Skip to main content

Sloka 42

Text 42

Verš

Texto

japed aṣṭottara-śataṁ
stuvīta stutibhiḥ prabhum
kṛtvā pradakṣiṇaṁ bhūmau
praṇamed daṇḍavan mudā
japed aṣṭottara-śataṁ
stuvīta stutibhiḥ prabhum
kṛtvā pradakṣiṇaṁ bhūmau
praṇamed daṇḍavan mudā

Synonyma

Palabra por palabra

japet — měl by tiše odříkávat; aṣṭottara-śatam — stoosmkrát; stuvīta — měl by se modlit; stutibhiḥ — různými oslavnými modlitbami; prabhum — k Pánovi; kṛtvā — poté, co provede; pradakṣiṇam — obřadné obcházení; bhūmau — na zem; praṇamet — měl by složit poklony; daṇḍavat — celým tělem; mudā — s velkým uspokojením.

japet — debe musitar calladamente; aṣṭottara-śatam — 108 veces; stuvīta — debe ofrecer oraciones; stutibhiḥ — con diversas oraciones de glorificación; prabhum — al Señor; kṛtvā — haciendo a continuación; pradakṣiṇam — caminar alrededor; bhūmau — en el suelo; praṇamet — debe ofrecer reverencias; daṇḍavat — derecho, con todo el cuerpo; mudā — con gran satisfacción.

Překlad

Traducción

Poté ať tiše stoosmkrát pronese mantru a modlí se k Pánu modlitbami, které Ho oslavují. Potom nechť Pána obřadně obejde a nakonec s velkou radostí a uspokojením složí poklony tím, že padne na zem jako tyč (daṇḍavat).

A continuación, hay que musitar calladamente el mantra 108 veces, y ofrecer oraciones de glorificación al Señor. Para terminar, el devoto debe caminar alrededor del Señor, y, muy satisfecho y feliz, ofrecerle reverencias tendido en el suelo como una vara [daṇḍavat].