Skip to main content

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Popis budoucích Manuů

Šest ze čtrnácti Manuů již bylo popsáno. Tato kapitola postupně popíše každého Manua od sedmého až po čtrnáctého.

Sedmý Manu, který je synem Vivasvāna, se jmenuje Śrāddhadeva. Má deset synů, a ti se jmenují Ikṣvāku, Nabhaga, Dhṛṣṭa, Śaryāti, Nariṣyanta, Nābhāga, Diṣṭa, Tarūṣa, Pṛṣadhra a Vasumān. V této manvantaře (období vlády jednoho Manua) patří k polobohům Ādityové, Vasuové, Rudrové, Viśvedevové, Marutové, Aśvinī-kumārové a Ṛbhuové. Nebeský král Indra se jmenuje Purandara a sedmi mudrci jsou Kaśyapa, Atri, Vasiṣṭha, Viśvāmitra, Gautama, Jamadagni a Bharadvāja. Za vlády tohoto Manua se Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇu, zjeví z lůna Aditi ve své inkarnaci jako syn Kaśyapy.

V období osmého Manua je Manuem Sāvarṇi. Jeho syny vede Nirmoka a k polobohům patří Sutapové. Bali, syn Virocany, je Indrou a Gālava spolu s Paraśurāmou se řadí k sedmi mudrcům. V tomto věku Manua se zjeví inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství jako Sārvabhauma, syn Devaguhyi a Sarasvatī.

V období devátého Manua je Manuem Dakṣa-sāvarṇi. V čele jeho synů je Bhūtaketu a k polobohům náleží Marīcigarbhové. Adbhuta je Indrou a k sedmi mudrcům patří Dyutimān. V této epoše se Āyuṣmānovi a Ambudhāře narodí inkarnace jménem Ṛṣabha.

Desátý Manu je Brahma-savārṇi. K jeho synům patří Bhūriṣeṇa a mezi sedmi mudrci jsou Haviṣmān a další. Mezi polobohy se řadí Suvāsanové a Śambhu je Indra. Inkarnací pro toto období Manua je Viṣvaksena, jenž je přítelem Śambhua a narodí se z lůna Viṣūcī v domě brāhmaṇy jménem Viśvasraṣṭā.

V období jedenáctého Manua je Manuem Dharma-sāvarṇi, který má deset synů v čele se Satyadharmou. Mezi polobohy patří Vihaṅgamové, Indrou je Vaidhṛta a sedm mudrců představuje Aruṇa a další. V této manvantaře je inkarnací Dharmasetu, který se narodí Vaidhṛtovi a Āryace.

V období dvanáctého Manua je Manuem Rudra-sāvarṇi a v čele jeho synů je Devavān. Polobohy jsou Haritové a další, Indrou je Ṛtadhāmā a mezi sedmi mudrci je Tapomūrti a druzí. Inkarnací v této manvantaře je Sudhāmā či Svadhāmā, jenž se narodí z lůna Sunṛty. Jméno Jeho otce je Satyasahā.

V období třináctého Manua je Manuem Deva-sāvarṇi. K jeho synům patří Citrasena, polobohy jsou Sukarmové a další, Indrou je Divaspati a Nirmoka se řadí k sedmi mudrcům. Manvantara-avatārem je Yogeśvara, jehož rodiči jsou Devahotra a Bṛhatī.

V období čtrnáctého Manua je Manuem Indra-sāvarṇi. K jeho synům patří Uru a Gambhīra, polobohy jsou Pavitrové a další, Indrou je Śuci a k mudrcům patří Agni a Bāhu. Inkarnace této manvantary má jméno Bṛhadbhānu a narodí se Satrāyaṇovi z lůna Vitāny.

Celková doba, během níž tito Manuové vládnou, představuje tisíc catur- yug neboli 4 300 000 krát 1 000 let.

Verš

śrī-śuka uvāca
manur vivasvataḥ putraḥ
śrāddhadeva iti śrutaḥ
saptamo vartamāno yas
tad-apatyāni me śṛṇu

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śrī Śukadeva Gosvāmī řekl; manuḥ — Manu; vivasvataḥ — boha Slunce; putraḥ — syn; śrāddhadevaḥ — jako Śrāddhadeva; iti — tímto způsobem; śrutaḥ — známý, oslavovaný; saptamaḥ — sedmý; vartamānaḥ — v současnosti; yaḥ — ten, kdo; tat — jeho; apatyāni — děti; me — ode mne; śṛṇu — slyš.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Současný Manu, který se jmenuje Śrāddhadeva, je synem Vivasvāna, vládnoucího božstva planety Slunce. Je sedmým Manuem. Nyní si ode mě prosím vyslechni popis jeho synů.

