраме предписания шастр, касающиеся религиозных обрядов, материального благополучия и удовлетворения чувств. Как только человек отклоняется от предписаний шастр, его семейная жизнь утрачивает всякий смысл.