Skip to main content

Sloka 3

ТЕКСТ 3

Verš

Текст

sa patnīṁ dīna-vadanāṁ
kṛtāsana-parigrahaḥ
sabhājito yathā-nyāyam
idam āha kurūdvaha
са патнӣ дӣна-вадан
ктсана-париграха
сабхджито йатх-нййам
идам ха курӯдваха

Synonyma

Пословный перевод

saḥ — Kaśyapa Muni; patnīm — ke své ženě; dīna-vadanām — mající sklíčený obličej; kṛta-āsana-parigrahaḥ — poté, co přijal místo k sezení; sabhājitaḥ — uctěný Aditi; yathā-nyāyam — podle času a místa; idam āha — promluvil následovně; kuru-udvaha — ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Kuruovců.

са — он (Кашьяпа Муни); патнӣм — жене; дӣна-ваданм — той, чье лицо иссохло (от горя); кта-сана-париграха — воссевший на предложенное ему сиденье; сабхджита — тот, кому Адити оказала почести; йатх-нййам — согласно времени и месту; идам ха — сказал следующее; куру-удваха — о Махараджа Парикшит, лучший из рода Куру.

Překlad

Перевод

Ó nejlepší z Kuruovců, když byl Kaśyapa Muni náležitě přivítán, usedl a promluvil ke své manželce Aditi, která byla hluboce sklíčená.

О лучший из рода Куру, Кашьяпа Муни, которому был оказан подобающий прием, занял предложенное ему сиденье и обратился к своей жене Адити, пребывавшей в глубоком унынии, с такими словами.