Verš

ikṣvākur nabhagaś caiva
dhṛṣṭaḥ śaryātir eva ca
nariṣyanto ’tha nābhāgaḥ
saptamo diṣṭa ucyate
tarūṣaś ca pṛṣadhraś ca
daśamo vasumān smṛtaḥ
manor vaivasvatasyaite
daśa-putrāḥ parantapa

Synonyma

ikṣvākuḥ — Ikṣvāku; nabhagaḥ — Nabhaga; ca — rovněž; eva — vskutku; dhṛṣṭaḥ — Dhṛṣṭa; śaryātiḥ — Śaryāti; eva — jistě; ca — také; nariṣyantaḥ — Nariṣyanta; atha — jakož i; nābhāgaḥ — Nābhāga; saptamaḥ — sedmý; diṣṭaḥ — Diṣṭa; ucyate — je takto oslavován; tarūṣaḥ ca — a Tarūṣa; pṛṣadhraḥ ca — a Pṛṣadhra; daśamaḥ — desátý; vasumān — Vasumān; smṛtaḥ — známý; manoḥ — Manua; vaivasvatasya — Vaivasvaty; ete — všichni tito; daśa-putrāḥ — deset synů; parantapa — ó králi.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, k deseti synům Manua se řadí Ikṣvāku, Nabhaga, Dhṛṣṭa, Śaryāti, Nariṣyanta a Nābhāga. Sedmý syn je známý jako Diṣṭa. Potom přichází na řadu Tarūṣa a Pṛṣadhra a desátý syn se jmenuje Vasumān.

Verš

ādityā vasavo rudrā
viśvedevā marud-gaṇāḥ
aśvināv ṛbhavo rājann
indras teṣāṁ purandaraḥ

Synonyma

ādityāḥ — Ādityové; vasavaḥ — Vasuové; rudrāḥ — Rudrové; viśvedevāḥ — Viśvedevové; marut-gaṇāḥ — a Marutové; aśvinau — dva bratři Aśvinī- kumārové; ṛbhavaḥ — Ṛbhuové; rājan — ó králi; indraḥ — nebeský král; teṣām — jejich; purandaraḥ — Purandara.

Překlad

V této manvantaře jsou polobohy Ādityové, Vasuové, Rudrové, Viśvedevové, Marutové, dva bratři Aśvinī-kumārové a Ṛbhuové, ó králi. Jejich hlavním králem (Indrou) je Purandara.

Verš

kaśyapo ’trir vasiṣṭhaś ca
viśvāmitro ’tha gautamaḥ
jamadagnir bharadvāja
iti saptarṣayaḥ smṛtāḥ

Synonyma

kaśyapaḥ — Kaśyapa; atriḥ — Atri; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha; ca — a; viśvāmitraḥ — Viśvāmitra; atha — jakož i; gautamaḥ — Gautama; jamadagniḥ — Jamadagni; bharadvājaḥ — Bharadvāja; iti — tímto způsobem; sapta-ṛṣayaḥ — sedm mudrců; smṛtāḥ — oslavovaných.

Překlad

Kaśyapa, Atri, Vasiṣṭha, Viśvāmitra, Gautama, Jamadagni a Bharadvāja jsou známí jako sedm mudrců.

Verš

atrāpi bhagavaj-janma
kaśyapād aditer abhūt
ādityānām avarajo
viṣṇur vāmana-rūpa-dhṛk

Synonyma

atra — v tomto období vlády Manua; api — jistě; bhagavat-janma — inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; kaśyapāt — Kaśyapou Munim; aditeḥ — z matky Aditi; abhūt — bylo umožněno; ādityānām — z Ādityů; avara- jaḥ — nejmladší; viṣṇuḥ — samotný Pán Viṣṇu; vāmana-rūpa-dhṛk — zjevující se jako Pán Vāmana.

Překlad

V této manvantaře se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjevil jako nejmladší ze všech Ādityů zvaný Vāmana, trpaslík. Jeho otcem byl Kaśyapa a matkou Aditi.

Verš

saṅkṣepato mayoktāni
sapta-manvantarāṇi te
bhaviṣyāṇy atha vakṣyāmi
viṣṇoḥ śaktyānvitāni ca

Synonyma

saṅkṣepataḥ — krátce; mayā — mnou; uktāni — objasněné; sapta — sedm; manu-antarāṇi — změn Manua; te — tobě; bhaviṣyāṇi — budoucí Manuové; atha — také; vakṣyāmi — budu hovořit; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; śaktyā anvitāni — zplnomocněni energií; ca — také.

Překlad

Stručně jsem ti objasnil postavení sedmi Manuů. Nyní budu mluvit o budoucích Manuech společně s inkarnacemi Pána Viṣṇua.

Verš

vivasvataś ca dve jāye
viśvakarma-sute ubhe
saṁjñā chāyā ca rājendra
ye prāg abhihite tava

Synonyma

vivasvataḥ — Vivasvāna; ca — také; dve — dvě; jāye — manželky; viśvakarma-sute — dvě dcery Viśvakarmy; ubhe — obě; saṁjñā — Saṁjñā; chāyā — Chāyā; ca — a; rāja-indra — ó králi; ye — jež obě; prāk — dříve; abhihite — popsány; tava — tobě.

Překlad

Ó králi, dříve (v šestém zpěvu) jsem se zmínil o dvou dcerách Viśvakarmy se jmény Saṁjñā a Chāyā, které byly dvěma prvními manželkami Vivasvāna.

Verš

tṛtīyāṁ vaḍavām eke
tāsāṁ saṁjñā-sutās trayaḥ
yamo yamī śrāddhadevaś
chāyāyāś ca sutāñ chṛṇu

Synonyma

tṛtīyām — třetí ženu; vaḍavām — Vaḍavā; eke — někteří lidé; tāsām — ze všech tří manželek; saṁjñā-sutāḥ trayaḥ — tři potomci Saṁjñi; yamaḥ — jeden syn jménem Yama; yamī — dcera Yamī; śrāddhadevaḥ — Śrāddhadeva, další syn; chāyāyāḥ — Chāyi; ca — a; sutān — synové; śṛṇu — slyš o.

Překlad

Říká se, že bůh Slunce měl ještě třetí ženu jménem Vaḍavā. Z těchto tří manželek měla Saṁjñā tři děti — Yamu, Yamī a Śrāddhadeva. Nyní vyjmenuji děti Chāyi.

Verš

sāvarṇis tapatī kanyā
bhāryā saṁvaraṇasya yā
śanaiścaras tṛtīyo ’bhūd
aśvinau vaḍavātmajau

Synonyma

sāvarṇiḥ — Sāvarṇi; tapatī — Tapatī; kanyā — dcera; bhāryā — žena; saṁvaraṇasya — krále Saṁvaraṇy; — ta, která; śanaiścaraḥ — Śanaiścara; tṛtīyaḥ — třetí potomek; abhūt — narodil se; aśvinau — dva Aśvinī-kumārové; vaḍavā-ātma-jau — synové manželky jménem Vaḍavā.

Překlad

Chāyā měla syna, jenž se jmenoval Sāvarṇi, a dceru Tapatī, která se později stala ženou krále Saṁvaraṇy. Třetí dítě Chāyi je známé jako Śanaiścara (Saturn). Vaḍavā porodila dva syny — bratry Aśvinī-kumāry.

Verš

aṣṭame ’ntara āyāte
sāvarṇir bhavitā manuḥ
nirmoka-virajaskādyāḥ
sāvarṇi-tanayā nṛpa

Synonyma

aṣṭame — osmého; antare — období Manua; āyāte — až nastane; sāvarṇiḥ — Sāvarṇi; bhavitā — stane se; manuḥ — osmým Manuem; nirmoka — Nirmoka; virajaska-ādyāḥ — Virajaska a další; sāvarṇi — Sāvarṇiho; tanayāḥ — synové; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi, až nastane doba osmého Manua, bude Manuem Sāvarṇi. Mezi jeho syny budou patřit Nirmoka a Virajaska.

Význam

V současné době vládne Vaivasvata Manu. Podle astronomických výpočtů se nyní nacházíme v dvacáté osmé yuze jeho vlády. Každý Manu žije sedmdesát jedna yug, a čtrnáct takových Manuů se vystřídá během jednoho dne Pána Brahmy. Nyní žijeme v období Vaivasvaty, sedmého Manua. Na osmého Manua tedy dojde řada až za mnoho miliónů let. Śukadeva Gosvāmī však podle toho, co slyšel od autorit, předpovídá, že osmým Manuem bude Sāvarṇi a mezi jeho syny budou Nirmoka a Virajaska. Śāstra dokáže předpovědět, co nastane za mnoho miliónů let.

Verš

tatra devāḥ sutapaso
virajā amṛtaprabhāḥ
teṣāṁ virocana-suto
balir indro bhaviṣyati

Synonyma

tatra — během tohoto období Manua; devāḥ — polobozi; sutapasaḥ — Sutapové; virajāḥ — Virajové; amṛtaprabhāḥ — Amṛtaprabhové; teṣām — jejich; virocana-sutaḥ — syn Virocany; baliḥ — Mahārāja Bali; indraḥ — nebeský král; bhaviṣyati — stane se.

Překlad

Během období osmého Manua se mezi polobohy objeví Sutapové, Virajové a Amṛtaprabhové. Králem polobohů, Indrou, bude Bali Mahārāja, syn Virocany.

Verš

dattvemāṁ yācamānāya
viṣṇave yaḥ pada-trayam
rāddham indra-padaṁ hitvā
tataḥ siddhim avāpsyati

Synonyma

dattvā — dávající jako milodar; imām — celý tento vesmír; yācamānāya — jenž od něho žebral; viṣṇave — Pánu Viṣṇuovi; yaḥ — Bali Mahārāja; pada-trayam — tři kroky země; rāddham — získal; indra-padam — postavení Indry; hitvā — když se vzdal; tataḥ — poté; siddhim — dokonalost; avāpsyati — dosáhne.

Překlad

Bali Mahārāja daroval Pánu Viṣṇuovi tři kroky země a kvůli tomu přišel o všechny tři světy. Avšak později, až bude Pán Viṣṇu potěšen tím, že Mu Bali odevzdává vše, dosáhne Bali Mahārāja dokonalosti života.

Význam

V Bhagavad-gītě (7.3) je řečeno: manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye — z mnoha miliónů lidí se možná jeden pokouší dosáhnout v životě úspěchu. Zde je tento úspěch objasněn. Rāddham indra-padaṁ hitvā tataḥ siddhim avāpsyati. Siddhi znamená získat přízeň Pána Viṣṇua, nikoliv jógové siddhi. Jógové siddhi — aṇimā, laghimā, mahimā, prāpti, prākāmya, īśitva, vaśitva a kāmā-vasāyitā — jsou dočasné. Nejvyšší siddhi je obdržet přízeň Pána Viṣṇua.

Verš

yo ’sau bhagavatā baddhaḥ
prītena sutale punaḥ
niveśito ’dhike svargād
adhunāste sva-rāḍ iva

Synonyma

yaḥ — Bali Mahārāja; asau — on; bhagavatā — Osobností Božství; baddhaḥ — spoután; prītena — díky přízni; sutale — v království Sutala; punaḥ — znovu; niveśitaḥ — sídlící; adhike — bohatší; svargāt — nežli nebeské planety; adhunā — v tuto chvíli; āste — nachází se; sva-rāṭ iva — ve stejném postavení, jako má Indra.

Překlad

Nejvyšší Pán Baliho láskyplně spoutal a poté ho korunoval v království Sutala, které je bohatší než nebeské planety. Na této planetě nyní Mahārāja Bali sídlí a žije pohodlněji než Indra.

Verš

gālavo dīptimān rāmo
droṇa-putraḥ kṛpas tathā
ṛṣyaśṛṅgaḥ pitāsmākaṁ
bhagavān bādarāyaṇaḥ
ime saptarṣayas tatra
bhaviṣyanti sva-yogataḥ
idānīm āsate rājan
sve sva āśrama-maṇḍale

Synonyma

gālavaḥ — Gālava; dīptimān — Dīptimān; rāmaḥ — Paraśurāma; droṇa- putraḥ — Aśvatthāmā, syn Droṇācāryi; kṛpaḥ — Kṛpācārya; tathā — rovněž; ṛṣyaśṛṅgaḥ — Ṛṣyaśṛṅga; pitā asmākam — náš otec; bhagavān — inkarnace Boha; bādarāyaṇaḥ — Vyāsadeva; ime — ti všichni; sapta-ṛṣayaḥ — sedmi mudrci; tatra — v průběhu osmé manvantary; bhaviṣyanti — stanou se; sva-yogataḥ — díky své službě Pánu; idānīm — v současné době; āsate — všichni se zdržují; rājan — ó králi; sve sve — ve svých; āśrama-maṇḍale — různých poustevnách.

Překlad

Ó králi, během osmé manvantary budou sedmi mudrci tyto významné osobnosti jako: Gālava, Dīptimān, Paraśurāma, Aśvatthāmā, Kṛpācārya, Ṛṣyaśṛṅga a náš otec Vyāsadeva, inkarnace Nārāyaṇa. Prozatím se všichni zdržují ve svých āśramech.

Verš

devaguhyāt sarasvatyāṁ
sārvabhauma iti prabhuḥ
sthānaṁ purandarād dhṛtvā
balaye dāsyatīśvaraḥ

Synonyma

devaguhyāt — z otce Devaguhyi; sarasvatyām — v lůně Sarasvatī; sārvabhaumaḥ — Sārvabhauma; iti — takto; prabhuḥ — Pán; sthānam — místo; purandarāt — od Pána Indry; hṛtvā — poté, co násilím odebere; balaye — Balimu Mahārājovi; dāsyati — dá; īśvaraḥ — Pán.

Překlad

V osmé manvantaře se narodí nesmírně mocný Sārvabhauma, Osobnost Božství. Jeho otcem bude Devaguhya a matkou Sarasvatī. Odebere Purandarovi (Pánu Indrovi) jeho království a dá ho Balimu Mahārājovi.

Verš

navamo dakṣa-sāvarṇir
manur varuṇa-sambhavaḥ
bhūtaketur dīptaketur
ity ādyās tat-sutā nṛpa

Synonyma

navamaḥ — devátý; dakṣa-sāvarṇiḥ — Dakṣa-sāvarṇi; manuḥ — Manu; varuṇa-sambhavaḥ — potomek Varuṇy; bhūtaketuḥ — Bhūtaketu; dīptaketuḥ — Dīptaketu; iti — takto; ādyāḥ — a další; tat — jeho; sutāḥ — synové; nṛpa — ó králi.

Překlad

Ó králi, devátým Manuem se stane Dakṣa-sāvarṇi — potomek Varuṇy. Mezi jeho syny budou patřit Bhūtaketu a Dīptaketu.

Verš

pārā-marīcigarbhādyā
devā indro ’dbhutaḥ smṛtaḥ
dyutimat-pramukhās tatra
bhaviṣyanty ṛṣayas tataḥ

Synonyma

pārā — Pārové; marīcigarbha — Marīcigarbhové; ādyāḥ — takto; devāḥ — polobozi; indraḥ — nebeský král; adbhutaḥ — Adbhuta; smṛtaḥ — známý; dyutimat — Dyutimān; pramukhāḥ — v čele s; tatra — v tomto devátém období Manua; bhaviṣyanti — stanou se; ṛṣayaḥ — sedmi mudrci; tataḥ — v té době.

Překlad

V této deváté manvantaře budou k polobohům patřit Pārové a Marīcigarbhové. Nebeský král Indra se bude jmenovat Adbhuta a Dyutimān bude mezi sedmi mudrci.

Verš

āyuṣmato ’mbudhārāyām
ṛṣabho bhagavat-kalā
bhavitā yena saṁrāddhāṁ
tri-lokīṁ bhokṣyate ’dbhutaḥ

Synonyma

āyuṣmataḥ — otce Āyuṣmāna; ambudhārāyām — v lůně matky Ambudhāry; ṛṣabhaḥ — Ṛṣabha; bhagavat-kalā — částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; bhavitā — bude; yena — díky němuž; saṁrāddhām — bohaté po všech stránkách; tri-lokīm — tři světy; bhokṣyate — bude si užívat; adbhutaḥ — Indra jménem Adbhuta.

Překlad

Ṛṣabhadeva, částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, se narodí otci Āyuṣmānovi a matce Ambudhāře. Umožní Indrovi jménem Adbhuta užívat bohatství tří světů.

Verš

daśamo brahma-sāvarṇir
upaśloka-suto manuḥ
tat-sutā bhūriṣeṇādyā
haviṣmat pramukhā dvijāḥ

Synonyma

daśamaḥ — desátý Manu; brahma-sāvarṇiḥ — Brahma-sāvarṇi; upaśloka- sutaḥ — syn Upaśloky; manuḥ — bude Manuem; tat-sutāḥ — jeho synové; bhūriṣeṇa-ādyāḥ — Bhūriṣeṇa a další; haviṣmat — Haviṣmān; pramukhāḥ — v čele s; dvijāḥ — sedm mudrců.

Překlad

Syn Upaśloky zvaný Brahma-sāvarṇi bude desátý Manu. K jeho synům bude náležet Bhūriṣeṇa a sedmi mudrci budou brāhmaṇové v čele s Haviṣmānem.

Verš

haviṣmān sukṛtaḥ satyo
jayo mūrtis tadā dvijāḥ
suvāsana-viruddhādyā
devāḥ śambhuḥ sureśvaraḥ

Synonyma

haviṣmān — Haviṣmān; sukṛtaḥ — Sukṛta; satyaḥ — Satya; jayaḥ — Jaya; mūrtiḥ — Mūrti; tadā — tehdy; dvijāḥ — sedm mudrců; suvāsana — Suvāsanové; viruddha — Viruddhové; ādyāḥ — a další; devāḥ — polobozi; śambhuḥ — Śambhu; sura-īśvaraḥ — Indra, král polobohů.

Překlad

Haviṣmān, Sukṛta, Satya, Jaya, Mūrti a další budou sedmi mudrci, Suvāsanové a Viruddhové budou patřit mezi polobohy a Śambhu bude jejich král, Indra.

Verš

viṣvakseno viṣūcyāṁ tu
śambhoḥ sakhyaṁ kariṣyati
jātaḥ svāṁśena bhagavān
gṛhe viśvasṛjo vibhuḥ

Synonyma

viṣvaksenaḥ — Viṣvaksena; viṣūcyām — v lůně Viṣūcī; tu — tehdy; śambhoḥ — Śambhua; sakhyam — přátelství; kariṣyati — vytvoří; jātaḥ — narozený; sva-aṁśena — úplnou částí; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; gṛhe — v domě; viśvasṛjaḥ — Viśvasraṣṭy; vibhuḥ — svrchovaně mocný Pán.

Překlad

V domě Viśvasraṣṭy se z lůna Viṣūcī zjeví úplná část Nejvyšší Osobnosti Božství jako inkarnace jménem Viṣvaksena a stane se přítelem Śambhua.

Verš

manur vai dharma-sāvarṇir
ekādaśama ātmavān
anāgatās tat-sutāś ca
satyadharmādayo daśa

Synonyma

manuḥ — Manu; vai — jistě; dharma-sāvarṇiḥ — Dharma-sāvarṇi; ekādaśamaḥ — jedenáctý; ātmavān — ten, kdo ovládá smysly; anāgatāḥ — přijdou v budoucnosti; tat — jeho; sutāḥ — synové; ca — a; satyadharma- ādayaḥ — Satyadharma a další; daśa — deset.

Překlad

V jedenácté manvantaře bude Manuem Dharma-sāvarṇi, jenž bude duchovně velmi vzdělaný. Zplodí deset synů v čele se Satyadharmou.

Verš

vihaṅgamāḥ kāmagamā
nirvāṇarucayaḥ surāḥ
indraś ca vaidhṛtas teṣām
ṛṣayaś cāruṇādayaḥ

Synonyma

vihaṅgamāḥ — Vihaṅgamové; kāmagamāḥ — Kāmagamové; nirvāṇarucayaḥ — Nirvāṇaruciové; surāḥ — polobozi; indraḥ — nebeský král Indra; ca — také; vaidhṛtaḥ — Vaidhṛta; teṣām — jejich; ṛṣayaḥ — sedm mudrců; ca — také; aruṇa-ādayaḥ — povede Aruṇa.

Překlad

Vihaṅgamové, Kāmagamové, Nirvāṇaruciové a další se stanou polobohy. Králem polobohů — Indrou — bude Vaidhṛta a sedm mudrců bude vést Aruṇa.

Verš

āryakasya sutas tatra
dharmasetur iti smṛtaḥ
vaidhṛtāyāṁ harer aṁśas
tri-lokīṁ dhārayiṣyati

Synonyma

āryakasya — Āryaky; sutaḥ — syn; tatra — v tomto období (jedenácté manvantaře); dharmasetuḥ — Dharmasetu; iti — takto; smṛtaḥ — oslavovaný; vaidhṛtāyām — z lůna matky Vaidhṛty; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; aṁśaḥ — částečná inkarnace; tri-lokīm — třem světům; dhārayiṣyati — bude vládnout.

Překlad

Syn Āryaky známý pod jménem Dharmasetu, částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, se zjeví z lůna Āryakovy ženy Vaidhṛty a bude vládnout třem světům.

Verš

bhavitā rudra-sāvarṇī
rājan dvādaśamo manuḥ
devavān upadevaś ca
devaśreṣṭhādayaḥ sutāḥ

Synonyma

bhavitā — sestoupí; rudra-sāvarṇiḥ — Rudra-sāvarṇi; rājan — ó králi; dvādaśamaḥ — dvanáctý; manuḥ — Manu; devavān — Devavān; upadevaḥ — Upadeva; ca — a; devaśreṣṭha — Devaśreṣṭha; ādayaḥ — tyto osoby; sutāḥ — Manuovi synové.

Překlad

Ó králi, dvanáctý Manu se bude jmenovat Rudra-sāvarṇi. Mezi jeho syny budou Devavān, Upadeva a Devaśreṣṭha.

Verš

ṛtadhāmā ca tatrendro
devāś ca haritādayaḥ
ṛṣayaś ca tapomūrtis
tapasvy āgnīdhrakādayaḥ

Synonyma

ṛtadhāmā — Ṛtadhāmā; ca — také; tatra — v tomto období; indraḥ — nebeský král; devāḥ — polobozi; ca — a; harita-ādayaḥ — vedeni Harity; ṛṣayaḥ ca — a sedm mudrců; tapomūrtiḥ — Tapomūrti; tapasvī — Tapasvī; āgnīdhraka — Āgnīdhraka; ādayaḥ — a další.

Překlad

V této manvantaře se Indra bude nazývat Ṛtadhāmā a polobohy povedou Haritové. K mudrcům budou patřit Tapomūrti, Tapasvī a Āgnīdhraka.

Verš

svadhāmākhyo harer aṁśaḥ
sādhayiṣyati tan-manoḥ
antaraṁ satyasahasaḥ
sunṛtāyāḥ suto vibhuḥ

Synonyma

svadhāmā-ākhyaḥ — Svadhāmā; hareḥ aṁśaḥ — částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; sādhayiṣyati — bude vládnout; tat-manoḥ — tohoto Manua; antaram — manvantaře; satyasahasaḥ — Satyasahy; sunṛtāyāḥ — Sunṛty; sutaḥ — syn; vibhuḥ — velice mocný.

Překlad

Z matky jménem Sunṛtā a otce Satyasahy vzejde Svadhāmā, částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, který bude vládnout této manvantaře.

Verš

manus trayodaśo bhāvyo
deva-sāvarṇir ātmavān
citrasena-vicitrādyā
deva-sāvarṇi-dehajāḥ

Synonyma

manuḥ — Manu; trayodaśaḥ — třináctý; bhāvyaḥ — stane se; deva- sāvarṇiḥ — Deva-sāvarṇi; ātmavān — s velmi pokročilým duchovním poznáním; citrasena — Citrasena; vicitra-ādyāḥ — a další, jako Vicitra; deva- sāvarṇi — Deva-sāvarṇiho; deha-jāḥ — synové.

Překlad

Třináctý Manu se bude jmenovat Deva-sāvarṇi a bude oplývat pokročilým duchovním poznáním. Mezi jeho syny budou Citrasena a Vicitra.

Verš

devāḥ sukarma-sutrāma-
saṁjñā indro divaspatiḥ
nirmoka-tattvadarśādyā
bhaviṣyanty ṛṣayas tadā

Synonyma

devāḥ — polobozi; sukarma — Sukarmové; sutrāma-saṁjñāḥ — a Sutrāmové; indraḥ — král nebes; divaspatiḥ — Divaspati; nirmoka — Nirmoka; tattvadarśa-ādyāḥ — a další, jako Tattvadarśa; bhaviṣyanti — stanou se; ṛṣayaḥ — sedm mudrců; tadā — tehdy.

Překlad

V třinácté manvantaře budou k polobohům patřit Sukarmové a Sutrāmové, Divaspati bude králem nebes a Nirmoka a Tattvadarśa budou patřit k sedmi mudrcům.

Verš

devahotrasya tanaya
upahartā divaspateḥ
yogeśvaro harer aṁśo
bṛhatyāṁ sambhaviṣyati

Synonyma

devahotrasya — Devahotry; tanayaḥ — syn; upahartā — dobrodinec; divaspateḥ — Divaspatiho, Indry v té době; yoga-īśvaraḥ — Yogeśvara, vládce mystických sil; hareḥ aṁśaḥ — částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství; bṛhatyām — v lůně matky Bṛhatī; sambhaviṣyati — zjeví se.

Překlad

Syn Devahotry zvaný Yogeśvara se zjeví jako částečná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství. Bude jednat v zájmu Divaspatiho a Jeho matkou bude Bṛhatī.

Verš

manur vā indra-sāvarṇiś
caturdaśama eṣyati
uru-gambhīra-budhādyā
indra-sāvarṇi-vīryajāḥ

Synonyma

manuḥ — Manu; — či; indra-sāvarṇiḥ — Indra-sāvarṇi; caturdaśamaḥ — čtrnáctý; eṣyati — stane se; uru — Uru; gambhīra — Gambhīra; budha- ādyāḥ — a další, jako Budha; indra-sāvarṇi — Indra-sāvarṇiho; vīrya-jāḥ — zrozeni ze semene.

Překlad

Jméno čtrnáctého Manua bude Indra-sāvarṇi. Mezi jeho syny budou Uru, Gambhīra a Budha.

Verš

pavitrāś cākṣuṣā devāḥ
śucir indro bhaviṣyati
agnir bāhuḥ śuciḥ śuddho
māgadhādyās tapasvinaḥ

Synonyma

pavitrāḥ — Pavitrové; cākṣuṣāḥ — Cākṣuṣové; devāḥ — polobozi; śuciḥ — Śuci; indraḥ — králem nebes; bhaviṣyati — stane se; agniḥ — Agni; bāhuḥ — Bāhu; śuciḥ — Śuci; śuddhaḥ — Śuddha; māgadha — Māgadha; ādyāḥ — a další; tapasvinaḥ — mudrci.

Překlad

Pavitrové a Cākṣuṣové budou náležet k polobohům a Śuci bude Indrou, nebeským králem. Agni, Bāhu, Śuci, Śuddha, Māgadha a další asketové budou sedmi mudrci.

Verš

satrāyaṇasya tanayo
bṛhadbhānus tadā hariḥ
vitānāyāṁ mahārāja
kriyā-tantūn vitāyitā

Synonyma

satrāyaṇasya — Satrāyaṇy; tanayaḥ — syn; bṛhadbhānuḥ — Bṛhadbhānu; tadā — tehdy; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; vitānāyām — z lůna Vitāny; mahā-rāja — ó králi; kriyā-tantūn — všechny duchovní činnosti; vitāyitā — bude provádět.

Překlad

Ó králi Parīkṣite, ve čtrnácté manvantaře se Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zjeví z lůna Vitāny. Jeho otec se bude jmenovat Satrāyaṇa. Tato inkarnace bude známá jako Bṛhadbhānu a bude provádět duchovní činnosti.

Verš

rājaṁś caturdaśaitāni
tri-kālānugatāni te
proktāny ebhir mitaḥ kalpo
yuga-sāhasra-paryayaḥ

Synonyma

rājan — ó králi; caturdaśa — čtrnáct; etāni — všichni tito; tri-kāla — tři fáze času (minulost, přítomnost a budoucnost); anugatāni — pokrývající; te — tobě; proktāni — popsáni; ebhiḥ — těmito; mitaḥ — počítán; kalpaḥ — jeden Brahmův den; yuga-sāhasra — tisíc cyklů čtyř yug; paryayaḥ — skládající se z.

Překlad

Popsal jsem ti čtrnáct Manuů minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ó králi. Celková doba, ve které vládnou, trvá tisíc cyklů čtyř yug a nazývá se kalpa neboli jeden Brahmův den.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k třinácté kapitole osmého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Popis budoucích Manuů”.